Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Aftalen om et fagligt løft af folkeskolen

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Aftalen om et fagligt løft af folkeskolen"— Præsentationens transcript:

1 Aftalen om et fagligt løft af folkeskolen
Forenkling af Fælles Mål Titeldias Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer

2 Reform af folkeskolen – Fælles Mål som ramme
Fælles Mål som rygrad i Aftale om et fagligt løft af folkeskolen En længere og mere varieret skoledag med mere og bedre undervisning og læring Et kompetenceløft af lærere, pædagoger og skoleledere Få klare mål og regelforenklinger Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer

3 En længere og varieret skoledag
En længere skoledag med varierende undervisningsformer Den åbne skole Idræt, motion og bevægelse hver dag Faglig fordybelse og lektiehjælp Mere tid til fagene (flere timer i dansk og matematik, fremrykket sprogundervisning, styrkelse af idræt, musik, natur og teknik, to nye fag og valgfag fra 7. kl.) Lærere, pædagoger og andre medarbejdere med relevante kompetencer Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer

4 Understøttende undervisning
Mere tid til differentierede undervisningsformer, bevægelse, faglig fordybelse og træning i lektiecaféer og understøttende læringsaktiviteter Tilrettelægges fleksibelt i kommunerne Skolelederens ansvar, at der skabes sammenhæng mellem de fagopdelte timer og den nye tid til understøttende undervisning Understøttende undervisning skal - som den fagopdelte undervisning - bidrage til at styrke elevernes faglige niveau. Forskel ligger i metode. Derfor også tage udgangspunkt i Fælles Mål. Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer

5 Formål med forenklede Fælles Mål
To overordnede formål med forenkling af Fælles Mål: Tydeligt for lærere, forældre og elever, hvad eleverne skal kunne Målene skal være et brugbart redskab for lærerne i tilrettelæggelse, gennemførelse og evaluering af undervisningen. Hovedudfordring: Forenkle og samtidig gøre konkret Fokus på ændring af form – ikke indhold: Udgangspunktet er de eksisterende Fælles Mål 2009 med rum for ajourføring Forenklingen af Fælles Mål er et bærende implementeringsinitiativ i forhold til at løfte det faglige niveau Indholdsmæssigt, så eleverne på sigt i 8. kl. kan det samme, som de kan i 9. klasse i dag Metodisk, så lærerne får bedre muligheder for målstyret undervisning og undervisningsdifferentiering etc. Her afgørende, at lærerne anvender forenklede Fælles Mål. Målene bruges ikke i dag Fælles Mål er fremadrettet styrende for lærernes undervisning og understøtter fokus på elevernes læringsudbytte – ikke indhold Forenkling af Fælles Mål har to hensyn: Reduktion & konkretisering: forenkle mål : Væsentlig reducere og præcisere (lærings-) målene, så det er klart for lærer, elever/forældre mv., hvad eleverne skal kunne sikre at målene bruges i daglig Målene skal være styrende for undervisningen i fremtidens folkeskole. Målene er del af styringskæde for kvalitetsudvikling med MBU, kommuner, skoleledelse, lærere og pædagoger, forældre og elever. Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer

6 Baggrund -undersøgelser af Fælles Mål
Fælles Mål er for omfattende, diffuse, ikke–prioriterede og i nogle tilfælde for brede. Fælles Mål kobles ikke til lærernes didaktiske overvejelser om undervisningen. Lærerne forveksler mål med emner og aktiviteter og har derfor vanskeligt ved at vurdere elevernes læring i relation til Fælles Mål. Fælles Mål anvendes ikke til evaluering og differentiering i relation til elevers læring.   Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer

7 Læringsmål Fælles Mål i dag: en blanding af undervisningsmål og læringsmål. Fælles Mål fremadrettet: et systematisk fokus på elevernes læring ved stringente læringsmål. Ramme for forenklede Fælles Mål er Den danske Kvalifikationsramme for Livslang Læring Kompetencer udvikles gennem viden, færdigheder samt holdninger og værdier i et gensidigt og vekselvirkende samspil. Viden omfatter faktuel viden, teoretisk og begrebslig viden, procedure- eller principviden og praksisviden Færdigheder omfatter brug af tilegnet viden og knowhow til udførelse af opgaver og opgaveløsning Kompetencer omfatter brug af viden og færdigheder (personligt, socialt og metodisk) reflekteret i en kontekst Tilstræbe mest mulig ensartethed på tværs af fagene, uden at fagenes særlige karakter kompromitteres. Bred begrebsramme med fagspecifikke forståelser af begreberne. Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer

