Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Vordingborg Spildevandsplan Vision workshop

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Vordingborg Spildevandsplan Vision workshop"— Præsentationens transcript:

1 Vordingborg Spildevandsplan Vision workshop
8. september 2008

2 Spildevandsplanens rolle og rammer
De kommunale spildevandsplaner skal udarbejdes for at give en samlet oversigt over den eksisterende og planlagte spildevandshåndtering i kommunerne. Spildevandsplanerne skal desuden belyse de miljømæssige konsekvenser af denne spildevandshåndtering og de økonomiske konsekvenser for kloakforsyningen. Spildevandsplanen er det retslige grundlag for tilslutninger af eksisterende og nye ejendomme til offentlig kloak. I:\inf\pr-toolbox\overheads\Firmapresentation_nov2005.ppt

3

4

5 Spildevandsplanens rolle og rammer
Lovgivningen Miljøbeskyttelsesloven (Lovbekendtgørelse nr. 1757) pålægger kommunerne at udarbejde en spildevandsplan, og definerer krav til planen. EU’s Vandrammedirektiv skal sikre beskyttelse af vandløb, søer, kystvand og grundvand. Målet er at vandområderne i Europa generelt har opnået god økologisk tilstand inden dec Miljømålsloven implementerer VRD i DK. Vandplan (miljøcenter), forslag dec. 08 / vedtag dec. 09 Kommunale handleplaner, forslag juni / vedtag dec.10. Foranstaltninger skal være igangsat, dec. 2012 I:\inf\pr-toolbox\overheads\Firmapresentation_nov2005.ppt

6 Spildevandsplanens rolle og rammer
Regionplan Fastlæggelse af målsætning for vandkvaliteten i de kystnære farvande, vandløbene og søerne Udpegning af områder i det åbne land med specifikke rensekrav til spildevandsløsninger, hvor der skal ske forbedret spildevandsrensning. Udpegning af områder med særlige drikkevandsinteresser samt kildepladszoner og egentlige oplande til vandindvinding. I:\inf\pr-toolbox\overheads\Firmapresentation_nov2005.ppt

7

8

9

10 Spildevandsplanens rolle og rammer
Kommuneplanstrategi ”Plan 21” ”Udviklingen af kommunen sker i tæt dialog med borgerne gennem bæredygtige løsninger”. Politisk målsætning for Miljø ”Vordingborg Kommune vil beskytte vandmiljøet i vandløb, søer og havet gennem en aktiv spildevands-planlægning og spildevandshåndtering”. I kommuneplanen skal der indarbejdes retningslinier om mål for ”Mest mulig separering af spildevand og sikring mod forureninger fra regnvandsafledninger. Sikre bedst mulig rensning af spildevand med mindst mulig ressourceforbrug.” I:\inf\pr-toolbox\overheads\Firmapresentation_nov2005.ppt

11 Vision / fokuspunkter / linier for spildevandsplanen
Serviceniveau Tilstand af recipienterne Grundvandsressourcen Tilpasning til klimaændringer Økonomi I:\inf\pr-toolbox\overheads\Firmapresentation_nov2005.ppt

12 Vision / fokuspunkter / linier for spildevandsplanen
Serviceniveau Håndtering af borgerhenvendelser Funktionskrav til oversvømmelse af terræn Skrift nr. 27: Fælles hvert 10. år, separatsystem hvert 5. år Ny tilledninger til kloaksystemet Afledning fra stueplan Kloaksanering / nykloakeringer Spørgsmål til diskussion Hvilken strategi for serviceniveau skal spildevandsplanen beskrive? Hvilken strategi skal der lægges til grund for kloaksanering /nykloakering? I:\inf\pr-toolbox\overheads\Firmapresentation_nov2005.ppt

13 Vision / fokuspunkter / linier for spildevandsplanen
Recipienternes tilstand De indre fjorde og vandløbene prioriteres højst De åbne farvande prioriteres lavest Den største effekt for recipienterne fås ved indsats overfor de regnbetingede udløb, dvs. i kloakopland Centralisering af renseanlæg Mulige strategier: Samtidigt indenfor vandløbsoplandet eller først kloakoplandene og derefter det åbne land Spørgsmål til diskussion Hvilken strategi skal spildevandsplanen følge ? Hvilken tidsplan for recipienternes målopfyldelse skal spildevandsplanen have som pejlemærke? I:\inf\pr-toolbox\overheads\Firmapresentation_nov2005.ppt

14 Vision / fokuspunkter / linier for spildevandsplanen
Grundvandsressourcen Hidtidig strategi: Kloakering af samlede byområder og ejendomme langs tracé Nedsivning af spildevand i OBD og vurdering i OD Ingen nedsivning af spildevand i OSD Spørgsmål til diskussion Hvilken strategi skal spildevandsplanen følge? Hvordan med nedsivning af vejvand og tagvand? Er der andre forhold vedr. grundvandsressourcen som spildevandsplanen skal tage højde for ? I:\inf\pr-toolbox\overheads\Firmapresentation_nov2005.ppt

15 Vision / fokuspunkter / linier for spildevandsplanen
Tilpasning til klimaændringer Forventet ændring Risiko for Nedbør Ekstremer bliver kraftigere Oversvømmelse Havvandsstand Grundvandsstand Generelt højere i vinterhalvår Manglende stabilitet af konstruktioner Lavere minima om sommeren Vandløb Længerevarende tørkeperioder Tørlagte vandløb om sommeren År 2000 År 2090 Ekstremregn Hvert 2. år Hvert 0,7 – 1,0 år Hvert 10. år Hvert 2,5 – 3,5 år Hvert 100. år Hvert 15. – 30. år Ekstrem højvande Flere gange hvert år Hvert 1 – 10. år I:\inf\pr-toolbox\overheads\Firmapresentation_nov2005.ppt

16 Vision / fokuspunkter / linier for spildevandsplanen
Tilpasning til klimaændringer Scenarier for klimaændringer Dimensionering af nyanlæg og ændringer Skrift nr. 29: Klimafaktor 1,2 – 1,4 afhængig af gentagelse Beredskabsplanlægning Spørgsmål til diskussion Hvordan skal Vordingborg Kommune generelt forholde sig til de anbefalinger, som SVK / DANVA m.fl. fremkommer med ? Er der behov for konkret beredskabsplanlægning ift. kloakforsyningens aktiviteter? I:\inf\pr-toolbox\overheads\Firmapresentation_nov2005.ppt

17 Vision / fokuspunkter / linier for spildevandsplanen
Økonomi Selskabsgørelse Vandafledningsbidraget Vordingborg 35 kr./m3 inkl. moms Næstved 30 kr./m3 inkl. moms Guldborgsund 32 kr./m3 inkl. moms Faxe 27 kr./m3 inkl. moms Benchmarking Krav pr. 1. januar 2010 Spørgsmål til diskussion Hvilket niveau for stigning i vandafledningsbidrag vil opleves som acceptabel ? Hvilke aktiviteter (evt. prioritering) skal som minimum sikres økonomisk i denne spildevandsplan ? I:\inf\pr-toolbox\overheads\Firmapresentation_nov2005.ppt

18 Samlet stikordsreferat udsendes til alle deltagere
Vision workshop Hvad sker der nu? Samlet stikordsreferat udsendes til alle deltagere NIRAS påbegynder selve plan-delen Afholdelse af Plan workshop ultimo nov. 2008 Forslag til spildevandsplan ultimo januar 2009 I:\inf\pr-toolbox\overheads\Firmapresentation_nov2005.ppt


Download ppt "Vordingborg Spildevandsplan Vision workshop"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google