Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Dialogforum Stolpegård

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Dialogforum Stolpegård"— Præsentationens transcript:

1 Dialogforum Stolpegård 1.3.13
Møde i det lokale dialogforum

2 Dagsorden til Dialogforum  med bruger - og pårørendeforeninger Stolpegård 1.3.
Præsentation af deltagerne Kommentarer til referat fra 6.9. Orientering fra PC Stolpegård Orientering fra bruger-og pårørendeforeninger Feedback fra brugere til Stolpegård Hvordan kan vi blive bedre til at bruge brugerfeedback? Næste møde Evt

3 Samarbejde med brugere og pårørende
Regionsrådet har besluttet, at der skal etableres dialogforum på med brugere og pårørende på : Politisk niveau Ledelses niveau Lokalt niveau

4 Niveau 1 – Politisk niveau (Region Hovedstaden)
Dialogforum Mellem Psykiatriforeningenrnes fællesråd og Region Hovedstadens psykiatri Niveau 1 – Politisk niveau (Region Hovedstaden) Niveau 2 – Virksomhedsniveau (Region Hovedstadens Psykiatri) Niveau 3 – Lokalt niveau (Psykiatriske Centre).

5 Psykiatriforeningernes Fællesråd udpeger 3-5 repræsentanter til hvert Dialogforum på lokalt niveau
De psykiatriske centre udpeger 2-3 repræsentanter til hvert Dialogforum på lokalt niveau. Centerledelsen sørger for , at 2-3 bruger/pårørende repræsentanter med tæt tilknytning til det enkelte psykiatriske center deltager i møderne. En repræsentant fra centerledelsen på det psykiatriske center er formand for Dialogforum på niveau 3.

6 Lokalt dialogforum: opgave
Dialogforum på lokalt niveau har til opgave via dialog, gensidig information, orientering om og erfaringsudveksling løbende at inddrage viden fra brugere og pårørende i de lokale samarbejdsrelationer. Dialogforum drøfter ikke enkeltsager, men principielle og generelle problemstillinger, der eventuelt udspringer af konkrete sager.

7 Psykiatrivirksomheden
Psykoterapeutisk Center Stolpegård

8

9 Organisationsdiagram

10 Organisationsdiagram

11 Værdigrundlag PC Stolpegård er kendt som et trygt og tilgængeligt behandlingssted, der yder god behandling og har gode behandlingsresultater. Organisationens struktur og funktioner er gennemsigtige og velkendte af omgivelserne, og de understøtter behandling og samarbejde. Der samarbejdes med patienterne om behandlingstilrettelæggelse og behandling. Der hersker ligeværdighed i forholdet mellem medarbejdere og patienter. Der er respekt for patienternes autonomi og selvbestemmelse

12 Værdigrundlag (fortsat)
Medarbejdernes engagement i behandling og behandlingsudvikling værdsættes. Fælles faglighed og tværfaglighed er grundlag for og inspiration i samarbejdet om behandlingen. Afdelingen er en god arbejdsplads med gode muligheder for udvikling og uddannelse. Medarbejderne har indflydelse på og medansvar for eget arbejdsområde og arbejdets organisation.

13 Siden sidst… Regionsrådet indgik i sept. budgetforlig: Spisebehandlingsenhederne samles på PC Ballerup Stolpegård nævnes ikke, dvs Stolpegård består. Jubilæum : Mentalisering i terapi og samfund Ved Sigmund Karterud og Finn Skårderud Samarbejde i og om psykoterapi Workshops med Stolpegårds behandlere Jubilæumsreception med Arly Eskildsen Patientfeedbackmøde Mindst et dialogmøde hvert år på hvert center. Fælles koncept for møderne og for opfølgning. Politikere og direktion inviteres til møderne på de enkelte centre. Opslag af centerchefstilling 28.2. BED team 1.3.

14 Visioner for RHP (psykiatriudvalget)
en psykiatri med patienten i centrum baseret på recovery, netværksinddragelse en psykiatri med en bred vifte af behandlingstilbud og rehabilitering baseret på let adgang til udredning og behandling fokuseret på forebyggelse, ambulant og opsøgende indsats kendetegnet ved sammenhængende forløb og samarbejde på tværs en psykiatri hvor tvang minimeres en psykiatri med kompetente og engagerede medarbejdere en psykiatri i stimulerende fysiske rammer fokuseret på forskning, udvikling og fornyelse

15 I resultataftalerne 2013 fire tværgående temaer
Recovery Forbedringskultur Sammenhængende og sikre patientforløb Dialog og samarbejde

16 Resulataftale 2013 uddrag af indsatsområder
Styrkelse af sektorsamarbejde mhp at fremme patienternes sociale recovery Projekt om tidlig opsporing - sammenhæng i tilbud vedr. den lettere psykiatri (forebyggelse) Oprustning af recoveryorienterede, forskningsbaserede psykoterapeutiske patientforløb med patienten i centrum (psykoterapikomite) Ledelsesmæssig understøttelse af ressourcepersonnetværk til dobbeltdiagnosebehandling Klinisk forskningsdatabase (WEB-modul) Internetbaseret psykoterapi Shared care projekt ift praktiserende læger

17 Resulataftale 2013 uddrag af indsatsområder
OAA:Implementering af nye pakkeforløb og regionsforløb for angst og OCD ved Ambulatorium for angst-og tvangslidelser OAB: Indsats ift patienter med personlighedsforstyrrelser ved Ambulatorium for personlighedsforstyrrelser Inddragelse af pårørende Ængstelig evasiv personlighedsforstyrrelse OAC. Behandling af sværere traumatiserede med kompliceret PTSD ved Ambulatorium for stress-og traumerelaterede lidelser OSA Recovery for patienter med spiseforstyrrelse ved Ambulatorium for spiseforstyrrelser (socialfaglig gruppe, forældregruppe, BED motion og vægttab)


Download ppt "Dialogforum Stolpegård"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google