Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Formidlingskursus PRAKTISK INFO TIL KURSISTER I ‘PRAKTIK SOM GYMNASIELÆRER’ Susanne Vork Svendsen, Arts Lars Krogh og Jens Holbech, Science and Technology.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Formidlingskursus PRAKTISK INFO TIL KURSISTER I ‘PRAKTIK SOM GYMNASIELÆRER’ Susanne Vork Svendsen, Arts Lars Krogh og Jens Holbech, Science and Technology."— Præsentationens transcript:

1 Formidlingskursus PRAKTISK INFO TIL KURSISTER I ‘PRAKTIK SOM GYMNASIELÆRER’ Susanne Vork Svendsen, Arts Lars Krogh og Jens Holbech, Science and Technology

2 Hvad går praktikken ud på?
Formål: Kurset har til formål at give deltagerne indblik i gymnasiet, gymnasieundervisning – herunder opleve hvordan det er at arbejde med fagets teori og metode i gymnasiet – og jobbet som gymnasielærer. Deltagerne skal gennem den afsluttende rapport demonstrere evne til at: Observere og dokumentere væsentlige træk ved undervisningen og gymnasieelever Reflektere disse træk i lyset af formålene med gymnasiet og undervisningen, samt inputs fra forudgående teoretiske kurser Dokumentere, begrunde og evaluere (eventuelle) egne undervisningsbidrag i praktikperioden Diskutere og vurdere, hvorvidt og hvorledes praktikopholdet (og kurset i øvrigt) har givet indsigt i og lyst til jobbet som gymnasielærer.

3 Hvad går praktikken ud på?
Forberedelse inden praktikken Pa AU – i forbindelsen med Formidlingskurset Læsning af gymnasiefagets/-fagenes styredokumenter (web-links ses på senere slide) Læsning af fagdidaktisk litteratur Udvikling af dit eget undervisningsforløb – herunder en lektionsplan og et lektieark som afleveres og kommenteres. Vær opmærksom på at det undervisningsforløb som du udvikler på kurset er et træningsforløb/en case. På gymnasiet: Planlægningsmøde med lærere/ledelsen. Praktikken Du observerer undervisning Du underviser (lidt) Du deltager i skolens øvrige liv Sideløbende og efter praktikken: Du udarbejder praktikrapport/-opgave

4 TID, STED OG OMFANG Sted Gymnasier og VUC i hele Region Midtjylland og Nordvestjylland Tid Som udgangspunkt, jf. aftalen med gymnasierne: I perioden fra uge 43 til 1. december, MEN du kan fint aftale med gymnasiet at begynde tidligere, dog ikke før Formidlingskurset er slut. Omfang I alt 30 timer, dvs. fx ca. 20 lektioner á 90 minutter Fx: Over flere uger intensivt (du følger fx 1-2 klasser) eller Over 1-2 uger (intensivt, du følger flere klasser. Typisk hvis gymnasiet er langt fra din bopæl) Aftaler: Der er lavet en skriftlig aftale mellem gymnasierne og AU. Læs denne:

5 Find aftalen på au.dk/praktik-gymlaerer

6 TRANSPORT OG LOGI Citat fra den skriftlige aftale mellem gymnasierne og AU: ”Det enkelte gymnasium lægger skema for praktikken og dækker, efter rammer der aftales med praktikanten, dennes udgifter til transport. I tilfælde med stor afstand mellem praktikantens bopæl og gymnasiet kan gymnasiet vælge at tilbyde praktikanten et kondenseret praktikforløb [….] og evt. tilbyde praktikanten logi.”

7 HVEM GØR HVAD? Inden du begynder dialogen med skolen:
Praktikanten/dig: Inden du begynder dialogen med skolen: Orienter dig i retningslinjerne for praktikken (læs au.dk/praktik-gymlaerer – herunder aftalen) Orienter dig om skolen på dens hjemmeside Orienter dig i dit/dine gymnasiefags styredokumenter: Læreplaner og vejledning til læreplaner findes på web på uvm.dk/Uddannelser-og-dagtilbud/Gymnasiale-uddannelser/Studieretninger-og-fag (se screenshot på næste slide) Hvis din tildelte skolen ikke har kontaktet dig (efter den dato som er aftalt), tager du kontakt til skolen og aftaler første møde.

