Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Kursus for nye skolebestyrelser Roskilde kommune.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Kursus for nye skolebestyrelser Roskilde kommune."— Præsentationens transcript:

1

2 Kursus for nye skolebestyrelser Roskilde kommune

3 www.skole-foraeldre.dk 33 26 17 21

4 Hvem er jeg? Henrik Hjorth Hansen 3 børn sammen med Annette: Cecilie (12 år), Christoffer (8 år) og Casper (6 år). Skolebestyrelse: Formand på Skelgårdsskolen i Tårnby Skole og Forældre: Instruktør, Kursusudvalg og Hovedbestyrelsen Tlf: 21 22 30 35 E-mail: hhh@rindsighansen.dk www.skole-forældre.dk

5 Programpunkter Samarbejdet i skolebestyrelsen Skolebestyrelsens kompetence Cases www.skole-forældre.dk

6 Samarbejdet i skolebestyrelsen

7 Samarbejde i skolebestyrelsen ”Viljen til at ville, skaber evnen til at kunne” www.skole-forældre.dk

8 Skolebestyrelsesarbejde Demokratisk valgt – uden bundet mandat Skolebestyrelsen har ikke arbejdsgiver- og bevillingskompetence Tavshedspligt Habilitet www.skole-forældre.dk

9 Skolebestyrelsen som samarbejdsorgan Skolens parter i fællesskab Det gode samarbejde Lær hinanden at kende Gruppesamhørighed Ejerskab til arbejdets resultater www.skole-forældre.dk

10 Indgangsvinkel Eleverne Valgt af og repræsenteret alle eleverne (valg hvert år) Kender skolens hverdag, elevøjne! ”Mesterlærer”  Elevrådet, rådgivende for skolens leder www.skole-forældre.dk

11 Indgangsvinkel Medarbejderrepræsentanterne Valgt af alle medarbejdere (valgt hver år) Kender skolens hverdag som: medarbejder kollega specialist Specialist på undervisning/læring  Pædagogisk råd, rådgivende for skolens leder www.skole-forældre.dk

12 Indgangsvinkel Forældrerepræsentanterne Valg af skolens forældrekreds (valgperiode 4 år) Kender skolen, med forælder-øjne Kender skolen gennem sit barn Kender skolen fra andre forældre (kontaktforældre, trivselsambassadører mv.) Kender erhvervslivet  Forældrerepræsentant, med udgangspunkt i hele skolen www.skole-forældre.dk

13 Indgangsvinkel? Skoleledelsen Skolelederen og dennes stedfortræder (faste deltagere i skolebestyrelsen, som sekretærer) Overblik over skolens virksomhed Sparringspartner for skolebestyrelsen i forhold til lovgivning mv Ansvarlig for personale- og elevsager Ansvarlig over for kommunalbestyrelsen og skolebestyrelsen www.skole-forældre.dk

14 Skolebestyrelsen som dialogfora ”Lukket” gruppe Åbenhed og tillid Afprøve ideer Lytte Anerkende tilgang www.skole-forældre.dk

15 Skolebestyrelsen som forvaltningsorgan Underlagt lovgivningen – Folkeskoleloven Underlagt kommunens rammer – Styrelsesvedtægt mv. Ikke underlagt: Kommunalbestyrelsen, forvaltningschefen eller skolens leder! www.skole-forældre.dk

16 Skolebestyrelsen som skolepolitisk organ Repræsenterer skolens parter I særdeleshed forældrene, som bor i kommunen Kommunikation med baglandet skal være i orden Høringsret, men! Påvirkningsret – i særdeleshed www.skole-forældre.dk

17 Forventninger til hinanden Hvorfor er jeg gået ind i skolebestyrelsen? Hvordan kan jeg bidrage til arbejdet? Hvordan kan jeg bidrage til et positivt samarbejde? Hvilke forventninger har jeg til jer? Hvad er svarene fra eleverne, medarbejderne, forældrene og skoleledelsen? www.skole-forældre.dk

