Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

De københavnske Ældreråd Organisationen. § 30. Kommunalbestyrelsen nedsætter et ældreråd. Ældrerådet rådgiver kommunalbestyrelsen i ældrepolitiske spørgsmål.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "De københavnske Ældreråd Organisationen. § 30. Kommunalbestyrelsen nedsætter et ældreråd. Ældrerådet rådgiver kommunalbestyrelsen i ældrepolitiske spørgsmål."— Præsentationens transcript:

1 De københavnske Ældreråd Organisationen

2 § 30. Kommunalbestyrelsen nedsætter et ældreråd. Ældrerådet rådgiver kommunalbestyrelsen i ældrepolitiske spørgsmål og formidler synspunkter mellem borgerne og kommunalbestyrelsen om lokalpolitiske spørgsmål, der vedrører de ældre. Hvad siger loven ?

3 Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal høre ældrerådet om alle forslag, der vedrører de ældre.

4 § 33. Kommunalbestyrelsen fastsætter i samarbejde med ældrerådet vedtægter for ældrerådet. Ældrerådet fastsætter selv sin forretningsorden.

5 Stk. 2. Kommunalbestyrelsen betaler udgifterne ved ældrerådets virksomhed og stiller sekretariatsbistand til rådighed, hvis rådet ønsker dette.

6 Ældrerådenes arbejdsopgaver Amager Vest Amager Øst Christianshavn Indre By Vesterbro Kgs. Enghave Nørrebro Valby Vanløse Brønshøj-Husum Bispebjerg Østerbro De københavnske Ældreråd

7 Fællesråd (samtlige ældrerådsmedlemmer) Formandsgruppen Høringsudvalg: Budget Bolig Omsorg Sundhed Trafik Kultur og Fritid Integration Region Forretningsudvalg Ad-hocudvalg 12 københavnske ældreråd

8 FÆLLESRÅDET Alle ældrerådsmedlemmer. 2 ordinære møder om året Træffer principielle beslutninger. Behandler Formandsgruppens beretning. Drøfter beretning fra Klagerådet. Ordinære møder i juni og november.

9 FÆLLESRÅDET TEMAMØDER Efter behov Deltagere alle ældrerådsmedlemmer og –stedfortrædere. Almindeligvis en gang i kvartalet.

10 FORMANDSGRUPPEN Deltagere: 12 formænd 2 bestyrelsesmedlemmer i Danske Ældreråd Høringsudvalgenes formænd. Mødes en gang om måneden Opgave: at træffe beslutninger om de forhold, som ældrerådene mener bør træffes i fællesskab. at repræsentere De københavnske Ældreråd udadtil og i orhold til de politiske myndigheder og de centrale forvaltninger. at godkende høringssvar for fælles høringer.

11 SAMARBEJDSAFTALER •Økonomiudvalget •Sundheds- og Omsorgsudvalget. •Socialudvalget •Miljø- og Teknikudvalget •Kultur- og Fritidsudvalget •Integrations- og Beskæftigelsesudvalget •Børne- og Ungeudvalget.

12 Samarbejdsaftale. MÅL FOR SAMARBEJDET: Sundhedsforvaltningen skal medvirke til at give rådene den størst mulige indsigt på ældreområdet. Ældrerådene skal medvirke til at skabe det bedst mulige grundlag for beslutningerne om udviklingen på ældreområdet via arbejdet i det enkelte ældreråd samt i Fællesudvalget. Samspillet skal sikre, at der ved dialog mellem parterne tilføres synspunkter fra rådene i alle spørgsmål, der vedrører de ældre. Samarbejdet skal medføre, at ældrerådene bliver bedre i stand til at besvare høringerne kvalificeret, bl.a. ved en debat i de enkelte ældreråd m.v. Den løbende dialog mellem parterne skal udbygges og styrkes.

13 Direktionen skal på møderne give en orientering om: •Status på budgettet i det pågældende år •Aktuelle politiske sager •Kommende sager i Sundheds- og Omsorgsudvalget, herunder orienterings- og drøftelsessager •Opfølgning på sager i udvalget, herunder orienterings- og drøftelsessager •Aktuelle udviklingstendenser •Påtænkte initiativer •Større igangværende projekter •Status på hjemmehjælps- og plejehjemsområdet Samarbejdet FU og Direktion

14 •Fællessekretariatet modtager høringen •Materialet lægges på hjemmesiden •Der sendes mail ud til alle ældrerådsmedlemmer •Sagen sættes på dagsordenen på møde i det relevante udvalg •Udvalget afgiver udkast til høringssvar. •Udkastet sættes på dagsordenen i Formandsgruppen •Udkastet drøftes i de lokale ældreråd •Formandsgruppen træffer beslutning om høringssvaret •Høringssvaret sendes til BR-politisk udvalg. •Formændene for Formandsgruppen og udvalget søger eventuelt foretræde for det politiske udvalg i BR. Alle høringssvar ender med: ”Der henvises i øvrigt til de udtalelser, de enkelte ældreråd måtte fremkomme med.” Høringens snørklede vej.

15 Ældrerådene udfører ikke socialt arbejde Ældrerådenes opgave er politisk


Download ppt "De københavnske Ældreråd Organisationen. § 30. Kommunalbestyrelsen nedsætter et ældreråd. Ældrerådet rådgiver kommunalbestyrelsen i ældrepolitiske spørgsmål."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google