Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Fysik/Kemi i samspil og udvikling Vejle Peter Norrild

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Fysik/Kemi i samspil og udvikling Vejle Peter Norrild"— Præsentationens transcript:

1 Fysik/Kemi i samspil og udvikling Vejle 01-03-08 Peter Norrild

2 Revision af Fælles Mål En følge af regeringens globaliseringsstrategi fra april 2006 ”Fremgang, fornyelse og tryghed”

3 Anbefalinger fra 3 ekspertudvalg, der kan kort kan sammenfattes i, at…
Udgangspunktet for revision af naturfagene Anbefalinger fra 3 ekspertudvalg, der kan kort kan sammenfattes i, at… vi udnytter de samlede naturfagsressourcer i skolen for dårligt!

4 Masser af anbefalinger…..
Fremtidens Naturfaglige Uddannelser (FNU) 2003 Fremtidens Naturfag i Folkeskolen (FNiF) 2006 ”Et fælles Løft” (NTS) Oplæg til National strategi for Natur-teknik og Sundhed

5 Nogle vigtige anbefalinger fra rapporterne…
Undervisningens indhold skal udvikles og fornys (NTS) Målbeskrivelserne for fagene skal præciseres og samtænkes – mhp. bedre progression og synergi (FNiF) Naturfagene bio, f/k og geo skal ligestilles i skole og læreruddannelse (FNiF og NTS) Meningsfulde afgangsprøver og tests (FNiF) Fremme af kommunale naturfagsinitiativer (NTS) Nationalt ressourcecenter for naturfagene

6 Fælles Mål (II) for naturfagene:
Justerede formål for n/t, bio, f/k og geo Mere præcise trinmål (sikrere progression) Realistiske og præcise mål for af natur/teknik Mere veldefinerede kundskaber og færdigheder ved afslutningen af 6. klasse Naturfagene skal spille sammen på 7. – 9. klassetrin (via flerfaglige trinmål) Nyt naturfag i 10. klasse Incitament og inspiration til ”naturfaglig kultur”.

7 Formål - hvad Stk. 1 Formålet med undervisningen i fysik/kemi er, at eleverne tilegner sig viden og indsigt om fysiske og kemiske forhold. Undervisningen skal medvirke til udvikling af naturvidenskabelige arbejdsmetoder og udtryksformer hos den enkelte elev med henblik på at øge elevernes viden om og forståelse af den verden, de selv er en del af. Formålet med undervisningen i fysik/kemi er, at eleverne får viden om vigtige fysiske og kemiske forhold i naturen og teknikken med vægt på forståelse af grundlæggende fysiske og kemiske begreber og sammenhænge samt viden om anvendelser af fysik og kemi. Undervisningen skal give eleverne fortrolighed med naturviden-skabelige arbejdsformer og betragtningsmåder og indblik i, hvordan fysik og kemi - og forskning i fagene - i samspil med de øvrige naturfag bidrager til vores forståelse af verden.

8 Formål - hvordan stk. 2 Undervisningen skal give mulighed for at stimulere og videreudvikle alle elevers interesse og nysgerrighed over for naturfænomener, naturvidenskab og teknik med henblik på at udvikle erkendelse, fantasi og lyst til at lære. Eleverne bør opnå tillid til egne muligheder for at forholde sig til problemstillinger med naturvidenskabeligt og teknologisk indhold af betydning for den enkelte og samfundet. Undervisningen skal anvende varierede arbejdsformer og i vidt omfang bygge på elevernes egne iagttagelser og undersøgelser, bl.a. ved laboratoriearbejde. Undervisningen skal udvikle elevernes interesse og nysgerrighed over for fysik, kemi, naturvidenskab og teknologi og give dem lyst til at lære mere.

