Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Sygepleje Sygeplejeteorier

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Sygepleje Sygeplejeteorier"— Præsentationens transcript:

1 Sygepleje Sygeplejeteorier

2 Opgave 2 og 2 Hvad er sygepleje? Hvem varetager sygeplejen?
Giv eksempler på god sygepleje?

3 Sygeplejeteorier Hvad skal vi bruge dem til?
Skaber struktur og begribelighed. Sætter patienten i centrum og beskriver sygeplejen som den bør være

4 sygeplejeteorier Redskab der kan guide dig i dit arbejde som ass. Skaber struktur, sikrer/højner kvalitet De fleste teorier er udviklet ved at analysere praksis Teorier kan være ideer og fornemmelser Teorier kan være rigtigheder der afprøves i praksis Den repræsenterede teori beskriver sygeplejen som den bør være og ikke så meget hvordan den praktiseres. Det skøn som sygeplejersken bruger til hurtigt at vurdere en situation

5 Navn Navnesen - København d. 31-03/11
Vigtige begreber: Curologi: teorier og viden/læren om sygepleje og omsorg Patientlogi: læren om at være patient/fokus på mennesket som patient – medinddragelse Evidensbaseret praksis: forskning baseret på viden om patienter og udførelsen af sygepleje/omsorg ex brug af kliniske retningslinier

6 Andre centrale begreber i sygeplejefaget
Sundhed/sygdom Livskvalitet Mestring Sundhedsfremme Sygdomsforebyggelse Omsorg, egenomsorg Empowerment WHO (1984). Aggernæs 80-90-erne. ”Det gode liv” Antonovsky.Lazarus Folkesundhedsprogram. Sundhedslov Primær, sekundær, tertiær Henderson, Orem, Martinsen Fra 70-enrne. Nu patientindragelse

7 Sygepleje i tidsperspektiv -fra kald til fag
Florence : Virginia Henderson : Dorthea Orem : Kari Martinsen : Kate Erikson : Ida Orlando : Sygeplejen er et kald – Næstekærlighed Beskriver sygepleje, taler om sundhedsfremme. Element af omsorg egenomsorg og –svigt, krav og resourcer. Sygeplejeteorier. relation, magt, overformynderi. Vedligeholdelse og vækstomsorg Omsorgsteori-Fokus på det lidende menneske, undgå yderligere lidelse Sygeplejeproces

8 Florence Nightingale 1820-1910
Navn Navnesen - København d /11 Florence Nightingale Grundlægger af den moderne sygepleje – men sygepleje er et kald Hun satte fokus på: Hygiejne og ernæring Evne til at observere Lægens hjælper.. Bade toilet, udluftning. Ikke øm, men ambitiøs, autoritær, en administrator, organisator. Krimkrigene rusland, frankrig, storbritanien, sardinien, osmanerne

9 Virginia Henderson 1897-1996 sygeplejens grundlæggende principper
Foregangskvinde. Baggrund for udvikling af andre teorier Stor indflydelse Nightingale – sygeplejens grundlægger, spl er lægens hjælper Henderson – basal og grundlæggende sygepleje patienten og behov i centrum Orem – egenomsorg og spl rolle i opfyldelse af dette Orlando – sygeplejeprocessen systematisk Martinsen – næstekærlighed, omsorg og professionalisme

10 Virginia Henderson Inspireret af Maslows behovspyramide
Alle mennesker har en række grundlæggende behov Sygepleje er når en professionel hjælper personen med at opfylde disse behov Tilfreds´tillende af dette afhænger af alder, køn, opdragelse, social, kulturel og psykisk status. Patologiske tilstand og fysisk kapacitet Feks ved svækkelse og sygdom Men mest give, men sammen med patient

11 Virginia Henderson Sygeplejerskens unikke funktion er at bistå den enkelte, syg eller rask, med at udføre de aktiviteter til fremme eller genvindelse af sundhed (eller en fredelig død), som han ville udføre på egen hånd, hvis han havde den fornødne styrke, vilje eller viden, og at gøre dette på en måde, der hjælper ham/hun til så hurtigt som muligt at blive selvhjulpen (omsorgselement og egenomsorgselement) Sygeplejersken er den profesionelle moder der må hjælpe patienten – fremme sundheden. Sygeplejersken er patientens hælper, skal forstå og kende sin patient for at kunne kompensere Behov, dagligdag, gøremål er i fokus. Til styrkelse af egenomsorg – begrebet ikke opfundet på dette tidspunkt

