Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Kompetenceudvikling gennem SPIDO-konceptet

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Kompetenceudvikling gennem SPIDO-konceptet"— Præsentationens transcript:

1 Kompetenceudvikling gennem SPIDO-konceptet
Hvordan foregår det, når man arbejder med SPIDO? Ville det give mening at arbejde med SPIDO hos os? Hvis ja, hvordan kunne vi komme videre med det?

2 Workshop - forløb Oplæg om SPIDO- dagenes indhold og forløb
Oplæg til diskussion i grupper Opsamling Ved Agnete Andreasen, demenskoordinator og SPIDO-konsulent

3 Hverdagens dilemmaer Hvad er livskvalitet for et svært dement menneske? Hvilket hensyn skal jeg tage? Den dementes eller medbeboerne? Hvis ikke, vi må holde ham tilbage, når han går ud - hvad gør vi så? Hvad stiller man op, når en borger ikke vil have hjælp til personlig hygiejne? Hvor tit skal man i bad? Er et nej altid et nej? Er det magtanvendelse, hvis beboeren bagefter er glad for det, man gjorde? Må man godt tage cigaretter fra en beboer, man synes ryger for meget? Skal jeg rette mig efter, hvad de pårørende siger? 3

4 Hvorfor virker SPIDO? 3-dages kursus som tager udgangspunkt i deltagernes hverdag, viden og praksis Sammensætningen af deltagere; hele eller dele af et team blanding af hjemmepleje og plejeboliger De deltagende teams udpeger en borger, hvor de har brug for at udvikle samspillet mellem borger/personale – borger/medbeboere Ledelsesmæssigt fokus på kompetenceudvikling og forankring

5 SPIDO-kurset sætter fokus på:
På personalets viden om demens På personalets bevidsthed om egen praksis På personalets samarbejde På personalets kreativitet i tanke og handling

6 Fokus-områder som SPIDO arbejder med
Socialpædagogiske tilgang Socialpædagogisk analyse og plan Bevidsthed om magtanvendelse Viden om målgruppen

7 Hvorfor socialpædagogik?
Socialpædagogikkens udgangspunkt: At personen fortsat er i stand til at handle på en måde der opleves meningsfuldt for vedkommende At det er muligt at kreere situationer der er meningsfulde for både den demensramte og medbeboere, så der kan opstå et fællesskab For personalet handler det derfor om: At sætte pejlemærker frem for faste regler og rutiner At se hverdagen ud fra den dementes perspektiv At fokusere på den dementes ressourcer At være sin egen rolle bevidst At analysere, afprøve og reflektere At arbejde ud fra et fagligt argument

8 1. Kursusdag: Socialpædagogik i demensomsorgen
Introduktion til den grundlæggende socialpædagogiske tilgang Det gode liv, mening, identitet og livshistorie Det myndige menneske Fællesskabet Magt og magtformer Anerkendende relationer Definitionsmagt Valg af borger-case En socialpædagogisk praksis skabes gennem Evne til at udforske, til fortolkning, til refleksion og til perspektivskift Iagttagelse/opmærksomhed (fx se, anerkende, registrere, hvad der skaber motivation, glæde, samarbejde eller problemer) Viden om handlemuligheder, hjælpemidler, kommunikationsformer Kontinuerlig og kritisk refleksiv justering af praksis… Gør vi det, vi tror, vi gør og ønsker at gøre?

9 Hverdagens dilemmaer Hvad er livskvalitet for et svært dement menneske? Hvilket hensyn skal jeg tage? Den dementes eller medbeboerne? Hvis ikke, vi må holde ham tilbage, når han går ud - hvad gør vi så? Hvad stiller man op, når en borger ikke vil have hjælp til personlig hygiejne? Hvor tit skal man i bad? Er et nej altid et nej? Er det magtanvendelse, hvis beboeren bagefter er glad for det, man gjorde? Må man godt tage cigaretter fra en beboer, man synes ryger for meget? Skal jeg rette mig efter, hvad de pårørende siger?

10 Et filmklip fra DVD-materialet Omsorg og Magt
Hr. Nielsen i fællesrummet

11 Hvad er det vi har set? Hvordan beskriver vi mennesker i SPIDO?
Diskussion i plenum Hvad skete der? Hvordan ser det ud fra Hr. Nielsens perspektiv? Hvordan ser det ud fra personalets perspektiv? Hvad sker der nu, tror I? Socialpædagogikkens pejlemærker Det gode liv (Hr Nielsens livskvalitet) Mening Identitet og livshistorie Det myndige, selvbestemmende menneske Knuds livshistorie: Stuen er indrettet efter Hr. Nielsens livshistorie (stensliber, stensamler, har puttet hænderne ned i stenkassen og siger: jeg har noget der er godt for dig.) Hvorfor reagerer gerda som hun gør? Handling i praksis...

