Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Møde om anbefalingerne

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Møde om anbefalingerne"— Præsentationens transcript:

1 Møde om anbefalingerne
Naturfag i tiden GEUS 30.5. Kl – 18.00 Nationalt center for undervisning i natur, teknik og sundhed

2 Velkommen

3 Program: 14.30: Velkomst og program 14.35: Tværfaglighed jf. Naturfag i Tidens anbefalinger 15.00: Oplæg til gruppearbejde i lokale 1 og 4 15.10: Gruppearbejde m. kaffe undervejs 15.35: Plenumrunde 15.50: Pause 16.00: Præsentation af de faglige foreningers repræsentanter 16.05: Paneldebat i tre trin 17.10: Pause med sandwich og vand - gå ud i grupperi lokale 1 og 4 17.25: Gruppearbejde: Hvad kan naturfagene i grundskolen arbejde videre med? 17.55: Opsamling på gruppearbejdet 17.59: Afrunding og tak for i dag

4 Naturfag i Tiden - et skridt mod samarbejde

5 Målet med mødet er at få sat fokus på
Målet med mødet er at få sat fokus på anbefalingerne i Naturfag i Tiden – især anbefaling 8 – og klarlagt i hvilken grad, vi i samarbejde med og ud fra de faglige fagforeningers synspunkter kan komme videre fra trin til trin vi vil lytte og vende synspunkter vi går mod input til et skriftligt udkomme

6 Anbefalingerne i Naturfag i Tiden
Lærere i naturfag skal arbejde for at naturfagene spiller bedre sammen i undervisningen. Skolens naturfagslærere og ledelse skal samarbejde om at organisere en naturfaglig kultur, der kan fremme udviklingen af og samspillet mellem naturfagene. Lærerne i naturfag skal i fagteam gøre fagene mere synlige på skolen, og de skal styrke fagenes rolle i det samlede skolebillede som udtryk for naturfagenes vigtige bidrag til skolens almendannende opgave. Kommuner, skolechefer og skoleledere skal sikre ressourcer til at udbygge efter- og videreuddannelsen af naturfagslærerne. Skoleledere og skolechefer skal sikre a,t alle skoler har en naturfagsvejleder, og at denne har baggrund i PDuddannelsen til naturfagsvejleder. Børne- og undervisningsministeren samt folketingets uddannelsesudvalg skal arbejde for, at skolens afgangsprøver i naturfag udvikles og ændres, så de bedre afspejler fagenes indbyrdes samspil, de bredere naturfaglige og teknologiske problemstillinger og arbejdsformer og tankegange i fagene. Interesseorganisationer som DLF, Skolelederne og de faglige foreninger i skole og læreruddannelse skal tage initiativer til konferencer og møder, der har til formål at diskutere naturfagenes synlighed og rolle i det samlede skolebillede. Børne- og undervisningsministeren skal med tilslutning fra Folketinget igangsætte forsøg i folkeskolen med et nyt (integreret) naturfag

7 Anbefalingerne i Naturfag i Tiden - anbefaling 1-3, 6, 7 og 8
Lærere i naturfag skal arbejde for at naturfagene spiller bedre sammen i undervisningen. Skolens naturfagslærere og ledelse skal samarbejde om at organisere en naturfaglig kultur, der kan fremme udviklingen af og samspillet mellem naturfagene. Lærerne i naturfag skal i fagteam gøre fagene mere synlige på skolen, og de skal styrke fagenes rolle i det samlede skolebillede som udtryk for naturfagenes vigtige bidrag til skolens almendannende opgave. Børne- og undervisningsministeren samt folketingets uddannelsesudvalg skal arbejde for, at skolens afgangsprøver i naturfag udvikles og ændres, så de bedre afspejler fagenes indbyrdes samspil, de bredere naturfaglige og teknologiske problemstillinger og arbejdsformer og tankegange i fagene. Interesseorganisationer som DLF, Skolelederne og de faglige foreninger i skole og læreruddannelse skal tage initiativer til konferencer og møder, der har til formål at diskutere naturfagenes synlighed og rolle i det samlede skolebillede. Børne- og undervisningsministeren skal med tilslutning fra Folketinget igangsætte forsøg i folkeskolen med et nyt (integreret) naturfag