12 Virginia Henderson se side 39
Grundlæggende Behovsområder: 1: at trække vejret normal (respiration) 2: at spise og drikke i nødvendig omfang (ernæring) 3: at udskille kroppens affaldsstoffer (Udskillelse) 4: at skifte og bevare en ønskelig stilling (mobilisering) 5: at sove og hvile (søvn og hvile) 6: at vælge passende tøj samt klæde sig af og på (påklædning) 7: at holde kropstemperaturen inden for den normale grænser ved at justere påklædningen og regulere omgivelserne (Varmeregulering) 8: at holde kroppen ren og velsoigneret og beskytte huden (personlig hygiejne) 9: at undgå farer i omgivelserne og undgå at skade andre (sikkerhed og tryghed) 10: at kommunikere med andre ved at give udtryk for følelser, behov, frygt osv. (meningsfuld kontakt) 11: at dyrke sin tro (livsværdier) 12: at arbejde med noget, som giver en følelse af at udrette noget (produktivitet) 13: at lege og deltage i forskellige former for adspredelse (velvære og adspredelse 14: at lære, opdage, eller stille den nysgerrighed, som sædvaneligvis fører til normal udvikling og sundhed (udvikling Kan fungere som en tjekliste for assistenten/sygeplejersken til at udføre grundlæggende sygepleje Danner grundlag for meget spl faglig dokumentation Forholder sig ikke til kronisk syge. Ser ikke på omgivelser, samfund, netværk. Individ-orienteret

13 Virginia Henderson Hvilke af de 14 behovsområder er:
Sundhedsfremmende og sundhedsbevarende? Forebyggende? Rehabiliterende? Behandlende? Lindrende? Hvad kan vi bruge Virginia Hendersons teori til i forhold til Sofies refleksioner? Sundhedsfremmende – ressourcer, udvikle og bevare – kontrol Forebyggende – afdække risikofaktorer og forsøge at fjerne disse – motivere patieten Rehabiliterende –genvinde meniningsfyld liv Behandlende – gennemføre undersøgelser og behandling der omhandler sygdom og helbred Lindrende – lindre lidelse og øge velvære

14 Dorothea Orem 1914-2007 Egenomsorgsteori Sygeplejerske, master i sygeplejeuddannelse, underviser
Udgivelser: Nursing Concepts of practice

15 Teori om egenomsorgssvigt Teori om sygeplejesystemer
Navn Navnesen - København d /11 Orems teorier Teori om egenomsorg Teori om egenomsorgssvigt Teori om sygeplejesystemer

16 Værdierne er selvstændighed og uafhængighed.
Egenomsorg De aktiviteter vi selv tager initiativ til og/eller udfører for at opretholde livet, sundheden og velværet” = egenomsorg Værdierne er selvstændighed og uafhængighed. Teorien er kendt og meget brugt Omsorg og egenomsorg hænger sammen – egenomsorg tillæres gennem livet Proffesionel og mellemmenneskelig omsorg

17 Egenomsorg Egenomsorg er tilstede hvis den enkelte er i stand til at:
understøtte livsprocesser og normal funktion. Opretholde normal vækst, modning og udvikling Orem er dominerende især inden for ældreplejen Hendes teori har ført til forskning og udvikling inden for ældreplejen (f.eks diabetes og complience)

18 Orems teori Universelle egenomsorgsbehov:
Luft, føde, væske, pleje i forbindelse med udskillelse, aktivitet og hvile, balance mellem at være alene, og sammen med andre, forebygge farer, stimulering og udvikling Udviklingsmæssige egenomsorgsbehov: Etablere forhold der fremmer udvikling, engagere sig i selvudvikling, forhindre tilstande der har dårlig indflydelse på udvikling Sundhedsafvigende egenomsorgsbehov: Søge hjælp, overholde medicinsk behandling, reagere på konsekvenser, accept og kunne leve med sygdom og helbredsvigt Inspireret i henderson – har mere fokus på behandlingen og sundhedsafvigende adfærd – ligger mere inplicit i henderson

19 Egenomsorg Mennesket har en egenomsorgskapacitet
Egenomsorgskapaciteten er indlært gennem livet afhængig af vores livssituation. Egenomsorgskapaciteten kan formindskes eller svigte under sygdom/alderdom Hvis egenomsorgskapaciteten svigter kan det føre til egenomsorgssvigt. Kan sammenlignes med ressourcer – balance mellem krav og ressourcer – egenomsorg Egenomsorgssvigt – ubalance for store krav og for få ressourcer – ass. Spl skal hjælpe patienten med at opfylde det

20 Teori om egenomsorgssvigt

21 Egenomsorg Sundhedspersonalets rolle i forbindelse med egenomsorg:
Understøtte i de tilfælde hvor der sker egenomsorgssvigt Forebygge egenomsorgssvigt Handler om at styrke patientens evne til selv at leve sundt. Handler om at gøre patienten i stand til at tage ansvar for sundhed Handler om at sikre at patienten har viden om egen sygdom, behandling og følgevirkninger

22 Egenomsorg Sygeplejesystemer: Helt kompenserende Delvis kompenserende
Støttende/undervisende Kompetensere for manglende ressourcer, træffe beslutninger, træne færdigheder Øve egenomsorg, assistere, fremme Hjælpe patienten med at træffe beslutninger, forklare og undervise

23 Opgave I hvilke situationer arbejder man Helt kompenserende?
Delvis kompenserende? Støttende/undervisende? Hvilke er i spil i forhold til Sofies mormor?

