Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

RAPPORTGUIDEN LIGGER PÅ STUDIENET

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "RAPPORTGUIDEN LIGGER PÅ STUDIENET"— Præsentationens transcript:

1 RAPPORTGUIDEN LIGGER PÅ STUDIENET
RAPPORTGUIDEN PÅ BK ANVISER HVORDAN I SKAL ARBEJDE VIDENSKABELIGT OG HVORDAN I BYGGER EN RAPPORT OP! RAPPORTGUIDEN LIGGER PÅ STUDIENET Jeg vil gerne give min fortolkning af guiden

2 Rapportens Opbygning Hovedstruktur: Se Rapportguiden Forside
Titelblad (fortryktblanket som udfyldes) Selve rapporten: Abstract Indholdsfortegnelse Indledning med problemformulering Hovedafsnit (Teori afsnit, Empiri afsnit, Analyse/Diskussionsafsnit) Konklusionen Perspektivering Referencer (Kildeliste/Billedeliste) Evt. Bilag

3 Planlægning: Skitsemæssig udarbejdelse af din rapport:
Du skrive ikke nødvendigvis din rapport i kronologisk rækkefølge, og måske skriver på forskellige afsnit på forskellige tidspunkter Metode (under pkt. 2, foroven): Måden hvorpå man indsamler empiriske data til en undersøgelse. En systematisk fremgangsmåde (der kan ligge en teori bag en metode) – vi underviser ikke i metodeteori, så det er tilstrækkelig at skrive, at empiri er indsamlet vil interviews/spørgeskema (primærdata), eller baseret på allerede tilgængelig data (sekundær data)

4 Problemformuleringen:
Afsnit 2: Introduktion til problemstillingen og problemformuleringen Introduktion til problemstillingen (en slags introduktion der fører ned til Problemformuleringen) Skriv en kort redegørelse for baggrund for problemet du kommer til at beskæftige dig med i din rapport: Hvorfor er det du vil skrive om et problem? Hvorfor er det vigtigt at skrive om dette problem? Hvad er baggrunden for problemet? Hvad kan vi brug resultatet til? Hvem (i den professionelle fagområde) ville være interesseret i dette problem område? Eventuelle påstande som du skriver her skal bakkes op med referencer (f.eks.,Rogers, 2003) De førnævnte punkter fører problemstillingen ned til din problemformulering Det kan være nødvendigt at definere bestemte udtryk i problemformuleringen, i så fald defineres disse udtryk med det samme: f.eks., definere "krystallisering". Afgrænse fagområdet: hvad vil du beskæftige dig med i rapporten, og hvad vil du ikke beskæftige dig med? ”Jeg vil skrive om xxxxxxxxx, men jeg vil ikke skrive om mig med yyyyyy” Problemformuleringen kan suppleres med mulige delspørgsmål, som alle peger i samme retning, og ikke i modsatte retninger. Problemformuleringen: ”Hvorfor opstår der forekomster af salt krystallisering på ​​beton ydermurselementers overflader?” Hvordan undgår man problemet? Hvordan kan vi reparere skaden når det er sket? Rapport skal beskæftige sig med kun ét specifikt problem område, stillet som et hoved spørgsmål inden for område af din interesse / underen: Ernest Müller: Rev E2016

5 SKAL DU SKRIVE DET I DINE EGNE ORD!
Afsnit 3: Litteraturstudiet : hvad siger nutidig forskning om emnet? (Her beviser du, at du har kendskab til teorien bag problemet – din personlig mening om problemet er ikke vigtigt her!!) Start dette afsnit ved at forklare, hvad formålet med afsnittet er, og hvad du håber at opnå eller bevise ved at skrive det (dette er generelt for alle sektioner!) f.eks :”Rapporten (og ikke ”Jeg”) vil brug dette afsnit til, at redegøre for de gældende teorier indenfor xxxxx og yyyy, etc.” Redegøre for (”udfolde”) den litteratur du har studeret som vil hjælpe dig med at håndtere spørgsmålet du har stillet i problemformuleringen. Når du giver en redegørelse for teorien, SKAL DU SKRIVE DET I DINE EGNE ORD! KOPIERING direkte fra BØGER eller internettet er strengt forbudt! (Vi gennemfører en plagiat test!) Husk at anføre referencer til kilden ved hjælp af Harvard Referencing System: f.eks.: (Rogers, E., 2003: s25). Du kan citere korte afsnit ved at sætte dem i "anførselstegn", efterfulgt af (kilde i parentes, med året). Gør dette kun i moderate omfang.

