Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Ledelse af det tværsektorielle samarbejde omkring den psykiatrisk patient Frederiksberg Kommune og Psykiatrisk Center Frederiksberg Oktober 2011 – maj.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Ledelse af det tværsektorielle samarbejde omkring den psykiatrisk patient Frederiksberg Kommune og Psykiatrisk Center Frederiksberg Oktober 2011 – maj."— Præsentationens transcript:

1 Ledelse af det tværsektorielle samarbejde omkring den psykiatrisk patient Frederiksberg Kommune og Psykiatrisk Center Frederiksberg Oktober 2011 – maj 2013

2 Baggrund Behov for at styrke det tværsektorielle samarbejde omkring den psykiatriske patient/borger fordi: Samarbejdet ofte er præget af en varierende og ikke altid tilstrækkelig grad af kvalitet Patienter/borgere oplever manglende sammenhæng i eget patientforløb Kommunikationen mellem sektorerne ikke altid er god Graden af kendskab til og forankring af samarbejdsaftalen blandt ledere og medarbejdere ikke er tilstrækkelig

3 Uddrag fra undersøgelsen af patienter og pårørendes oplevelser i Region Hovedstadens Psykiatri 2012: Blandt de temaer med størst andel af negative besvarelser for både pårørende til indlagte og ambulante patienter finder vi : Sammenhængen mellem psykiatrien, almen praksis og kommunerne - her er det mellem 53 & 50 % der vurderer, at det tværsektorielle samarbejde er dårligt.

4 Formål At udvikle og styrke det tværsektorielle ledelsessamarbejde omkring den psykiatriske patient At viderebringe erfaringer fra projektet til andre snitflader mellem region og kommune Mål At udvikle en ledelsesmodel for det tværsektorielle samarbejde At øge kendskab og brug af samarbejdsaftalen At ledelsesmodellen og samarbejdsaftalen danner ramme for udvikling af sikre og sammenhængende patientforløb At udarbejde et idekatalog til styrkelse af det tværsektorielle samarbejde

5 Projektet er særligt ved … At det fokuserer på det ledelsesmæssige samarbejde At det udvikler den sociale kapital mellem lederne fra de to sektorer Gode relationer og øget kendskab til hinanden på tværs af sektorerne, skaber rammerne for at øge kvaliteten af det tværsektorielle samarbejde At det er et “bottom up” projekt der bygger på at lederne mødes og arbejder med de temaer de brænder for – engagementet driver arbejdet og stimulerer relationerne.

6 Projekt velfærdsledelse, historik Efterår 2010: Politisk beslutning fra Folketinget om oprettelse af Videncenter for Velfærdsledelse. Penge afsat på finansloven. April 2011: Videncenter for Velfærdsledelse udbyder midler til velfærdsledelsesprojekter Maj 2011: Frederiksberg Kommune (FK) og RHP aftaler at indgå et samarbejde om ledelse af den tværsektorielle udfordring i forhold til den psykiatriske patient Maj 2011: RHP skriver ansøgningen, som godkendes af FK Juli 2011: RHP og FK tildeles midler til Projekt velfærdsledelse Oktober 2011: Projektstart

7

8 I alt medvirkede 38 ledere fra: Frederiksberg Kommune Socialafdelingen Plejehjemmet Østervangen Hjemløsehuset Lærkehøj Værestedet Flinten Støtte-kontaktpersons ordningen Kommunens Rådgivningscenter Botilbud: Soltoppen Ok-hjemmet Thea Kollegiet på Svanholmsvej Diakonissestiftelsen Kirkens Korshærs bofællesskaber Opgangsfælleskabet Finsensvej. Frederiksberg Psykiatrisk Center Distriktspsykiatrien Akutmodtagelsen Gerontoafsnit Intensiv afsnit Affektivt afsnit Åbent afsnit.

