Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

De erhvervsrettede uddannelsesinstitutioner skal fremover i langt højere grad end i dag bidrage til, at voksne med kort uddannelses-baggrund øger deres.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "De erhvervsrettede uddannelsesinstitutioner skal fremover i langt højere grad end i dag bidrage til, at voksne med kort uddannelses-baggrund øger deres."— Præsentationens transcript:

1 De erhvervsrettede uddannelsesinstitutioner skal fremover i langt højere grad end i dag bidrage til, at voksne med kort uddannelses-baggrund øger deres læse-, skrive- og regnefærdigheder.

2 Udfordringer for AMU´s målgruppe
Kravene til ansattes kompetencer øges, både de erhvervsrettede og læse-, skrive- og regnefærdigheder Manglende læse-, skrive-, regnefærdigheder påvirker bl.a. uddannelsesmotivation og -udbytte negativt

3 Læse-, skrive- og regnesvage deltagere i AMU
Ca. 1/3 af alle AMU-deltagere har problemer med basale færdigheder i læsning, skrivning og regning (ca deltagere om året)

4 Øget fokus på voksne med utilstrækkelige grundlæggende færdigheder
Veu-trepartsforhandlingerne, Velfærdsaftalen, udmøntningen af Globaliseringspuljen: Enighed om høj prioritet af at styrke voksnes grundlæggende færdigheder Ny politisk målsætning: årlige FVU-kursister

5 FVU = Forberedende voksenundervisning
VUC er ansvarlig 2 fag: Læsning og matematik Trinopdelt undervisning 40 til 80 timer på hvert trin Slutniveau svarer til 9. klasse inden for avu Fra 1. August 2007: Obligatorisk vejledende test inden optag

6 Velfærdsaftalen juni 2006 (1)
Bedre muligheder for at kombinere FVU med AMU FVU skal i højere grad gennemføres på de erhvervsrettede uddannelsesinstitutioner Én indgang ved tilmelding til kombinationsforløb – bl.a. gennem en styrkelse af den opsøgende indsats og bedre rådgivning og vejledning Både AMU- og FVU-delen gennemføres på ordinære vilkår Tilbud om screening/vurdering af læse-skrive-færdigheder på AMU og efterfølgende vejledning til FVU (m.v.) .

7 Pr. 1. august 2007: Ny § 14 a i AMU-loven
Lov nr. 556 af 6. juni 2007 om ændring af forskellige love på Undervisningsministeriets områder: Alle, der deltager i AMU-uddannelser eller Individuel kompetencevurdering i AMU skal have mulighed for at få vurderet deres basale færdigheder i læsning, skrivning, regning og matematik og modtage vejledning i tilknytning hertil.

8 Vurderingen skal danne grundlag for at
Tilpasse den enkelte deltagers AMU-undervisning mhp. at understøtte gennemførelse og forbedre udbyttet Vejlede deltageren til undervisning i basale færdigheder efter anden lovgivning, fx FVU, ordblindeundervisning eller dansk som 2. sprog Vejlede deltageren til og tilrettelægge kombinerede AMU-FVU-forløb

9 Rammer og vilkår Vurderingen foretages af godkendte AMU-udbydere (dvs. opgaven må ikke udliciteres) Vurdering og vejledning kan foregå i eller i tilknytning til undervisnings- eller kompetencevurderingstiden Varighed på indtil 0,3 dag Kan foregå på uddannelsesinstitutionen og på en virksomhed

10 ……..rammer og vilkår Der skal anvendes hensigtsmæssige metoder
Dokumentation for vurderingsresultat udleveres til og tilhører deltageren Uddannelsesinstitutionerne skal samarbejde med udbydere af undervisning i basale færdigheder, fx FVU, ordblindeundervisning, dansk som 2. sprog mhp. at kunne vejlede hertil og kombinere AMU med undervisning efter anden lovgivning.

11 2 nye test, fælles for AMU og FVU
Vejledende matematiktest for voksne både i papirudgave og elektronisk på cd Udviklet af Pernille Pind, tidligere formand for opgavekommissionen i FVU-matematik Vejledende læsetest for voksne P.t. i papirudgave, elektronisk udgave på cd november/december Udviklet af Anna Gellert og Carsten Elbro, Center for læseforskning på KUA.