6 Afsnit 4: Det empiriske data
Afsnit 4: Det empiriske data*, eller en ”case” fra den "virkelig verden” Start denne sektion ved at forklare, som sædvanlig, hvad dens formål er, og hvad rapporten håber at opnå ved det. Du skal bruge en sag eller eksempel fra ”den virkelig verden", som du kan sammenligne din litteraturstudie fra det forrige afsnit med. Find en sag / eksempel, eller gennemføre et interview som er relevant for din problemformulering Skriv hvad rapporten håber, at opnå med denne sag / eksempel/interview ? Lav en kort beskrivelse af sagen / eksemplet/interviewet Sagen kunne være en beskrivelse af en konstruktion, en bygningsdel, et interview med en person på byggepladsen eller tegnestue (primær data), og det kan være data der er indsamlet af andre (sekundær data), * Empiriske data kan være data i snævreste forstand, som eksisterer et eller andet sted allerede (sekundære data), eller det kan være primære data, som den studerende samler selv gennem interviews, m.v..

7 Afsnit 5: Analysen eller diskussion
Start denne sektion ved at forklare, som sædvanlig, hvad dens formål er, og hvad rapporten håber at opnå ved det. Din sag / eksempel/ interview diskuteres (sammenholdes) med hensyn til, hvad du den empiriske evidense har vist i casen/eksemplet/interviewet (Afsnit 2) Er, for eksempel, praksis i den virkelige verden det samme som hvad der er beskrevet i teorien du har studeret i litteraturen? ”Teorien siger xxxxxxxx om emnet, men rapportens interview med Hr. Jensen afslører, at yyyyyyy er mere fremhærskende indenfor praksis”, etc., etc. Diskuter disse aspekter i dette afsnit og forsøge at komme med løsninger eller sub konklusioner der er baseret på objektive grunde (dine personlige synspunkter er ikke vigtigt i denne henseende) - Lav delkonklusioner undervejs, som vil hjælpe dig til at danne den endelige hovedkonklusion, som i sidste ende vil hjælpe dig med at besvare det spørgsmål, du stillede i problemformuleringen.

8 Afsnit 6: Hovedkonklusionen
Som sædvanlig, forklar hvad formålet med dette afsnit er I dette afsnit gennemgå du hvad du spurgte i problemformuleringen og drage konklusioner på spørgsmål du stillede i problemformuleringen dvs., du skal besvare spørgsmål (-et) du stillede i problemformuleringen For eksempel, starte med at skrive: "I begyndelsen af ​​denne rapport stillede blev følgende spørgsmål (-et) stillet etc., ..Rapportens konklusioner er som følger: Ad hovedspørgsmål : ” Ad underspørgsmål nr.1: ….. Ad underspørgsmål nr.2:……… Der må IKKE introduceres nye oplysninger i konklusionen !!

9 Afsnit 7: Perspektivering
Forklar hvordan dine resultater passer ind i rammerne af den nuværende situation, fremtiden, eller bringe det i perspektiv i forhold til andre situationer af dit valg. Hvad betyder at sætte noget i perspektiv? For at sætte alt ind i sin rette plads. Sørg for, at tingene er, hvor de burde være i forhold til alt andet omkring dem. Så, hvis du, f.eks., høre et citat taget ud af kontekst, kan det betyde noget helt andet til sin oprindelige betydning. Men hvis du sætte det i det rigtige sted, eller i perspektiv, så kan det tage en helt anden korrekte betydning.

10 Referencer: http://guides.is.uwa.edu.au/c.php?g=380288&p=2575700
Afsnit 8: *Referencer (og mulig litteraturliste (**Bibliografi) )/Evt. Billedliste * Liste over alle de bøger og litteratur du har citeret / brugt direkte i din rapport, herunder internet site-adresser, i alfabetisk orden, eller i den rækkefølge de er anvendt i rapporten, f.eks.: Referencer: 1. Judson, Arnold S. (1991): Ændring Adfærd i Organisationer, Minimering af Modstand til Forandring, Blackwell Business 2. Schein, Edgar H. (1968), paper om: Kurt Lewin´s Change Theory in the Field and in the Classroom “Notes Toward a Model of Managed Learning”. Billedliste: Rapportens illustrationer (billeder, figurer, skemaer osv.) skal opføres i nummerorden på en separat billedliste. Her angives illustrationens nummer, dens billedtekst og dens sideplacering. ** Bibliografi: alle de bøger du har læst i forbindelse med rapporten, men ikke har nødvendigvis brugt I rapporten.

11 Afsnit 9: Bilag til rapporten
(for at dokumentere noget af det materiale der bruges i rapporten) Spørgeskemaer, rå data, billeder og andre materialer, du ikke ønsker i selve specialet, men som er dokumentation.