8 Interesseorganisationer som DLF, Skolelederne og de faglige foreninger skole og læreruddannelse skal tage initiativer til konferencer og møder, der har til formål at diskutere naturfagenes synlighed og rolle i det samlede skolebillede – anbefaling 7 Dette møde er det første i en forhåbentlig række af møder om anbefalingerne i Naturfag i Tiden og dermed naturfagenes synlighed og rolle i det samlede skolebillede

9 Lærere i naturfag skal arbejde for at naturfagene spiller bedre sammen i undervisningen. – 1. anbefaling Fælles Mål 2009 blev skrevet ud fra den anbefaling: Målbeskrivelserne for naturfagene skal præciseres og samtænkes for at sikre progression og bedre synergi mellem fagene. Afsnittet Styrkede naturfag for alle understreger med udgangspunkt i regeringens mål vedr. grundskolen, at selvom skolens undervisning i de naturvidenskabelige skolefag fra 7. klasse er fagdelt, er det vigtigt, at klassens biologi-, geografi- og fysik/kemilærere samarbejder om planlægningen og i perioder gennemfører undervisningsforløb sammen.

10 Selv om der kun er skrevet 14 fælles trinmål ud af 208
trinmål for naturfagene kan resten af trinmålene også indgå i fælles arbejde Geografi 3 2 5 Fysik/kemi 4 Biologi

11 Arbejdsmåder og tankegange - her slutmål - her slutmål
Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at identificere og formulere relevante problemstillinger samt opstille hypoteser planlægge, gennemføre og vurdere undersøgelser og eksperimenter i naturen og laboratoriet læse, forstå og vurdere informationer i faglige tekster anvende informationsteknologi i forbindelse med informationssøgning, dataopsamling, bearbejdning og formidling kende eksempler på biologisk forskning, der har udvidet menneskets erkendelse anvende et hensigtsmæssigt fagsprog formidle resultatet af arbejdet med biologiske problemstillinger skelne mellem baggrund for og hensigt med forskellige digitale informationer. Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at undersøge regioner, globale mønstre og problemstillinger samt samspillet mellem disse ved hjælp af geografiske kilder og hjælpemidler anvende globus, kort – herunder digitale kort og satellitbilleder – samt elektroniske data som et arbejdsredskab til at skabe overblik og sammenhæng foretage undersøgelser, målinger og registreringer på grundlag af egne iagttagelser og oplevelser i natur- og kulturlandskabet læse, forstå og vurdere informationer i faglige tekster anvende informationsteknologi i forbindelse med informationssøgning, undersøgelser, registrering, bearbejdning og fremlæggelse anvende et hensigtsmæssigt geografisk fagsprog skelne mellem baggrund for og hensigt med forskellige digitale informationer. Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at identificere og formulere relevante spørgsmål, samt opstille enkle hypoteser planlægge, gennemføre og vurdere undersøgelser og eksperimenter med relevant udstyr anvende et hensigtsmæssigt fagsprog læse, forstå og vurdere informationer i faglige tekster formidle resultatet af arbejdet med fysiske, kemiske og tekniske problemstillinger anvende informationsteknologi i forbindelse med informationssøgning, dataopsamling, bearbejdning og formidling skelne mellem baggrund for og hensigt med forskellige digitale informationer.

12 gøre rede for hovedtræk af Jordens tilblivelse, de grundlæggende betingelser for liv og naturvidenskabelige forestillinger om Jordens og livets udvikling (fælles for geografi, biologi og fysik/kemi). Hænger sammen med forklare både pludselige og langsigtede geologiske aktiviteter forskellige steder på jordkloden (geo). anvende viden om klima og klimasvingninger til forklaringer af vejr og vejrændringer, fastlands- og kystklima (geo). forklare landskabsdannelser i Danmark og andre steder i verden (geo). anvende viden om udvalgte organismer og deres livsytringer i forhold til deres placering i fødenet og tilpasning til levesteder (bio). forklare sammenhængen mellem forskellige arters tilpasning i bygning, funktion og adfærd i forhold til forskellige typer af levesteder og livsbetingelser samt forholdet til andre organismer (bio). forklare årsager og virkninger for naturlige og menneskeskabte ændringer i økosystemer og deres betydning for den biologiske mangfoldighed (bio). redegøre for livets opståen og evolution i en naturvidenskabelig sammenhæng, herunder artsdannelse (bio). gøre rede for, at den atomare beskrivelse af grundstoffer og kemiske forbindelser er menneskets forsøg på at beskrive fænomener og sammenhænge i naturen (f/k) kende nogle af nutidens forestillinger om universets opbygning og udvikling (f/k) beskrive, hvordan mennesket til forskellige tider har forsøgt at forklare sin egen placering i universet kende eksempler på, at udviklingen i videnskabsfagene og den kulturelle udvikling er indbyrdes afhængige (f/k) kende eksempler på, at forskning har givet ny viden og uforudsete muligheder (f/k)

