Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Hvorfor individuel kompetencevurdering i AMU?

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Hvorfor individuel kompetencevurdering i AMU?"— Præsentationens transcript:

1 Hvorfor individuel kompetencevurdering i AMU?
Inspirationskonference om IKV i AMU Transporterhvervets Uddannelser 23. september 2014 Lizzie Mærsk Nielsen

2 Hvad er IKV i AMU? En MEGET stor hemmelighed for stort set alle voksne i hele kongeriget Danmark! ØV – ÆRGERLIGT – SPILD AF RESSOURCER - Men I kan gøre noget ved det!

3 Formålet med IKV i AMU Vurdering og anerkendelse af den enkelte persons realkompetencer Grundlag for videre deltagelse i voksen- og efteruddannelse

4 Hvad kan IKV i AMU gøre godt for?
Forhindre, at voksne deltager i AMU, som de allerede har kompetencer i forhold til Bidrage til, at voksne får papir på de kompetencer, de allerede har Give voksne en individuel uddannelsesplan, der kan få stor betydning for de voksnes uddannelse, job og beskæftigelse BIDRAGER TIL EN MÅLRETTET KOMPETENCEUDVIKLING

5 IKV i AMU give god mening! - cases på IKV i AMU
Fra flymekaniker til automatiktekniker Styrket faglig identitet af ufaglært ”madmor” i en daginstitution Vurdering af it-færdigheder, der er vigtige på arbejdspladsen – IKV i AMU i åbent værksted Vurdering af dagplejeres kompetencer Opkvalificering af social- og sundhedsassistenter, der arbejder med medicinadministration Behov for målrettet kompetenceudvikling i en lagervirksomhed

6 Kort om reglerne for IKV i AMU

7 Tip en 13’er om IKV i AMU

8 Hvem kan deltage i et IKV i AMU-forløb?
Alle, der har adgang til uddannelser inden for AMU-lovens rammer, har mulighed for at deltage i IKV i AMU IKV i AMU er et tilbud til enkeltpersoner – og altså ikke noget, som en arbejdsgiver eller andre kan tvinge medarbejderne til at deltage i Uddannelsesudbyderen kan afslå at iværksætte IKV i AMU, hvis det på forhånd kan konstateres, at ansøgerens realkompetencer ikke - eller kun i meget begrænset omfang - indgår i det/de uddannelsesmål, der ønskes kompetencevurdering i forhold til

9 Faser i IKV i AMU Det egentlige IKV-forløb består af tre faser, men der er også en fase før selve forløbet: Før-fase: Generel information og rådgivning Fase 1: Forberedelse og tilrettelæggelse Fase 2: Afprøvning og vurdering Fase 3: Samlet vurdering og anerkendelse Faserne og aktiviteterne involverer i forskelligt omfang uddannelsesinstitutionen, deltageren og ind imellem også deltagerens ansættelsesvirksomhed

10 Kvalitetssikring af IKV i AMU
Uddannelsesinstitutionen har metodefrihed og vælger altså selv hensigtsmæssige metoder til IKV-forløbet, men… Der kræves kvalitetssikring i form af troværdighed Der skal anvendes metoder, der sikrer sammenhæng mellem deltagerens faktiske realkompetencer og den anerkendelse, som vedkommende opnår

11 Kvalitetssikring af IKV i AMU
Uddannelsesinstitutionen har metodefrihed og vælger altså selv hensigtsmæssige metoder til IKV-forløbet, men… Der kræves kvalitetssikring i form af pålidelighed Der skal anvendes metoder, der sikrer ’objektive’ eller ’neutrale’ resultater, som ikke er påvirket af lærer eller tilrettelæggelsesform

12 Kvalitetssikring i praksis
Niveauet for AMU skal fastholdes ved anerkendelse af realkompetencer Bruge metoder, der måler ’det rigtige’ Inddrage flere metoder og/eller flere lærere Udarbejde faste procedurer for IKV i AMU Beskrive og begrunde proces og metoder Sikre, at de personer, der er involverede i IKV-forløb, er kvalificerede Evaluering af IKV i AMU-forløbene 12

13 Hvor lang tid? Et IKV i AMU-forløb kan vare i op til fem dage
For flygtninge og indvandrere, som mangler dokumentation for kompetencer erhvervet uden for Danmark, kan IKV-forløbet vare i op til 10 dage NB. Tidligere var varigheden af et IKV-forløb mindst på ½ dag

14 Øvrig kompetencevurdering
Personer, der deltager i IKV i AMU, skal have tilbud om at få vurderet deres basale færdigheder i læsning og i matematik Resultatet af en IKV i AMU kan i visse tilfælde motivere AMU-målgruppen til at påbegynde en erhvervsuddannelse gennem deltagelse i GVU GVU har sin egen kompetencevurderingsordning, som alle ansøgere skal gennemføre for evt. at få godskrevet dele af en erhvervsuddannelse på baggrund af realkompetencer

