Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

De øvrige kommunale samarbejdsmuligheder ….

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "De øvrige kommunale samarbejdsmuligheder …."— Præsentationens transcript:

1 De øvrige kommunale samarbejdsmuligheder ….
21. November 2012 Oplæg ved sundhedschef Birgitte Holm Andersen Favrskov Kommune

2 Favrskov Kommune Ca 47.000 indbyggere (vækst) Ca. 3.500 medarbejdere
540 km2 7 plejecentre, 271 dagplejere, 15 kommunale folkeskoler, ca elever, sportshaller, kulturcentre og biblioteker, institutioner osv 840 km. vej 295 ha. grønne områder 130 km. offentligt vandløb m2 offentlige bygninger Driftsbudget: 2,4 mia. kr .

3

4 Kommunens forpligtelser efter sundhedsloven
Sundhedspleje Kommunal tandpleje – til børn og unge Omsorgstandpleje Specialtandpleje Hjemmesygepleje Genoptræning – både efter sundhedslov* og servicelov Alkoholbehandling* og stofmisbrug* + anden relevant lovgivning Sundhedspleje både til små børn, men også til større børn og unge. Rådgive institutioner Til noter: § 131. Kommunalbestyrelsen tilbyder forebyggende og behandlende tandpleje til personer, der på grund af nedsat førlighed eller vidtgående fysisk eller psykisk handicap kun vanskeligt kan udnytte de almindelige tandplejetilbud. § 133. Kommunalbestyrelsen tilbyder et specialiseret tandplejetilbud til sindslidende, psykisk udviklingshæmmede m.fl., der ikke kan udnytte de almindelige tandplejetilbud i børne- og ungdomstandplejen, praksistandplejen eller omsorgstandplejen. Genoptræning efter sundhedsloven: fx efter sygdom og vedligeholdende Rigtig meget af dette stod kommunen også for før strukturreformen. Hvad foregår i sundhedscenteret – ikke så meget af det …….

5

6

7

8

9

10 Men også forpligtelser efter anden lovgivning
F.eks. lov om social service Forebyggende hjemmebesøg Aktiviteter for ældre borgere med funktionsnedsættelser Genoptræning efter serviceloven …..

11 eller Lov om sygedagpenge, Lov om social pension, Lov om røgfri miljøer, Lov om biblioteksvirksomhed, Lov om arbejdsløshedsforsikring, Lov om euforiserende stoffer, Lov om kommunernes styrelses, Lov om aktiv beskæftigelsesindsats, Lov om arbejdsmiljø, Lov om folkeskolen, Dagtilbudsloven, Ungdomsskoleloven, Folkeoplysningsloven osv

12 Hvordan har en borger kontakt med kommunen? Børn
Sundhedsplejerske Tandpleje Dagpleje og dagtilbud Skole og SFO + specialiserede tilbud Folkeoplysningsloven (fritidsaktiviteter) Ungdomsskole

13 Borger kontakt med kommunen midt i livet
Jobcenteret Psykiatri og Handicap Sundhedsfremmende indsatser (rygestop, alkohol, sundhedskurser, genoptræning)

14 Ældre Forebyggende hjemmebesøg Praktisk hjælp Hjemmesygepleje
Genoptræning Hjælpemidler

15 Gennem hele livet Kultur og fritid
Folkeoplysning Biblioteker, folkeoplysende voksenundervisning, foreningsarbejde, museer, teatre, musikarrangementer, kulturhusene, lokalhistore Fritidsfaciliteter (for børn og unge) Boldbaner, klubfaciliteter, haller og svømmehaller Natur og Miljø Aarhus: Europæisk Kulturhovedstad i 2017!