8

9 HVEM GØR HVAD? Praktikanten/dig:
På gymnasiet: Planlæg sammen med gymnasielærerne din praktiktid på skolen. Fx: Observation af undervisning i gymnasielærernes timer Diskussion af undervisningen med gymnasielærerne Planlæggelse og afholdelse af ét eller flere kortere forløb/lektioner hvor du underviser Evt. deltagelse i andre aktiviteter i gymnasielærernes klasser. Deltagelse i gymnasielærernes faglige eller pædagogiske møder, fællestimer og andet relevant af skolens aktiviteter hvis det er muligt Tage løbende noter om forløbet, evt. i form af praktikdagbog – herunder dine observationer og refleksioner Aflæg eksamen ved at aflevere praktikrapport (indeholdende bl.a. lektionsplan, lektieark, observationsskemaer og andre bilag fra praktikken og Formidlingskurset)

10 Observation af undervisning
Observere vs. ”at kigge på” Fokus – styret opmærksomhed Systematisk, struktureret Praktiske hints til observationen Progression: Første gang: umiddelbar oplevelse, derefter: observation! Observations-foci: Skift fokus fra gang til gang Gode foci: Hvordan går det med lærerens mål & plan (hvis disse kendes) Knytter an til pædagogiske begreber fra kurset Systematik og fastholdelse Systematisk brug af observationsnoter og/eller observationsskemaer Post-refleksion Få lærerens efter-tanker – og fasthold dem sammen med dine egne

11 GODT: Teoretiske foci fra kurset! Struktureret – men åbent PROBLEMATISK? - For mange forskellige ting på én gang?

12 Specialiseret: Lærerstyret klasseundervisning
Evidensbaseret/”normativt” (slut)Vurdering + eksempler & kommentarer!! Et antal specialiserede skemaer foreligger Skemaer og/eller observationsnoter er god dokumentation i rapport

13 Lav en begrundet lektionsplan for planlagte bidrag
(”bilag”) DIN EGEN UNDERVISNING Aftales med lærerne Fx: ”Hjælpelærer” ved elevernes gruppearbejde eller opgaveløsning i klassen Undervise i små dele af lektioner (20-30 min.) – måske et par gange Undervise i en hel lektion i et fagligt emne som i forvejen er en del af lærerens planlægning Undervise i en hel lektion i et lille, velafgrænset selvvalgt emne som du har mod på og lyst til at gennemgå og som ikke er en del af lærerens planlægning, men som kan fungere som ”appetitvækker” for eleverne. Hvis det er muligt og naturligt: Evaluering af en slags!

14 praktikrapporten Ikke en fri beretning om hvad du har set og oplevet og hvordan det gik. Men en refleksionsrapport hvor du reflekterer over hvordan dit fag bliver praktiseret i gymnasiet med udgangspunkt i det du har observeret på din praktikskole og hvor du anvender teori fra Formidlingskurset. Inkluderer overvejelser om: Faglighed Fagdidaktik Almenpædagogik Få præciseret de konkrete krav hos din vejleder, fx sidetal Godt råd: Skriv på rapporten løbende – skriv fx dine observationer og refleksioner lige efter hver praktikdag Nogle vejledere/fakulteter tilbyder et møde efter Formidlingskurset med erfaringsudveksling og hjælp til rapporten Rapporten afleveres den…. – tjek selv dato hos din vejleder/dit fakultet

15 For praktikanter fra Arts:
Praktikkoordinatorer på institutterne: Afklarer studieordningsmæssige spørgsmål Sørger for at der er faglige vejledere på de enkelte fag der kan vejlede praktikanter Informerer de faglige vejledere om opgaven Faglige vejledere på de enkelte fag: Vejleder praktikanterne vedr. praktikrapporten: Hjælper med at afgrænse opgaven Diskuterer evt. relevant litteratur (se Fagdidaktisk litteraturliste) Bedømmer praktikrapporten til eksamen For praktikanter fra BSS, Health og Science and Technology Vær opmærksom på at kravene til jeres rapport er mindre end for praktikanterne fra Arts: nemlig kun 5 ECTS. Søg information på dit fakultet om rapportkrav. For Health: Jan Kahr har alle vejlederrollerne ovenfor For ST: Lars Krogh og Jens Holbech har alle vejlederrollerne ovenfor For BSS: spørg evt. Helle Bønsøe Nielsen eller Solveig Andsbjerg


Download ppt "Formidlingskursus PRAKTISK INFO TIL KURSISTER I ‘PRAKTIK SOM GYMNASIELÆRER’ Susanne Vork Svendsen, Arts Lars Krogh og Jens Holbech, Science and Technology."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google