Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Undervisningsplanlægning

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Undervisningsplanlægning"— Præsentationens transcript:

1 Undervisningsplanlægning

2 Didaktisk planlægning
Hiim og Hippe Didaktisk planlægning

3 Relationsmodellen Fra 1990'erne har en af de mest anvendte didaktiske modeller været Hilde Hiim og Else Hippes didaktiske relationsmodel. Hiim og Hippe lægger vægt på, at undervisning og læring betragtes som en helhed - og at didaktikken omfatter både planlægning, gennemførelse og evaluering af undervisningen. Modellen illustrerer, at alle faktorerne hænger sammen. Der er ikke noget, der kommer først. Man må i sit planlægningsarbejde hele tiden bevæge sig frem og tilbage. Hilde Hiim og Else Hippe: Læring gennem oplevelse, forståelse og handling En studiebog i didaktik. Gyldendal, 1997.

4 Relationsmodellen

5 Relationsmodellen Indhold

6 Teori OG praksis Teori Praksis
Der lægges vægt på at se teori og praksis i en sammenhæng. Hiim og Hippe fremhæver didaktikkens analytiske dimension som en kontinuerlig og systematisk dialog mellem disse to aspekter. Teori Praksis

7 Hiim & Hippe

8 Hiim & Hippe Hvad er undervisningens overordnede mål?
Hvad er det for en læring, eleverne skal opnå? Hvilke kompetencemål skal eleven blive bevidst om? Hvad skal eleverne bruge disse kompetencer til i forbindelse med: uddannelse arbejde som samfundsborger som privatperson?

9 Mål Undervisningens mål hænger sammen med den hensigt, der ligger til grund for den. Hvad er formålet med undervisningen og hvilket udbytte forventes de studerende at få? Det kan i praksis være svært at definere dette helt nøjagtigt, men en tydeliggørelse af disse mål være en hjælp for både elever og undervisere. Det er naturligvis vigtigt, at målene gøres realistiske og afstemmes med de øvrige didaktiske aspekter – fx elevernes læringsforudsætninger. Rapportskrivning

10 Hiim & Hippe Hvad er elevernes læringsforudsætninger?
Hvordan lærer eleverne bedst? Hvilke undervisnings- og arbejdsformer er effektive og meningsfulde for elevgruppen? Hvilke arbejdsformer har underviseren erfaring for ikke fungerer? Kan der med fordel tages udgangspunkt i brancherelevante læringsstile, eller skal der tages særligt hensyn til elevgruppens dårlige oplevelser med "skolefag”? Skal eleverne motiveres til at gå i gang med faget, eller er de undervisningsklare, når de møder til undervisningen?

11 Læringsforudsætninger
Elevernes læringsforudsætninger rummer de følelser, holdninger, færdigheder og forståelse, som den enkelte elev hele tiden møder undervisningen med. Der er altså ikke kun tale om faglige forudsætninger men også psykiske faktorer som følelser, værdisyn, kulturel baggrund og lignende. Det er vigtigt at overveje læringsforudsætningerne i forhold til undervisningens mål, indhold, rammer og metoder. Samtidig er det væsentligt at være opmærksom på, at disse læringsforudsætninger er under konstant forandring og derfor ikke kan betragtes som noget statisk. Det er vigtigt for underviseren hele tiden at overveje elevernes aktuelle udgangspunkt. Dette kræver, at underviseren tager sig tid til at kende sin målgruppe og dennes forudsætninger.

12 Hiim & Hippe Hvilke rammefaktorer er undervisningen underlagt?
Har underviseren tilstrækkelig faglig såvel som pædagogisk viden? Er det elektroniske udstyr kvalitets- og kvantitetsmæssigt i orden? Er e-learning for eksempel indtænkt som et middel til undervisningsdifferentiering? Er undervisningen planlagt hensigtsmæssigt i forhold til elevernes øvrige fag, således at de informationsteknologiske kompetencer kan udnyttes i elevens øvrige uddannelse?