15 Hvem må foretage IKV i AMU?
Alle godkendte AMU-udbydere må foretage IKV i AMU IKV i AMU kan kun foretages i AMU-regi og må derfor ikke udliciteres. Uddannelsesinstitutionen kan altså ikke anvende underleverandører i forbindelse med IKV i AMU Lærere, der gennemfører IKV i AMU, skal have de samme kvalifikationer som de AMU-lærere, der underviser inden for de konkrete AMU-mål Skolen kan ikke dispensere for myndighedskrav i et kompetencevurderingsforløb

16 Beviser for IKV i AMU IKV-deltagerbevis – som dokumentation for selve gennemførelsen af IKV i AMU AMU-uddannelsesbevis (-er) - når uddannelsesinstitutionen har vurderet, at deltageren har kompetencer, der svarer til henholdsvis en hel arbejdsmarkedsuddannelse eller et helt enkeltfag optaget i en FKB AMU-kompetencebevis - når uddannelsesinstitutionen har vurderet, at deltageren har kompetencer, der svarer til dele af en arbejdsmarkedsuddannelse eller et enkeltfag optaget i en FKB

17 AMU-uddannelsesplan Et resultat af IKV i AMU kan være en individuelt tilrettelagt uddannelsesplan, som f.eks. kan indeholde de dele af en AMU-uddannelse, som IKV-deltageren mangler for at kunne få et AMU-uddannelsesbevis Uddannelsesplanen kan være motivation for videre uddannelse i AMU-systemet

18 Økonomi Der opkræves ikke deltagerbetaling for IKV i AMU
IKV i AMU er taxameterfinansieret Deltagerne kan opnå VEU-godtgørelse efter samme regler som deltagere i arbejdsmarkedsuddannelse Taxametret til IKV i AMU kan ikke bruges i forhold til kompetencevurderinger i relation til erhvervsuddannelser

19 Skolen som helhed skal:
Sikre god information om IKV i AMU ved at være opsøgende i forhold til enkeltpersoner, virksomheder, jobcentre etc. Tilbyde IKV i relation til flere AMU-mål/AMU-pakker Have procedurer for hvem, der gør hvad på skolen Kvalificere faglærerne til at planlægge og gennemføre IKV i AMU Sikre, at det rent praktisk kan lade sig gøre at gennemføre IKV – også selvom det kan være dyrt Sikre god kvalitet i IKV Løbende kvalitetsudvikling gennem evaluering

20 IKV-deltageren skal: Være helt klar over hensigten med deltagelse i en kompetencevurdering – det er ikke undervisning! Bidrage til at dokumentere sine kompetencer, så faglæreren har et godt grundlag for at tilrettelægge kompetencevurderingen Deltage aktivt i løsning af de praktiske og teoretiske opgaver, der indgår i en IKV i AMU Melde klart ud, når der er noget, han/hun er usikker på – det giver ikke mening at gætte! Helst sige ”ja tak” til en individuel uddannelsesplan

21 Faglæreren skal: Tilrettelægge kompetencevurderingen, så alle kompetencerne i de udvalgte AMU-mål vurderes Sikre metoder, der reelt kan afdække kompetencerne – typisk behov for flere metoder Vurdere deltagerens kompetence på samme måde, som hvis det var en deltager i AMU Give en positiv og konstruktiv tilbagemelding til deltageren – NB. IKKE til virksomheden Give skolens administration besked på udstedelse af beviser til deltageren Udarbejde en individuel AMU-uddannelsesplan Tilbyde en vurdering af basale færdigheder

22 Metoder til afprøvning ved IKV i AMU

23 Metodevalg Der skal gennemføres en faktisk afprøvning af, om deltageren har de kompetencer, der er beskrevet i de arbejdsmarkedsuddannelser og/eller enkeltfag, der indgår i kompetencevurderingen Skolen skal anvende metoder, der er hensigtsmæssige, og som de anser for at være de bedst til at vurdere IKV-deltagerens kompetencer

24 Opgavernes udformning
Skal afdække viden, færdigheder og kompetencer, der fremgår af AMU-målbeskrivelsen/-beskrivelserne Vælg flere forskellige opgavetyper Undgå for meget skiftlighed! Skal have en sværhedsgrad, der afspejler niveauet på et AMU-hold – altså for de deltagere, der får et AMU-uddannelsesbevis Kan med fordel afprøves på et eller flere AMU-hold Lad en kollega kvalitetstjekke opgaverne

25 Fokus på flere forskellig metoder - typisk ikke kun én metode
Interview Multiple choice – lukkede svarmuligheder Test med skriftlige svar – åbne svar Opgaver med udgangspunkt i casebeskrivelser Mundtlig fremlæggelse af opgave Test med udgangspunkt i filmklip Rollespil Løsning af praktiske opgaver På skolen På arbejdspladsen eller et andet sted