12 Studiedag 1: Socialpædagogisk analyse af egen praksis
Eksempel fra s 33: Gløder, der ulmer

13 Socialpædagogisk analyse
Studiedag 1 Studiehæfte 1 Socialpædagogisk analyse Få indsigt og perspektiver, der synliggør ressourcer, problemer, behov, ønsker og handlemuligheder hos både brugere og hos personalet. Beskriv problemerne og personalets forskellige oplevelser af problemerne Beskriv hvad I tror, at borgeren forstår og oplever Beskriv borgerens situation, ressourcer og problemer - Fysisk - Psykisk - Socialt - Livshistorisk (livsomstændighederne før og nu) Overvej forskellige muligheder, som I forestiller jer kan afhjælpe problemerne Beskriv de situationer, hvor I er i tvivl om, hvad I kan gøre

14 2. Kursusdag: Selvbestemmelsesret og omsorgspligt
Præsentation af analyse af udvalgte borgere Perspektiver på magtanvendelse Regler om magtanvendelse Registrering og indberetning Introduktion til arbejdet med socialpædagogisk plan

15 Studiedag 2 Studiehæfte 2 Socialpædagogisk plan
Sikre, at alle i personale-gruppen samarbejder om at følge op på analysen. 1.  Hvilket problem, vil I forsøge at løse? 2. Hvad er målet for jeres handlinger (indsats)? 3.  Beskriv hvordan I kan bruge den viden og de ideer, I har fået gennem jeres analyse. 4. Udarbejd en konkret plan for jeres handlinger og planlæg i detaljer, hvordan og hvornår handlingerne skal udøves (præcise aftaler: hvem udfører/samarbejder om opgaverne). 5.  Hvis den konkrete plan ikke kan gennemføres, hvilke handlinger kan I så gøre brug af? 6.  Hvem er ansvarlig for planens gennemførelse, evaluering og justering.

16 Studie dag 2: Socialpædagogisk plan for egen praksis
Historien s 38 i pjecen: Det klarede vi jo fint!

17 Forståelse og håndtering af vanskelig adfærd

18 Forslag til udarbejdelse af en socialpædagogisk plan
Hvilket problem vil I forsøge at løse.? Hvad er målet for jeres handlinger (indsats)? Beskriv, hvordan I bruger den viden og de ideer, I har fået gennem jeres analyse Udarbejd en konkret plan for jeres handlinger og planlæg i detaljer/præcise aftaler: hvem, hvor, hvilke, hvordan og hvornår handlingerne skal udøves Hvis den konkrete plan ikke kan udføres, da hvilke handlinger? Hvem er ansvarlig for planens gennemførelse, evaluering og justering.?

19 Fast grund under fødderne – værdifulde øer af kontakt
En kontaktø er en konkret afgrænset og målrettet aktivitet, som giver mulighed for kontakt mellem en beboer og medarbejder. En kontaktø kan tilbydes flere gange om dagen/ugen En kontaktø er en struktureret aktivitet, der tilbydes på samme måde og med samme forløb hver gang og som beskrives nøje i beboerens handleplan

20 3. Kursusdag: Udvikling af praksis
Fremlæggelser af de udvalgte cases om konkrete handlinger til udvikling af praksis Det videre arbejde med SPIDO - ambassadører Dialog om erfaringer og forankring af kurset med ledelse

21 Virker SPIDO? Evalueringen:
Socialpædagogisk tilgang nedbringer antallet af magtanvendelser SPIDO kurset øger refleksion over praksis SPIDO øger bevidstheden om magt i relationen til borgeren Frontpersonalet oplever nye veje at gå i deres daglige arbejde SPIDO øger faglighed og arbejdsglæde Mine vurderinger: Spido kurset tilbydes i en organisation hvor ledelsen er med fra starten Der arbejdes i fællesskab med de vanskeligste sager Deltagerne finder egne ressourcer frem

22 Oplæg til diskussion i grupperne
Diskuter dilemmaer fra hverdagen hos jer Vælg et eksempel, som I vil præsentere for os andre - skriv det på flip-over papiret Diskuter om det ville give mening at arbejde med SPIDO konceptet hos jer?

23 Nyttige oplysninger Hvis det giver mening at bruge SPIDO konceptet hos jer - så kan I hente yderligere oplysninger her: Værd at se og læse: DVD: Omsorg og magt. Servicestyrelsen DVD: Rundt om demensindsatsen. Servicestyrelsen Håndbog om demens. Servicestyrelsen Borresen, Hansen og Trangbæk: Socialpædagogik og demens.

24 TAK TIL Servicestyrelsen for økonomisk støtte til projektet
Kursister og samarbejdspartnere i de deltagende kommuner for et engageret samarbejde Tak for indblikket i jeres levende praksis med levende borgere


Download ppt "Kompetenceudvikling gennem SPIDO-konceptet"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google