Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

OPI Uddannelseskoncept for offentlige medarbejdere.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "OPI Uddannelseskoncept for offentlige medarbejdere."— Præsentationens transcript:

1 OPI Uddannelseskoncept for offentlige medarbejdere

2 OPI som udviklings- og innovationsplatform Velkommen til OPI-kursus

3 Dagens program  Introduktion til og definition af OPI  Baggrunden for OPI  Aktørerne i et OPI  Kvalifikationer og kompetencer i et OPI samarbejde  Nyttige OPI-værktøjer  Cases  Opsamling og afslutning

4 Mål for dagen  at vide hvad OPI er  at opnå forståelse for, hvorfor det at arbejde med eksterne samarbejdspartnere er en del af det at arbejde hos os  at forberede alle på at deltage i samarbejder med eksterne aktører

5 Offentlig Privat Offentlig-privat innovation (OPI) er et samarbejde mellem den offentlige sektor og private virksomheder med henblik på at udvikle nye produkter eller serviceydelser til det offentlige marked. OPI

6  Kompleksiteten i samfundet stiger – efterspørgsel efter individuelle løsninger  Stort uforløst potentiale i spændingsfeltet mellem den offentlige sektor og det private erhvervsliv – Den nordiske velfærdsmodel som forståelsesramme  Den demografiske udvikling med flere ældre mennesker og færre i den erhvervsaktive alder kræver mere effektive løsninger  Omkostningsniveauet i Danmark gør, at vores konkurrenceevne ligger i de innovative og videnstunge produkter og løsninger

7  http://www.opiguide.dk/cases-og-vaerktoejer/vaerktoejer/opi-ja-nej.aspx http://www.opiguide.dk/cases-og-vaerktoejer/vaerktoejer/opi-ja-nej.aspx

8 De tre bundlinjer i et OPI-projekt  Øget effektivitet i de kommunale ydelser  Bedre oplevet kvalitet for borgerne  Vækst for virksomhederne Løsningerne skal effektivisere den offentlige sektor, have markedspotentiale og sikre kvaliteten for borgere og personale (www.opiguide.dk)

9  Virksomhederne får viden og indsigter til nye løsninger, der skaber vækst og forhåbentlig er træfsikre i relation til slutbrugerne  Kommunerne får effektive velfærdsløsninger, der optimerer den kommunale service og herigennem forhåbentlig tilfredse borgere/brugere  Medarbejdere og andre involverede får styrkede kompetencer i innovation og samarbejde på tværs af sektorer  Forsknings- og uddannelsesinstitutionerne får mulighed for at udvikle viden tæt på praksis med henblik på at kvalificere professioner, uddannelse og forskning i et tæt samspil med øvrige samarbejdspartnere og tæt på slutbrugerens hverdagsliv/dagligdag

10  At parterne arbejder ud fra både fælles og forskellige målsætninger o Samarbejde om vækst og velfærd  At vi måske ikke altid mener det samme, selv om vi tilsyneladende siger det samme  At OPI er reguleret juridisk o Ligebehandlingsprincippet o Habilitet – ny og gammel viden - tavshedspligt o Statsstøtte o Rettigheder til det udviklede  At OPI indeholder etiske dilemmaer, men måske også kan rummes af den etik, som vi normalt reflekterer ud fra

11  Deltagerne er udviklingspartnere, der sammen udforsker nye innovative løsninger på fælles definerede problemer  Der skal være nytænkning og udvikling af de offentlige løsninger  Tager udgangspunkt i eller søger at opnå et dybt kendskab til brugernes behov  Høj grad af brugerinddragelse – enten gennem direkte involvering af slutbrugeren eller ved involvering af offentlige medarbejdere, der fungerer som ”ambassadører” for slutbrugerne og samtidig sikrer faglig kvalitet i løsningen.  Åbent, tværfagligt samarbejde  Eksperimenterende  Samudviklende (co-creation)

12

13 Brugerinddragelse er generelt kendetegnet ved, at  Afdække og identificere behov  Sætte retning på løsningen  Drive processen på brugernes præmisser  Screene og få nye ideer Når der er eksterne samarbejdspartnere skal vi særligt overveje;  Hvem er de bedste brugere at inddrage?  Knytter der sig etiske problemstillinger til håndteringen af at give private virksomheder adgang til grupper af borgere, som måske er ressourcesvage og samtidig give disse grupper af borgere mulighed for at blive hørt?  Hvor meget direkte kontakt skal der være mellem de private virksomheder og brugerne, og kan man illustrere brugerbehov på alternative måder?  Er vi enige om fortolkningerne på den konkrete brugerinddragelse? Diskussion i plenum: Hvad skal kendetegne brugerinddragelsen hos os ?

14  Hvorfor er OPI interessant for vores sted?  Hvilke samarbejder har vi generelt med eksterne aktører – private virksomheder, forskere, andre offentlige aktører osv.?  Hvorfor er OPI interessant for vores eksterne samarbejdspartnere?

