Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Religion og videnskabsformer

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Religion og videnskabsformer"— Præsentationens transcript:

1 Religion og videnskabsformer
Udviklingskursus Ry d okt.

2 Hvad dækker videnskabsformer?
Fagets teorier Fagets metoder Fagets placering i det videnskabsteoretiske felt

3 Definitionsproblematikker
Hvordan definerer vi teori? Hvordan definerer vi metode? Hvordan definerer vi videnskabsteori?

4 Religionsvidenskabelig teori og metode
Findes der en selvstændig religionsvidenskabelig teori og metode? Er religion blot et fag, der snylter på historie, antropologi, psykologi, samfundsfag etc.? Kan vi finde frem til en fagfaglig teori og metode (måske fænomenologien?)?

5 Hvad er en teori? ”et sæt af forestillinger og antagelser, der tjener til at forstå eller forklare virkeligheden” (Føge & Hegner: Primus 1. Systime 2005 s.40)

6 Hvad er en religionsteori?
En teori, der forsøger at forklare, hvorfor religion eksisterer og/eller hvordan religion fungerer i forholdet mellem mennesker og samfund En substantiel religionsteori: en teori om, hvad religion er En funktionel religionsteori: en teori om, hvad religion gør (Peter W. Poulsen- den nye didaktikbog)

7 Hvad siger læreplanen om teori på C-niveau?
Fagets formål på C-niveau: ”Gennem faget opnår eleverne viden om og forståelse af religioner….. Eleverne tilegner sig forudsætninger for at tage stilling til og agere..” Faglige mål: Redegøre for religiøse fænomener som myte, grundfortælling, kosmologi etc.. Anvende elementær religionsfaglig terminologi Kernestof: ”Religionernes centrale fænomener og religionsfaglig terminologi og metode”

8 Hvad siger læreplanen om teori på B-niveau?
Fagets formål på B-niveau: ”Endelig bidrager faget til at udvikle elevernes studiekompetence ved faglig fordybelse og selvstændig anvendelse af religions faglig teori og metode” Faglige mål: ”redegøre og anvende religionsfaglige teorier Kernestof: ”Religionsvidenskabelig teori”

9 B-niveau og teori Konklusion: Eleverne skal både kunne redegøre for og anvende religionsfaglige teorier. Eleverne skal på B-niveau koble flere teorier sammen! Man kan sondre mellem store og små teorier i religion:

10 Store teorier: De store teorier forklarer, hvordan religion spiller en rolle på et overordnet plan og sætter rammerne for, hvordan vi skal forstå en serie af religionsfaglige tekster. Eksempler på store teorier: sekulariseringsteorier, fundamentalismeteorier, kognitionsteorier, globaliseringsteorier

11 Små teorier Små teorier ønsker at forstå eller forklare en betydeligt mindre del af virkeligheden. Små teorier bygger på en grundopfattelse af religion, som eleverne kan afdække. Små teorier kan være modelforklaringer – f.eks. van Genneps 3 faser i overgangsritualet. (Peter W.Poulsen – den nye didaktikbog)

12 Didaktiske overvejelser:
Som underviser skal man variere, så både store og små teorier inddrages. Teori tager tid! Variation nødvendigt: både lærerforedrag og elevoplæg (implementering af teori)

13 Hvad er en metode? ”ved metode forstår man en planmæssig fremgangsmåde – som oftest en planmæssig måde at undersøge noget på” (Søren Harnow Klausen: ”Hvad er videnskabsteori” (2005))

14 Hvad er en metode i religion?
Påstand: I religion sondres der ikke klart mellem teori og metode Religion kan både indgå under det humanistiske fakultet og det samfundsvidenskabelige fakultet Eleverne skal i forbindelse med især AT kunne redegøre overordnet for de forskellige fakulteters metoder

15 Grøn-citat: ” Metode og teori fylder ofte sammen…
Hermeneutik er fx både en fortolkningsmetode og en teori, der opfatter fænomener som tekster”

16 Religion under humanistisk fakultet
Tekster og billeder Hermeneutik Fænomenologi Mening Mennesket og medmennesket

17 Religion under samfundsvidenskabelig fakultet
Kvalitative og kvantitative metoder Sociologi Feltarbejde Sociogrammer Statistik, modeller, teorier og dataer Demografi Organisationsformer og grupper Samfundet for mennesket

18 Religion overfor naturvidenskab
Tekster Billeder Hermeneutik Fænomenologi Mening Hypoteser Teorier Den empirisk- induktive metode Den hypotetisk- deduktive metode Modeller og eksperimenter Falsifikationsprincippet

19 AT og teori og metode ATs faglige mål:
Eleverne skal kunne anvende forskellige metoder til at belyse et komplekst problem Eleverne skal kunne vurdere forskellige fags og faglige metoders muligheder og begrænsninger Anvende indsigt i elementær videnskabsteori og videnskabelige ræsonnementer til at formulere og reflektere over problemstilllinger af enkeltfaglig, flerfaglig og fællesfaglig karakter

20 ATs formål – realistisk?
”AT har til formål at udfordre elevernes kreative og innovative evner og deres kritiske sans i anvendelsen af faglig viden gennem fagligt samarbejde samt styrke deres evne til på et bredt fagligt og metodisk grundlag og i et fremtidsorienteret perspektiv at forholde sig reflekterende og ansvarligt til deres omverden og deres egen udvikling”

21 Hvor er religion placeret i det videnskabsteoretisk felt?
Hvad er videnskabsteori? Religions placering i det videnskabsteoretiske felt? Kan man tale om teori og metoder uden videnskabsteori (som ministeriet lægger op til?) Er vi klædt på til undervise i teori og metoder?

22 Hvad er videnskabsteori?
Videnskabsteori beskæftiger sig med almene og specielle træk ved viden, videnskab og videnskabeligt arbejde. Videnskabsteori, metateori og metavidenskab betyder det samme. Videnskabsteori er en metateori, der undersøger de enkelte videnskabers forudsætninger, mål og metoder.

23 Målet med udviklingskurset:
Udarbejdelse af inspirationsmateriale Udarbejdelse af konkrete undervisnings- forløb Udarbejdelse af en kursusmodel til regionale kurser

24 Indsatsområder: Religion – fagets identitet og rødder
Religion på C-niveau efter reformen Religion på B-niveau efter reformen (hovedværkslæsning og rapport) Religion i kultur og samfundsgruppen på HF Religion i AT

25 Arbejdsgrupper: Religion på C-niveau (fænomenologien?)
Religion på B-niveau (hovedværkslæsning og/eller rapporten) Religion og AT (metoder og fakulteter) Religions videnskabsteoretiske rødder Religion og samfundsvidenskab Religion og ks (fagfaglighed og flerfaglighed)

26 Arbejdsformen Vekselvirkning mellem diskussion og faglig input og gruppearbejde Efter finpudsning af forløbene lægges de ind på Emu’en

27 Emu-redaktør: Faget religion Skriv til redaktøren

28 Diskussion Diskussion af læreplanerne og reformens krav til ”Religion og Videnskabsformer” Lav et mind map Hæng det op på væggen I pauserne går vi rundt og ser på hinandens mind map

29 Programmet Nogle tilføjelser eller ændringer til programmet?

30 Undervisningsforløb:
Niveau: Titel: Emne: Varighed (ca.): Plan over timers indhold: Arbejdsformer: Mål: Evt. litteratur:


Download ppt "Religion og videnskabsformer"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google