Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Hvad er AMU’s placering i uddannelsessystemet? Hvem laver AMU?

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Hvad er AMU’s placering i uddannelsessystemet? Hvem laver AMU?"— Præsentationens transcript:

1 Hvad er AMU’s placering i uddannelsessystemet? Hvem laver AMU?
Programmet Hvad er AMU? Hvad er AMU’s placering i uddannelsessystemet? Hvem laver AMU? Hvem er ”Det udviklingsansvarlige efteruddannelsesudvalg”? Hvordan udvikles arbejdsmarkedsuddannelser? Hvad er arbejdsmarkedsuddannelsernes kendetegn? Hvordan gennemføres arbejdsmarkedsuddannelserne? Efteruddannelsesudvalget for køkken, hotel, restaurant, bager, konditor og kødbranchen, Vigerslev Allé 18, 2500 Valby

2 Hvad er AMU? AMU er korterevarende uddannelser, som giver landsdækkende/anerkendte kompetence og har til formål at imødekomme ufaglærtes og faglærtes behov for erhvervsrettet voksenuddannelse og efteruddannelse. AMU udgør et bredt, samordnet udbud af erhvervsrettet voksenuddannelse og efteruddannelse, der består af arbejdsmarkedsuddannelser og udvalgte enkeltfag fra erhvervsuddannelser AMU bidrager til at skabe et fleksibelt arbejdsmarked ved at give den enkelte mulighed for løbende at tilegne sig kvalifikationer og kompetencer, som efterspørges på arbejdsmarkedet AMU-målgruppen er faglærte og ufaglærte , der har mulighed for at kunne få VEU-godtgørelse i forbindelse med deltagelse i AMU. Der er principielt frit optag på AMU så medarbejderteams med forskellig uddannelsesbaggrund kan deltage sammen i uddannelse, for eksempel når der indføres ny teknologi eller en ny organisering af arbejdet. Efteruddannelsesudvalget for køkken, hotel, restaurant, bager, konditor og kødbranchen, Vigerslev Allé 18, 2500 Valby

3 Hvad er AMU’s placering i uddannelsessystemet?
Efteruddannelsesudvalget for køkken, hotel, restaurant, bager, konditor og kødbranchen, Vigerslev Allé 18, 2500 Valby

4 Udarbejde fælles kompetencebeskrivelser (lovens §2)
Hvem laver AMU? AMU realiseres i et samarbejde mellem Undervisningsministeriet, efteruddannelses-udvalgene og VEU-rådet samt de uddannelsesinstitutioner, som udbyder AMU. De forskellige roller og opgaver er fastsat i lovgivningen. Efteruddannelsesudvalgene er nedsat af arbejdsmarkedets parter inden for større brancheområder. Lovgiverne ønsker, at den ekspertise, som arbejdsgiver- og arbejdstagerorganisationer har om jobudviklingen og uddannelsesbehovene på de ufaglærtes og faglærtes arbejdsmarked, har mulighed for at blive omsat til relevante og tidssvarende uddannelser. Efteruddannelsesudvalgenes opgaver er i lov og bekendtgørelse beskrevet som eks.: Analysere behovet for grundlæggende arbejdsmarkedsrelevant kompetenceudvikling hos voksne m.v. (lovens §2) Udarbejde fælles kompetencebeskrivelser (lovens §2) Udvikle arbejdsmarkedsuddannelser (lovens §10) - Lovbekendtgørelse nr. 381 af 26. marts 2010, Bkg. af lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v. - Bekendtgørelse nr. 802 af 22. september 2003 om fælles kompetencebeskrivelser for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse og om arbejdsmarkedsuddannelser Efteruddannelsesudvalget for køkken, hotel, restaurant, bager, konditor og kødbranchen, Vigerslev Allé 18, 2500 Valby

5 Hvem er ”Det udviklingsansvarlige efteruddannelsesudvalg?
..er det efteruddannelsesudvalg, der har ansvaret for at sikre udviklingen af relevant arbejdsmarkedsuddannelse inden for et givet jobområde. Efteruddannelsesudvalgenes sekretariater varetager den daglige kontakt med Undervisningsministeriet og forestår udvikling og udarbejdelse af forslag m.v. Kerneopgaven er bl.a. at udvikle arbejdsmarkedsuddannelser på områder, der ikke er dækket af anden offentlig eller privat uddannelse. Undervisningsministeriet indkalder årligt efteruddannelsesudvalgenes ansøgning om tilskud fra Puljen til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelser mv. (UUL-puljen) til den konkrete uddannelsesudvikling. Ansøgningen skal begrundes i en arbejdsmarkedspolitisk redegørelse. Der skal efterfølgende søges om godkendelse i Undervisningsministeriet af den færdigudviklede arbejdsmarkedsuddannelse. Efteruddannelsesudvalget for Køkken, Hotel, Restaurant, Bager, Konditor og Kødbranchen har seks FKB’er, heraf: FKB Madfremstilling - restaurant, kantine og catering FKB Mad til grupper med varierede behov for ernæring Efteruddannelsesudvalget for køkken, hotel, restaurant, bager, konditor og kødbranchen, Vigerslev Allé 18, 2500 Valby

