Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Stoffer – hvad kan JAGG nu?

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Stoffer – hvad kan JAGG nu?"— Præsentationens transcript:

1 Stoffer – hvad kan JAGG nu?
JAGG med "facelift" og større motor ATV Jord & Grundvand 16. juni 2010 Lizzi Andersen 14 jun 2010 JAGG med facelift og større motor

2 Blandingsforureninger og opdateret stofdatabase
Olie og benzin Fugacitets- beregninger Indeklima Udeluft Grundvand 14 jun 2010 JAGG med facelift og større motor

3 Ny stofdatabase, stoftyper
Lidt manglende stoffer i diverse stofgrupper Alifatiske kulbrinter Et par supplerende PAHer NSO forbindelse i olie Tilsætningsstoffer i benzin, diesel og smøreolier Phthalater En lang række pesticider De uorganiske stoffer, herunder metallerne, er væk Generelt tjek af datagrundlaget 14 jun 2010 JAGG med facelift og større motor

4 Hvor vælger jeg stoffer?
14 jun 2010 JAGG med faceligt og større motor

5 Hvilke informationer indeholder databasen?
14 jun 2010 JAGG med faceligt og større motor

6 Fasefordelingsprocesser
Diffusion fra vandfase til gasfase og omvendt (1) Diffusion fra fri fase til gasfase (2) Opløsning af stof fra fri fase i porevand (3) Sorption/desorption til jordpartiklerne (4) samt følgende spredningsmekanismer: Diffusion i gasfasen (5) Advektiv vandtransport, styret af gravitation (6) Mobilisering af fri fase, såfremt denne optræder i et større sammenhængende volumen (ikke afbildet). Advektiv gastransport som følge af varierende atmosfæretryk (ikke afbildet). (fra AVJ, 2001) 14 jun 2010 JAGG med faceligt og større motor

7 Fasefordeling for blandinger
Det principielt væsentlige ved vurdering af blandinger af stoffer, uanset om der forekommer fri fase eller ej, er, at tilstedeværelsen af andre stoffer vil influere på: både hvorledes stofferne går i opløsning, såfremt de kommer i kontakt med vand og hvorledes de afdamper til luften enten direkte fra den frie fase eller via opløsning i vand. Hvor meget stofferne påvirker hinanden afhænger bl.a. af deres polaritet: Neutrale, upolære stoffer vil (stort set) kun påvirke hinanden i forhold til, hvor stor en andel de hver især udgør af blandingen. Dette beskrives molbrøken: For polære stoffer (organiske syrer, alkoholer m.m.) er aktivitetskoefficienten ikke 1. Undersøgelser har dog vist, at for blandinger, hvor de polære stoffer udgør under 19 %, er det en OK tilnærmelse, at regne alle stoffer som neutrale. 14 jun 2010 JAGG med facelift og større motor

8 Fasefordeling for blandinger,2
Hvis man kan opfatte en blanding som bestående af neutrale stoffer (dvs. som værende en ideel blanding), kan fasefordelingen i blandingen beregnes ud fra Raoult's lov, som bl.a. siger, at damptryk af en enkeltkomponent i en blanding kan beregnes på grundlag af den molbrøk, som enkeltkomponenten udgør af den samlede blanding: Et tilsvarende udtryk kan opstilles for opløseligheden 14 jun 2010 JAGG med facelift og større motor

9 Fasefordeling for olieprodukter
Olieprodukter er blandinger af rigtigt mange enkeltstoffer Hvordan opdeler man et olieprodukt i et rimeligt antal fraktioner, således at Raoult's lov kan bruges? For at man kan gøre det, skal damptryk og opløselighed være rimeligt ens inden for fraktionen Total Petroleum Hydrocarbon Criteria Working Group har arbejdet med denne problemstilling i slutningen af '90erne De har vist, at hvis man opdeler oliestofferne i alifatiske og aromatiske kulbrinter, får man tilnærmelsesvis lineær funktion for damptryk og opløselighed som funktion af kulstofnummeret (EC, som igen er en funktion af stoffernes kogepunkt) 14 jun 2010 JAGG med facelift og større motor

10 Opløselighed som funktion af EC-nummer
14 jun 2010 JAGG med facelift og større motor

11 Fraktionsopdeling af oliestoffer
På denne baggrund kan oliestofferne opdeles i et antal fraktioner med damptryk og opløselighed af samme størrelse inden for en faktor 10: 14 jun 2010 JAGG med facelift og større motor

12 Hvilke fraktioner får vi fra analyserne
VKI – metoden: C6 – C10 C10 – C25 C25 – C35 Reflab 4: C6 – C10 C10 – C15 C15 – C20 C20 – C40 Plus måling af BTEXer, evt. C9 – C10 aromater, PAHer 14 jun 2010 JAGG med facelift og større motor

13 Hvad gør vi så? Koncept: Opstilling af profiler for olieprodukter, som omregner analyseresultaterne til et antal fraktioner med rimeligt ensartede egenskaber, som der så kan regnes fasefordeling og regnes videre med i de andre JAGG-moduler PT er der opstillet 2 oliemoduler: ét for tung olie ét for benzin-olieblanding Forudsætningerne for at anvende sidstnævnte profil er at C6 - C10 fraktionen udgør 40 % eller mere af totalkulbrintefraktionen. Profilerne er "verificeret" ved hjælp af samhørende fast stof koncentrationer og udvaskningstest Ved hjælp af de to profiler kan olien deles op i et antal underintervaller, som igen repræsenteres af et antal indikatorstoffer, som bruges som grundlag for beregningerne 14 jun 2010 JAGG med facelift og større motor

14 Hvordan ser det så ud i JAGG?
14 jun 2010 JAGG med facelift og større motor


Download ppt "Stoffer – hvad kan JAGG nu?"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google