Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

SOCIAL KAPITAL - EN FÆLLES SAG

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "SOCIAL KAPITAL - EN FÆLLES SAG"— Præsentationens transcript:

1 SOCIAL KAPITAL - EN FÆLLES SAG
10 MINUTTER OM SOCIAL KAPITAL SOCIAL KAPITAL - EN FÆLLES SAG Der er de senere år kommet stor fokus på arbejdspladsernes sociale kapital, som handler om, hvordan man fungerer sammen på arbejdspladsen. En væsentlig årsag til dette fokus er, at der har vist sig en klar sammenhæng mellem udvikling af social kapital og forhold som produktivitet, kvalitet og sygefravær. Dermed synes der skabt et fælles grundlag for – en fælles interesse mellem - ledere og medarbejdere for at udvikle den gode trivsel på arbejdspladsen. For den gode trivsel kan ses på bundlinjen. I denne præsentation vil begrebet social kapital kort blive forklaret, og der vil komme nogle korte anbefalinger til, hvordan man kan arbejde videre med a udvikle den sociale kapital på arbejdspladsen.

2 GÅ EFTER GULDET… ”Hvis jeg stod i spidsen for en virksomhed, ville jeg arbejde intenst med de tre størrelser (tillid, retfærdighed og samarbejdsevne). Der er jo ingen it-systemer eller andre produktionsapparater, der med et slag kan øge produktiviteten tilsvarende. Så det er da bare om at gå efter guldet i de gode relationer.” Kasper Edwards, Seniorforsker, DTU Note: Kasper Edwards har gennemført et stort forskningsprojekt med Nykredit som case, og hans udtalelser baserer sig på resultater herfra. Læs mere i Magasinet Finans fra oktober 2013.

3 SOCIAL KAPITAL – HVORFOR?
Der er social kapital på alle arbejdspladser. Men den kan være høj eller lav. Høj social kapital = større chance for, at alle på arbejdspladsen trives med deres arbejde. Der vil altid være social kapital på en arbejdsplads. Men den kan være høj eller lav. Hvis man er på en arbejdsplads, hvor der er et godt og tillidsfuldt samarbejde mellem ledelse og medarbejdere om at løse den fælles opgave, så vil man som oftest være på en arbejdsplads med høj social kapital. Med en høj social kapital er der en større chance for, at alle på arbejdspladsen vil trives med deres arbejde. Social kapital opbygges dog ikke fra denne ene dag til den anden, men kræver en kontinuerlig indsats over længere tid. Det er samarbejdet i dagligdagen, der skal i fokus. Det er de små ting, der tæller. Ikke nye stort anlagte projekter.

4 SOCIAL KAPITAL - NÅR DEN GODE TRIVSEL KAN SES PÅ BUNDLINJEN
Sammenhæng mellem høj social kapital og: Højere kvalitet og produktivitet Mere innovation og videndeling Bedre økonomiske resultater Øget trivsel og jobtilfredshed Lavere stressniveau Lavere sygefravær. Det er svært at omregne høj social kapital til økonomisk værdi, men det er efterhånden veldokumentet gennem forskning og andre undersøgelser, at en høj social kapital har betydning for virksomhedernes økonomiske bundlinje. Der er således dokumenteret en klar sammenhæng mellem høj social kapital og blandt andet: højere kvalitet og produktivitet mere innovation og videndeling bedre økonomiske resultater øget trivsel og jobtilfredshed lavere stressniveau lavere sygefravær. Arbejdet med at udvikle arbejdspladsens sociale kapital kombinerer derfor indsatsen for at udvikle den gode trivsel men en række økonomiske gevinster. At igangsætte en indsats for at udvikle arbejdspladsens sociale kapital bør derfor være i såvel ledelsens som medarbejdernes fælles interesse.

