Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Www.kk.dk KØBENHAVNS KOMMUNE SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN Præsentation af tilsynskoncept.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Www.kk.dk KØBENHAVNS KOMMUNE SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN Præsentation af tilsynskoncept."— Præsentationens transcript:

1 www.kk.dk KØBENHAVNS KOMMUNE SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN Præsentation af tilsynskoncept

2 Ældrerådenes formandsmøde den 15. august 20062 Nyt tilsynskoncept- hovedlinierne 1. Uafhængigt tilsyn af Københavns Kommune gennem udbud 2. Ændret tilsynskoncept – samme tilsynsniveau, men ændret fokus 1. Uanmeldte tilsyn 2. Anmeldte tilsyn 3. Krav til tilsynsrapporterne 4. Ændret høringsproces 5. Styrket opfølgningsprocedure

3 Ældrerådenes formandsmøde den 15. august 20063 Uanmeldte tilsyn 1. Screening – på baggrund af kendte og synlige indikatorer 2. Identificering af indikatorer på baggrund af udvalgte kvalitetsområder for grundpakken på plejehjem 1. Personlig pleje 2. Psykisk pleje og omsorg 3. Hverdag på plejehjem 4. Praktisk hjælp 3. Undgå dobbeltkontrol af områder omfattet af andre tilsynsinstanser 4. Mulighed for opfølgende ekstraordinære tilsyn. 5. Inddrage brugertilfredshedsmåling i tilsynet – tilpasset kvalitetsområderne / indikatorerne

4 Ældrerådenes formandsmøde den 15. august 20064 Anmeldte tilsyn 1. Anmeldte tilsyn med øget vægt på læring og udvikling – blandt andet ud fra en anerkendende og værdsættende metode. 2. Formål: at afdække det enkelte plejehjems styrker indenfor udvalgte fokusområder for at sikre fremadrettet udvikling i den pleje, borgeren modtager 3. Tilsynet giver procesbistand til borgere, pårørende, medarbejdere og ledelse i at beskrive styrker og udviklingsområder 4. Erfaringerne fra det der virker godt søges overført til de områder, der kan forbedres

5 Ældrerådenes formandsmøde den 15. august 20065 Tilsynsrapport med høringsproces  Krav til tilsynsrapporterne om tydeliggørelse af observationer, af grundlag for konklusioner samt om øget handlingsvejledende sigte.  Tilpasset høringsproces  Udkast til tilsynsrapport sendes til forstanderen med henblik på korrektion af eventuelle faktuelle fejl mv.  udkast til tilsynsrapport sendes i høring på plejehjemmet, i bruger- pårørenderådet samt i ældrerådet. Der er fire ugers høringsfrist.  Efter høringsfristens udløb indarbejdes høringssvarene i tilsynsrapporten, der udarbejdes eventuelt bemærkninger til høringssvarene,  Den samlede tilsynsrapport, inkl. høringssvarene lægges på Internettet ved et link på plejehjemmets side i boligkataloget, hvor den erstatter tidligere tilsynsrapport.  Tilbud til Bruger-pårørenderådet og ældrerådet om mundtlig præsentation  Tilbud til den enkelte beboer eller pårørende om at få tilsendt tilsynsrapporten  Eventuelle handlingsplaner, som følge af tilsynsrapportens konklusioner, lægges ligeledes på Internettet ved et link på plejehjemmets side i boligkataloget.

6 Ældrerådenes formandsmøde den 15. august 20066 Styrket opfølgningsprocedure  Ældrekontor tildeles en tydeligere rolle ifm. deltagelse i plejehjemmenes opfølgning på tilsyn  Formål: dels at tydeliggøre ældrekontorets rolle i den faglige udvikling, dels at forankre opfølgningen på tilsynene på det enkelte plejehjem  Såfremt handlingsplanerne indeholder forslag til tiltag, der ikke alene kan realiseres med bistand fra ældrekontorerne, kan direktionen inddrages mhp at vurdere andre handlemuligheder

7 Ældrerådenes formandsmøde den 15. august 20067 Videre proces  Høringssvar på baggrund af præsentation og udleveret udkast til indstilling  Politisk behandling af indstilling og høringssvar den 31. august 2006  Udarbejdelse af udbudsmateriale frem til medio september 2006.  Udbudsproces  Nyt tilsyn ved ekstern leverandør pr. 1. januar 2007.

8 Ældrerådenes formandsmøde den 15. august 20068 Eksempler på mål og indikatorer MåletIndikatorerVurdering (subjektiv)/ hvad kan der måles på (Objektiv). Skalering på tal eller kategori tilpasses med brugertilfredshedsundersøgelsen Mulighed for korte kommentarer - kan bruges til evt. opfølgning  At sikre en hygiejne- mæssig forsvarlig renholdelse af boligen Er beboernes boliger og fællesarealer rene Er beboernes toiletter rene … I høj grad I nogen grad I ringe grad Slet ikke Ved ikke 4321


Download ppt "Www.kk.dk KØBENHAVNS KOMMUNE SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN Præsentation af tilsynskoncept."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google