9 Kvantitativ spørgeskemaundersøgelse til borgere, patienter, medarbejdere og ledere (Rådgivende Sociologer) Kvalitative interviews med borgere, patienter og medarbejdere og pårørende (Rådgivende Sociologer) Litteratur- og erfaringsstudie (DSI) Film med patienter/borgere (Bruno Andersen) Fotoworkshop (Center for Sundhedsinnovation) Undersøgelsesaktiviteter i projektet

10 Undersøgelsesresultatet pegede på 8 fokusområder – hvoraf der blev arbejdet med 4: 1. Behov ved indlæggelse og udskrivning: Hvordan stemmer behov ved indlæggelse og udskrivning overens med praksis på området? 2. Gensidig viden, indsigt og kommunikation: Betydningen af udveksling af informationer, kommunikation og kendskab til hinandens arbejde på tværs af sektorer samt lovgivning.

11 Undersøgelsesresultatet pegede på 8 fokusområder – hvoraf der blev arbejdet med 4: 3. Borger-/patient inddragelse: I hvilket omfang oplever patienter og borgere sig inddraget og hvilken betydning har det for dem? 4. Samarbejdsaftalen: Kendskab til og brug af samarbejdsaftalen på tværs af sektorer.

12 Den tværsektorielle ledelsesmodel Ledelsesmodellen er udviklet i samarbejde med: Professor på CBS, Jan Molin Seniorforsker ved DTU, Kasper Edwards Professor ved NFA, Peter Hasle Lektor på DPU, Nina Tange

13 LEDELSESMODEL FOR DET TVÆRSEKTORIELLE SAMARBEJDE Region Hovedstadens Psykiatri & Frederiksberg Kommune

14

15 I hvilken grad oplever du, at der er et konstruktivt samarbejde mellem repræsentanter fra region og kommune på fælles ledermøder? Pct. Fra første til anden måling: Ingen væsentlig ændring. Tredje måling: Markant styrket oplevelse af konstruktivt samarbejde. Meget få som fortsat oplever, at der ”i lille grad” eller ”slet ikke” er et konstruktivt samarbejde.

16 Hvor gode eller dårlige mener du, at I er til at dele viden og erfaringer på tværs af sektorerne? Pct. Fra anden til første måling: Flere oplevede at man var ”gode” til at dele viden og færre fandt, at man var ”dårlige” til det. Tredje måling: Endnu større andel, der finder, at man er ”gode” til at dele viden. Fortsat få, der finder, at man er ”dårlige” til det.

17 Evaluering af ledelsesmodellen / projektet Der er en tydelig positiv langtidseffekt af projektet i form af især øget vidensdeling, tillid og samarbejde Projektresultaterne er i vid udstrækning ved at blive indarbejdet på afdelingerne Der er fokus på projektresultaterne fra lederne - også næsten et halvt år efter ledelsesmodellens møder er afsluttede Næsten samtlige adspurgte vil anbefale projektet ”i høj grad” eller ”i nogen grad” Den sociale kapital ser ud til at være øget også på lang sigt, og det har sandsynligvis en vigtig betydning for, at borgerne/patienterne oplever en bedre sektorovergang

18 Den tværsektorielle ledelsesmodel Topledelsen beslutter det, ejer det, igangsætter det og legitimerer at det prioriteres – det kan ikke drives af eksterne Grundlaget for arbejdet skal være patientrelaterede data der understreger behovet for at udvikle samarbejdet i sektorovergangen Ledelsesmodellen er fleksibel, fra min. 12 ledere (2 temagrupper) Ledernetværksmøderne er fleksible i tid for det enkelte møde, men ikke i udstrækning, der således bør være over ca. et halvt år Temagrupperne skal faciliteres og med energigivende, kreative metoder

19

20

21 Udvikling af en brugervenlig samarbejdsaftale Fremgangsmåde: Arbejdsgruppe med ledere fra de to sektorer, faciliteret af designfirma, udviklede en prototype som blev testet I praksis Tilbagemeldingerne førte til nye udgaver med rettelser Udfordringer: Hvordan udarbejde et dokument, som er praksisnært og løbende kan opdateres? Resultat på Frederiksberg: Der er udviklet en håndbog og en interaktiv pdf. På længere sigt I Regionen: Behov for at overgå til webside

22 Håndbog

23 Interaktiv PDF


Download ppt "Ledelse af det tværsektorielle samarbejde omkring den psykiatrisk patient Frederiksberg Kommune og Psykiatrisk Center Frederiksberg Oktober 2011 – maj."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google