9 Formål - hvorfor stk. 3. Undervisningen skal bidrage til elevernes grundlag for at få indflydelse på og tage medansvar for brugen af naturressourcer og teknik både lokalt og globalt. Undervisningen skal give eleverne mulighed for at erkende naturvidenskab og teknologi som en del af vor kultur og vort verdensbillede. stk. 3 Undervisningen skal bidrage til, at eleverne erkender, at naturvidenskab og teknologi er en del af vores kultur og verdensbillede. Elevernes ansvarlighed over for naturen og brugen af naturressourcer og teknik skal videreudvikles, så de får tillid til egne muligheder for stillingtagen og handlen i forhold til spørgsmål om menneskets samspil med naturen – lokalt og globalt.

10 Arbejdsmåder og tankegange
Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at identificere og formulere relevante spørgsmål, samt opstille enkle hypoteser planlægge, gennemføre og vurdere undersøgelser og eksperimenter vælge udstyr, redskaber og hjælpemidler, der passer til opgaven. identificere og formulere relevante spørgsmål, samt opstille enkle hypoteser planlægge, gennemføre og vurdere undersøgelser og eksperimenter med relevant udstyr anvende et hensigtsmæssigt fagsprog formidle resultatet af arbejdet med fysiske, kemiske og tekniske problemstillinger anvende informationsteknologi i forbindelse med informationssøgning, dataopsamling, bearbejdning og formidling.

11 Fælles trinmål for fysik/kemi og biologi
8. Klasse beskrive hovedtræk af vands og kulstofs kredsløb i naturen (8..klasse) gøre rede for hovedtræk ved fotosyntese og respiration, herunder disse processers betydning i økosystemer 9. klasse beskrive hovedtræk af nitrogens kredsløb i naturen og problemer, der knytter sig brug af nitrogenholdig gødning i moderne landbrugsformer forklare fødens sammensætning, dens energiindhold og sundhedsmæssige betydning, herunder proteiner, kulhydrater og fedtstoffer kende til biologiske virkninger og anvendelser af ioniserende stråling. Fælles trinmål for fysik/kemi og geografi anvende enkle fysiske begreber og sammenhænge i beskrivelsen af fænomener, der knytter sig til vejr og klima, herunder vands tilstandsformer, temperatur, tryk, luftfugtighed, gnidningselektricitet og vindhastighed beskrive vigtige fysiske forhold med indflydelse på vejr og klima, herunder menneskelige aktiviteter, der kan påvirke vejr og klima give eksempler og forklaringer på hvordan energiproduktion kan ske på bæredygtig måde i forskellige dele af verden Fælles trinmål for geografi, biologi og fysik/kemi gøre rede for hovedtræk af Jordens tilblivelse, de grundlæggende betingelser for liv og naturvidenskabelige forestillinger om Jordens og livets udvikling kende til grundvandsdannelse i Danmark og forhold, der har indflydelse på vores muligheder for at indvinde rent drikkevand anvende it-teknologi til informationssøgning, dataopsamling, kommunikation og formidling.

12 De fælles trinmål gælder ligeværdigt for 2 eller 3 fag
De fælles trinmål gælder ligeværdigt for 2 eller 3 fag. Hvad betyder det?

13 Naturfaglig kultur på skolen ? Naturfagslærere i samarbejde
= Naturfagslærere i samarbejde

14 En naturfaglig kultur ? lokale læseplaner og undervisningsplaner
Dvs. samarbejde om: lokale læseplaner og undervisningsplaner undervisning på tværs af naturfagene inddragelse af ressourcer uden for skolen evaluering og evalueringsværktøjer præcise overdragelsesforretninger lokalt udviklingsarbejde efter- og videreuddannelse - internt og eksternt formulering af lokale udviklingsplaner synliggørelse på skolen / i kommunen ---- ledelsens opmærksomhed og medvirken og en hensigtsmæssig kollegial kultur

15 Linjefagsdækning 2006 (UNI-C for UVM/KL)
Na/t Bio Geo Fy/ke Dansk Mat Antal klasser Linjefagsuddannelse 16% 57% 40% 79% 64% 57% Kompetencer svarende til linjefag 35% 22% 22% 16% 23% 23% Andre kompetencer 48% 21% 38% 5% 13% 21%

16


Download ppt "Fysik/Kemi i samspil og udvikling Vejle Peter Norrild"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google