Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Videnskabsteori & metode

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Videnskabsteori & metode"— Præsentationens transcript:

1 Videnskabsteori & metode
AT 4 11. november 2013 Frederikshavn Gymnasium

2 Hvad er videnskabsteori
Videnskabsteori defineres som teorien om videnskab. Videnskabsteori beskæftiger sig med spørgsmål som: Hvad er egentlig videnskab? Hvordan producerer man viden?

3 En påstand ”Videnskab er ikke sandhed. Det er en foreløbig opsummering af de erfaringer, vi har”. Jens Martin Knudsen, fysiker Aldrig et endeligt svar – videnskaben søger hele tiden nye erkendelser. Formål med videnskaben: At opnå viden indenfor et område. Videnskabsteorien beskæftiger sig så med spørgsmålet: HVORDAN opnår man viden indenfor et område.

4 De tre fakulteter Fakultet er et ord, som er hentet fra universiteteterne. Fakultet (latin) betyder evne eller færdighed. Oversigt over fagenes placeringer findes i primus s I gymnasiet taler vi normalt om tre fakulteter: Humaniora Samfundsvidenskab Naturvidenskab

5 Forskellige former for videnskab
Forskellige former for videnskab har hver deres videnskabsteori. Det kommer helt an på de spørgsmål, der stilles. Hvordan har det danske sprog udviklet sig gennem tiderne (humanistisk videnskab) Har der været, eller er der, liv på andre planeter end jorden (naturvidenskab) Er der sammenhæng mellem børn og forældres politiske tilhørsforhold (samfundsvidenskab)

6 Videnskabens grundbegreber Empiri og teori
Empiri – grundlaget for videnskaben! Iagttagelser, data, tekster, udsagn eller kilder, der kan refereres til, og som man kan have en argumenteret mening om. Kort sagt: Empiri er alle de materialer, som anvendes i en undersøgelse. Empiri (græsk) = erfaring

7 Videnskabens grundbegreber Empiri og teori
Teori – videnskabens metaniveau Et system af læresætninger og ideer, som ligger til grund for en videnskab. Et overordnet sæt af begreber og udsagn. Det almene begrunder det mindre almene. Et sæt af forestillinger og antagelser, der tjener til at forstå og forklare virkeligheden. teori (græsk) = betragtning, overvejelse

8 Eksempel Konklusion Der er en sammenhæng mellem forældres politiske overbevisning og deres børns stemmeafgivelse, når de for første gang går til folketingsvalg = TEORI Spørgeskema, som 2000 danskere har udfyldt = EMPIRI

9 To måder at danne teorier på
Induktion Med udgangspunkt i store mængder stof (empiri) konkluderer man nogle generelle forhold. (Bevægelse: Fra del til helhed) Præmis 1: De 5 liter mælk i køleskabet har samme holdbarhedsdato. Præmis 2: De første 4 liter mælk er sure. konklusion: Den 5. liter mælk er også sur. Eksempler: Jeg slipper en bold 100 gange, og konkluderer, at en bold altid falder til jorden. Også eksempel fra fremmedsprog (adjektivernes bøjning). Jeg viser jer en masse sætninger med masser af forskellige tillægsord og mange forskellige endelser. Derfra slutter vi os frem til reglerne. (induktiv)

10 To måder at danne teorier på
Deduktion Med udgangspunkt i en hypotese om nogle generelle forhold kan jeg bruge empiri til at be- eller afkræfte hypotesen. Præmis 1: Alle italienere kan lide pizza Præmis 2: Roberto er italiener Konklusion: Roberto kan lide Pizza.

11 Metode Hvordan vil jeg løse problemet?
Kvalitative metoder Bruges især, når man ønsker at undersøge noget, der er vanskeligt at observere eller måle i tal. Man kan f.eks. anvende udsagn i et interview som empiri. Når man bruger kvalitativ metode er det empiriske grundlag ofte snævert. Til gengæld kan man komme i dybden med en problemstilling. Kvantitative metoder Med disse metoder forsøger man at gøre undersøgelsen målbar i tal. Store mængder oplysninger indsamles, som man bagefter kan lave statistikker eller tabeller over. Med disse metoder (empirien kan f.eks. være et spørgeskema) forsøger man at standardisere og generalisere (derfor store mængder empiri)