5 Virksomhedens sociale kapital er den egenskab ved virksomheden,
HVAD ER SOCIAL KAPITAL? Tillid Kerneopgave Samlet viser erfaringen, at hvis arbejdspladsen har en høj grad af tillid, retfærdighed og samarbejdsevne, så har arbejdspladsen en høj social kapital. En høj grad af indbyrdes tillid i hele organisationen. En oplevelse af retfærdighed - ”at tingene går ordentligt til” En evne til at samarbejde godt om kerneopgaven, er derfor tre vigtige omdrejningspunkter i udviklingen af den sociale kapital. Kerneopgaven er den ydelse eller det produkt, som er grundlaget for arbejdspladsen. Retfærdighed Samarbejde Virksomhedens sociale kapital er den egenskab ved virksomheden, der sætter organisationens medlemmer i stand til at løse kerneopgaven i fællesskab

6 SOCIAL KAPITAL – DE 3 ”DIAMANTER”
Kan man regne med hinanden? Har medarbejderne tillid til det, kolleger og ledelse siger? Har ledelsen tillid til, at de ansatte selvstændigt kan udføre et godt stykke arbejde? Tillid Føler man sig tilstrækkeligt inddraget i beslutningsprocesser. Er der en retfærdig fordeling af goder? Føler man sig anerkendt og belønnet for sin indsats? Retfærdighed Samarbejder ledelse og medarbejdere tilstrækkeligt om at løse den opgave, arbejdspladsen er sat i verden for at løse? Er der fælles opbakning til ,hvor arbejdspladsen er på vej hen, og hvordan den bedst opnår sine mål? Samarbejdsevne Virksomheders sociale kapital defineres som nævnt ud fra følgende tre elementer – de såkaldte tre diamanter. Når arbejdspladsen retter fokus mod de 3 diamanter, er den allerede i gang med at udvikle den sociale kapital. Tillid handler om de forventninger, som ledelse og medarbejdere har til hinanden. Kan man regne med hinanden, og har medarbejderne har tillid til det, kolleger og ledelse siger? Og har ledelsen tillid til, at de ansatte selvstændigt kan udføre et godt stykke arbejde? Tillid opbygges ved at: Handle konsistent, gennemskueligt og forklarligt. Gøre, hvad man siger, og sige, hvad man gør Uddelegere ansvar og beslutningskompetence til andre Lytte til andres synspunkter og tage dem seriøst. Retfærdighed handler om, at alle parter på arbejdspladsen oplever, at tingene går ordentligt for sig, og at de bliver fair behandlet. Føler de sig tilstrækkeligt inddraget i beslutningsprocesser, og er der en retfærdig fordeling af goder mm.? Og føler de sig anerkendt og belønnet fores deres indsats? En oplevelse af retfærdighed opnås, når: alle berørte parter bliver involveret og hørt i processen beslutningsgrundlaget er i orden alle bliver behandlet med respekt og værdighed ingen bliver favoriseret Det gælder i hverdagen, men ikke mindst når arbejdspladsen står foran eller er midt i store forandringer. • Samarbejde handler om, at medarbejdere og ledelse formår at arbejde konstruktivt og effektivt sammen om den opgave, som arbejdspladsen er sat i verden for at løse. Er der fx fælles opbakning til, hvor arbejdspladsen er på vej hen, og hvordan den bedst når sit mål? En stærk samarbejdsevne er særligt afgørende på arbejdspladser, hvor der er brug for at dele mange informationer. Det kan fx være på arbejdspladser, hvor: forskellige grupper har hver deres specialviden faggrupperne er afhængige af hinanden for at gøre et godt stykke arbejde vigtige elementer i opgaveløsningen ikke kan forudsiges opgaverne skal løses under tidspres.

7 STÆRKE RELATIONER ER AFGØRENDE
Inden for teamet, hvor man samarbejder dagligt Øverste ledelse Mellem teamet og kolleger, som man jævnligt samarbejder med Leder Leder Mellem medarbejdere i et team og nærmeste leder I social kapital er der fokus på evnen til at arbejde sammen i et trygt miljø baseret på tillid og retfærdighed. Dermed sættes de sociale relationer på arbejdspladsen i spil. Erfaringerne viser, at den sociale kapital er afhængig af de ressourcer, der findes i relationerne mellem medarbejderne indbyrdes og mellem medarbejdere og ledelse. Gode relationer på kryds og tværs er en forudsætning for en høj social: inden for et team/afdeling, hvor man har et dagligt samarbejde mellem et team/afdeling og kolleger, som man af og til samarbejder med mellem medarbejdere i et team/afdeling og nærmeste leder mellem medarbejdere og organisationens øverste ledelse. Mellem medarbejderne og øverste ledelse Team Team Team

