Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Hvad er Inner Wheel Et verdensomspændende kvindenetværk

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Hvad er Inner Wheel Et verdensomspændende kvindenetværk"— Præsentationens transcript:

1 Hvad er Inner Wheel Et verdensomspændende kvindenetværk
Fokus på kvinder og børn NGO (Non Governmental Organisation) status i FN IW har rådgivende status ved møder i FN, 6 repræsentanter akkrediteret ved FN kontorer i Genéve, Wien og New York

2 Generel introduktion til Inner Wheel - oversigt
Information om Inner Wheel International Inner Wheel Inner Wheel Danmark Råd Distrikt Klubben Kommunikation Modernisering af Dansk Inner Wheel??? Emnet ”Modernisering af Dansk Inner Wheel” er ikke behandlet, men noget, som flere i gruppen har talt lidt om. Det er et emne, som evt. skal udarbejdes i samråd med DIWR.

3 Information om Inner Wheel
Formål Vision Mission Logo Historie Oversigt over emner vedr. IW Om Inner Wheel

4 Inner Wheels formål Den engelske ordlyd Den danske ordlyd
To promote true friendship To encourage the ideals of personal service To foster international understanding Den danske ordlyd At fremme sandt venskab At fremme hjælpsomhed At fremme international forståelse Er nu i overensstemmelse det, der står under constitution 2012 på IW Danmarks hjemmeside. Divergens mellem denne fortolkning og det, der står på hjemmesiderne- Om Inner Wheel

5 Accept af formål Betyder, at
Enhver kvinde, der deler de tre centrale mål for International Inner Wheel, kan blive medlem af Inner Wheel Medlemmerne når disse mål gennem klubarrangementer, der kombinerer hjælp og støtte, fundraising, fællesskab og sjov, forenet af venskab og en fælles målsætning om at tjene lokalsamfundet Medlemmerne giver praktisk støtte samt økonomisk hjælp, når der en krise, uanset om det sker lokalt, nationalt eller internationalt i forbindelse med en naturkatastrofe eller til mennesker, der lider i krigshærgede områder Fra den internationale hjemmeside: Any woman who shares the three central aims of International Inner Wheel can join the organisation Members achieve these aims through Club events, which combine personal service, fund-raising, fellowship and fun, united by friendship and a common aim to serve the local community. Members give practical support as well as financial help whenever there is a crisis, whether this occurs locally, nationally or internationally, for natural disasters or for people suffering in war-torn regions. 

6 Inner Wheels vision Inner Wheel ønsker at være en moderne, aktiv og dynamisk organisation for kvinder Et globalt netværk af engagerede medlemmer, som frivilligt giver tid og omsorg til andre mennesker Vision, Mission and Values are powerful tools for defining and guiding International Inner Wheels ability to live and shape the present, bridging the future. OmInner Wheel

7 Inner Wheels mission Inner Wheels mission er at fremme handling, at yde hjælp og støtte samt at udvise god skik og brug med det formål at forbedre livet for kvinder og børn rundt om i verden En del af vort arbejde kan kaldes velgørende, se dias nr. 5. Emnet har været berørt flere gange og skal nok klarlægges. Kan man sige, at IW er en kvindeorganisation, der i et vist omfang er godgørende? Det, vi yder, behøver ikke nødvendigvis at være pekuniær støtte. Om Inner Wheel

8 Inner Wheels logo Oprindelig tekst modtaget fra Norma Friar
Looking at the logo:- The logo is obviously a gear wheel. The 6 spokes in the centre circle represent International Inner Wheel reaching out to members worldwide. The 6 spokes in the inner circle are the National Governing Bodies linking their Districts, represented by the gear teeth in the inner circle, to the Clubs represented by the gear teeth in the outer circle. If one of those gear teeth in the outer circle, representing Clubs around the world, should break off, the wheel might slip a little, but it would still work and the movement would continue. The dot right in the centre however is most important; that is the HUB and represents the individual member. Without that hub the wheel will not operate properly, the movement will fail and nothing will work. Ifølge Norma Friar, tidligere Constitution Chairman er fortolkningen af logoet flg.: ”Logoet er et tandhjul, tænderne på det store hjul repræsenterer klubberne ud i verden, og de seks egere i det store hjul viser, at Inner Wheel når ud i hele verden. Hvis en af tænderne bryder sammen, vil hjulet glide lidt, men dog stadig være funktionsdygtigt. Tænderne i det mindre hjul repræsenterer distrikter, som er forbundet gennem de nationale organer, repræsenteret ved de seks egere, til klubberne. Navet, prikken i midten, er det enkelte medlem. Uden det enkelte medlem vil hjulet ikke fungere, og alt vil falde fra hinanden.” Om Inner Wheel