26 Opmærksomhedspunkter ved multiple choice
Hav altid mindst 3 svarmuligheder – gerne flere Vær opmærksom på at finde på realistiske forkerte svarmuligheder – det er svært! Husk en ”ved ikke”-mulighed – en IKV skal jo ikke være en gættekonkurrence! Fastsæt acceptabel fejlmargin, f.eks. max. 5 fejl ud af 30 spørgsmål Husk at multiple choice ofte ikke kan stå alene – der skal også andre vurderingsmetoder til

27 Ved praktiske opgaver IKV-deltageren løser en given opgave
Simuleret virksomhed – rollespil Værksted på skolen Løsning af arbejdsopgaver i virksomheden Faglæreren vurderer og observerer Et kompetencevurderingsskema med beskrivelse af delmålene kan fungere som observations og tjekskema

28 Kompetencevurderingsskema
AMU-mål: 45074 Lagerindretning og lagerarbejde Delmål Kræver viden om, færdigheder i etc. Vurderingsmetoder (test, opgave, observation etc.) Faglærerens vurdering Deltageren kan efter gennemført uddannelse, i samarbejde med andre, medvirke til optimal og funktionel indretning af et lager hvor der tages hensyn til gældende sikkerheds- og arbejdsmiljøregler, grundlæggende lagerfunktioner, kapacitetsudnyttelse, varesortiment, tekniske hjælpemidler, håndtering, reolplacering og transport- og køregange. Endelig kan deltageren desuden selvstændigt anvende almindeligt forekommende tekniske hjælpemidler til lagerarbejde herunder; emballering, afmærkning, opbygning og sikring af varer på paller, i forbindelse med plukning og klargøring af varer til forsendelse. Deltageren kan medvirke til optimal og funktionel indretning af et lager, hvor der tages hensyn til gældende sikkerheds- og arbejdsmiljøregler, grundlæggende lagerfunktioner, kapacitetsudnyttelse, varesortiment, tekniske hjælpemidler, håndtering, reolplacering og transport- og køregange. Viden om sikkerheds- og arbejdsmiljøregler Kendskab til grundlæggende lagerfunktioner Viden om kapacitetsudnyttelse og varesortiment Viden om regler for transport- og køregange Kendskab til optimal reolplacering Multiple choice – 20 opgaver En teoretisk opgave, hvor deltageren skal vise kendskab til optimal reolplacering Praktisk opgave: ”Du skal gennemføre en ordre fra start til slut. Se opgavebeskrivelse A” Endelig kan deltageren desuden selvstændigt anvende almindeligt forekommende tekniske hjælpemidler til lagerarbejde herunder; emballering, afmærkning, opbygning og sikring af varer på paller, i forbindelse med plukning og klargøring af varer til forsendelse. Viden om emballering og afmærkning Kan udføre emballering og afmærkning Viden om opbygning og sikring af varer på paller Kan i praksis udføre opbygning og sikring af varer på paller Viden om tekniske hjælpemidler samt færdigheder i at anvende dem Multiple choice – 10 opgaver ”Du skal gennemføre en ordre fra start til slut. Se opgavebeskrivelse A”

29 Praktiske forhold Skriftlige opgaver skal være overkommelige at rette
Praktiske muligheder og begrænsninger It-udstyr til rådighed Værkstedfaciliteter skal være til rådighed Mulighed for at vurdere flere ad gangen Etc.

30 Eksempler på afprøvningsmaterialer fra andre efteruddannelsesområder

31

32

33

34

35

36

37 AMU-mål: 45588 Fugning – personlig sikkerhed ved fugning mv. Eksempel på praktisk opgave I tømrerværkstedet finder du et hus, hvor du skal udføre fugning med materialet, som du lige har haft en test i. Udfør fugningen.

38 Afslut altid en IKV med en AMU- uddannelsesplan
Individuel AMU-uddannelsesplan IKV-deltagerens navn: Jesper Hansen Adresse: Jernbanegade 45, 5000 Odense Tlf.nr./mobil/ , Evt. stilling og ansættelsessted: Chauffør, Vognmand Pedersen Uddannelsesplan gældende for perioden: Oktober-november 2014 Skolens virksomhedskonsulent: Lise Nielsen, AMU Høj, tlf.: , Kvalificering gennem deltagelse i arbejdsmarkedsuddannelser AMU-mål Omfang i dage Uddannelsessted Tidspunkt for gennemførelse Evt. udgifter samt godtgørelser 43962 Køreteknik og ny teknologi 2 AMU Høj 6.-7. oktober 2014 244 kr. i deltagerbetaling. VEU-godtgørelse. 45126 Køreteknik, miljø og arbejdsfunktioner 3 oktober 2014 366 kr. i deltagerbetaling. VEU-godtgørelse. 45082 Manøvrering, forsikring og færdselsregler november 2014 Afslut altid en IKV med en AMU- uddannelsesplan

39 God arbejdslyst med IKV i AMU! Husk at søge hjælp i ”biblen”


Download ppt "Hvorfor individuel kompetencevurdering i AMU?"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google