13 Skolens naturfagslærere og ledelse skal samarbejde om at organisere en naturfaglig kultur, der kan fremme udviklingen af og samspillet mellem naturfagene. – 2. anbefaling Fagenes status Selv om naturfag tilsammen på klassetrin har et betragteligt timetal, står fagene enkeltvis med en forholdsvis svag signatur og beskeden status i det samlede skolebillede. Hver for sig er fagene relativt små. Geografi og biologi optræder på nogle klassetrin oven i købet kun med 1 uge-time. Det giver ringe betingelser for, at fagene kan leve op til forventninger om at være undersøgende og eksperimenterende fag, der også inddrager det omgivende samfund i skolearbejdet (fx virksomheder, museer, natur og naturskoler).

14 Nuværende vejledende timetal En ud af flere muligheder
Biologi Geografi Fysik/kemi 7.kl 2 1 8.kl 9.kl 3 Biologi Geografi Fysik/kemi 7.kl 1 2 8.kl 9.kl Fysik/kemi kan så få samtlige naturfagstimer i 5-6 uger på årgang

15 Lærerne i naturfag skal i fagteam gøre fagene mere synlige på skolen, og de skal styrke fagenes rolle i det samlede skolebillede som udtryk for naturfagenes vigtige bidrag til skolens almendannende opgave. – 3. anbefaling Eksempelvis udformning af konkrete undervisningsplaner evaluering og evalueringsværktøjer mere præcise overdragelsesforretninger ved nødvendige lærerskift og ved overgangen mellem natur/teknik og de overliggende naturfag ved afslutningen af 6. klasse undervisning på tværs af naturfagene med flerfaglige emner og problemstillinger løbende dialog om fagene med skolens ledelse (herunder skolebestyrelsen) synliggørelse af fagene på skolen og i kommunen.

16 Børne- og undervisningsministeren skal med tilslutning fra Folketinget igangsætte forsøg i folkeskolen med et nyt (integreret) naturfag - 8. anbefaling Rapporten og anbefalingerne har været forelagt Børne og Undervisningsminister Christine Antorini, der udtrykte stor interesse for rapporten og så positivt på analyser og anbefalinger, som passer fint ind i regeringens tanker om udvikling af skolen. Danmarks Lærerforening virkede overvejende åbne overfor et forsøg, men er især interesserede i, hvordan et forsøg skal designes, så det bliver forskningsmæssigt velfunderet. Dansk Industri er positiv overfor et forsøg. spurgte ind til  projektets størrelse/omfang  og lagde vægt på at projekter var sikret stærk forskningsmæssig forankring .

17 Faglige foreninger Er blevet inviteret til at bidrage med synspunkter
(hvad taler for og hvad er en udfordring) på de trin, som figuren illustrerer – herunder 6. anbefaling om fællesfaglig naturfagsprøve

18 Jeres andel Eftermiddagens program
15.00: Oplæg til gruppearbejde i lokale 1 og 4 15.10: Gruppearbejde m. kaffe undervejs 15.35 – 15.50: Plenumrunde - redegør Christina Frausing Binau for om lidt 17.10: Pause med sandwich og vand - gå ud i grupper 17.25: Gruppearbejde: Hvad kan naturfagene i grundskolen arbejde videre med? 17.55: Opsamling på gruppearbejdet

19 Spørgsmål til gruppearbejde 17. 25 – 17. 55
Spørgsmål til gruppearbejde – er rettet mod jeres meninger og holdninger ang. de debatterede anbefalinger - NTS samler op på jeres meninger og holdninger og vil i samarbejde med repræsentanter fra de faglige foreninger udarbejde et fælles dokument.

20 Paneldebat i tre trin


Download ppt "Møde om anbefalingerne"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google