Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Hvordan gør man, hvis det skal gøres rigtigt

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Hvordan gør man, hvis det skal gøres rigtigt"— Præsentationens transcript:

1 Hvordan gør man, hvis det skal gøres rigtigt
Hvilke spørgsmål stilles ofte ved tilrettelæggelse af egu?

2 Generelt Spørgsmål, der reguleres af love, som ikke er i Undervisningsministeriets ansvarsområde, vil ikke blive vedligeholdt af ministeriet - men vi henviser gerne til rette myndighed.

3 Kommunal forpligtelse
Kommunerne forpligtes til at tilrettelægge erhvervsgrunduddannelse i samarbejde med lokale uddannelsesinstitutioner for den relevante målgruppe ved lovens ikrafttrædelse den 15. august 2007.

4 Målgruppe Målgruppen for egu omfatter unge under 30 år, der bor i kommunen, som hverken er under uddannelse, herunder i produktionsskoleforløb, eller i beskæftigelse, og som ikke har forudsætninger for umiddelbart at gennemføre en anden kompetencegivende ungdomsuddannelse. Det er kommunalbestyrelsens ansvar, at kommunens unge i målgruppen tilbydes egu.

5 Hvilke spørgsmål stilles ofte ved tilrettelæggelse af egu?
Flytning fra én kommune til en anden kommune: Erhvervsgrunduddannelsesloven regulerer ikke spørgsmålet om hvilken kommune, der har ansvaret for at videreføre og afslutte en egu, som måtte være påbegyndt i én kommune, når egu-eleven flytter til en anden kommune. Det må antages, at den tilrettelæggende kommune som udgangspunkt også har ansvaret for, at de elever, der får tilrettelagt egu, også gennemfører denne.

6 Hvilke spørgsmål stilles ofte ved tilrettelæggelse af egu?
Vejledningstilskud ved påbegyndelse af egu til samme person flere gange: Der er intet til hinder for, at samme person kan udløse vejledningstilskud mere end én gang, hvis de øvrige regler og forudsætninger er opfyldt. Det forventes, at der fra 2009 også udbetales afsluttende vejledningstilskud ved ”positivt frafald” til anden kompetencegivende uddannelse.

7 Hvilke spørgsmål stilles ofte ved tilrettelæggelse af egu?
Egu-elever der ikke har afsluttet den 9-årige undervisningspligt: Det fremgår af § 33, stk. 4 i Folkeskoleloven, at undervisningspligten kan opfyldes ved erhvervsmæssig uddannelse. Et egu-forløb kan sidestilles med en erhvervsmæssig uddannelse, hvorfor det er muligt at tilrettelægge et egu-forløb på trods af at den 9-årige undervisningspligt ikke er afsluttet.

8 Beviser og merit Forløbet og den tilsigtede kompetence beskrives i en uddannelsesplan, herunder angives den forventede godskrivning (merit) af skoleundervisning ved fortsat uddannelse. Efter tilfredsstillende gennemførelse af de enkelte praktikophold og de enkelte skoleophold udsteder praktikvirksomhederne og skolerne bevis for gennemførelsen. Efter gennemførelse af hele uddannelsen modtager eleven et uddannelsesbevis på grundlag af de ovenfor nævnte beviser. Uddannelsesbeviset udfærdiges af den sidste skole, som giver eleven undervisning. Hvis der ikke kan udstedes uddannelsesbevis, har eleven krav på dokumentation for delvis gennemførelse af uddannelsen.

9 Hvilke spørgsmål stilles ofte ved tilrettelæggelse af egu?
Hvordan er eleverne dækket med hensyn til forsikring? Som UDGANGSPUNKT Praktik: Arbejdsgiver Skoleundervisning – arbejdspladslignende forhold: Skolen Skoleundervisning: Eleven Værkstedsskole på produktionsskole: Produktionsskolen

10 Hvilke spørgsmål stilles ofte ved tilrettelæggelse af egu?
Ophold på skolehjem: En egu-elev har adgang til ophold på skolehjem eller kostskole mv., hvis den pågældende opfylder betingelserne for at få ophold i henhold til de regler, der gælder for skolehjemmet eller kostskolen mv. Hvis eleven modtager undervisning efter eud-loven er det som en ordinær eud-elev uden uddannelsesaftale. Dette skal tydeligt fremgå af uddannelsesplanen.

11 Økonomiske forhold Egu er omfattet af budgetgarantiordningen: Kommunernes kompensation til egu via bloktilskuddet udregnes for kommunerne under ét på baggrund af foregående års udgifter. Hvis de samlede udgifter til egu-formål for kommunerne under ét øges, vil alle kommuner få et øget bloktilskud. Dette er ikke øremærket til bestemte formål. Udgifter til skoleskoleundervisningen finansieres via taxametertilskud fra staten til statslige finansierede uddannelser.

12 Vejledning Vejledning om egu- erhvervsgrunduddannelsen er ved at blive opdateret og moderniseret. Kan findes på

13 Hvor finder jeg reglerne?
- Retsinformation - Undervisningsministeriet

14 Rådgivning Hvem kan jeg kontakte i Undervisningsministeriet?
Juridiske spørgsmål: Jannie Eriksen, tlf Egu-generelt: Stig Nielsen, tlf


Download ppt "Hvordan gør man, hvis det skal gøres rigtigt"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google