Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Status og forventet tidsplan Forvaltningen er pt. ved at lægge sidste hånd på et forslag til vandhandleplan. Den videre proces: • 31. majKlima- og Miljøudvalget.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Status og forventet tidsplan Forvaltningen er pt. ved at lægge sidste hånd på et forslag til vandhandleplan. Den videre proces: • 31. majKlima- og Miljøudvalget."— Præsentationens transcript:

1 Status og forventet tidsplan Forvaltningen er pt. ved at lægge sidste hånd på et forslag til vandhandleplan. Den videre proces: • 31. majKlima- og Miljøudvalget • 20. juniByrådet • 22. juniMindst 8 ugers offentlighedsfase • Efteråret 2012Forhandling med Staten og evt. øvrige myndigheder Behandling af høringssvar og evt. justering af planen • Senest 22. decemberFrist for endelig godkendelse og offentliggørelse af endelig handleplan

2 Omfang af Viborg Kommunes Handleplan • 1 Renseanlæg • 7 Regnbetingede overløb • 1 Område med forbedret rensning af spildevand i det åbne land (ca. 11 ejendomme) • 2 Dambrug • Sørestaurering i 2 søer (Mou Sø og Ormstrup Sø) • 53 Spærringer • Okkerbegrænsning (ændret vedligeholdelse i 30.293 m vandløb) • Ændret vandløbsvedligeholdelse (118.753 m vandløb) • Vandløbsrestaurering (78.951 m vandløb) • Åbning af rørlagte vandløb (1.047m vandløb) Dertil kommer indsatsen ved gennemførelse af vådområder (pt. 4 steder) Etablering af 73 ha vådområde til fosforfældning (P-ådale)

3 Administrationsmodeller • Etablering af vådområder er fastlagt – styres af vandoplandsstyregrupper (VOS) De øvrige indsatsområder er endnu ikke fastlagte. Det forventes, at • indsatsen på spildevandsområdet vil skulle gennemføres gennem spildevandsplanlægningen • Indsatsen ved dambrugene forventes løst gennem Miljølovens regelsæt • Øvrig indsats i søer og vandløb, som ikke i forvejen er kompenseret gennem DUT midlerne, kompenseres. Screening for projektmuligheder har dog hidtil været foretaget af kommunen • Der ydes erstatning for tab (til landbrugsarealer) gennem MVJ tilskudsordningerne • Beskyttelseskonflikter ved de konkrete indsatser vil i hvert tilfælde skulle vurderes i forhold til de lovgivninger, der beskytter naturtyperne og plante- og dyrelivet

4 Alle kan selv finde hvad der skal ske Man kan finde oplysningerne om indsatsen på Naturstyrelsens hjemmeside her: http://miljoegis.mim.dk/cbkort?profile=miljoegis_vandrammedirektiv2011 Fremlæggelse af handleplanen forventes at ske via Viborg Kommunes (og flere andre kommuners) e-planløsning


Download ppt "Status og forventet tidsplan Forvaltningen er pt. ved at lægge sidste hånd på et forslag til vandhandleplan. Den videre proces: • 31. majKlima- og Miljøudvalget."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google