Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

NORDVAND Regnvand og spildevand i Ordrup-Charlottenlund

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "NORDVAND Regnvand og spildevand i Ordrup-Charlottenlund"— Præsentationens transcript:

1 NORDVAND Regnvand og spildevand i Ordrup-Charlottenlund
Ved Arne Kristensen Chef for Afløb Nordvand a/s Billedet viser området ved en 100 års hændelse beregnet i Mike Flood

2 Målsætning for håndtering af spildevand
Effektiv bortledning af spildevand Optimal håndtering af regnvand Fastholdelse af afløbssystemets værdi Minimal belastning af vandområderne Billedet af Hvidørebækken

3 Tre overordnede strategier til optimal håndtering af regnvand
Etablering af separat regnvandssystem Udbygning af afløbssystemet Lokal håndtering af regnvand Håndteringen af regnvand i kommunen bygger på tre overordnede strategier: - I løbet af de næste 50 år etablerer Nordvand separat regnvandssystem for vand fra vejene i hele kommunen Vi udbygger fortsat det fælleskloakerede afløbssystem for at mindske overløb til vandområder og for at mindske oversvømmelser Nordvand fremmer den lokale håndtering af regnvand hos borgerne og udfører selv projekter til central nedsivning eller udledning af regnvand til vandområder efter foregående rensning

4 Udvikling i investering i afløbssystemet
Investeringer var meget begrænsede indtil ca. 1990 Perieoden fra ca var det rent drift af systemet startede planlægning af renovering Bygning af bassin ved Søbredden var 1. investering Fra 1995 øges renoveringstakten 1995 ca. 10 mio. kr./år 2000 ca. 20 mio. kr./år 2004 ca. 25 mio. kr./år 2005 ca. 50 mio. kr./år 2010 ca. 55 mio. kr./år 2012 ca. 74 mio. kr./år if vedaget spildevandsplan

5 Kloakkerne i Ordrup-Charlot- tenlund
Kloaksystemet i området afvander mod Lynetten Området er i dag stort set fælleskloakeret En del af områdets regn og spildevand løber mod nord via Enghaverenden – Bellevue og Skovshoved pumpestation Den anden del løber mod kysten til Skovshoved pumpestation Afløbssystemet i området er etableret mellem

6 Projekter i området 2000-2012 Vejvandsseparering
Renovering og udvidelse af fællessystem Renovering med strømpeforing Etablering af vådområde Vejvandsseparering: Schimmelmansvej 2012– også udskiftning af eksisterende fællesledning Renovering og udvidelse af afløbssystemet: Ordrupvej og Enighedsvej Renovering ved strømpeforing: Ordrupvej, Jægersborg Alle, Skovgårdsvej, Mosehøjvej, Kollegiehaven, Kornvej, Høstvej og ved Carl Baggers Alle Etablering af vådområde: Hvidørebækken

7 Projekt i 2013 Etablering af bassin ved HIK
Kildeskovsrenden er 80 år gammel Renden er renoveringsmoden Bassinet etableres med henblik på at forbedre kloaksystemets aflastningsmuligheder og reducere omfanget af oversvømmelser i nærområdet. Forsinkelsesbassinets overordnede beliggenhed og volumen er fastlagt på grundlag af hydrauliske beregninger af Kildeskovsrendens opland foretaget af Rambøll

8 Fortsat udford- ring ved ekstrem regn!
Billedet viser området som det vil fremstå ved en 100 års regn, Hele Ermelundsvej er ramt af oversvømmelser fra Brogårdsvej til den gamle kaserne. På den første del af Ermelundsvej til Søndersøvej lå den gamle afledning fra Gentofte sø. Afløbet fra søen foregår i dag mod syd. I stedet for blev den gamle grøft brugt til afledning af spildevand og i starten af den 20. århundred blev grøften rørlagt for at gøre spildevandsafledningen mere hygiejnisk. Langs dele af strækningen forekommer der oversvømmelser ved skybrud, da afledningen ligger i et naturligt dybdepunkt. Der danner sig en sø ved Ermelundsvej , hvor der i starten af den 20. århundred lå en sø i virkeligheden- det vil sige en naturlig dybdepunkt som bliver fyldt med vand ved skybrud.