9 Historie – vigtige årstal
1924: Den første Inner Wheel klub blev dannet i Manchester af Margarette Golding, den 10. januar 1948: Den første Inner Wheel klub i Danmark blev dannet i Haderslev af Dagmar Ottosen, den 28. september 1951: Det første landsmøde i Danmark med 6 klubber 1953: De danske klubber inddeles i 3 distrikter 1967: Fælles love for alle klubber i hele verden (Constitution) 1972: NGO ved FN 1973: Klubberne i Danmark bliver opdelt i 5 distrikter 1981: Det første egentlige landsmøde i Danmark med 5 distrikter bliver afholdt Fortæl den ”søde” historie om, hvorfor Rotary ikke måtte indgå i navnet, se beskrivelsen under History på den internationale side. Om Inner Wheel

10 Historie, yderligere informationer
Den internationale historie Her henvises til Dansk Inner Wheel historie Her henvises til Om Inner Wheel

11 International Inner Wheel
Organisation med tilhørende lovkomplekser International Inner Wheel Hovedbestyrelse Sammensætning af den internationale bestyrelse Internationale arrangementer Convention Europæisk møde Nordisk rally Oversigt over IIW. Der haves ingen information om europæiske møder IIW

12 Inner Wheels overordnede struktur med tilhørende love
Love for Dansk Inner Wheel Råd Klub Distrikt Nationalråd International Inner Wheel Constitution Distriktslove Klublove Lovene kan læses på Dansk Inner Wheels hjemmeside. Nævn håndbog. Som medlem bør du have et vist kendskab til lovene. IIW

13 International Inner Wheel, organisation
Verdenspræsident pastverdenspræsident, viceverdenspræsident, verdenskasserer lovrådgiver Executive Committee Bestyrelsen Ledes af verdens- præsidenten The Board Verdensrådet Ledes af verdens- præsidenten Executive committee og 16 board directors Desuden er tilknyttet en redaktør/webmaster og en administrator (fast job) IIW

14 Hovedbestyrelsesmedlemmer til den internationale organisation
Generelt: en klub - en stemme på hver officer Job Tjenestetid Stemmeret Verdenspræsident Viceverdenspræsident Pastverdenspræsident Verdenskasserer Lovrådgiver Board director Redaktør/webmaster 1 år Ja 1 år, max. 3 år 1 år, max. 2 år i alt Nej Se også Constitution = grundlov IIW

15 Internationale arrangementer, Convention
Hvert tredje år afholdes Convention (kongres, generalforsamling) med det formål at tilpasse Constitution til verdenen af i dag Arrangør er International Inner Wheel Enhver klub, ethvert distrikt, ethvert nationalråd samt International Inner Wheels bestyrelse kan stille ændringsforslag til Constitution inden en fastsat dato Hver klub (præsident), distriktskomité (distriktspræsident) og nationalråd (nationalrepræsentant) har en stemme. Ændring af Constitution kræver 3/4s flertal, øvrige forslag simpelt flertal Convention: 1970: Første gang i Holland og i 1973: Anden gang i Danmark med 2200 deltagere. Den person, som distriktskomiteen har valgt som distriktets Proxy Vote Holder (fuldmagtshaver), har distriktsbestyrelsens stemme (1 stemme) samt stemmerne fra de klubber i eget distrikt, som Proxy Vote Holderen er udpeget for. Der må kun være en Proxy Vote Holder (fuldmagtshaver) i hvert distrikt. IIW

16 Nordisk Rally Hvert tredje år afholdes Nordisk Rally, hvor der drøftes emner af generel karakter, samt Inner Wheel relaterede emner Det sociale aspekt af mødet er væsentligt Næste gang i 2016 i Danmark IIW

