Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Regnvand og spildevand i Hellerup Maglegård grundejerforening

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Regnvand og spildevand i Hellerup Maglegård grundejerforening"— Præsentationens transcript:

1 Regnvand og spildevand i Hellerup Maglegård grundejerforening
Ved Arne Kristensen, chef for afløb i Nordvand og Martin Jørgen Andersen, projektleder i Nordvand

2 Hvad sker der i området når det regner?

3 Hvad er Nordvands målsætninger?
Effektiv bortledning af spildevand Optimal håndtering af regnvand Fastholdelse af afløbssystemets værdi gennem løbende vedligeholdelse Minimering af overløb til søer, vandløb og Øresund

4 Hvad gør vi så for at håndtere regnvandet?
Vi etablerer et separat regnvandssystem, der adskiller spildevand og regnvand. Vi udbygger afløbssystemet. Vi etablerer lokale løsninger og udnytter regnvandet til at skabe rekreative områder.

5 Afløbssystemet er højt prioriteret

6 Giv regnvandet tilbage til naturen
Når du fjerner dit regnvand fra kloakken er du med til: Mindske belastningen af kloaksystemet Begrænse overløb af urenset spildevand til søer og åer Forbedre badevandskvaliteten Skabe mere grundvand

7 Få penge for dit regnvand
Nordvand tilbagebetaler en del af tilslutningsbidraget – som et engangsbeløb Du skal håndtere mellem 50 og 100 % af regnvandet på egen grund Beløbet er i 2013 godt kr. ved 100 % håndtering Under 100 % får man tilbagebetalt forholdsmæssigt. Så mange håndterer regnvand på egen grund År 2011 2012 2013 2014 Forventet 200 Udført 43 322 -

8 Hvad er dit ansvar? Du skal selv vedligeholde dine stikledninger på egen grund Du skal selv sikre din kælder mod over- svømmelse, f.eks. med et højvandslukke

9 Kloaksystemet i Hellerup Maglegård
Overløb til Øresund ved kraftigt regn P Mod Skovshoved Til Lynetten Kloaksystemet i området afvander mod Lynetten Området er i dag stort set fælleskloakeret Spildevandet løber mod kysten til Skovshoved pumpestation Skovshoved pumpestation pumper vandet til Tuborg Nord og derfra videre til Lynetten Afløbssystemet i området er etableret mellem Ved kraftigt regn kan kloakkerne ikke lede alt vand til Lynetten og bliver derfor udledt til Øresund ved alle de steder hvor der står U på tegningen

10 Nye projekter 2013-2018 Separering i Hellerupområdet 2014- 2018
Kildeskovsrenden

11 Vi gør plads til mere vand i Kildeskovsrenden
Stor åben grøft. I 1930 anlagde man den eksisterende rende, som løber fra Eivindsvej til syd for Charlottenlund fort. I den senere tid har vi fået undersøgt Kildeskovsrenden nærmere, og fundet den renoveringsmoden. Stålvægge 6,5mm til 3mm. Stål der sidder mellem væg og loft er næsten rustet væk. 3 etaper: 1: er færdig. Renden udskiftet med elementer. 2: er næsten færdig. Ny rende og bassin på 4000m3 3: Starter fra omkring feb juli Store dele ligger i private haver. Derfor er der arbejdet med en løsning hvor den renoveres indefra. Etableres byggegrupper ved veje så der er adgang til renden. Grunden til vi arbejder i området Kildeskovsrenden er 80 år gammel - Renden er renoveringsmoden der sker mange oversvømmelser i området langs renden når det regner. Der sker mange overløb til Øresund fra kloakken Hvilke projekter har Nordvand i oplandet Udskiftning af ledningsstræk af Kildeskovsrenden efter viadukt ved Eivindsvej, til forbedring af opstuvninger Renovering af eksisterende Kildeskovrende, til forbedring af levetid og forbedring af afledning Etablering af 2500 m3 bassin på HIKs baneareal til reduktion af aflastninger og forbedring af opstuvninger i området Etablering af 1300 m3 bassin ved Strandlund, til reduktion af aflastninger Etablering af spjældstyring for optimalt udnyttelse af nye og eksisterende voluminer langs Kildeskovsrenden