24 Egenomsorg Sundhedspersonalet kan benytte sig af hjælpemidler og den viden hun har i kraft af sin uddannelse: - handling - vejledning - støtte - Tilrettelæggelse - undervisning

25 Sygeplejesystemer Helt kompenserende sygepleje
Delvis kompenserende sygepleje Støttende/undervisende sygepleje Ad 1: Pl.pers. Udfører alle opgaver Ad 2: Både pt. Og pl.pers. Udfører opgaver Ad 3: Når pt. Kan klare opgaver selv men har brug for vejledning i hvordan først. 2-3 kan foregå paralelt Hvilket sygeplejesystem tror I, der anvendes på billedet? Og hvordan ville man i stedet kunne anvende Orems egenomsorgsteori med fordel for pt.en?

26 Kari Martinsen – omsorgsteori 1943-

27 Kari Martinsen Beskæftiger sig med omsorg – og hvad professionel omsorg er Omsorgsteorien er samfundskritisk, ex. er hun kritisk overfor den magt evidens og kliniske standarder m.m. har i plejen Tillid er en grundlæggende værdi, at vi som professionelle skal tage var på den tillid patienter/borgere viser os. Inspireret af Løgstrup – har et kristen syn, lægger vægt på medmenneskelighed og fælleskab. Kritiserer samfundet og stræben efter uafhængighed

28 Kari Martinsen Den professionelle omsorg:
Vi yder omsorg uden at forvente at få noget igen – generaliseret gensidighed Det sygeplejefaglige skøn – bruge sin faglige teoretiske viden og tyde patienten/borgeren, dvs bruge sin erfaring, indsigt og menneskelige forståelse Vi forventer ikke at få noget tilbage – patienten er ikke forpligtet til at være omsorgsfulde over for os. I mødet med patienten skal vi besidde en faglig viden og et ønske om at møde, forstå og være nærværende over for en anden. Vi må benytte skønnet – og vurdere patientens situation

29 Kari Martinsen 3 dimensioner af omsorg
Den relationelle – hvordan vi forholder os til hinanden, viser omsorg for den svage Den praktiske – hvordan omsorgen udmøntes i handlinger Den moralske – hvordan vi forvalter vores magt i de handlinger vi udfører Relationen: en forudsætning af den ene vil forsøge at lindre den andens lidelse (kristendom) – hvordan vi forholder os til hinanden – vise interesse og omsorg for den anden Den praktiske: udføre praktiske handlinger for den anden – skal handle og yde omsorg overfor den anden Den moralske: hvordan vi handler og forvalter den magt vi har. Vi skal gøre hvad der er moralsk rigtigt og det skal være baseret på ens faglige skøn

30 Sentimental omsorg – sympati, overvældes af den andens lidelse
Paternalisme – formynderi, lytter ikke til patienten Svag paternalisme – respekterer patientens/borgerens autonomi og selvbestemmelsesret, men bruger sin faglige viden og påtager sig et ansvar . Forvalter magten på en moralsk rigtig måde Ens følelser overtager – Patientens perspektiv glemmes Faglig viden skal bruges i relationen, men respekt for patietens autonomi og selvbestemmelsesret. Forvalter den magt der ligger i relationen på en god måde

31 Opgave Kom med et eksempel på sentimental omsorg, paternalisme?
Hvad kan vi bruge Kari Martinsens teori til? Hvordan kan vi tænke den ind i forhold til Sofies mormor?

32 Magt og omsorg Overformynderi Negativ magtanvendelse
Undladelsessynder Omsorgssvigt

33 Kate Erikson Finsk sygeplejeteoretiker fra start af 70 –erne
Navn Navnesen - København d /11 Kate Erikson Finsk sygeplejeteoretiker fra start af 70 –erne ” …det er mennesket, der lider, og det er mennesket, der forårsager lidelse. Men det er også mennesket, der kan lindre andres lidelse og gøre den udholdelig” ….det er : ”det lidende menneske vi møder i plejen, der er motivet for at pleje”

34 Navn Navnesen - København d. 31-03/11
Erikson fortsat: Lidelse er et grundvilkår, er individuelt Kan forveksles med smerte eller angst Kan ikke fjernes med medicin eller stoffer, men dæmpes Pleje bygger på caritas-tanken: , der indeholder barmhjertighed, næstekærlighed og omsorg Tro, håb og kærlighed er kerneværdier i al sygepleje

35 Navn Navnesen - København d. 31-03/11
Ida Orlando Udviklede teorien om sygeplejeprocessen Orlando påpegede vigtigheden af at spørge ind til og lytte til patientens egne oplevelser og følelser for herigennem at finde patientens individuelle behov for sygepleje. Sygeplejeprocessens faser: Vurderingsfasen – identifikationsfasen – planlægningsfasen – udførelsesfasen -evalueringsfasen Sygeplejeprocessen grundlag for udførelse af sygeplejehandlinger


Download ppt "Sygepleje Sygeplejeteorier"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google