13 Rammefaktorer Rammefaktorerne er de overordnede rammer, undervisningen er underlagt, eksempelvis lovgivning og regler, økonomi, udstyr, undervisningsmidler, samt det sociale og kulturelle lokalmiljø, samarbejdsklima, tid, læreren selv osv. Rammefaktorer kan virke begrænsende eller fremmende på læreprocessen afhængig af situationen. Dårlig økonomi og mangel på udstyr kan virke begrænsende, hvorimod et godt samarbejdsklima kan virke fremmende på læringen.

14 Hiim & Hippe Hvordan skal læringsindholdet tilpasses elevgruppen?
Hvordan tilrettelægges undervisningen, så den indgår i og forholder sig til elevernes branche? I hvilket omfang skal eleverne selv have indflydelse på indholdet? Er læringsindholdet fastlagt eller dynamisk? Hvordan sikrer underviseren, at eleverne bliver bevidste om, hvilke kompetencemål undervisningen sigter mod og hvorfor? Er de personlige kompetencer også en del af læringsindholdet i samspil med de faglige kompetencemål?

15 Indhold Indholdet er det, undervisningen drejer sig om. Som underviser udvælger og tilrettelægger man indholdet. Her fastlægges fx det faglige niveau, og det styres hvordan den konkrete undervisningen skal forløbe. Det er naturligvis vigtigt, at undervisningens indhold stemmer overens med undervisningens mål. Hvis målet er eleven får en bestemt kompetence, hvilket indhold skal der så fyldes i undervisningen? Skal eleverne arbejde med tekster, opgaver, projekter eller tests? Med til dette aspekt hører også ”skjult læring” – et indhold der ikke er tydeliggjort. Det er alle de ting eleverne erfarer, som man som underviser måske ikke direkte har til hensigt at formidle eller er bevidst om, at man formidler.

16 Hiim & Hippe Hvordan er selve læreprocessen konstrueret?
Hvilke arbejdsformer skal eleverne arbejde med? Hvilke arbejdsmetoder er de i forvejen fortrolige med, og hvilke arbejdsformer vil være nye for dem? Hvilke personlige kompetencer sættes i spil i forbindelse med de forskellige arbejdsformer? Hvordan evalueres disse i samspil med eleven?

17 Læreproces Læreprocessen siger noget om, hvordan skal læringen foregå. Hvordan vægtes eksperimenter og teorigennemgang. I hvilken grad vil man inddrage de studerende i processen, skal de være medbestemmende mht. indholdet eller bestemmer læreren dette suverænt? Samtidig skal der tages stilling til, om der sigtes mod aktiv deltagelse fra de studerendes side eller man satser på en mere passiv elevrolle som eksempelvis ved en forelæsning. Dette afhænger selvfølgelig i høj grad af undervisningens indhold, da forskellige læringsindhold forudsætter forskellige læreprocesser.

18 Hiim & Hippe Hvordan bliver eleven evalueret?
Skal eleverne aflevere opgaver, og hvilken respons får de på disse? Hvilke krav er der til den selvstændige dokumentation? Evaluerer underviser og elever i samspil elevernes progression? Evalueres undervisningsforløbet i samspil med eleverne? Skal eleverne til eksamen, og hvordan bliver de i så fald forberedt til dette?

19 Hvordan fungerede undervisningen?
Vurdering Vurdering kan foretages både i forhold til selve undervisningsprocessen samt til elevernes læring. Men de to aspekter vil sandsynligvis i sidste ende være tæt forbundet. At evaluere elevernes viden eller færdigheder er en måde at vurdere undervisningen på. Men det kan også være en dialog med eleverne om deres oplevelse af undervisningen. Hvordan fungerede undervisningen? Hvad har eleverne lært?

20 Hvordan fungerede undervisningen?
Vurdering Hvordan fungerede undervisningen? Hvad har eleverne lært? Rapport Målstyring Skriftlig test Deltager-evaluering Mundtlig prøve Supervision Produkt


Download ppt "Undervisningsplanlægning"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google