Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Dataindsamling og kildebearbejdning

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Dataindsamling og kildebearbejdning"— Præsentationens transcript:

1 Dataindsamling og kildebearbejdning

2 Undersøgelser i praksis
Informationskilder Interne data Tilgængelige informationer ”inde i” virksomheden Eksterne data Informationer, der findes I omverdenen Primære data Førstehåndsoplysninger, dvs. specielt indsamlet til et bestemt og aktuelt problem Sekundære data Informationer, der allerede findes og er indsamlet til et helt andet formål

3 Udvælgelse af respondenter
POPULATION = alle de mennesker, der kunne være relevant at spørge STIKPRØVE = udsnit af populationen, eks respondenter Repræsentativ stikprøve = minibillede af populationen

4 Undersøgelsesformer:
Kvantitative undersøgelser: Målbart, lukkede spørgsmål, historisk rettet. Ofte brugt i forbindelse med undersøgelser af: Kendskab Loyalitet Holdning Tilfredshed Kvalitative undersøgelser: Fremadrettet, åbne spørgsmål – hvad, hvordan, hvorfor – men resultat er svært at generalisere. Ofte brugt i forbindelse med: Test (nyt produkt, koncept etc) Ideudvikling Positionering Komplekse temaer (vaner, kultur etc)

5 Internet-spørgeskema
Interviewmetoder Personlig Upersonlig Direkte Personligt interview  Høj svarprocent, seriøsitet kan kontrolleres, vanskelige spørgsmål kan uddybes  sikre svar, mulighed for fremvisning  Dyrt og tidskrævende, interviewer kan påvirke, respondenten ikke anonym Udsende spørgeskema  Billigt og nemt at håndtere, mange kan spørges og mulighed for mange spørgsmål. Respondenten kan være anonym  Lav svarprocent, evt. misforståelser pga manglende forklaring, usikkerhed om svarperson Indirekte Telefoninterview  Hurtig, billig og høj svarprocent samt mulighed for at uddybe spørgsmål  Nemmere at sige nej  lavere svarprocent end ved pers. Interview, usikkerhed om svarperson, ingen fremvisning og ingen anonymitet Internet-spørgeskema  Billigst og hurtigt samt relativt gode svarprocenter  Manglende repræsentativitet, sikkerhedsproblemer og udvælgelsesproblemer

6 Undersøgelsens gyldighed
Reliabilitet: I hvilken grad resultaterne er konsistente over tid, dvs: resultatet vil blive det samme, hvis det gentages (repeterbarhed) 2 eller flere, der er uafhængig af hinanden, får samme resultat (reproducerbarhed) Validitet: I hvilken grad undersøgelsen måler det, man har til hensigt, eller hvor troværdige resultaterne er.

7 Kvalitative undersøgelser
Interviews Observationer Workshops Interessentmøder Brugerpaneler og brugerråd

8 Det kvalitative interview
Det ustrukturerede interview, som former sig som en almindelig samtale. Intervieweren stiller uddybende spørgsmål til det, der udvikler sig i samtalen Det semistrukturerede interview indsamler oplysninger i kraft af en struktureret emneopdeling - en interviewguide. Samtalen kan udvikle sig mere frit men der styres hele tiden efter et bestemt formål

9 Konstruktion af spørgeskema
Grundregler ved spørgsmålsformulering Korte spørgsmål Præcise spørgsmål Letforståelige spørgsmål Undgå uhensigtsmæssige spørgsmål Ensartethed i svarmetoden

10 Spørgeskemaets struktur og layout
Emner og spørgsmål skal organiseres på en logisk og naturlig måde Begynd med forholdsvis nemme spørgsmål Gå fra det generelle til det specifikke Gå fra lette til svære spørgsmål Beskriv overgange fra et emne til et andet God plads hvis der er åbne spørgsmål

11 Test af spørgeskema - pilotundersøgelse
Alle interviewskemaer bør testes, før de anvendes i en undersøgelse. Testen bør omfatte nogle få personer og skal afdække følgende område: Er de enkelte spørgsmål forståelige, eller opstod der tvivl ved nogle spørgsmål? Er svarmulighederne tilstrækkelige? Er der en naturlig sammenhæng igennem hele spørgeskemaet? Mangler der nogle spørgsmål? Er der spørgsmål, hvor svarpersonen kommer i unødig tvivl om, hvad han vil svare?  Mangler der nogle spørgsmål?

12 Observationsmetoden Oftest feltarbejde = at studere mennesker og aktiviteter i deres vante omgivelser Teknikkerne kan bruges til at indsamle både kvalitative og kvantitative data F.eks. arbejdstidsstudier for at finde ud af hvilke metoder og procedurer der er mest effektive Kvalitative observationsstudier kan være udbredte i starten af et undersøgelsesforløb Det kan være nødvendigt at udarbejde en observationsguide I deltagerobservationer i organisationer er det vigtigt at holde regnskab med: Hvem gør hvad?, Hvem gør man det for? Etc. Hvornår foregår aktiviteterne og hvordan og under hvilke omstændigheder

13 Dokumentarmetoden I dokumentarmetoden anvendes data som allerede var der i forvejen Udfordringen her er om disse sekundære data kan belyse den konkrete problemstilling Eksisterende data kan være: Procesdata som produceres i forbindelse med aktiviteter i samfundet: f.eks. Tv, aviser, internet, referater Bogholderidata der er etableret i forbindelse med styring og registrering- interne virksomhedsdata af forskellig art Forskningsdata som er indsamlet af andre


Download ppt "Dataindsamling og kildebearbejdning"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google