8 SOCIAL KAPITAL I DEN FINANSIELLE SEKTOR
Der er et godt udgangspunkt for at arbejde videre med at udvikle den sociale kapital i den finansielle sektor. Det fremgår af en medlemsundersøgelse, som Finansforbundet gennemførte i foråret 2013. Resultatet viste, at den finansielle sektor med et tal på 64,6 (ud af 100) ligger i det bløde midterfelt, hvad angår social kapital - sammenlignet med andre sektorer. Ser man på de 3 delelementer i den sociale kapital – samarbejdsevne, tillid og retfærdighed -, viser undersøgelsen, at det er på samarbejde og tillid, at den samlede sociale kapital i den finansielle sektor trækkes op, mens den trækkes ned af et dårligt resultat på retfærdighed. Set i lyset af den finansielle krise og de mange fyringer er det måske indlysende, at retfærdighedsfølelsen er kommet under pres. Men undersøgelsen viser også, at medarbejderne har en grundlæggende vilje til at samarbejde og en tillid til sine kolleger. Der er noget at bygge videre på!

9 GULDET SKAL FINDES I DEN GODE LEDELSE….
”Når vi taler om social kapital og rentabilitet, så er det svært, endsige umuligt, at sige, at den ene fører til den anden eller omvendt, det parameter, der gør sig gældende hver gang, er den gode ledelse. Den gode leder er altafgørende for den gode trivsel og de positive bundlinje resultater”. Bente Overgaard, Koncerndirektør, Nykredit Note: Nykredit har deltaget som case i et stort forskningsprojekt med Nykredit, og Bente Overgaards udtalelser baserer sig på erfaringer herfra. Læs mere i Magasinet Finans fra oktober 2013.

10 UDVIKLING AF SOCIAL KAPITAL – EN FÆLLES OPGAVE
Ledelsen Skal præge de rammer, der skaber den sociale kapital Skal udstikke retningen for løsningen af opgaverne Bør give konstruktiv feedback til medarbejderne Tillidsvalgte Skal sparre med ledelsen Skal motivere medarbejdere til at indgå positivt i samarbejdsrelationer – på kryds og tværs i organisationen Medarbejdere Skal ikke være enige med ledelsen om alt Skal bakke op om at samarbejde med andre for at finde de bedste løsninger for arbejdspladsen Såvel ledere, tillidsvalgte som medarbejdere spiller en afgørende rolle for at det gode samarbejde kan opstå – et samarbejde byggende på tillid og retfærdighed. Lederen har afgørende betydning for at præge de rammer, der skaber den sociale kapital på arbejdspladsen. Ledelsen udstikker fx retningen for den løbende løsning af kerneopgaven. Og ledelsen har mulighed for at bør give konstruktive og kvalificerede tilbagemeldinger til medarbejderne. De tillidsvalgte har en afgørende rolle i forhold til at sparre ledelsen og ift at motivere medarbejderne til at indgå konstruktivt i de forskellige samarbejdsrelationer på arbejdspladsen. En vigtig rolle for medarbejderne er at have en positiv indgang til arbejdet med social kapital. Medarbejderne vil ikke være enige med ledelsen om alt og skal heller ikke nødvendigvis være det. Men når det handler om den grundlæggende holdning til at samarbejde om at finde de bedste fælles løsninger for arbejdspladsen, er det nødvendigt at medarbejderne bakker op.

11 SOCIAL KAPITAL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ
Bedre psykisk arbejds-miljø ofte en sidegevinst ved høj social kapital MEN… Social kapital løser ikke alle arbejdsmiljø-problemer Stadig behov for fokus på arbejdets indhold,ud-førelse og organisering Arbejdet med social kapital og arbejdsmiljø skal kombineres Et bedre psykisk arbejdsmiljø er ofte en vigtig sidegevinst ved at arbejde med social kapital, men en indsats for at udvikle arbejdspladsens sociale kapital må ikke tilsidesætte den løbende indsats på at forbedre det psykiske arbejdsmiljø. Social kapital og psykisk arbejdsmiljø hænger sammen på nogle områder, men ikke på alle. Der skal stadig være fokus på arbejdets indhold, udførelse og organisering – elementer af arbejdsmiljøet som arbejdet med social kapital som udgangspunkt ikke tager hånd om. Social kapital fokuserer på de positive arbejdsmiljøfaktorer – faktorer der bidrager til medarbejdernes trivsel og udvikling i arbejdssituationen. Mens der i det forebyggende arbejdsmiljøarbejde sættes fokus på reduktion af risikofaktorer i arbejdet. Arbejdet med social kapital skal derfor kombineres med elementer fra det forebyggende arbejdsmiljøarbejde for at skabe et helhedsbillede af arbejdspladsen.

