Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

RAMMER FOR SKOLEBESTYRELSENS ARBEJDE Lovgrundlag og kompetencer

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "RAMMER FOR SKOLEBESTYRELSENS ARBEJDE Lovgrundlag og kompetencer"— Præsentationens transcript:

1 RAMMER FOR SKOLEBESTYRELSENS ARBEJDE Lovgrundlag og kompetencer
Af jurist Stine Krone Christensen, Velfærdssekretariatet Velfærdssekretariatet

2 Skolebestyrelsens sammensætning
7 forældrerepræsentanter 2 medarbejderrepræsentanter 2 elevrepræsentanter 2 repræsentanter for det lokale erhvervsliv, lokale ungdomsuddannelsesinstitutioner eller lokale foreninger Skolelederen og dennes stedfortræder deltager og er bestyrelsens sekretær, men har ikke stemmeret

3 Rammerne for skolebestyrelsens arbejde
Folkeskoleloven Styrelsesvedtægten for skolevæsenet i Roskilde Kommune Skolebestyrelsens arbejde dækker hele skolens virksomhed – også SFO

4 Rollefordelingen på folkeskoleområdet
Byrådet: Har det overordnede ansvar for kommunens skolevæsen. Fastlægger de overordnede mål og rammer for skolernes virksomhed Skolelederen: Har ansvaret for den administrative og pædagogiske ledelse af skolen Skolebestyrelsen: Fastsætter principper m.v. for skolens virksomhed

5 Skolebestyrelsens overordnede arbejdsopgaver
Fastsætte principper for skolens virksomhed på en række lovbestemte områder Føre tilsyn med skolens virksomhed Udarbejde værdiregelsæt og ordensregler for skolen Godkende skolens budget Er høringspart for en række af de beslutninger, som Byrådet træffer

6 Skolebestyrelsen fastsætter principper om:
Undervisningens organisering Arbejdets fordeling mellem lærerne Adgangen til at opfylde undervisningspligten ved at deltage i undervisningen i den kommunale musikskole eller ved eliteidrætsudøvelse i en idrætsforening Samarbejdet mellem skole og hjem og om skolens og forældrenes ansvar i samarbejdet Underretning af hjemmene om elevernes udbytte i undervisningen Fællesarrangementer for eleverne i skoletiden, lejrskoleophold, praktik m.v. Skolefritidsordningens virksomhed

7 Hvad er et princip? En grundtanke, der rummer en forestilling om, i hvilken retning skolens virksomhed skal bevæge sig Skal være formuleret så konkret, at der ikke er tvivl om hensigten Et godt princip er kortfattet og kontant formuleret. Må ikke formuleres som diktat. For mange vage udtryk gør det vanskeligt at udarbejde handlingsplaner Skolelederen skal have plads til at vælge mellem flere konkrete muligheder, når princippet skal omsættes til praksis

8 Eksempel på formulering af princip
”Der skal være vikardækning for alle timer, som ikke dækkes af klassens sædvanlige lærer” ”Som hovedregel skal der være vikardækning for alle timer, som ikke dækkes af klassens sædvanlige lærer”

9 Udarbejdelse af værdiregelsæt og ordensregler
Værdiregelsæt og ordensregler fastsættes af skolebestyrelsen Gælder for hele skolens virksomhed, også SFO Manglende overholdelse af ordensregler kan medføre sanktioner efter bekendtgørelsen om fremme af god orden i folkeskolen

10 Tilsyn med skolens virksomhed
Tilsynet omfatter hele skolens virksomhed, herunder også SFO Tilsynet gælder ikke personale- og elevsager

11 Mere information: Tal med jeres skoleleder
Generel information om skolebestyrelser kan også findes på: Undervisningsministeriets hjemmeside: Skole og Forældres hjemmeside:


Download ppt "RAMMER FOR SKOLEBESTYRELSENS ARBEJDE Lovgrundlag og kompetencer"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google