16

17

18

19

20

21

22 Fortvivl ikke: RING TIL EN VEN Og du kan få mange nye venner i
Favrskov Kommune

23 Favrskov vil understøtte og udvikle den frivillige indsats
I budgetaftalen for Budget : Med henblik på at understøtte og videreudvikle den frivillige indsats i Favrskov Kommune skal der udarbejdes et idekatalog over mulige frivillige initiativer og indsatsområder. Idekataloget skal danne grundlag for fastlæggelsen af fælles overordnede rammer for videreudviklingen af det frivillige arbejde i Favrskov Kommune og forelægges til politisk behandling medio 2013.” Proces vedrørende frivillighed 1. Baggrund I budgetaftalen for Budget er følgende aftalt på side 4: ”Med henblik på at understøtte og videreudvikle den frivillige indsats i Favrskov Kommune skal der udarbejdes et idekatalog over mulige frivillige initiativer og indsatsområder. Idekataloget skal danne grundlag for fastlæggelsen af fælles overordnede rammer for videreudviklingen af det frivillige arbejde i Favrskov Kommune og forelægges til politisk behandling medio 2013.” 2. Proces vedrørende frivillighed Fredag 9. november 2012: Direktions- og chefmøde Introduktion til proces Torsdag 15. november 2012 Fælles ledermøde for alle ca. 180 ledere i Favrskov Kommune med frivillighed som tema. HMU er inviteret med til ledermødet. Gruppearbejde med indsamling af gode ideer til frivilligt arbejde og input til rammer herfor Tirsdag 11. december 2012: Økonomiudvalget præsenteres for procesplan. Senest 10. januar 2013 Grupperne fra ledermødet 15. november 2012 mødes og arbejder videre med gode idéer og rammer for det frivillige arbejde. Ideer og input noteres i udleveret skema og indsendes til borgmestersekretariatet. Fredag 18. januar 2013 Redaktionsgruppen (udvalgte chefer) mødes og drøfter de indsendte input til generelle rammer/vilkår for øget frivillighed. Endvidere udarbejdes et samlet katalog over gode ideer til inddragelse af frivillige samt forslag til rammer for det frivillige arbejde. Tirsdag 19. marts 2013 Kl – 21.00 Interessentmøde med deltagelse af Byrådet og udvalgte repræsentanter for de frivillige ledere i Favrskov Kommune. På mødet præsenteres og drøftes rammer/vilkår samt konkrete ideer til mere frivillighed. Følgende inviteres til interessentmødet: Byrådet, Fmd. for Frivilligrådet + 1 medlem, Fmd. for Ældrerådet + 1 medlem, Fmd. for Handicaprådet + 1 medlem, To fmd. for bruger- og pårørenderåd plejecentre, To fmd. for bruger. og pårørenderåd handicap/psykiatri, Fmd. for Folkeoplysningsudvalget + 1 medlem, Fmd. for Kulturelt Samvirke + 1 medlem, Fmd. for Idrætssamvirket + 1 medlem, Fmd. for Kunstudvalget + 1 medlem, To medlemmer fra Grønt Råd To medlemmer af Landsbyrådet, 4 skolebestyrelsesformænd, 4 formænd for forældrebestyrelser dagtilbud, Direktionen, Chefer for de store serviceområder (børn, skole, ældre, handicap/psykiatri + kultur og fritid) Tirsdag 30. april 2013 Temamøde for Byrådet  Drøftelse af fælles overordnede rammer for videreudvikling af det frivillige arbejde i Favrskov Kommune. Præsentation af udkast til idekatalog Maj 2013  Oplæg til fælles overordnede rammer og konkrete ideer for det frivillige arbejde behandles i relevante fagudvalg, Økonomiudvalget og Byrådet. Onsdag 19. juni 2013 Invitation til frivillighedsmøde med deltagelse af Byrådet, HMU, ledere i Favrskov Kommune samt alle frivillige ledere i Favrskov Kommune og øvrige interessenter (herunder alle bestyrelses- og rådsrepræsentanter m.fl.). Præsentation af overordnede rammer og konkrete ideer Opfordring til at anvende materialet som inspiration for iværksættelse af mere frivilligt arbejde


Download ppt "De øvrige kommunale samarbejdsmuligheder …."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google