12 TAG TEMPERATUREN PÅ DEN SOCIALE KAPITAL
Godt sted at begynde .. God måde at følge op på.. Har indsatsen båret frugt? 12 spørgsmål om social kapital Gennemfør undersøgelsen elektronisk eller på papir Når man på en arbejdsplads har besluttet sig for at sætte fokus på den sociale kapital, kan det være en god ide at starte med at tage temperaturen på den sociale kapital. Senere kan man så tage temperaturen igen og se, om indsatsen har båret frugt. Arbejdsmiljørådet, der består af arbejdsmarkedets parter og Arbejdstilsynet, har udviklet et værktøj, som gør det muligt at undersøge den sociale kapital på arbejdspladsen. Værktøjet findes både i en elektronisk udgave og i en papirudgave, som kan anvendes alt efter ønske og behov. Værktøjet består af 12 spørgsmål, som samlet kan sige noget om den sociale kapital på arbejdspladsen. Hvad enten man vælger at uddele spørgeskemaer eller bruge det elektroniske værktøj anbefales det, at læse Arbejdsmiljørådets guide om undersøgelse af social kapital igennem. Find værktøjer og guide på Læs mere på:

13 TAL OM DEN SOCIALE KAPITAL PÅ JERES ARBEJDSPLADS
Hvilken opgave er I sat sammen om at løse, og hvordan løser I den? Hvordan får I indsigt i andre faggruppers og afdelingers arbejde? Hvad styrker eller nedbryder tillid, retfærdighed og jeres samarbejde om de fælles opgaver? Hvordan kan I løse udfordringerne i fællesskab, så I kan skabe en kultur, hvor alle hjælper hinanden? Hvor skal I sætte ind for at styrke den sociale kapital? Den sociale kapital kan drøftes mange steder på arbejdspladsen. Det kan være i samarbejdsudvalget og/eller arbejdsmiljøudvalget, som udgangspunkt for en drøftelse i hele organisationen, eller det kan være i en mere afgrænset del af arbejdspladsen i en afdeling eller et team. I kan vælge at tage udgangspunkt i disse spørgsmål, hvis I vil have en første indledende dialog om den sociale kapital: Hvilken opgave I er sammen om at løse, og måden I løser den på. Hvordan I får indsigt i de forskellige personalegruppers og afdelingers arbejde. Hvad styrker eller nedbryder tillid, retfærdighed og jeres samarbejde om de fælles opgaver? Hvordan kan I løse problemerne i fællesskab, så I kan skabe en kultur, hvor alle hjælper hinanden. Hvor skal I sætte ind for at styrke den sociale kapital? Slut jeres dialog af med at beslutte, hvorvidt I vil arbejde videre med social kapital, og hvordan I kommer videre

14 LÆS MERE OG FÅ GODE RÅD HER:
Finansforbundet har på sin hjemmeside udviklet en temaside om social kapital. Her kan man få et hurtigt overblik, hvad social kapital er, samt ideer til hvordan man kan komme videre. På Finansforbundets hjemmeside kan man blandt andet finde: En pjece ”Social kapital – En fælles sag”, som sætter social kapital på dagsordenen og forklarer, hvad det er for en størrelse. En powerpoint-præsentation og understøttende noter, som en leder eller en tillidsvalgt kan bruge som introduktion til et personalemøde eller lign. Henvisning til gode dialogværktøjer, som man kan anvende, når man vil starte en dialog om den sociale kapital op.


Download ppt "SOCIAL KAPITAL - EN FÆLLES SAG"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google