17 Inner Wheel Danmark Organisation Valgprocedurer
Personer tilknyttet Dansk Inner Wheel Råd (DIWR) Landsmøde Oversigt DIW DIW

18 Inner Wheel Danmarks organisation
Nationalrepræsentanten, pastnational - repræsentanten, rådskasserer og 2 delegerede fra hvert distrikt Distrikts-bestyrelser Dansk Inner Wheel Råd Distrikts-komiteer Ledes af national- repræsentanten Ledes af distrikts- præsidenter Hver bestyrelse består af distrikts- præsidenten og 5 bestyrelses- medlemmer Distriktsbestyrelsen og 2 delegerede fra hver klub, 3 hvis klubben har mere end 50 medlemmer Distrikt 44 31 klubber Distrikt 45 23 klubber Distrikt 46 18 klubber Distrikt 47 16 klubber Distrikt 48 Klubberne udpeger selv de delegerede. Distriktsbestyrelsen udpeges eller vælges blandt klubbernes medlemmer. For at varetage et job i distriktet skal man have haft det pågældende job i klubben, det gælder dog ikke for DISO. DIW

19 Valg af nationalrepræsen- tant og tjenesteperiode
År 1 ulige år, hvert andet år År 1 Forårsdistriktsmøde (marts) Evt. kandidater foreslås, hvis flere, afholdes valg inden landsmødet, idet distriktet kun må have en kandidat Landsmødet (oktober) Distriktets kandidat præsenteres. Hvis flere kandidater afholdes valg inden 1. marts År 2 År 2 Forårsdistriktsmøde (marts) Resultatet af valget offentliggøres Den 1. juli tiltræder den valgte kandidat som vicenationalrepræsentant Hvert andet år er der ingen vicenationalrepræsentant. År 3 År 5 Den 1. juli tiltræder vicenationalrepræsen- tanten som nationalrepræsentant, tjenestetid 2 år Den 1. juli tiltræder nationalrepræsentanten som pastnationalrepræsentant, tjenestetid er to år DIW

20 Valg af rådskasserer År 1 lige år, hvert andet år År 1
Forårsdistriktsmøde (marts) Evt. kandidater foreslås, hvis flere, afholdes valg i distriktet inden landsmødet, idet distriktet kun må have en kandidat Landsmødet (oktober) Distriktets kandidat præsenteres. Hvis flere kandidater afholdes valg inden 1. marts År 2 År 2 Forårsdistriktsmøde (marts) Resultatet af valget offentliggøres Den 1. juli tiltræder den valgte kandidat som rådskasserer, tjenestetid to år. Max. 2 perioder , i alt 4 år Det er lidt uklart, når man sammenligner med de danske love. Vi har skelnet mellem lige og ulige år, men det står der intet om i de danske love. DIW

21 Øvrige personer tilknyttet Dansk Inner Wheel Råd
Job Tjenestetid Stemmeret Rådssekretær IWI-redaktører Medlemsregistrator Landsmødekoordinator Ledende DISO* Landswebmaster Max. 4 år Nej Max. 3 år Max. 4 år** Landsarkivar er udgået, derfor bl. a. manglende sammenfald med de danske love. Juridisk rådgiver rumler i kulissen, tjenestetid og stemmeret? Disse personer er som oftest udpegede eller udvalgte efter ansøgning. Engelsk oversætter forefindes også. *Vælges blandt de 5 DISO’ere, se under distrikt **Kan forlænges DIW

22 Kedeligt, men nødvendigt
for at forstå en organisation som IW. Så ta’ en lille en på øjet DIW

23 Landsmøde Hvert år afholdes et landsmøde i oktober, hvor alle klubmedlemmer kan deltage Følgende har stemmeret: De klubdelegerede, de stemmeberettigede i distrikts-bestyrelserne og i det nationale råd Vedtægtsændringer kræver 3/4s flertal, øvrige forslag simpelt flertal Forslag, der skal behandles på landsmødet, fremsendes gennem klub og distrikt til rådet Forslag til ændringer via klub, distrikt og til råd. DIW

