Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Analyse af kvalitative data

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Analyse af kvalitative data"— Præsentationens transcript:

1 Analyse af kvalitative data
Henriette Lungholt Formidling og metode – uge 43, efterår 08

2 Bearbejdelse af empiri
Optag det helst på bånd, video, næstbedst skriv noter. Foretag en umiddelbar fortolkning lige efter interviewet. Her har man interviewet frisk i erindring og kan allerede drage nogle væsentlige konklusioner. Transskriber eller foretag en meningskondensering - afhængigt af formålet (evt. tematiseret efter interviewguide) Begynd allerede analyse/fortolkning selv om I er midt i interviewfasen.

3 Analyse og fortolkning
Bruger distance og kritisk sans Søger at systematisere og rationalisere meningsindholdet Fortolkning Fordrer indlevelse Søger at forstå mening og dybere betydning

4 Ingen faste modeller Der findes ingen faste løsninger på analyse og fortolkning af kvalitative metoder Din egen opgave Dog er der gode råd at hente på de følgende slides

5 6 analysetrin Interviewpersonerne beskriver
Interviewpersonerne selv opdager Kondenserer og fortolker intervieweren under interviewet Fortolkes det transskriberede interview af intervieweren Geninterview Handling

6 5 metoder til interviewanalyse
Meningskondensering Meningskategorisering Narrativ meningsstrukturering Meningsfortolkning Ad hoc-analyse

7 Meningskondensering Ved meningskondensering sammenfattes essensen af betydningerne i de interviewedes udtalelser. De mest betydningsfulde citater transskriberes evt. Denne metode kan benyttes til at analysere omfattende og ofte komplekse interviewtekster ved at se efter betydningsenheder og hovedtemaer

8 Meningskategorisering
Interviewet kodes i kategorier Denne analyse reducerer og strukturer omfattende tekster til nogle få tabeller og figurer. Meningskategorisering er en form for kvantificering af interviewteksten.

9 Narrativ meningsstrukturering
Her fokuseres på de historier, der fortælles under interviewet Fortællingsfinder” og ”fortællingsskaber” Kan også bruges, hvis en enkelt historie skal forklare essensen

10 Meningsfortolkning Forskeren har et perspektiv på, hvad der undersøges og fortolker interviewene ud fra dette perspektiv Fortolkeren går ud over, hvad der siges direkte med henblik på at udarbejde betydningsstrukturer og –relationer, der ikke umiddelbart fremtræder i en given tekst Eksemplet med Susan, der smiler og seks forskellige terapeut-fortolkninger

11 Ad hoc Anvendelse af forskellige metoder og teknikker til skabelse af mening. Miles og Hubermans 13 eksempler på taktikker til skabelse af mening. Eksempelvis til kreative metoder m.m.

12 Kreative metoder - analyse
Hvordan analyserer man projektive teknikker? Hvad ville I lægge vægt på, hvis I har vist gymnasieelever 20 forskellige billeder omhandlende humor, med det formål at undersøge, hvad de finder sjovt? Det, de siger? Måden, de siger det på? Andre forhold?

13 Kilde: Bente Halkier, Fokusgrupper, Samfundslitteratur, 2008

14 Spørgsmål til interaktionsanalyse
Kilde: Bente Halkier, Fokusgrupper, Samfundslitteratur, 2008

15 Analysekontrol Samarbejde, diskussion med kollegaer --> intersubjektiv enighed eller fremstilling af flere parallelle forståelser. Redegørelse for procedurer i metodeafsnittet: Hvilke teknikker, hvilke begreber. Hvilke briller har du på, og hvor kigger du hen? Forhold jer til fortolkningskonteksten Få ekspliciteret hvordan og på hvilken baggrund du foretager din fortolkning. Eksempelvis, hvad ens egne forforståelser til området er, og hvilke teoretiske vinkler man finder frugtbare.

16 Steinar Kvales tre tolkningsniveauer
Selvforståelse Common Sense Teoretisk tolkning

17 Selvforståelse Interviewpersonens selvforståelse (set ud fra intervieweren) - Tolkeren af udsagnet forsøger at sammenfatte, hvad den interviewede sagde - Validitet: Man fremlægger resultaterne for den interviewede (i teorien: umuligt i praksis) – derfor forsøger fortolkeren at holde fortolkningerne inden for den interviewedes forståelseskontekst – sådan som forskeren ser den!

18 Common Sense Man tolker det, der siges mellem linierne samt tolker i en større forståelsesramme Argumentationsanalyse Validitet: At man kan argumentere og dokumentere for ens tolkninger

19 Teoretisk tolkning En teoretisk ramme for tolkningen, eks. en psykoanalytisk eller marxistisk teori om samfundet Socialkonstruktivisme - diskursanalyse Validitet: Teoriens gyldighed


Download ppt "Analyse af kvalitative data"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google