Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Sæt lyd og billeder på din sprogundervisning

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Sæt lyd og billeder på din sprogundervisning"— Præsentationens transcript:

1 Sæt lyd og billeder på din sprogundervisning
Fælles Mål 2009 – hvor er lyd og billeder relevant? Dokumentation af arbejdet med målene og progression Gennemgang af programmerne Audacity herunder eksempler fra undervisningen Praksisopgave med brug af programmet: interview ud fra tekstoplæg og lydfortælling Oplæg til integration af programmerne i egen undervisning Anders Fehrmann og Christina Hellensberg

2 Progression inden for et trinmål kommunikative færdigheder engelsk
9.klasse 7. klasse udtrykke personlige erfaringer, redegøre for informationer og hovedindholdet af udvalgte teksttyper og fremlægge et forberedt stofområde fremlægge et forberedt emne fx i form af lyd - og billedmedieproduktion 4. klasse fremlægge nære emner, evt. ved hjælp af it Anders Fehrmann og Christina Hellensberg

3 Progression inden for et trinmål kommunikative færdigheder engelsk
9.klasse 7. klasse kommunikere mundtligt og skriftligt gennem digitale medier kommunikere mundtligt og skriftligt gennem digitale medier i enkle, undervisnings-tilrettelagte forløb 4. klasse bruge digitale værktøjer til at udveksle informationer og skabe enkel tekst Anders Fehrmann og Christina Hellensberg

4 Progression inden for et trinmål kommunikative færdigheder engelsk
9.klasse 7. klasse anvende engelsk som et internationalt kommunikationsmiddel anvende engelsk som kommunikations-middel i kontakten med elever eller klasser i udlandet 4. klasse udveksle enkle informationer og eventuelle produkter på klasseplan mellem klasser i ind- eller udland Anders Fehrmann og Christina Hellensberg

5 Progression inden for et trinmål sprog og sprogbrug engelsk
9.klasse 7. klasse udtale engelsk på en måde, der nærmer sig en af de anerkendte indfødte udtalevarianter udtrykke sig med en klar og forståelig udtale 4. klasse udtale de engelske ord og vendinger, der arbejdes med Anders Fehrmann og Christina Hellensberg

6 Progression inden for et trinmål sprogtilegnelse engelsk
9.klasse 7. klasse udnytte medierne, herunder de elektroniske medier, i forbindelse med kommunikation, videndeling og netværksdannelse anvende elektroniske medier til kommunikation 4. klasse anvende elektroniske medier til enkle opgaver Anders Fehrmann og Christina Hellensberg

7 Progression inden for et trinmål kommunikative færdigheder tysk/fransk
10.klasse 9. klasse fremlægge et forberedt emne og redegøre for, kommentere og udtrykke synspunkter præsentere et forberedt emne i et enkelt sprog 7. klasse præsentere et forberedt emne i et enkelt sprog Anders Fehrmann og Christina Hellensberg

8 Progression inden for et trinmål sprog og sprogbrug tysk/fransk
10.klasse 9. klasse udtrykke sig med en udtale og intonation, der gør sproget klart og forståeligt udtrykke sig med en klar og forståelig udtale og intonation 7. klasse udtrykke sig med en forståelig udtale og intonation Anders Fehrmann og Christina Hellensberg

9 Progression inden for et trinmål sprogtilegnelse tysk/fransk
10.klasse 9. klasse vælge praktisk-musiske udtryksformer, herunder it-baserede udtryksformer, der understøtter det sproglige udtryk vælge praktisk-musiske udtryksformer i forbindelse med en fremlæggelse 7. klasse vælge praktisk-musiske udtryk i forbindelse med enkle præsentationer Anders Fehrmann og Christina Hellensberg

10 Progression inden for et trinmål sprogtilegnelse tysk/fransk
9. klasse 10.klasse anvende it og mediers muligheder i forbindelse med tekstproduktion, kommunikation, og i forbindelse med netværk anvende it og mediers muligheder i forbindelse med tekstproduktion, kommunikation, og i forbindelse med netværk 7. klasse anvende computeren til kommunikation Anders Fehrmann og Christina Hellensberg

11 Progression inden for et trinmål kultur og samfundsforhold tysk/fransk
9. klasse 10.klasse anvende tysk/fransk som kommunikationsmiddel, fx i internationale projekter og i mødet med tysk/fransk - talende i og uden for skolen anvende tysk/fransk som kommunikations-middel, fx i internationale projekter og i mødet med tysk/fransk - talende i og uden for skolen 7. klasse anvende tysk/fransk som kommunikationsmiddel, bl.a. i forbindelse med skolekontakt og itprojekter Anders Fehrmann og Christina Hellensberg

12 Dokumentation og progression
Folkeskoleloven §13.2 Som led i undervisningen skal der løbende foretages evaluering af elevernes udbytte heraf, herunder af elevens tilegnelse af kundskaber og færdigheder i fag og emner set i forhold til trin- og slutmål, jf. § 10. Evalueringen skal danne grundlag for vejledning af den enkelte elev og for den videre planlægning og tilrettelæggelse af undervisningen §18.4 På hvert klassetrin og i hvert fag samarbejder lærer og elev løbende om fastlæggelse af de mål, der søges opfyldt. Elevens arbejde tilrettelægges under hensyntagen til disse mål. Fastlæggelse af arbejdsformer, metoder og stofvalg skal i videst muligt omfang foregå i samarbejde mellem lærerne og eleverne. Fælles Mål 2009: Være bevidste om egne engelsksproglige styrker og svagheder og arbejde med disse

13 Opgave til den 11. november 2009
Se Fælles Mål 2009 for dit fag/dine mål for undervisningen i den kommende periode; – hvor er lyd relevant? Hvordan kan du bruge lyd I forhold til dokumentation af mål og udvikling? Planlæg og gennemfør et forløb, hvor du bruger Audasity. Forbered en opsamling på de erfaringer, du har gjort dig; hvilke værdier og hvilke udfordringer har det at arbejde med lyd på den måde? Anders Fehrmann og Christina Hellensberg


Download ppt "Sæt lyd og billeder på din sprogundervisning"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google