6 Hvordan udvikles arbejdsmarkedsuddannelser?
Alle uddannelsesmål i AMU skal tilknyttes en fælles kompetencebeskrivelse (FKB). Ordet ”fælles” dækker over, at kompetencebeskrivelsen omfatter både arbejdsmarkedsuddannelser og enkeltfag En FKB indeholder en beskrivelse af et jobområde, som er målgruppens arbejdsmarked, og dets tilhørende arbejdsmarkedsrelevante kompetencer og udgør rammen for udvikling og tilkobling af arbejdsmarkedsuddannelser. Arbejdsmarkedsuddannelser beskriver mål (handlingsorienterede) for en kompetenceudvikling, med udgangspunkt i beskrivelsen af et jobområde og de tilhørende arbejdsmarkedsrelevante kompetencer. Hver arbejdsmarkedsuddannelse er således tilkoblet en FKB, som ligeledes afgør, hvilke institutioner der får godkendelse til udbud af uddannelsen. Hver arbejdsmarkedsuddannelse har desuden en økonomisk ramme med et taxametertilskud og en deltagerbetaling. Uddannelsesinstitutionerne har et programansvar i forhold til markedsføringen af uddannelserne og gennemførelsen af den konkrete undervisning. Efteruddannelsesudvalget for køkken, hotel, restaurant, bager, konditor og kødbranchen, Vigerslev Allé 18, 2500 Valby

7 Hvad er Arbejdsmarkeds-uddannelsernes kendetegn?
En arbejdsmarkedsuddannelse beskrives med en handlingsorienteret målformulering, som afgrænser den job-/arbejdsfunktion, som uddannelsen skal kompetenceudvikle til. Arbejdsmarkedsuddannelser beskrives af efteruddannelsesudvalg inden for deres respektive FKB’s jobområder, da jobområdet udgør den kontekst, som arbejdsmarkedsuddannelsen skal ses i. En udviklet arbejdsmarkedsuddannelse kan tilkobles flere fælles kompetencebeskrivelser. En arbejdsmarkedsuddannelse kan ses både som en afsluttet uddannelse og som et element i en samlet kompetenceudvikling inden for et jobområde. En arbejdsmarkedsuddannelse fører til samme landsdækkende kompetence uanset på hvilken uddannelsesinstitution i Danmark, den er erhvervet. Undervisningens konkrete indhold kan være forskelligt, men AMU-uddannelsen udbydes, gennemføres og bedømmes i forhold til uddannelsens centralt godkendte handlingsorienterede målformulering, der lægger rammerne for blandt andet valg af undervisningens indhold. Efteruddannelsesudvalget for køkken, hotel, restaurant, bager, konditor og kødbranchen, Vigerslev Allé 18, 2500 Valby

8 Hvordan gennemføres arbejdsmarkedsuddannelser?
Arbejdsmarkedsuddannelser kan gennemføres og tilrettelægges af den enkelte udbyder, hvis primære opgave at oversætte arbejdsmarkedsuddannelsernes handlingsorienterede målformulering til konkret undervisning og dermed fastlægge vejen ad hvilken, kursisterne kan nå uddannelsernes centralt godkendte mål. Derfor indeholder handlingsorienterede målformuleringer ikke anvisninger på undervisningens afholdelse og tilrettelæggelse. Arbejdsmarkedsuddannelser skal udbydes åbent, men adgangen forudsætter, at kursisten har bopæl eller beskæftigelse i Danmark, og institutionerne skal sikre, at disse betingelser er opfyldt. Uddannelsesinstitutionen skal sikre, at kursisterne optages på den uddannelse, der er relevant i forhold til den pågældendes forudsætninger og behov for kompetenceudvikling. Efter afslutning af hver arbejdsmarkedsuddannelse bedømmer læreren, om kursisten har nået de centralt godkendte handlingsorienterede mål, og denne bedømmelse danner baggrund for udstedelse af et uddannelsesbevis. Ved tilsyn skal uddannelsesinstitutionen kunne redegøre for grundlaget for bedømmelse af konkrete kursister på en arbejdsmarkedsuddannelse. Det kan for eksempel være praktisk udførelse af opgaver, skriftlige opgavebesvarelser, projektopgaver eller andet. Efteruddannelsesudvalget for køkken, hotel, restaurant, bager, konditor og kødbranchen, Vigerslev Allé 18, 2500 Valby


Download ppt "Hvad er AMU’s placering i uddannelsessystemet? Hvem laver AMU?"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google