8 Nye Fælles Mål Kompetencemål med underliggende færdigheds- og vidensmål: Forenklede Fælles Mål skal skabe kobling mellem undervisningens indhold og elevens læring gennem systematisk sammenhæng mellem kompetencer, færdigheder og viden Konkrete mål: Forenklede Fælles Mål skal være konkrete mål, der mindsker ‘oversættelsen’ fra Fælles Mål til konkrete mål for den enkelte elev mest muligt Faseopdelte mål: Forenklede Fælles Mål skal understøtte læreren i arbejdet med progression Dynamisk understøttende materiale: Forenklede Fælles Mål skal være brugbart redskab i tilrettelæggelsen af undervisningen, fx eksempler på kompetenceopgaver, undervisningsmetoder, årsplan mv. Fælles retning: Forenklede Fælles Mål skal kunne forstås af alle (ledere, lærere, pædagoger, forældre og elever) Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer

9 Kompetencemål Kompetencemål skal udtrykke overordnede kompetence og progression i elevens læring Der formuleres et begrænset antal kompetencemål, der beskriver, hvad eleverne skal opnå af kunnen i fagets kompetenceområder (tidligere CKF’er) på udvalgte trin Elevens kompetencer beskrives ved ét kompetencemål pr. kompetenceområde pr. trin. Hvert fag kan have 2 – 4 kompetenceområder afhængig af fagets omfang og bredde. Forenkling: Ex matematik – fra over 100 mål til 12 mål. Væsentlig reduktion skal tydeliggøre, hvad eleven skal lære i faget – både for lærere, forældre og elever. Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer

10 Kompetencemål

11 Færdigheds- og vidensmål
Færdigheds- og vidensmål ‘nedbryder’ kompetencemålene i temaer (‘målpar’) og faser (progression): Faser giver bud på progression frem mod kompetencemål. Der formuleres en fase pr. klassetrin, der indgår i trinnet (fx 3 faser for klasse) Fleksibilitet i tilrettelæggelsen af undervisningen: Faser er knyttet til trin for kompetencemål – ikke bestemt klassetrin.

12 Videns- og færdighedsmål
Kompetenceområde Kompetencemål Faser Færdigheds- og vidensmål 1. Eleven kan Eleven har viden om 2. 3.

13 Dynamisk understøttende materiale
Mål kan ikke stå alene Udvikling af understøttende materiale, der er knyttet til målene: Generel vejledning om målstyret undervisning (arbejdet med læringsmål, herunder undervisningsdifferentiering, evaluering mv.) Understøttende materiale i fagene knyttet til de konkrete mål Udvikling af eksemplariske undervisningsforløb mv. (Udvikling af fagene) Understøttende materiale: eksempel på undervisningsmetoder tre niveauer af kompetenceopgaver (andre evalueringsredskaber) eksempel på næste skridt link til undervisningsforløb, materialebasen, eksterne læremidler mv. undervisningsvejledning i faget (generel for faget)

14 Proces og status 10. okt. 2013 Kick Off
Der er nedsat 27 arbejdsgrupper Milepæle og sparring med forskergruppe Arbejdsgrupperne aflevere deres endelig udkast til forenklede fælles mål og læseplan den 9. april Offentliggøre i august 2014

15 Højreklik på billedet og vælg rækkefølge > Placer bagerst.
Billeddias Udskift baggrundsbillede: Indsæt nyt billede fra fil (Indsæt > Billede > Fra fil) Billedets størrelse skal være 25,4 cm x 19,05 cm og placeres 0 cm fra top og 0 cm fra venstre kant. (Højreklik på billedet og vælg formater billede. Indsæt koordinater og størrelse. Klik OK) Højreklik på billedet og vælg rækkefølge > Placer bagerst. Slet det gamle billede. Herefter er det nye billede synligt. Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer

16 Klik på Indsæt billede ikonet og find dit billede.
Billeddias Klik på Indsæt billede ikonet og find dit billede. Billedet skal have størrelsen: højde: 9,26 cm, bredde: 23 cm. Placering skal være: horisontalt: 1,2 cm og vertikalt: 6,93 cm fra øverste venstre hjørne Brug eventuelt hjælpelinjer samt beskæringsfunktion til at placere billedet korrekt. Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer

17 Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer


Download ppt "Aftalen om et fagligt løft af folkeskolen"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google