Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Måling og dokumentation – i Kolding Kommune Odense, 18. juni 2007

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Måling og dokumentation – i Kolding Kommune Odense, 18. juni 2007"— Præsentationens transcript:

1 Måling og dokumentation – i Kolding Kommune Odense, 18. juni 2007
v/ Helle Nyborg Rasmussen, sundhedschef, MPH Sundhedsområdet, Kolding Kommune Sundhedsområdet

2 Organisationsdiagram for Sundhedsområdet i Kolding Kommune
Sundhedsudvalg Lokalt sundhedskoor-dinationsforum (SUFO), som består af direktionsmedlemmer fra hver forvaltning Direktør for Senior- og Sundhedsforvaltningen Sundhedsstab  sundhedsplanlæg-ning Sundhedschef Følgegruppe til SUFO Udarbejder sundheds- politik Sundheds-pleje Sundhedspleje Jf Sundhedslov Tandpleje Jf Sundhedslov Genoptræ-ning Genoptræning jf Sundhedslov Vedligeholdende træning jf Servicelov Rehabilite-ring på Låsbyhøj Genoptræning/ rehabilitering. Akutstuer Sundheds- koordination Sund By Butik Patient- og sundheds-skoler KommuneLæger Praksiskon-sulent og Børneunder- søgelser Udvikling Sundhedsområdet

3 Hvorfor måling, dokumentation, evidens af den kommunale sundhedsindsats?
Opnå sundhedsgevinst hos borgerne Desuden Medvirke til politisk fokus og prioritering Medvirke til økonomisk styring Øge faglighed og kvalitet Give status i relation til det sekundære sundhedsvæsen Sundhedsområdet

4 Sundhedsområdet

5 Forudsætninger for dokumentation af sundheds- og forebyggelsesindsatsen (1)
Viden om Borgernes sundhedsmæssige problemer Hvad der forårsager de sundhedsmæssige problemer? Hvilke tiltag, der kan løse problemerne? (forebyggelse) Sundhedsområdet

6 Forudsætninger for dokumentation af sundheds- og forebyggelsesindsatsen (2)
Organisation, der understøtter dokumentation/evidens Sundhedspolitik, inkl. krav om dokumentation Personale-kompetencer Driftsorganisationer – der medvirker Kendskab til lokale forhold Baseline – fx sundhedsprofil Sundhedsområdet

7 Dokumentation/evidens i KK (1)
Sundhedspolitik udfærdiget på tværs af alle forvaltninger –evidens er et krav Personalekompetencer til planlægning: folkesundhedskandidater Personalekompetencer til faglige tiltag: kandidater Høste de lavt hængende frugter Rygestoptilbud: dokumentation via Rygestop-databasen Faldforebyggelse skal sættes i gang i ældreområdet De eksisterende driftsafdelinger på sundhedsområdet: Fx iværksætte dokumentation i sundhedsplejen Sundhedsområdet

8 Dokumentation/evidens i KK (2)
Sundhedsområdet

9 Hvor skal der måles og dokumenteres?
I sundhedsområdet: Ledelsesinformation fra de 4 driftsområder Sund By – og koordinering Øvrige nye tiltag Sundhedsaftalerne Sundhedspolitikken Aktivitetsbaseret medfinansiering Sundhedsområdet

10 Dokumentation: de 4 driftsområder
Tandplejen: - her findes dokumentation – som er sammenlignelig på landsplan Sundhedsplejen Udvikles ud fra Novax Rehabiliterings- og akutcenter Antal forløb, flow, effekt af rehabilitering, af træning mm Træning efter serviceloven Antal ydelser/forløb og effekt af træning Sundhedsområdet

11 De nye genoptræningsopgaver
Antal almene genoptræningsopgaver Antal specialiserede genoptræningsopgaver Vurdering af genoptræningsplan jf. sundhedsloven og vejledning om træning i kommuner og regioner Kvalitet af genoptræningsplan jf. bekendtgørelse/vejledning om genoptræningsplaner Servicemål 2007 – at borgerne oplever sammenhængende, effektive trænings- og rehabiliteringsforløb, som forbedrer/vedligeholder deres funktionsniveau. Disse forløb skal være individuelt tilrettelagt for den enkelte borger fra start til slut på tværs af sektorer og forvaltninger Der sendes brev til borgeren om mødetid, når genoptræningsplanen er modtaget Sammenhæng mellem udgifter til opgaver og DUT-midler Tests af funktionsevne: FIM, EQ5D, COPM mm Sundhedsområdet

12 Dokumentation: Sund By Kolding
Registrering af kontakter i/til butikken direkte Henvendelsesform: personlig, telefonisk, skriftlig, Hvem henvender sig: borgere, frivillige, fagpersoner, skoleelever, studerende, andre Årsager til henvendelse Registrering af møder – og samarbejde Resultater Hold Antal hold (fx rygestop, kostkurser mv.) Antal deltagere, der gennemførte på hvert hold Økonomi Effekt Sundhedsområdet

13 Generelt for alle nye tiltag
Beskrives: Handleplan Succeskriterier Dokumentation: metoder til dokumentation Sundhedsområdet

14 Eksempel på nyt tiltag: Dokumentation af hjerte-rehabilitering
I relation til patienterne (3 dagbøger) Behandlingsmål: kolesterol og BT Funktionsevne: COPM-data indsamles x 2 Livskvalitet: EQ-D5 (Kvalitetsjusterede leveår) Genindlæggelser registreres I relation til organisationen Afdække om patienter bliver henvist fra sygehus til fase 3 i kommunen Fokusgruppeinterview om sammenhænge I relation til økonomien Afdækning af ressourceforbrug i forhold til den enkelte patient og afdækning af fravær fra arbejde Sundhedsområdet

15 Dokumentation: Sundhedspolitik
Sundhedsprofil i hver valgperiode Årsberetning Til sundhedsplanen (under udarbejdelse) Guidelines Formål Delmål Effektmål Forslag til hvilke metoder, der skal anvendes til evaluering Sundhedsområdet

16 Måling: - aktivitetsbaseret medfinansiering
Hvad vil vi måle/kontrollere Fx aldersgruppefordeling Fx behandlingssted Fx diagnosegrupper (her forebyggende tiltag) Folkesygdomme antal sengedage Sundhedsområdet

17 Dokumentation: sundhedsaftalerne
Eksempler Indsatsområde 1: Hvordan sikres kommunikation mellem parterne med patienten Hvordan følges op på aftalen Indsatsområde 2: Fx hvordan forebygges uhensigtsmæssige indlæggelser Indsatsområde 5: Konkretisering af, hvordan kronisk syge sikres kontakt til relevante aktører Sikring af dialog til borgere, som ikke har netadgang Sundhedsområdet

18 Central hjælp til kommunal dokumentation
Let adgang til området: elektroniske databaser Opskrifter på, hvordan vi kan opsamle ny viden Ensartede landsdækkende effekt- og aktivitetsmål Redskaber, der kan dokumentere sammenhæng mellem forebyggelsesindsatser og sygedagpenge/førtidspension/udgifter til hjemmepleje Udvikle evidens, der inddrager lovgivning, prisændringer, information til borgere, rådgivning fra sundhedspersonalet Brug for synliggørelse af effekten af nationale indgreb og reguleringer Sundhedsområdet


Download ppt "Måling og dokumentation – i Kolding Kommune Odense, 18. juni 2007"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google