9 Hvorfor håndtere regnvand på egen grund?
Klimaændringer giver kraftigere regnskyl og overbelastning af afløbssystemet. Beholder du regnvandet på din egen grund sikrer du: Afløbssystemet mod overbelastning Begrænser overløb af urenset spildevand til søer og åer Forbedrer badevandskvaliteten Øger grundvandsdannelsen

10 Hvad kan I gøre med regnvand fra huse?
I dag løber næsten alt regnvand fra jeres ejendomme og fra vejene i kloakken og det er det vand, som forårsager oversvømmelser i de dybtliggende områder. Nordvand arbejder på at separatkloakere regnvandet fra vejene og det vil bidrage med at tage presset af kloakkerne ved at kraftigt regn. I kan nedsive regnvand fra tage og flisearealer i jeres have. Kortet giver en overordnet vurdering af nedsivningsegnethed, altså jordens evne til at optage og nedsive regnvand. Mørkegrøn: gode nedsivningsmuligheder Lysegrøn: nedsivningsegnet Gul: mindre nedsivningsegnet hovedsagelig pga. høj grundvandsstand – valg derfor ikke en faskine til afledning af regnvand men heller en overfladeløsning med regnvandsbede og ”søer” Kommende indslag her i aften vil give jer inspiration til hvordan I kan bruge regnvand.

11 ”Økonomisk tilskud” til håndtering af regnvand på egen grund
Nordvand tilbagebetaler en del af tilslutningsbidraget – som et engangsbeløb Mellem 50 og 100 % af regnvandet skal håndteres på egen grund Engangsbeløbet på godt kr. i 2013 ved 100 % håndtering Under 100 % får man tilbagebetalt forholdsmæssigt Håndtering af regnvand på egen grund År 2011 2012 2013 2014 Forventet 200 Udført 43 322 - Gentofte Kommune vil vi gerne have så mange borgere som muligt til at håndtere regnvand på egen grund. Derfor har Gentofte Kommune besluttet, at give en økonomisk håndsrækning til de borgere, der selv håndterer deres regnvand. I 2013 kan du få godt kr retur fra dit tilslutningsbidrag, hvis du håndterer alt dit regnvand på din grund. Kommunen har en ambition om at 200 borgere / år i de kommende år skal vælge egen håndtering af regnvand.

12 Hvor finder du flere oplysninger?
Find oplysninger om hvordan du ansøger og inspiration til hvad du kan gøre på Nordvand tilbagebetaler godt kr. af tilslutningsbidraget, se kriterierne for tilbagebetaling på I kan ansøge om nedsivningstilladelse og tilbagebetaling af tilslutningsbidraget samtidig på Gentofte kommunes hjemmeside. På Nordvands hjemmeside fremgår hvilke kriterier du skal opfylde for at få tilbagebetalt tilslutningsbidraget. Kriterier: 1 ) Man skal sørge for at afkoble 50 % eller mere af regnvandet fra kloakken. 2) Man skal have en autoriseret kloakmester, som skal lukke (afproppe) til det offentlige kloaksystem samt aftale syn med Nordvand. 3) Der må ikke være overløb til kloak. 4) Tiltaget skal være lavet efter 1. januar 2005 5) Du skal have en tilladelse til nedsivning, hvis det er faskiner eller regnbed du vælger at afkoble til. 6) Din ansøgning skal du vedlægge en kloaktegning, hvoraf der fremgår hvor du afpropper / lukker af for rør således, at der ikke bliver ledt regnvand fra din grund til det offentlige afløbssystem.

13 Hvad er husejerens eget ansvar?
Der er dit ansvar at sikre en afledning af spildevand fra kælderen i dit hus. Nordvand er ansvarlig for afledning af spildevand fra stueplanen af dit hus. Der er derfor også dit ansvar som husejer at sikre din kælder mod oversvømmelser fra et overbelastet kloaksystem pga. skybrud. Du kan f. eks. etablere en højvandslukke.

14 Tak for ordet!


Download ppt "NORDVAND Regnvand og spildevand i Ordrup-Charlottenlund"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google