Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Erfaringer med håndhævelsen af EU’s udbudsregler

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Erfaringer med håndhævelsen af EU’s udbudsregler"— Præsentationens transcript:

1 Erfaringer med håndhævelsen af EU’s udbudsregler
Klagenævnet for Udbud Klagenævnet for Udbud Erfaringer med håndhævelsen af EU’s udbudsregler v/ landsdommer, ph.d. Michael Ellehauge

2 Klagenævnet og retsområdets karakter Virksomhederne Ordregiverne
Klagenævnet for Udbud Oversigt Klagenævnet og retsområdets karakter Virksomhederne Ordregiverne Klagenævnets praksis Fremtidens håndhævelse Udlevering af praksisoversigt og spørgsmål

3 Klagenævnet og retsområdets karakter
Klagenævnet for Udbud Klagenævnet og retsområdets karakter Klagenævnet oprettet i 1992 Klagenævnets retskildemæssige placering Betydningen af klagenævnets praksis Interessen for retsområdet Et retsområde i udvikling – seneste lovforslag fremsat 27. februar 2013

4 Klagenævnet og retsområdets karakter
Klagenævnet for Udbud Klagenævnet og retsområdets karakter Udbud involverer store kontraktværdier Komplicerede dokumenter Kompliceret proces Høje transaktionsomkostninger Forhandlingsmaksimen og undersøgelsesprincippet

5 Klagenævnet og retsområdets karakter
Klagenævnet for Udbud Klagenævnet og retsområdets karakter Ca. ¾ af sagerne er standstill-sager Opsættende virkning: Klagen skal have noget på sig (”fumus”) Uopsættelighed Interesseafvejning Betydning af kendelsen vedrørende opsættende virkning

6 Klagenævnet og retsområdets karakter
Klagenævnet for Udbud Klagenævnet og retsområdets karakter Konkrete kendelser Principielle kendelser (Over)fortolkning? Klar praksis - rimelighedsbetragtninger Formalisme / forudsigelighed i praksis

7 Udbudsbetingelsernes krav til tilbuddene:
Klagenævnet for Udbud virksomhederne Udbudsbetingelsernes krav til tilbuddene: Formelle krav til tilbuddenes udformning Mindstekrav til tilbuddene Hvornår klages der? Klagens påstande og anbringender

8 virksomhederne Strategiske overvejelser i forbindelse med klagen:
Klagenævnet for Udbud virksomhederne Strategiske overvejelser i forbindelse med klagen: Angribes udbudsbetingelserne? Angribes evalueringen? Angribes andre tilbudsgiveres konditionsmæssighed? Omtildeling. Erstatning

9 Omfanget af krav til tilbuddene – formelle krav og mindstekrav
Klagenævnet for Udbud ordregiverne Omfanget af krav til tilbuddene – formelle krav og mindstekrav Offentliggørelse af evalueringsmodel? Kvalitetssikring af udbudsbetingelserne og evalueringen § 4-bekendtgørelse når intet udbud

10 Ordregiverens påstande under klagesagen
Klagenævnet for Udbud ordregiverne Ordregiverens påstande under klagesagen Ordregiverens argumentation under klagesagen Klare overtrædelser Omtildeling? Annullation af udbuddet?

11 Klagenævnets Praksis Ad § 4
Klagenævnet for Udbud Klagenævnets Praksis Ad § 4 Klagenævnets kendelse af 5. december 2011, Konica Minolta Business Solutions Denmark A/S mod Erhvervsskolen Nordsjælland: ”Henset til ordlyden af lov om håndhævelse af udbudsreglerne § 4 og den EU-retlige baggrund i direktiv 2007/66/EF finder klagenævnet, at den pågældende lovbemærkning ikke hjemler en efterfølgende tilsidesættelse af en ordregivers vurdering af tilladeligheden af at indgå kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse. Klagenævnet har derfor ikke taget stilling til, om indklagede har foretaget »åbenbart urigtig vurdering« af pligten til at afholde udbud efter udbudsdirektivet ved indgåelsen af kontrakten med Canon Business Center Nordsjælland uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse.”

12 Klagenævnets Praksis Ad § 10 Klagenævnet for Udbud
Klagenævnets kendelse af 17. april 2012, PH-Byg Faaborg A/S mod Faaborg Menighedsråd: Begrænset licitation efter tilbudsloven Tildelingskriterium: Det økonomisk mest fordelagtige tilbud Klagenævnet fremhævede, at forhandlingsmaksimen var gældende, og konstaterede: Indklagede havde fastsat et ulovligt underkriterium, der angik udvælgelsen af tilbudsgiverne (ikke påstand herom) Indklagede havde tildelt ulovligt alene efter laveste pris (ingen påstand herom) Forhandlingsmaksimen var gældende

13 Klagenævnets praksis Kendelse af 17. april 2012, PH-Byg Faaborg A/S mod Faaborg Menighedsråd, fortsat: Indklagede havde ikke fulgt tilbudslovens § 11 om fastsættelse af en procedure for forhandlingerne (ingen påstand herom) Konkret havde der været risiko for forskelsbehandling af tilbudsgiverne ved videregivelse af priser fra andre tilbudsgivere til den vindende tilbudsgiver (ingen påstand herom) Til gengæld kunne der ikke gives medhold i de påstande, der var nedlagt Dvs. ikke medhold i klagen Genoptagelse nægtet ved kendelse af 8. maj 2012

14 Fremtidens håndhævelse
Klagenævnet for Udbud Fremtidens håndhævelse Nyt udbudsdirektiv i efteråret 2013 En dansk udbudslov Nye regler og muligheder Nye problemstillinger Nye tvister?

15 Oversigt over praksis Spørgsmål


Download ppt "Erfaringer med håndhævelsen af EU’s udbudsregler"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google