24 Distrikt Organisation Distriktsbestyrelse Oversigt Distrikt

25 Organisationens opbygning, distrikt
Distriktskomité Klub 1 Klub 2 Klub n-1 Klub n Hver klub har to delegerede til distriktskomiteen. Såfremt klubben har mere end 50 medlemmer, har den tre delegerede til distriktskomiteen. Der skal være mindst 4 klubber i et distrikt. Distrikt

26 Distriktsbestyrelse Generelt: en klub - en stemme på hvert bestyrelsesmedlem Job Tjenestetid Stemmeret Distriktspræsident Vicedistriktspræsident Pastdistriktspræsident Distriktssekretær Distriktskasserer DISO* IT-konsulent 1 år Ja Max. 3 år Max. 3 år** Nej Eksempel DISO i 3 år, kasserer i 3 år og så slut. Såfremt der skal være valg, skal personen opstilles inden 1. december og være valgt inden 1. marts det efterfølgende år. *DISO = distriktets internationale service organiser **Kan forlænges, er endnu ikke regelsat Samlet tjenestetid må ikke overstige 6 år Distrikt

27 Distriktsmøder Efterårsdistriktsmøde, se næste dias
Forårsdistriktsmøde, se næste dias Instruktion bestyrelsesmedlemmer Kædeoverrækkelse Evt. andre arrangementer Venskabsbesøg Aktivitetsdag Distrikt

28 Distriktsmøder, fortsat
Ifølge § 14 i distriktsloven skal distrikts-komiteen afholde to distriktsmøder om året Et efterårsdistriktsmøde i forbindelse med landsmødet i oktober Et forårsdistriktsmøde mellem den 1. og 25. marts Ekstraordinært distriktsmøde kan afholdes, såfremt 50% af klubberne i distriktet ønsker det Distrikt

29 Klub Generelt om en klub Organisation Bestyrelsesarbejde
Bestyrelsesmedlemmer Medlemmer, nye og gamle Presseformidling og sociale medier Oversigt Klub

30 Klub - krumtap Ingen klubber uden medlemmer, så omdrejningspunktet er medlemmet/medlemmerne, se fortolkningen af Inner Wheels logo En klub kan oprettes, når mindst 12 personer kan gå ind for Inner Wheels formål og støtte oprettelsen af en klub, altså det minimale antal medlemmer er 12 Klub

31 Hvad laver man i en klub, danske forhold
Der afholdes et månedligt møde som regel med fællesspisning I mødet indgår et virksomhedsbesøg, et foredrag eller et kulturelt indslag 3 minutter Et indlæg af et medlem over et selvvalgt emne, indlæggets varighed er 3 minutter Dagens digt Månedsbrevsgennemgang eller tilsvarende Klub

32 Faste punkter i årets løb, danske forhold
Ifølge klublovene, hhv. § 4 og 15, afholdes Valg til næste års bestyrelse inden 1. marts En årlig generalforsamling i juni De fleste klubber afholder Et julearrangement Inner Wheels fødselsdag den 10. januar En udflugt Kædeoverrækkelse i juni Klub

33 Klubbens organisation, den minimale bestyrelse
Klubben ledes af en bestyrelse, som i hvert fald består af en præsident en pastpræsident en vicepræsident en sekretær en kasserer en ISO (International Service Organiser) en klubmester Klub

34 Klubbens organisation, den udbyggede bestyrelse
Mange klubber har en programsekretær, som er præsidenten behjælpelig med årets program en 2. sekretær Op til 10 personer må sidde i bestyrelsen Alle disse personer har stemmeret i bestyrelsen, jvf. de danske love for klubberne Bestyrelsen afholder bestyrelsesmøder efter behov Klub

35 Klubbens organisation, udvalg
Klubben kan vedtage at have udvalg, som skal varetage specifikke funktioner, f. eks. tilrettelæggelse af julemødet, IW fødselsdag etc. Udvalg giver mulighed for, at medlemmerne får et bedre kendskab til hinanden, og at en større del af medlemmerne, helst alle, bliver inddraget i klubbens arbejde Klub

36 Bestyrelsesarbejdet Planlægning for det kommende år
Vicepræsidenten er initiativtager Find den nye bestyrelse i god tid Hold første møde med ny bestyrelse snarest efter valg (alternativt lige efter introduktionskurset) Plan for hele året Udvalg nedsættes, og arbejdet påbegyndes, så indholdet for de fleste møder er på plads inden sommerferien Klub