12 Separering i Hellerup Et rørsystem til både spildevand og regnvand pt. ->stor belastning af kloakkerne i regnvejr. Nyt regnvandssystem til vejvand og vand fra private matrikler. Grunden til netop dette område – 2 oplande. Vandet ledes mod kysten. First flush, udløbsledning, og kystnære udløb ved større regnhændelser. Får flyttet meget vand i disse tilfælde til overløb fra regnvandsledningerne i stedet for nuværende fællessystem. Forventes nedsat med ca. 80% af eksisterende forhold. Implementering af skybrudsforanstaltninger, således at vandet kan ledes hen hvor det anretter mindst skade Regnvandsledninger kan aldrig bliver store nok, undgå dem om muligt Vandet forsvinder ikke – så vælg hvor det skal være

13 Arbejdsprocesser Forarbejder Anlægsarbejder Afsluttende arbejder
Forarbejder: Spuling og TV-inspektion, Geotekniske boringer, og miljø-boringer (hvilke anlægsmetoder, grundvandssænkning, jordens beskaffenhed, kan jorden bære den forventede ledning, forureningsgrad af jord) fotoregistrering af veje og evt. ejendomme Anlægsarbejder: Opbrydningsarbejder, Styret boring, nedlæggelse af nye ledninger samt stik til private matrikler. Afsluttende arbejder: Reetablering arbejder, foring af eksisterende spildevandsledninger, Slidlag, afsluttende TV – inspektioner. (medbring strømpe!)

14 - Gener i forbindelse med arbejdet

15 Arbejdsprocesser Gener i forbindelse med arbejdet Tidsplan 2014-2018
Støv, støj, vibrationer mv. Perioder med begrænset adgang til parceller gennem anlægsperioden Trafikomlægning hvor veje bliver lukket for gennemkørsel Materialedepoter Arbejdstid: mandag – fredag kl (lørdag kl. 8-14)

16 Tre muligheder for grundejerne
I gør ingenting, I bliver på den gamle kloak I separerer regnvand hos jer selv og enten: Håndterer det på egen grund Leder det til den nye ledning i vejen Tilføj billede med regnvejr/regnvandsbed eller lignende

17 Tre muligheder for grundejerne
I gør ingenting, I bliver på den gamle kloak I separerer regnvand hos jer selv og enten: Håndterer det på egen grund Leder det til den nye ledning i vejen Tilføj billede med regnvejr/regnvandsbed eller lignende

18 Hvis I bliver på det gamle system
Jeres regnvand vil forsat blive blandet med spildevand og blive pumpet til renseanlæg, hvor der bliver brugt unødvendige ressourcer på at rense regnvandet. Sværere ved at sikre kælder mod oversvømmelse

19 Kom på den nye ledning Skab bedre mulighed for at sikre kælder m.m. med et højvandslukke eller pumpe Bidrag til at mindske områdets oversvømmelser. Bedre omtanke for miljøet Fordel: Lettere at sikre sig mod vand i kælder. Få evt. et privat tilbud fra vores kommende entreprenør eller anbefales at indhente flere tilbud. Der vil i forbindelse med nærværende projekt blive afholdt møde forventlig for mindre områder ad gangen hvor der informeres nærmere om tilkobling. Hvor Nordvand ønsker tilkendegivelse af om man ønsker at koble sig på det nye regnvandssystem. Hvis nogen allerede nu ved at I gerne vil tilkoble, må I gerne sige det til mig bagefter eller sende en mail. Bedre at tage beslutningen nu end om 3 år, hvor der så vil komme lapper i belægningen.

20 Håndter regnvandet selv
Miljømæssigt bedst Mulighed for tilbagebetaling af del af tilslutningsbidrag Bidrag til at mindske områdets oversvømmelser. Kræver at nedsivningsforholdene er egnede Kræver ansøgning

21 Tak for ordet. Arne Kristensen - ark@nordvand. dk Martin J
Tak for ordet! Arne Kristensen - Martin J. Andersen – Løbende holde jer opdateret på vores hjemmeside. I er også velkomne til at komme herop bagefter og skrive jer på en mailingliste eller sende mig en mail. Hvorved der så løbende vil blive sendt information ud det forestående projekt til jer.


Download ppt "Regnvand og spildevand i Hellerup Maglegård grundejerforening"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google