18 Det gode samarbejde Synergieffekt = En god skole, for alle! www.skole-forældre.dk

19 Skolebestyrelsens kompetence

20 Folkeskoleloven Skolestyrelsesvedtægt Principper Den daglige ledelse www.skole-forældre.dk

21 § 44 Fastsætter Indstiller Udtaler Godkender Fører tilsyn Dog undtaget personale- og elevsager Principper Ordensregler og værdiregelsæt Udviklingsarbejde Ansættelser Alle forhold vedr. skolen Læseplaner Skolens budget Undervisningsmidler Planlagt / løbende Lejlighedsbestemt Særlige områder Beretning Kvalitetsrap. jf. §40a stk. 2+3 Aflægger

22 §44 www.skole-forældre.dk Fastsætter principper Skole/hjem-samarbejde Arbejdets fordeling Undervisningens organisering Underretning om standpunkt Fællesarrangementer Voksnes deltages i undervisningen Kulturcenteraktiviteter SFO

23 Generelt om principper Et princip er en retningslinie, ikke en regel Principperne skal afspejle skolens værdier Skoleledelsen skal have handlemuligheder Skoleledelsen skal begrunde en afvigelse fra et princip Skolebestyrelsen bør jævnligt evaluere principperne Er der ikke fastsat et princip, træffer skolelederen beslutning (jf. vedtagne værdier mv.) www.skole-forældre.dk

24 Kan arbejde med principper for: www.skole-forældre.dk A Afgangsbevis Ansættelse/afskedigelse B Badning Besøg i hjemmet Budget Børnehaveklasse D Deletimer Disciplin E Elevoplysninger ElevtaI Energiforbrug Elevplaner Elevråd Evaluering F Ferier Forebyggelse Forsikring Forsømmelser Forældre, nye Fremmedsprog Fremmedsprogede elever Fri kvarter Fritagelse fra undervisning Fritidsforhold Fritidsundervisning Fællesarrangementer Fælles Rådgivende Organer G Glemte sager H Holddannelse Hærværk I Idræt Inde-/udeordning Indretning Indskoling Information Inventar IT og medier K Karakterbøger Karakterer Klassekvotienter Klassens tid Konfirmation Kontaktforældre Kvalitetsrapport L Legeplads Lejrskole Lektier Lektie-café Lokaler Lærer teams Lærernes arbejdstid Læseplaner M Mellemtrinet Mobning Morgensang O Opdragelse Opførsel P P-fag PPR Projektprøve Prøver Pædagogik Projektprøve Prøver SSP Sundhed og sygdom T Tandklinik Temauger Timefordelingsplan Traditioner Tyveri Tøj U Uddannelses- erhvervs- og arbejdsmarkeds- orientering Underretning om elevernes udbytte Udskoling Udsmykning Undervisningens kvalitet Undervisnings midler Undervisningsmiljø (UU) Ungdommens Uddannelsesvejledning V Virksomhedsplan Værkstedsfag Å Årsplaner Pædagogik Pædagogisk råd R Ringetider Rusgifte Rygning S Samarbejdsudvalg Samlæsning SFO Skolebibliotek Skoleblad Skolebod/kantine Skoledistrikt Skolefest Skole/hjem-samarbejde Skole/hjem-samtaler Skolekørsel Skolens indeklima Skolens ledelse Skolens kontor Skolepatrulje Skolesekretær Skolevejen Skolevejleder Specialundervisning Sponsorering

25 Skolebestyrelsens arbejde Det vi SKAL ……. § 44 Det vi KAN ………. A – Å Det vi VIL ………… I prioriterer www.skole-forældre.dk