15 OS Ekstern partner Pårørende, interesse- organisationer osv. Kommune/region

16  Mål ◦ Hvorfor vil EP indgå i et OPI ?  Ønsker ◦ Hvad vil EP konkret have ud af et OPI med os?  Forventninger ◦ Hvilke forventninger har EP til os?  Bidrag ◦ Hvad kan EP bidrage med til et OPI ? Ekstern partner

17 Hvorfor indgår virksomheder i OPI ?  Udvikle nyt produkt  Afprøvning af idé/idéudvikling  Tilpasse eksisterende produkt  Afprøvning af eksisterende produkt  Dokumentation for produktets effekt  Faglig udtalelse/anbefaling af produkt  Andet Hvorfor indgår forskere i OPI ?  Sikre datagrundlag/observationer til brug i forskning  Indsigt i stedets praksis/dagligdagen hos os  Mulighed for at afprøve teorier  Andet Ekstern partner

18 Hvilket output ønsker virksomhederne ?  Feedback fra brugere  Faglig sparring med medarbejdere  Data som dokumenterer et produkts effekt  Mulighed for at demonstrere et produkt over for potentielle købere  Andet Hvilket output ønsker forskerne ?  Et validt dokumenteret datagrundlag – kvalitativt og kvantitativt  Faglig sparring med medarbejdere omkring forskning  Forskning tæt på praksis og borgere/brugere  Andet Ekstern partner

19

20 Data: En samling af information, som typisk er resultatet af erfaring, observation, eksperimenter eller en mængde af præmisser. (Wikipedia) Kvantitativ data er data, man kan tælle eller måle. Det optræder samtidigt i en ensartet form og eventuelt i store mængder. De giver bredde og overblik. Et eksempel på kvantitativ data er statistiske datasamlinger og registre. Kvalitative data er en datatype, der fortæller om de fænomener, der ikke kan tælles og måles. Dataene bruges i kvalitativ analyse og indsamles ofte ved et kvalitativt forskningsinterview. Data er detaljerede og giver dybde og helhedsforståelse af specifikke forhold og står ofte for sig selv. Der kan ikke uden videre generaliseres ud fra kvalitative data. Dataene bidrager ofte til udvikling af teorier og hypoteser.

21 Ustrukturerede: (Kvalitative) Opslag på sociale medier E-mails og sms Billeder og film Klager og kommentarer Debatfora osv. Strukturerede (Kvantitative) Registre Kartoteker Målinger Indberetninger Statistikker

22 ”Hvis forrige århundredes gennembrud var evnen til at observere fysiske objekters sammenspil – tænk på røntgen og rader – så bliver dette århundrede kendetegnet ved en ny evne til at observere mennesker gennem de data, de deler.” Andreas Weigend, leder af Stanfords Sociale Data Lab

23 Data Analyse Information Forståelse Viden Handling

24 Mængde af data Variation af data Aktualitet af data Værdien af data Værdien af data fremkommer ved kombinationen af

25 Hvad er virksomhedens forventninger til os?  Fortrolighed/tavshedspligt/tillid  Adgang til autentisk miljø/dagligdagen  Adgang til vores netværk  Garant for validt datagrundlag  Andet Hvad er forskerens forventninger til os?  Adgang til autentisk miljø/dagligdagen  Faglig sparring omkring forskning  Garant for validt datagrundlag  Andet Ekstern partner

26 Hvad er virksomhedens bidrag til os?  Bedre produkter og løsninger for borgere og medarbejdere  Inspiration/nytænkning omkring dagligdagen hos os  Andet Hvad er forskerens bidrag til os?  Ny dokumenteret viden  Synliggørelse af tavs viden  Mulighed for refleksion over egen praksis  Udbrede kendskabet til os  Kvalitetsstempel  Andet Ekstern partner

27  Mål ◦ Hvorfor skal vi indgå i et OPI?  Ønsker ◦ Hvad skal vi have ud af et OPI?  Forventninger ◦ Hvad skal EP opfylde for at vi vil indgå i et OPI?  Bidrag ◦ Hvad kan vi bidrage med til et OPI? OS

28 Øvelse  Reflekter over forventninger og etiske overvejelser – inddrag gerne egne faglige erfaringer, både ift. egen hverdag og samfundsmæssige aspekter. OS Hvad er vores forventninger til virksomheder og forskere ?  At de …

29 OS Hvad er det vi bidrager med til samarbejdet med virksomheder og forskere ? Øvelse Hvilke kompetencer kan vi bringe i spil ?  Faglighed og erfaring ?  Tværfaglighed ?  Daglige observationer ?  Personlige kompetencer ?  Organisatorisk, administrativ(e) og ledelsesmæssig kompetence og viden ?  …

30 Hvordan fortæller vi med få ord eksterne partnere hvem vi er?  Hvad er det vigtigste hos os?  Hvad er det særlige ved os?  Hvad er det specielt, vi kan?  … OS

31 Eksempel på teknologisk udviklingsprojekt: Den usynlige cykelhjelm

32 Afprøvning af gangvogn En producent af gangvogne har henvendt sig for at få afprøvet og evalueret deres produkt, primært med det formål at få dokumentation, som producenten kan bruge over for deres udenlandske forhandlere, og sekundært for at udvide deres målgruppe og måske videreudvikle gangvognen. Diskuter hvordan vi kan indgå i dette samarbejde.

33 OS Virksomhed Uddannelses institution BrugereKommune

34 Opsamling på case  Muligheder i projektet?  Udfordringer ved projektet?

35 Det analytiske kamera En virksomhed har henvendt sig til os, fordi de gerne vil have afprøvet et nyt system, der kan hjælpe med at opbygge bedre relationer mellem mennesker på botilbud og andre steder, hvor man ”ikke selv har valgt, hvem man vil være sammen med”. Producenten er mødt op for at præsentere sit produkt. (se bilaget; Oplæg til case 2 – Direktørens tale) Diskuter om vi kan indgå i dette samarbejde.

36 Opsamling på case  Muligheder i projektet?  Udfordringer ved projektet?

37 Nåede vi målene for dagen?  at vide hvad OPI er  at opnå forståelse for, hvorfor det at arbejde med eksterne samarbejdspartnere er en del af os  at forberede alle på at deltage i samarbejder med eksterne aktører

38 Tak for i dag Kom godt hjem


Download ppt "OPI Uddannelseskoncept for offentlige medarbejdere."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google