Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

GRUPPEARBEJDE Opsamling for København 27 grupper (ca. 6 pers. i hver gruppe)

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "GRUPPEARBEJDE Opsamling for København 27 grupper (ca. 6 pers. i hver gruppe)"— Præsentationens transcript:

1 GRUPPEARBEJDE Opsamling for København 27 grupper (ca. 6 pers. i hver gruppe)

2 De 4 opgaver…  Tre største udfordringer for at levere en byggesagsbehandling af høj kvalitet.  Tre initiativer der vil kunne styrke kvaliteten af byggesagsbehandlingen (både statslige og kommunale)  Tre væsentligste årsager til prioriteringen (mindre fokus på byggetekniske aspekter) i byggesags-behandlingen  Tre initiativer der vil kunne øge kvaliteten af ansøgningsmaterialet (hvilke aktører)

3 Opgave 1: Tre største udfordringer for at levere høj kvalitet 4 svar går igen… (samme som Aalborg og Middelfart) Kompetencer (kan styrkes) Ansøgningsmaterialet (er for dårligt) Kommunikation/dialog (servicehensyn) Lokalpolitisk forståelse og opbakning (for myndighedsrollen) Ressourcer og prioritering fra ledelsen Digitalisering

4 Opgave 2: Beskriv 3 konkrete initiativer til styrket kvalitet (statslige og kommunale) 4 hovedgrupper af svar: Bedre og mere information og vejledning Styrkelse af kompetencer Tjeklister Blandet

5 Opgave 2: Information og vejledning Bedre og mere information og vejledning Gælder primært EBST –EBST-tiltag mod lokalpolitikere, byggeriets parter –EBST-vejledning om ansøgningsmaterialet –EBST-vejledning om CE-mærkning og mere kontrol fra EBST på området –Øget brug af hjemmesider til generel oplysning

6 Opgave 2: Info/vejledning fortsat… EBST-vejledning om ny lovgivning Emne opdelte pjecer fra EBST Kommenteret byggelov/bygningsreglementer

7 Opgave 2: Kompetencer Kommunale kompetencer skal styrkes –Mere professionelle sagsbehandlere EBST skal ansætte flere teknikere Øget brug af eksterne rådgivere Erfa-grupper i kommuner skal bruges mere –Brug for struktureret indsats KTC-videndatabase Eksterne specialister i brand skal have fornøden kompetence Etablering af byggesagsbehandlingsuddannelse –Autorisation –EBST kontakter Undervisningsmin.

8 Opgave 2: Tjeklister EBST skal sikre ensartethed –Standard tjekliste

9 Opgave 2: Blandet –Behov for bedre politisk forståelse for selve sagsbehandlingen fra lokalpolitikere – afvisninger af dårlige ansøgninger –Ønske om mere præcise krav fra EBST –Kommunesammenlægning –Håndværkere skal kende deres ansvar –Gebyrer for klagesager –Integrere byggeaspekt i lokalplanlægning –Tjeklister –Digitalisering –Mere præcis lovgivning og tilsyn –Modernisere begrebet ”anmeldelse” –Opfølgning på ”fejl” i sagsbehandling –EBST – åbne tinglysningsdokumenter

10 Opgave 3: Tre væsentligste årsager til den nævnte prioritering i sagsbehandlingen Næsten alle grupper svarer (som i Aalborg og Middelfart): Det lokalpolitiske fokus –Synlighed (byggeriets fysiske placering) –Planmæssige forhold har (i stadig større grad) offentlighedens interesse og bevågenhed (borgere og lokalpolitikere) –Nabohensyn –Fysisk placering giver grundlag for konflikter (klager) –Vil undgå klagesager

11 Opgave 3: fortsat Eksempler på øvrige svar: Planmæssige elementer er ansvarspådragende – tekniske krav er bygherrens/rådgiverens/de udførendes ansvar (9) Kompetencebehov (6) Tidspres og ressourcer (prioritering) (3) Ikke enig i at den nævnte prioritering forekommer – eller ikke enig i at det er et problem (1)

12 Opgave 4: 3 initiativer for at styrke ansøgningsmaterialet Følgende hovedgrupper af svar: –EBST-vejledning –Kommunal vejledning –EBST-krav til ansøgningsmateriale –Mere konsekvent afvisning i kommuner –Blandet

13 Opgave 4 – Vejledning/info EBST-vejledning –Oplysningskampagner –Brug pressen –Pjecer –Info rettes specielt til rådgivere/arkitekter –Byggesagsguide Kommunal vejledning/oplysning –Rettes specifikt mod rådgivere –Foldere –Internet –Differentieret rådgivning tilbydes

14 Opgave 4: EBST-krav Tegningsmateriale Brug af autoriserede rådgivere Minimumskrav

15 Opgave 4: Mere konsekvent afvisning Behov for øget lokalpol. opbakning og mod Behov for mere fleksible sanktionsmuligheder Rådgivning fra EBST om niveau for afvisning af utilstrækkeligt materiale

16 Opgave 4: Blandet Eksempler på øvrige svar: –Præcisering af rådgiveransvar –EBST-tjekliste for ansøgning –Øget EBST-kommunal samarbejde


Download ppt "GRUPPEARBEJDE Opsamling for København 27 grupper (ca. 6 pers. i hver gruppe)"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google