Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Visitation i SUF Den Centrale visitation 24. november 2009

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Visitation i SUF Den Centrale visitation 24. november 2009"— Præsentationens transcript:

1 Visitation i SUF Den Centrale visitation 24. november 2009
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 24. november 2009

2 Serviceniveau Nationallovgivning:
Københavns ældrepolitik (værdier, ambitioner) Kvalitetsstandarter (serviceniveauet) - Tilbud til ældre (hjemmepleje og plejehjem) - Katalog over visitationskriterier og ydelser - Serviceloven - Sundhedsloven - Lov om almene boliger 25.November 2009

3 I plejebolig eller i hjemmeplejen
Tilbud til ældre I plejebolig eller i hjemmeplejen Personlig pleje Praktisk hjælp sygepleje Mad og måltider Genoptræning og vedligeholdende træning Aktiviteter Hjælpemidler og boligindretning Omsorgstandpleje Ældre- og plejeboliger 25.November 2009

4 Organiseret efter BUM model
Borgeren - modtageren Ansøgning Leveret ydelse Afgørelse Udfører - leverandør Bestiller Visiterende myndighed Fritvalg - Kommunal eller privat leverandør Bestilling og ressourcer 25.November 2009

5 En visitation starter Anmodning fra borgeren Lokalområdekontor
(eller på vegne af borgeren) Lokalområdekontor Fremskudforvaltning (borgere over 65 år i eget hjem) Den centrale visitation Hjælpemidler og boligindretning Træning Personlig og praktisk hjælp Ældreboliger Bo- døgn og dagtilbud i SUF til borgere under 65 år Visitation af BUMpakker til borgere på plejehjem (personlig og praktisk hjælp) 25.November 2009

6 Sagsbehandling Visitator indhenter oplysninger i sagen. Det drejer
sig typisk om: Funktionsvurdering: Funktionsniveau Borgerens ressourcer Borgerens eget syn/vurdering af problemet Oplysninger fra andre: pårørende, læge/speciallage, leverandør el samarbejdspartner Vurdering Konklusion Retningsgivende mål (udfører rettet) (udredende, udviklende, fastholdende, støttende) 25.November 2009

7 Afgørelse Konkret individuel vurdering i henhold til relevant lovgivning på området, og det politisk besluttede serviceniveau i kommunen Afgørelsen indeholder en beskrivelse af: Hvad er der søgt om Hvad er bestillingen Hvad er begrundelserne Hvad er formålet Hjælpen gives efter § 25.November 2009

8 Sagsbehandlingstider
Sagsbehandlingstiderne er politisk fastsat af SOU. De er beskrevet i Tilbud til ældre Personlig og praktisk hjælp: max 5 hverdage til afgørelse Træning : max 20 hverdage til opstart Hjælpemidl./boligindretning: max 4 uger til afgørelse Bolig: : max 15 hverdage til afgørelse 25.November 2009

9 Visitation på plejehjem
BUMpakker Grundpakke Pakke 2 Pakke 3 Pakke 4 Specialpakke 25.November 2009

10 Sagsbehandling af hjælpemidler
Lokalområdekontoret Personlige hjælpemidler (briller, høreapparat, bleer, proteser…) Tekniske hjælpemidler (Rollator, kørestol, gribetang…) Bolig indretning: (fjernelse af dørtrin, greb…) Sagsbehandling på baggrund af oplysninger fra eks. læge Sagsbehandling på baggrund af vurdering/afprøvning af terapeut Sagsbehandling på baggrund af vurdering/afprøvning af terapeut 25.November 2009

11 Klagemuligheder - Serviceloven
Klagen omhandler: Personlig pleje og praktisk hjælp Klagerådet kan ikke ændre kommunen afgørelse, men rådet kan anbefale, at din sag bliver behandlet igen. Klagerådet Mad og måltider Aktiviteter Træning Hjælpemidler Boligafgørelse Lokalområde kontoret skal modtage klagen senest 4 uger efter afgørelsen. Sagen vil herefter blive taget op igen Lokalområde- kontoret Hvis forvaltningen fastholder afgørelsen, kan borgeren klage til Det Sociale Nævn 25.November 2009

12 Klagemuligheder - Sundhedsloven
Klagen omhandler: Sygepleje Sundhedsvæsenets patientklagenævn eller Hovedstadens embedslægeinst. 25.November 2009

13 Hjælp til at klage Borgeren kan få hjælp til at klage af:
Personalet på institutionen Lokalområdekontoret Borgerrådgiveren - (sagsbehandling, personalets optræden og udførelse af praktisk hjælp) Der følger altid en vejledning i klagemuligheder med afgørelsesbrevet til borgeren. Klagemuligheder er nærmere beskrevet på 25.November 2009

14 Afbureaukratisering – Mere tid til velfærd
Oversigt over forenklingsinitiativer på ældreområdet: Plejeplaner gøres frivillige (1) Enklere regler for visitation på ældreområdet Enklere regler for forebyggende hjemmebesøg (1) Enklere regler for tilsyn på ældreområdet (1) Enklere/mere fleksible regler for ældreråd Frivilligt at oprette bruger- og pårørenderåd Nedlæggelse af klageråd (1) Frivilligt at opkræve betaling for midlertidig hjemmehjælp 1) Drøftes med satspuljepartierne 25.November 2009


Download ppt "Visitation i SUF Den Centrale visitation 24. november 2009"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google