12 OVERSIGT: 1.. Indledning og problemstilling: Kort introduktion til det problem område som du ønsker at beskæftige dig med i denne speciale. Dens baggrund, dens betydning, etc., etc. Indsnævre til Indsnævre din introduktion ned til det specifikke spørgsmål eller spørgsmål, du ønsker at beskæftige sig med. Definere specifikke termer, der kan (mis) fortolkes på forskellige måder Afgrænse det område, du vil beskæftige sig med (forklar også, hvad du ikke vil beskæftige sig med) 1a. Problemformulering 2.. Litteraturstudier: Redegøre for (“udfolde") den relevante teori der er nødv. for, at håndtere problemformuleringen INGEN DIREKTE KOPIERING fra LITTERATUREN, INTERNET, etc.! Brug dine egne ord! 3.. Detaljeret præsentation af case / projekt / empiri: Detaljeret redegørelse for sagen / projekt / empiri, som du vil bruge til at sammenligne det virkelige liv med i forhold til hvad du har lært i litteraturstudiet i Afsnit 2 Konklusionen skal besvare disse hovedspørgsmål og underspørgsmål I løbet af din undersøgelse, kan problemformuleringen justeres efterhånden som du lærer mere om emnet Analyse og Diskussions Afsnit: Din sag / projekt / empiri analyseres og diskuteres med hensyn til den litteratur som du har udfoldet i Afsnit 2. Brug delkonklusioner undervejs hvis nødvendigt. 5.Konklusioner: Din konklusion skal, ved hjælp af din analyse og diskussion, besvare de spørgsmål du stillede i problemformuleringen (Afsnit 1a) 6.Husk, at perspektiver !

13 OVERSIGT med eksempel Abstract:

14 Specialet skal udføres i løbet af de første 6 uger af semesteret
Vejledende tidsplan for specialet (råd til udførelse: skal ikke afleveres!) Specialet skal udføres i løbet af de første 6 uger af semesteret

15 Hvor mange sider? 7.Semester Rapporter:
30 tekstsider (Abstract, Introduktion, Teoriafsnit, Empiriafsnit, Diskussion/analyseafsnit, Konklusion, Perspektivering, Referencer, Billedliste, eksl. Bilag!) Tekststørrelse: f.eks.: Areal 12 Linje afstand: 1,5 Ca. 370 ord per side 4.Semester Rapporter: 10 tekstsider (ellers samme som foroven) Se Rapportguiden for de formelle krav til skrifttype, skriftstørrelse, linie afstand, etc.

16 Deadline for rapporten
Se semester plan, eller tale med din konsulent. Afleveres kun digitalt ved at upload til Wiseflow

17 Problemformuleringens spørgsmål kan være: ÅBNE Starter typisk med
Hvad, hvordan, hvem, hvornår eller med hvilke konsekvenser…? Besvarelse forudsætter analyse/redegørelse og argumentation LUKKEDE Kan…?, Er…?, Viser…? Kan besvares med Ja/nej – enten/eller – både/og Besvarelse forudsætter ikke nødvendigvis redegørelse og argumentation Brug helst ÅBNE spørgsmål i problemformuleringen Et lukket spørgsmål kan omformuleres til f.eks: På hvilken måde…? Under hvilke betingelser…? Hvorfor forholder det sig sådan…? Hvordan sker det, når det sker…?

18 DEN ”DÅRLIGE” PROBLEMFORMULERING
Hvad skete der under opførelsen af den kyssende bro? Hvad gør den dårlig? Besvarelsen forudsætter alene referater af eksisterende kilder. Den har ikke identificeret et problem – hvad er det specifikt, der undersøges - er det skænderierne, tegnefejl, konkurser, dårligt stål? - mangler afgrænsning! Der anvises ikke metoder til hvordan spørgsmålet besvares. Interviews med bygherre, projektleder, producenter el. lign. Der bruges ingen teorier eller begreber fra faget, som kan indikere hvad der undersøges. Fx projektstyring, byggeledelse.

19 Den gode problemformulering
Hvordan kunne projektlederens manglende kvalitetssikring af projekteringsmaterialet til opførelsen af Den Kyssende Bro i København forårsage 2 års forsinkelse? Hvad gør problemformuleringen god? Den er formuleret entydigt Den er afgrænset (konkurser, dårligt stål er fx fravalgt) Den retter sig mod eget fag (Byggefaget) Den rummer et problem – Manglende projektledelse og kvalitetssikring forårsager forsinkelse Den rummer tre undersøgelseselementer: Projektledelse, kvalitetssikring, projekteringsmateriale Tilbage


Download ppt "RAPPORTGUIDEN LIGGER PÅ STUDIENET"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google