12 Derfor fælles test Stort sammenfald mellem målgruppen for hhv. FVU og AMU. Sandsynligt, at der også er et stort sammenfald mellem deres læse- og regnefærdigheder og undervisningsbehov. I AMU er læse- og regnefærdigheder midler til opnåelse af erhvervsrettede kompetencer, ikke mål i sig selv. AMU har derfor ikke uddannelser, der alene har opnåelse af læse-, og regnefærdigheder som selvstændige mål, og derfor heller ikke uddannelser, der kan danne udgangspunkt for en test. Kravene til læse- og regnefærdigheder er forskellige fra AMU-uddannelse til AMU-uddannelse. Alternativet til én test ville være en test til hver uddannelse. Velfærdsaftalen: AMU skal vejlede til FVU.

13 Krav til test De må højst tage en ½ time
Skal kunne tages både på it og papir Bruges som grundlag for vejledning både i AMU og FVU De skal være vejledende De skal være lette at gøre op De skal være for ´voksne´ på arbejdsmarkedet

14 Formålet med læsetesten
Kan det anbefales, at deltageren deltager i læseundervisningstilbud? Kan det anbefales at deltageren i stedet henvises til sprogundervisningstilbud? Kan det anbefales, at deltageren henvises til test for ordblindhed?

15 Afprøvning af læsetest:
Afprøvet på 538 voksne i Ordblindeundervisning for voksne FVU-læsning Almen voksenuddannelse AMU (Dørmand, Grundlæggende vagt og Tagdækker-kurser) Danskuddannelse for voksne udlændinge

16 Læsetestens 3 deltest Hvilket ord passer bedst? (Tekstlæsning, indikerer niveau for læsefærdigheder, FVU-niveau eller over) Hvilket billede passer til ordet? (Ordforråd, indikerer evt. dansksproglige problemer) Hvilket ord lyder som det rigtige ord? (Ordlæsning, indikerer evt. ordblindeproblemer) Antal point tælles op og danner grundlag for vejledning

17 Formål med matematiktesten
Testresultatet kan føre til følgende tre konklusioner Forudsætningerne er ikke til stede for tilstrækkeligt udbytte af FVU-undervisning i matematik eller forudsætningerne er til stede eller forudsætningerne indikerer behov for undervisning på højere niveau end FVU.

18 Afprøvning af matematiktest
Afprøvet på 339 voksne i Ordblindeundervisning for voksne FVU Almen voksenundervisning AMU (Dørmand, Grundlæggende vagt og Tagdækker-kurser) Danskuddannelse for voksne udlændinge EUD

19 Matematiktestens 3 deltest
Sproget i matematik (Sproglige forudsætninger) Tal og regning (Regne-matematik forudsætninger) Opgaver fra FVU-matematik trin 2 (Regne-matematik forudsætninger over FVU-niveau) Antal point tælles op og danner grundlag for vejledning.

20 Procedure Deltageren informeres om formål med vurderingen og om vurderings-/testmetoder, - individuelt eller på hold 2. Vurderingen/testen gennemføres - på pc eller papir Individuel vejledningssamtale om testresultat i forhold til - læseundervisningstilbud, især FVU - læsekravene på deltagerens AMU-kursus - fremtidige uddannelsesønsker og kravene heri

21 Hvad har AMU af tilbud vedrørende basale færdigheder?
FKB-bekendtgørelsen: alle arbejdsmarkedsuddannelser skal udvikles bl.a. under hensyn til læse-regnesvage deltagere. Faglig læsning og skrivning og Faglig regning og matematik Forsøg med ord- og regneværksteder AMU-hjælpemiddelservice

22 AMU´s tilbud til F/I Dansk som 2. sprog for F/I, basis/alment/udvidet niveau, hver 40 dage Fagunderstøttende dansk som 2. sprog for F/I, 10 dage, kan afkortes, kan ikke udbydes enkeltstående. AMU-introduktion for F/I, 2,5 dage Brancherettet uddannelse for F/I, 40 dage Arbejdsmarked, it og jobsøgning for F/I, basis/udvidet, hver 40 dage

23 På vej: Vejledning om FVU og kombinerede AMU-FVU forløb på erhvervsrettede uddannelsesinstitutioner Om FVU FVU gennemført på erhvervsrettede uddannelsesinstitutioner (driftsoverenskomst eller forlagt?) Markedsføring, finansiering, godtgørelse, deltagerbetaling m.v. Særligt om kombinerede AMU-FVU-forløb - Hvad er et kombineret AMU-FVU-forløb - Principper for og metoder til planlægning af kombinerede forløb - Modeller for tilrettelæggelse af kombinerede AMU-FVU-forløb


Download ppt "De erhvervsrettede uddannelsesinstitutioner skal fremover i langt højere grad end i dag bidrage til, at voksne med kort uddannelses-baggrund øger deres."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google