26 Princip for principper En temadrøftelse på skolebestyrelsesmødet danner udgangspunkt for udarbejdelse af princip eller principper for temaet/området. Med udgangspunkt i drøftelserne og alle parters input, beslutter skolebestyrelsen hvordan det videre forløb m.h.t. udarbejdelse af principper skal forløbe: Forslag til princip udarbejdes af skolens leder i samarbejde med skolebestyrelsesformand. Det fastsættes hvornår princippet skal forelægges for bestyrelsen (næste møde eller efterfølgende møde). Der nedsættes en arbejdsgruppe som inden for en af bestyrelsen fastsat tidshorisont undersøger detaljer og muligheder og udarbejder forslag til princip. Arbejdsgruppens deltagere besluttes af bestyrelsen – elever, lærere, forældre fra bestyrelsen, kontaktforældre, skoleledelsen. www.skole-forældre.dk

27 Princip for principper (fortsat) Forslag til principper forelægges skolebestyrelsen som kommenterer. Evt. ændringer til udkastet indarbejdes i princippet. Bestyrelsen beslutter evt. høringsrunde til skolens parter. Afhængig af princippets tema / område høres elevrådet, pædagogisk råd / øvrige medarbejdere, forældreråd / kontaktforældre. Parternes svar fremlægges på skolebestyrelsesmøde. Bestyrelsen drøfter evt. ændringer, princippet tilrettes og vedtages. Princippet lægges på skolens hjemmeside og alle skolens parter informeres om det nye princip. Vedtaget på skolebestyrelsesmøde den XX.XX.XX ___________________________________ Formand for skolebestyrelsenSkolelederen www.skole-forældre.dk

28 § 44 Fastsætter Indstiller Udtaler Godkender Principper Ordensregler og værdiregelsæt Udviklingsarbejde Ansættelser Alle forhold vedr. skolen Læseplaner Skolens budget Undervisningsmidler Beretning Kvalitetsrap. jf. §40a stk. 2+3 Aflægger Fører tilsyn Dog undtaget personale- og elevsager Planlagt / løbende Lejlighedsbestemt Særlige områder

29 www.skole-forældre.dk Fører tilsyn Dog undtaget personale- og elevsager Planlagt / løbende Lejlighedsbestemt Særlige områder Klagesager

30 www.skole-forældre.dk

31 Pause www.skole-forældre.dk

32 Gruppearbejde www.skole-forældre.dk •Kommunalbestyrelsen har genåbnet budgettet og pålægger skolerne at spare •En forælder klager over for meget uro i klassen og at det en bestemt elev der er skyld i det •SB får forskelige meldinger om at 6.A fungere rigtigt dårlig pga. mobning 1. SB fører tilsyn 2. SB fastsætter principper 3. SB godkender 4. SB foreslår/indstiller 5. SB udtaler sig 6. SB overlader beslutningen til skolelederen

33 Gruppearbejde – Svar www.skole-forældre.dk 123456 Genåbnet budget og skolerne skal spareXXX Klage over uro, men fokus på bestemt elevXXX 6.A. fungere dårligt pga. mobningXX 1. SB fører tilsyn 2. SB fastsætter principper 3. SB godkender 4. SB foreslår/indstiller 5. SB udtaler sig 6. SB overlader beslutningen til skolelederen

34 Skolebestyrelsens arbejde SKAL-opgaver KAN-opgaver VIL-opgaver Husk at Ting Tar’ Tid! www.skole-forældre.dk

35 www.skolebestyrelses.net Oprettes i efteråret – I får nærmere besked! Lukket forum for din skolebestyrelsen Planlægge møder Opbevare dokumenter Opslags- og informationsdatabase Blive opdateret på nyheder fra skoleverdenen Formandsnetværk i kommunen Frivillige interesse-netværk med andre skolebestyrelser over hele landet www.skole-forældre.dk

36 Skole og Forældre www. Skole-Foraeldre.dk Publikationer Skolebørn Kurser Rådgivning - 33 26 17 21 www.skole-forældre.dk

37 Tak for nu! Henrik Hjorth Hansen Mail: hhh@rindsighansen.dk Tlf: 21 22 30 35


Download ppt "Kursus for nye skolebestyrelser Roskilde kommune."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google