Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Dias nr. 1 JAGG med ”face lift” og større motor, ATV 2010 Hvad med nedbrydning i JAGG 2.0? Per Loll - Dansk Miljørådgivning A/S Anders G. Christensen og.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Dias nr. 1 JAGG med ”face lift” og større motor, ATV 2010 Hvad med nedbrydning i JAGG 2.0? Per Loll - Dansk Miljørådgivning A/S Anders G. Christensen og."— Præsentationens transcript:

1 Dias nr. 1 JAGG med ”face lift” og større motor, ATV 2010 Hvad med nedbrydning i JAGG 2.0? Per Loll - Dansk Miljørådgivning A/S Anders G. Christensen og Nanna Muchitsch - NIRAS

2 Dias nr. 2 JAGG med ”face lift” og større motor, ATV 2010 Baggrund •Med JAGG 2.0 er der mulighed for at medtage nedbrydning under trans- port fra kilde i umættet zone til førstkommende grundvandsmagasin. •Dvs. der er mulighed for kildestyrkereduktion fra C 0 til C u

3 Dias nr. 3 JAGG med ”face lift” og større motor, ATV 2010 Baggrund •For at imødegå behovet for at medtage nedbrydningen har Miljøstyrelsen igangsat et Teknologiprojekt for at belyse feltstrategier til at dokumentere nedbrydningen i umættet zone. •Der er foretaget en afgrænsning til nedbrydning af oliestoffer i en homogen/ikke-sprækket geologi. •Projektet er gennemført i samarbejde mellem NIRAS og DMR.

4 Dias nr. 4 JAGG med ”face lift” og større motor, ATV 2010 Formål •På baggrund af et litteraturstudium beskrives hvilke strategier der findes (eller næsten findes) til at dokumentere og/eller kvantificere naturlig nedbrydning af oliestoffer i den umættede zone. •Der foretages også en opdatering af nedbrydningsrater for benzen i den umættede zone (litteraturdata). •Endelig gives anbefalinger til at foretage en afprøvning og implementering af lovende måleprogrammer/- strategier i en dansk risikovurderingskontekst.

5 Dias nr. 5 JAGG med ”face lift” og større motor, ATV 2010 Dokumentationsstrategier •Indirekte metoder (VOC, ilt og kuldioxid). •Fanemodellering i umættet zone (1D, 2D og 3D). •Isotopteknikker i gasfasen. •Gas fase push-pull test. •Diffusiv emitter test. •Kildestyrkekarakterisering og –dokumentation. •For hver metode beskrives/vurderes: –Strategiens hovedelementer. –Fordele og ulemper. –Usikkerheder. –Relativ økonomisk byrde.

6 Dias nr. 6 JAGG med ”face lift” og større motor, ATV 2010 Indirekte metoder (VOC, O 2 og CO 2 ) •Ved aerob nedbrydning af oliestoffer forbruges ilt og der dannes CO 2. •Tolkning af VOC/O 2 /CO 2 - data kan give en kvali- tativ indikation på at der foregår nedbrydning. •Kan anvendes for TVOC.

7 Dias nr. 7 JAGG med ”face lift” og større motor, ATV 2010 Indirekte metoder (VOC, O 2 og CO 2 ) •Ved en respirationstest med injektion af sporgas og luft, samt måling af sporgas, ilt og CO 2, kan der bestemmes nedbryd- ningsrater. •Kan anvendes for TVOC.

8 Dias nr. 8 JAGG med ”face lift” og større motor, ATV 2010 Fanemodellering i umættet zone •Ved anvendelse af en model, indsamling af fysisk-kemiske parametre og tilpasning til et målt datasæt, kan nedbryd- ningsrater estimeres ved invers modellering. •1D modellering er ”lige til”, mens 2D og 3D er meget omfattende. •Kan anvendes for enkelt- stoffer/stofgrupper.

9 Dias nr. 9 JAGG med ”face lift” og større motor, ATV 2010 Isotopteknikker i gasfasen •Analyse af isotopratio ( 13 C/ 12 C og 2 H/ 1 H) på poreluftprøver. •Kan anvendes på flygtige enkeltstoffer (op til C10), ikke TVOC. •H-analyser er under ud- vikling og udføres pt. kun af speciallaboratorier i udlandet. •Kan anvendes for enkelt- stoffer.

10 Dias nr. 10 JAGG med ”face lift” og større motor, ATV 2010 Gas fase push-pull test •Ned- og oppumpning af tracer og forureningsstof. •Direkte tolkning eller modellering kan give hhv. kvalitativ eller kvantitativ tolkning. •Ikke afprøvet for olie. •Eksperimentelt arbejde stadig påkrævet (str. ca. Ph.D.-studium). •Kan anvendes for enkelt- stoffer.

11 Dias nr. 11 JAGG med ”face lift” og større motor, ATV 2010 Diffusiv emitter test (DTU) •Diffusiv udledning af tracer og forureningsstof + monitering af vertikal udbredelse over tid. •Direkte tolkning eller modellering kan give kva- litativ/kvantitativ tolkning. •Ikke afprøvet for olie. •Eksperimentelt arbejde påkrævet (ca. Ph.D.). •Kan anvendes for enkelt- stoffer.

12 Dias nr. 12 JAGG med ”face lift” og større motor, ATV 2010 Kildestyrkekarakterisering og –dokumentation •Jordkonc. i kilden og mobile koncentrationer under kilden (AMETIS). •Anvendes sammen med øvrige teknikker. •F kilde sammenholdes med nedbrydningspotentialet/- raten i transportzonen. •Balance er afgørende for risikovurderingen. •Kan anvendes for enkelt- stoffer/stofgrupper.

13 Dias nr. 13 JAGG med ”face lift” og større motor, ATV 2010 Sammenstilling af strategier

14 Dias nr. 14 JAGG med ”face lift” og større motor, ATV 2010 Dokumentation af nedbrydning over tid •Balancen imellem kilde- styrke og nedbrydning til et givent tidspunkt kan dokumenteres ved at foretage en kildestyrke- karakterisering og fastlægge nedbrydningen. •Tilbage står at dokumen- tere/sandsynliggøre, at risikovurderingen holder fremadrettet i tiden.

15 Dias nr. 15 JAGG med ”face lift” og større motor, ATV 2010 Dokumentation af nedbrydning over tid •Dokumentationen bør inkludere følgende elementer: –Forståelsesramme og konceptuel model. –Kildens henfaldsdynamik og forventede levetid. –Tidslig udvikling i balancen mellem kildestyrke og nedbrydning. –Overordnede massebalancer for ilt, N og P. –Dokumentation/monitering. •Der er i rapporten givet overordnede retningslinjer for en vurdering af disse forhold.

16 Dias nr. 16 JAGG med ”face lift” og større motor, ATV 2010 Anbefalinger •I rapporten anbefales det bl.a., at der arbejdes videre med følgende: –Erfaringstal for ilt, N & P i dybe danske umættede zoner. –Arbejde hen mod afprøvning af stabile isotoper C og H. –Afprøvning af AMETIS-systemet på en iøvrigt veldoku- menteret sag. –Konkretisere vejledende strategier/måleprogrammer for dokumentation af nedbrydning i den umættede zone ifht. en dansk risikovurderingskontekst. Dette gøres ved eksempler fra to til tre danske sager. Tak for opmærksomheden


Download ppt "Dias nr. 1 JAGG med ”face lift” og større motor, ATV 2010 Hvad med nedbrydning i JAGG 2.0? Per Loll - Dansk Miljørådgivning A/S Anders G. Christensen og."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google