Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Metode i international økonomi

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Metode i international økonomi"— Præsentationens transcript:

1 Metode i international økonomi
Fagdidaktisk kursus 2011 Jens Ditlev Hansen

2 Vi kan alle metode ! Ja det er rigtigt, men hvordan ser metodeforståelsen ud i undervisningsfaget : international økonomi? Fagdidaktisk udfordring

3 Hvorfor metode? En del af den samfundsvidenskabelige identitet
Væsentligt redskab i videns-generering Væsentligt at kende sin egen metode i fagligt samspil – fx studieområdet og SRP Studiekompetence

4 Hurtigskrivning Hvad er metode i IØ?
Når jeg i næste uge skal forklare mine elever hvad samfundsvidenskabelig metode i IØ er og hvorfor den er vigtigt i IØ er ville jeg sige sådan: Hurtigskrivning: 4 min.

5 Metode Faglig metode Studiemetode Bløde data Globalis.dk Studieteknik
Systematisk tænkning Brug af teori Studieteknik Den gode opgave At problemformulere Effektive noter

6 Tre elementer metodebegrebet – faglig metode i IØ
Indsamling af data Bearbejdning af data Forholdet mellem empiri og teori Didaktisk tilgang

7 1. Indsamling af data Fremstilling af egne data. - sjældent
Data på generelt niveau Eksisterende data Hvilke databaser er relevante ? Hvilke databaser ”tilgængelige” Udfordring: søgeteknik, søgeord Kildekritiske overvejelser

8 1. Indsamling af data Hvad er kvalitative og kvantitative data/metode?
Validitet Hvilke data skal jeg have fat i for at undersøge min problemstilling? Emneafgrænsning - problemformulering

9 2. Bearbejdning af data Excel – simple beregninger/matematik.
Fordele og ulemper ved forskellige beregninger. Tabeller - Grafik Uddrage hovedpointer (redegørelser, forklaringer , sammenligninger) Mind-map – sammehængsmodeller. God kildehenvisningsskik Plagiatproblemet

10 2. Bearbejdning af data - Hvilke kvaliteter er forbundet med henholdsvis kvalitative og kvantitative data/metode? Samfundsvidenskabernes grænsefladerne til humanistisk og naturvidenskab samfundsvidenskab humanistisk videnskab naturvdienskab

11 3. Forholdet mellem empiri og teori
Udsnit af virkeligheden Indsamlede og bearbejdede data Teorier 1) Relevante for min problemstilling 2) Konsistente/internt logiske 3) Relatere til empiri

12 3. Samhandel Empiri

13 3. Samhandel Empiri Teori Handelsteorier: Absolutte fordele
Komparative frodele Faktorudrustningseorien Efterspørgselsforhold Stordriftsfordele Forholdet mellem empiri og teori Datamateriale er udtryk for ’virkelighed’ eller empiri eller mere præcist et udsnit af virkeligheden i modsætning til ’teorier’ om virkeligheden. Teorier betragtes i denne sammenhæng som påstande om sammenhænge, særligt årsagssammenhænge, inden for et bestemt defineret område og er derfor af mere almen og generel karakter. Modeller kan anvendes i mere konkrete sammenhænge og har ikke generel karakter, men er et glimrende redskab hvormed man kan skabe overblik over af både kvantitative og kvalitative data. Den grundlæggende tanke om, at vi ved hjælp af makroøkonomisk teori kan afdække årsagssammenhæng er helt afgørende for international økonomi. Det er netop derfor vi vedlægger bilagsmateriale ved mundtlige eksamensspørgsmål og det er også derfor den skriftlige prøve i international økonomi A består af et case-materiale. Begge dele har som omdrejningspunkt at skabe samspil mellem teori og empiri. Metodearbejdet består i at bearbejde datamateriale (og ved eksamen med internetadgang også i at indsamle data) - og vurdere hvilke teorier der er relevante der er relevant kan anvendes for at besvare den stillede opgave. Empiri Teori Det er derfor hensigtsmæssigt, at eleverne har forståelse af, at der er forskel på empiri og teori og at hele pointen med fagets faglighed består i, at vi som samfundsvidenskabelige økonomer anvender fagets teorier til analyse virkelighedens sammenhænge, dvs. forstå mulige årsagsforklaringer på samfundsøkonomiske problemstillinger og sammenhænge. Udviklingen af handelsteorier kan tjene som eksempel: Vi kan empirisk afdække globale handelsmønstre med empiriske data. Ønsker vi årsagsforklaringer på de fundne handelsmønstre, kan vi søge hjælp i handelsteorierne, (komparative fordele) som med tiden har udviklet sig, nye teorier (efterspørgselsteorier) kommer til for at forklare nye sammenhænge. Komparative metode. Analysen af empiri kan meget vel tænkes at tage form af en sammenligning af forskellige fænomener fx lande, regioner, teorier/modeller eller specifikke økonomiske nøgletal. Den komparative metode, som den kaldes, gør det muligt at fremdrage ligheder og forskelle og derved afdække mulige sammenhænge. I forbindelse med den komparative metode vil det ofte være nødvendigt at gøre sig overvejelser om hvilke fænomener det giver mening af sammenligne og hvilket formål den komparative analyse har. Prognoser Udarbejdelse af prognoser kan bidrage til at tegne et billede af virkeligheden og hvordan den under bestemte forudsætninger vil forme sig i fremtiden. Overvejelse vedrørende prognosers holdbarhed og hvilke forudsætninger der kan og bør opstilles er af metodisk Kvantitative og kvalitative data F.x. teorien om udbud og efterspørgsel eller handelsteorier karakter. Det kan for eksempel være interessant at kende befolkningens aldersfordeling om 20 år. En metodisk overvejelse kan være: Under hvilke forudsætninger kan vi fremstille en prognose for dette?

14 3. Samhandel Empiri Teori Handelsteorier: Absolutte fordele
Komparative frodele Faktorudrustningseorien Efterspørgselsforhold Stordriftsfordele

15 Komparativ metode Sammenligne ligheder og forskelle
Afdække sammenhænge Hvilke fænomener giver det mening af sammenligne Hvilken gyldighed har mine konklusioner?

16 Prognoser Fremskrivning af en udvikling Forudsætninger Holdbarhed
Udarbejdelse af prognoser kan bidrage til at tegne et billede af virkeligheden og hvordan den under bestemte forudsætninger vil forme sig i fremtiden. Overvejelse vedrørende prognosers holdbarhed og hvilke forudsætninger der kan og bør opstilles er af metodisk Kvantitative og kvalitative data F.x. teorien om udbud og efterspørgsel eller handelsteorier karakter. Det kan for eksempel være interessant at kende befolkningens aldersfordeling om 20 år. En metodisk overvejelse kan være: Under hvilke forudsætninger kan vi fremstille en prognose for dette?

17 Et par studiemetoder som er væsentlige i IØ
Problemformulering- at undres på en kvalificeret måde. Modellere – at skabe overblik via sammenhængsmodeller

18 Fagligt samspil og metode
SO 1: samspil med samfundsfag - fokus på studiemetode SO3: sprog – samtidshistorie – dansk - fokus på studiemetode og faglige metode - den gode eksamination SRP: alle - fokus på fagligt samspil og faglige metode

19 Mere info. ” HHX-studiebogen, Gyldendal Studiehåndbogen, Systime
Fold dig ud”, Columbus Notat om metode EMU’en Metode for alle i SO-netbrevene


Download ppt "Metode i international økonomi"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google