37 Samarbejdet i bestyrelsen
Mød til tiden Hold tidsplan Hold dagsordenen Udarbejd beslutningsreferat Udarbejd opfølgningsliste Vær en god lytter Tolerer andres meninger Vær en god holdspiller Efterlys andre emner fra salen Skriv evt. flere på listen Få en god debat her, om eventuelle konflikter i bestyrelserne Klub

38 Hjælpsomhed i og uden for klubben
I klubben Hvem er syg Hvem har brug for støtte Hvem har brug for transport for at komme til møde Uden for klubben Besøg andre IW klubber Deltag i aktiviteter (IW formål - hjælpsomhed) Fundraising Klub

39 Præsident Opgaver Tjenestetid 1 år Kvalifikationer
At lede klubmøder og bestyrelsesmøder og at afvikle dem i en god atmosfære Ansvar for at alle sager både internt og eksternt bliver afviklet til tiden At få klubben til at føle sig som en helhed Tjenestetid 1 år Kvalifikationer Er holdleder Ikke dominerende, men klar i mælet Klub

40 Pastpræsident Opgaver Tjenestetid 1 år Kvalifikationer
At være præsidenten behjælpelig, når præsidenten ønsker det Evt. at fungere som mentor for nye medlemmer eller på anden måde virke for en udbredelse af kendskabet til IW (extension organiser) Tjenestetid 1 år Kvalifikationer Ikke dominerende Forbindelsesled mellem det nutidige og det fortidige Undgå at bruge udtrykket ”Vi plejer” Klub

41 Vicepræsident Opgaver Tjenestetid 1 år Kvalifikationer
At lytte og suge til sig At starte på planlægningen af det kommende år Tjenestetid 1 år Kvalifikationer Ikke dominerende Indstillet på at lære Klub

42 Sekretær Opgaver Tjenestetid 1 – 3 år Kvalifikationer
At skrive referater af såvel klubmøder som bestyrelsesmøder At formidle informationer fra distriktet og andre, der kontakter klubben Tjenestetid 1 – 3 år Kvalifikationer Effektiv til at skrive og bruge almindelige tekstprogrammer God til at overholde tidsfrister Sparringspartner til præsidenten Klub

43 Kasserer Opgaver Tjenestetid 1 – 3 år Kvalifikationer
At varetage klubbens regnskab for hhv. den ordinære klubkasse og donationskassen At udforme et regnskab hvert år, som skal godkendes af klubbens revisorer Tjenestetid 1 – 3 år Kvalifikationer At være regnskabskyndig og kunne benytte almene regneark At være omhyggelig og sørge for at få afregnet til aftalt tid Klub

44 ISO = international service organiser
Opgaver At varetage kontakten til medier At varetage kontakten til personer, der modtager donationer At finde områder, hvor hjælp kan gøre gavn At udarbejde rapporter til DISO Tjenestetid 1 – 3 år Kvalifikationer Lydhør person som har et varmt hjerte Kan overholde frister og budgetter Klub

45 Klubmester Opgaver Tjenestetid 1 – 3 år Kvalifikationer
Sørge for at forplejning er tilgængelig på rette tid og sted Skabe en hyggelig atmosfære i mødelokalet Registrere deltagere i et klubmøde Tjenestetid 1 – 3 år Kvalifikationer Have erfaring med at organisere bespisning Kunne kommunikere med leverandører Klub

46 Øvrige medlemmer max. 10 personer i alt
Opgaver Skal defineres for de enkelte jobs Tjenestetid 1 – 3 år Kvalifikationer Afhænger af jobbet Klub

47 Webmaster Opgaver Tjenestetid 1 – 3 år, hvis medlem af bestyrelsen
Være medlemmerne behjælpelig med den IT, der bliver benyttet i dag i Inner Wheel Vedligeholde klubbens hjemmeside Være sekretæren behjælpelig med at vedligeholde kontakten til International Inner Wheel Tjenestetid 1 – 3 år, hvis medlem af bestyrelsen Krav Have interesse for IT Være service-minded Klub

