Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Begrundelse for ændringer i uddannelsen

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Begrundelse for ændringer i uddannelsen"— Præsentationens transcript:

1

2 Begrundelse for ændringer i uddannelsen
Arbejdsmarkedets behov for, at social- og sundhedspersonalet opnår tydeligere sygeplejefaglig viden og bedre kompetencer med hensyn til rehabilitering og sundhedsfremme

3 Baggrund for ændringer i uddannelsen
Sygehusstruktur – også psykiatri Øget specialisering Kortere indlæggelsestider Akkreditering Patientforløb på tværs af sektorer Dokumentation Rehabiliterende arbejde Brug af borgerens egne ressourcer Velfærdsteknologi Akkreditering= kvalitetssikring

4 Ændring af faglig profil
Præcisering af særlige kompetencemål for grundforløbet Kompetencemål, praktikmål og faglige mål er blevet præciseret og gjort mere målbare Nye områdefag Vidensniveauer og progression er blevet mere stringent.

5 Struktur Personlige kompetencer lagt ind i målene Bekendtgørelse
Overordnede rammer, struktur og kompetencemål Uddannelsesordning Fag og de faglige mål samt praktikmål Lokal undervisningsplan Fagenes fordeling på skoleperioderne og rammerne for afsluttende prøve Personlige kompetencer lagt ind i målene

6 Deltagere i processen undervisere fra alle afdelinger ledelsen PUR
praktikken LUU

7 Struktur i den lokale undervisningsplan
Niveau 1: Generelle forhold på skolen Niveau 2: Et indgangs eller uddannelses niveau Niveau 3: Niveauet med læringsaktiviteter Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Træder i kraft pr. 1/1-13

8 Niveau 1 Skolens pædagogiske og didaktiske overvejelser Refleksioner
Underviserens og elevens roller Personlige kompetencer

9 Skolens pædagogiske og didaktiske overvejelser.
SOSU Nords mål med undervisningen er, at eleverne udvikler de relevante erhvervsfaglige kompetencer. Uddannelserne tilrettelægges og gennemføres i et tæt samarbejde med arbejdsgiverne, skolen og praktikken. Uddannelserne og undervisningen tilrettelægges med en vekselvirkning mellem teori og praksis. Skolens pædagogiske grundholdning er, at eleven udvikler sine kompetencer gennem læreprocesser tilrettelagt i sociale fællesskaber. Denne pædagogiske holdning til elevens læreproces medfører, at mange didaktiske metoder inddrages i undervisningen. Arbejdsformer og metoder som fx gruppearbejde, par-arbejde, selvstændigt arbejde, case arbejde og projektarbejde, vil i vekselvirkning med forskellige didaktiske metoder bidrage til den enkelte elevs læring. Undervisning planlægges differentieret med udgangspunkt i den enkelte elevs forudsætninger og læringsstil, med det mål at skabe rum for udvikling af elevens erhvervsfaglige kompetencer.

10 Refleksion Elevens evne til at reflektere er i centrum for elevens læring. Refleksionsevnen udvikles ved hjælp af forskellige refleksionsmetoder, fx skriftlige og mundtlige logbøger, porte folio opgaver, praksisbeskrivelser, refleksionscirkler og andre modeller. Refleksionsmetoderne tilpasses den enkelte elev. Faglærere og kontaktlæreren sikrer sammen med eleven udviklingen i elevens evne til refleksion i løbet af uddannelsen. Dette gøres i den daglige undervisning, og som en del af kontaktlærerens samtaler med eleven.

11 Niveau 2 Nærmere beskrivelser af et indgangs- eller uddannelses niveau
Niveau 2 for Grundforløbet Niveau 2 for Trin 1 og Trin 2 Beskrivelse af praktikken

12 Niveau 3 Uddannelsens opbygning
Beskrivelse af læringsaktiviteter og læringselementer Beskrivelse af prøver Mål

13 Nye områdefag SSH/trin 1
Rehabilitering og social- og sundhedsfaglig indsats 3½ uger Pleje og dokumentation 5 uger Psykologi og kommunikation 2½ uger Arbejdsmiljø og ergonomi 1 uge Social- og sundhedssektoren 2 uger

14 Nye valgfrie specialefag
Borgere med psykisk sygdom Demens 1 Rehabilitering 1 Palliation 1 Velfærdsteknologi 1

15 Samarbejde, kommunikation og konflikthåndtering
Valgfag Socialpædagogik Ældrepædagogik Personlig sundhed Samarbejde, kommunikation og konflikthåndtering Innovation Tysk

16 Skoleperiode 1 Det ikke-komplekse borgerforløb 7 uger
1.1 Intro (3 dage) 1.2 Personlig og praktisk hjælp og støtte til egenomsorg 1.3 Professionel omsorg og pleje 1.4 Førstehjælp- og elementær brandbekæmpelse Ingen forflytningsteknik

17 Skoleperiode 2 Det komplekse borgerforløb 14 uger
2.1 Borgerrettet sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse 2.2 Rehabilitering og aktivitet i hverdagen 2.3 Det social- og sundhedsfaglige myndighedsområde 2.4 Alvorlig sygdom og palliativ indsats 2.5 Arbejdsmiljø og ergonomi 2.6 Valgfag

18 Skoleperiode 3 3.1 Valgfri specialefag
Den professionelle social- og sundhedshjælper 3 uger 3.1 Valgfri specialefag 3.2 Udtrukket prøve 3.3 Afsluttende prøve Ny prøveform Ingen helhedsbeskrivelse

19 Fremtid Implementering Taksonomi Overgangsordninger Nye bøger

20 Praktikmål Findes i Uddannelsesordningen for Social- og sundhedsuddannelsen (PASS) Evt. pjece ”Det nye i praktikken”


Download ppt "Begrundelse for ændringer i uddannelsen"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google