12 Naturvidenskabelig metode

13

14 Naturvidenskabelig metode
Når man laver eksperimentet skal man være opmærksom på følgende: Variabelkontrol Nøjagtig forsøgsbeskrivelse Gentagelse af forsøg (mere pålideligt) Målbart (kvantificere naturvidenskaben) Matematisk model

15 Naturvidenskabelig metode
Induktiv metode(specielt til generelt) Metode til at opstille hypoteser - Downs syndrom (47 kromosomer) - Newtons Gravitationslov (Alle legemer påvirker hinanden) Hypotetisk deduktiv metode(generelt til specielt) Metode til at afprøve hypoteser Man opstiller en hypotese omkring et fænomen Med udgangspunkt i hypotesen og teori laves en deduktiv slutning. Ved hjælp af en empirisk undersøgelse ser du om den deduktive slutning holder Ud fra resultatet kan du verificere eller falsificere hypotesen. - Opdagelsen af Neptun (Uranus bevægede sig ikke som Newtons love forudsagde) - Galileis faldlov

16 Naturvidenskabelig metode
Gallileis faldlov siger, at hastigheden i et frit fald vokser proportionalt med tiden Præmis 1: Hvis et legemes fart vokser proportionalt med tiden, er distancen legemet tilbagelægger, d = 0.5kt^2. Præmis 2 (hypotese):Hastigheden i et frit fald vokser proportionalt med tiden v = kt. Konklusion: Ergo må afstanden, et legeme i frit fald tilbagelægger, følge ligningen d = 0.5kt^2. Altså skal vi måle samhørende værdier af t og d.

17 Den naturvidenskabelige trekant
Induktiv metode Deduktiv metode

18 Matematisk metode Den aksiomatisk-deduktive metode
Definitioner Aksiomer Sætninger Matematisk modellering Anvendelsesområde Holdbarhed Sammenlignes med andre modeller

19 Samfunds-videnskabelig
Teori & metode

20 Samfundsfag AT Kernestof Redskaber Politik Økonomi Sociologi
International politik Begreber Modeller Teori Empiri

21 Eks: Ekspansiv finanspolitik eller direkte demokrati
Begreber Fagets terminologi Eks: Ekspansiv finanspolitik eller direkte demokrati

22 Modeller Figur som beskriver sammenhænge f.eks det økonomiske kredsløb eller Molins model Modellen kan udarbejdes på baggrund af teori eller forsøg på beskrivelse af virkeligheden

23 Model eksempel

24 Teori Dækker over en eller flere årsagssammenhænge mellem variable
Indeholder ofte et specifikt begrebsapparat Universel eller specifik Normativ*eller deskriptiv Bruges til deduktion, hypotetisk- deduktiv Verifikation og falsifikation Teorien bygger på empiri *Inddragelse af egne holdninger/subjektiv

25 Empiri Sansede erfaringer
Statistik, interview, tekster og observationer Vær kritisk overfor empiri, da det kan være subjektivt og behæftet med usikkerhed f.eks BNP tal for U-lande.

26 Samfundsvidenskabelig metode
Kvantitativ metode Kvalitativ metode Komparativ metode

27 Kvantitativ metode Statistisk materiale der kan opstilles i tabeller eller figurer Empiri der kan måles og vejes/observerbare data indsamlet ved f.eks. Spørgeskemaer. Kausalitet/årsagssammenhænge Generelle/forklarende Positivisme

28 Kvalitativ metode Interview og tekster Forståelse, intentionelle
Specifikke, få data der fortolkes og er fortolkninger. Hermeneutik

29 Komparative metode Sammenligning af lande, grupper, systemer osv.
Brug af kvalitative og kvantitative data

30 Anden videnskabsteori
Kritisk teori: Forholde sig kritisk til andre teorier eks: Karl Marx over kapitalismen Socialkonstruktivisme: Finde diskurser i empiri eks: Anders Foghs minimalstatsdiskurs i bogen fra socialstat til minimalstat

31 Opsummering (Kilde: primus s.142)
At man anvender samfundsfaglige begreber/teorier i en undersøgelse og Selv anvender kvantitativ eller kvalitativ metode eller Ved, hvordan man kan bruge metoderne til at undersøge problemstillingen Samt at man kan reflektere over anvendt metode: Muligheder og begrænsninger


Download ppt "Videnskabsteori & metode"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google