48 Medlemspleje Hvad kan vi gøre for at fastholde og tiltrække medlemmer?
Giv pastpræsidenten det overordnede ansvar for at opsøge og integrere nye medlemmer Vis jer ude i verden som IW’ere – bær IW-tegn, del foldere ud osv. – vis entusiasme Sæt de kritiske øjne på din klub Hvad er de stærke sider ved din klub? Hvad kan gøres bedre? Inviter gæster – aftal med præsidenten Involver ALLE i klubben Påstand – det er de gode projekter og aktiviteterne i klubben, som sælger!!! Delvist fra Christiens slide – kan være andet – eller lægges op til kursusdeltagerne for at få en god debat. Klub

49 Medlemspleje, fortsat Hvordan tager vi imod nye medlemmer?
Mentor det første år Find en mentor, som det nye medlem er tryg ved Afklar det nye medlems forventninger Find stærke og svage sider Støt og følg op på, hvordan det går Fredes de første måneder for 3 minutter og evt. udvalgsposter mm. Involveres efter 3 måneder Delvist fra Christiens slide – kan være andet – eller lægges op til kursusdeltagerne for at få en god debat. Klub

50 Presse og nyhedsformidling
Fortæl hvad I laver, som giver omverdenen værdi Fortæl en god historie, som viser, at IW gør en forskel, når vi bakker op om et projekt Skriv artiklen selv – journalisten gør det ikke Sæt en overskrift på, som fænger Tag billeder – også i hverdagens IW Vis vort venskab via den glæde, vi har ved at udføre projekter i fællesskab Både artikel og foto skal medsendes til det blad, man ønsker at henvende sig til Klub

51 Sociale medier (Facebook)
Lukkede grupper Inner Wheel Danmark 16. International Inner Wheel Convention 2015 Copenhagen Group International Inner Wheel Distriktsgrupper o.a. Åbne grupper International Inner Wheel

52 Kan vi blive enige i klubben
Hvorfor opstår konflikter Hvordan kan vi undgå eller løse dem Oversigt Kommunikation

53 Flere personer sammen = konflikter
Konflikter opstår, når man Mangler vilje til at forstå hinanden Mangler respekt for hinanden Herunder den udstrakte brug af sms’er og mails, hvorved direkte kontakt undgås Taler, før der tænkes Kommunikation

54 Kropssprog Dit kropssprog siger mere end ord
Kropssprog: 38% tonalitet – 7% ord – 55% kropssprog. Kommunikation

55 Forebyggelse af konflikter
At man i klubben er indstillet på at være åbne over for hinanden At man respekterer andres meninger og modtager dem positivt At man kan tage imod kritik, som fremføres på en velovervejet måde At ingen er i besiddelse af den absolutte sandhed Sandhed afhænger af, hvordan man oplever en situation Kommunikation

56 Hvordan får vi et godt møde
Små ord med stor virkning HVORDAN i stedet for HVORFOR OG i stedet for MEN NÅR i stedet for HVIS Stil åbne spørgsmål Hvad Hvordan Hvorledes Åbne spørgsmål: Åbner mulighed for at modparten kan sætte ord på og ikke bare svare ja eller nej. Hvorfor giver skyldfølelse og sætter modparten i forsvarsposition – Hvorfor kom du for sent i skole? Hvordan kan det være du kom for sent?/Hvad var årsagen til …? Prøv i en periode at skifte MEN ud med OG – virker meget mere positivt. Skal uddybes med konkrete eksempler. Kommunikation

57 Hvordan får vi et godt møde
Undgå generaliseringer Brug JEG i stedet for MAN, ENHVER, ALLE Pas på med ALDRIG og ALTID Giv ikke gode råd om, hvad de andre ikke skal gøre Hav altid en positiv hensigt med dit budskab Tal for dig selv – giv JEG-budskaber Vær ikke budbringer for andres synspunkter Kommunikation

58 Til eftertanke Pas på dine tanker Pas på dine ord
Pas på dine handlinger Pas på dine vaner Pas på din karakter For tanker bliver til ord For ord bliver til handlinger For handlinger bliver til vaner For vaner danner din karakter For den bliver din skæbne Sentenser fundet på Baunhøj Mølle, Grenaa, november 2014 Kommunikation


Download ppt "Hvad er Inner Wheel Et verdensomspændende kvindenetværk"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google