Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Ændring af DATO: 1. Vælg ’Vis’ i topmenuen 2. Vælg ’Sidehoved og Sidefod’ 3. Skriv ønsket dato ind i datotekstfeltet med STORE BOGSTAVER 4. Tryk ’anvend.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Ændring af DATO: 1. Vælg ’Vis’ i topmenuen 2. Vælg ’Sidehoved og Sidefod’ 3. Skriv ønsket dato ind i datotekstfeltet med STORE BOGSTAVER 4. Tryk ’anvend."— Præsentationens transcript:

1 Ændring af DATO: 1. Vælg ’Vis’ i topmenuen 2. Vælg ’Sidehoved og Sidefod’ 3. Skriv ønsket dato ind i datotekstfeltet med STORE BOGSTAVER 4. Tryk ’anvend på alle’ 13. november 2012 DFFU Uden virkning og § 4 bekendtgørelse Carina Risvig Hansen, Phd., fuldmægtig Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen crh@kfst.dk

2 13. november 2012 DFFU Agenda I.Uden virkning II.§ 4- bekendtgørelsen Animering på punkter Indsæt sidenr og tekst i sidefod: 1. Vælg ’Vis’ i topmenuen 2. Vælg ’Sidehoved og Sidefod’ 3A. Skriv titel på afsnit/præsentation ind i tekstfeltet MED STORE BOGSTAVER Eller: 3B: fjern flueben i ”sidefod”, hvis der ingen afsnitstitel skal være 4. Skriv dato for præsentation med STORE BOGSTAVER 5. Aktivér evt. sidenr. ved klik i Sidenummer Checkboks 6. Tryk ’anvend på alle’

3 13. november 2012 DFFU Uden virkning »§ 17, stk. 1: ”skal” når: 1.Direkte tildeling 2.Indgåelse i standstill/opsættende virkning + overtrædelser af materielle regler 3.Rammeaftaler m. miniudbud/hvis ikke afholdt standstill og over tærskelværdierne. 4.Dynamisk indkøbssystem, hvis ikke afholdt standstill og over tærskelværdierne. »§ 16: ”kan” når: »Kontrakten er indgået i Standstill/opsættende virkning Animering på punkter Indsæt sidenr og tekst i sidefod: 1. Vælg ’Vis’ i topmenuen 2. Vælg ’Sidehoved og Sidefod’ 3A. Skriv titel på afsnit/præsentation ind i tekstfeltet MED STORE BOGSTAVER Eller: 3B: fjern flueben i ”sidefod”, hvis der ingen afsnitstitel skal være 4. Skriv dato for præsentation med STORE BOGSTAVER 5. Aktivér evt. sidenr. ved klik i Sidenummer Checkboks 6. Tryk ’anvend på alle’

4 13. november 2012 DFFU Uden virkning - kendelser »Kendelse af 3. januar 2012, Danske Arkitektvirksomheder mod Thisted Gymnasium »Kendelse af 13. januar, Danske Arkitektvirksomheder mod Skanderborg Gymnasium »Kendelse af 6. marts 2012 Reno Norden mod Skive »Kendelse af 20. august 2012, Intego A/S mod NRGi NET A/S (forsyning) Animering på punkter Indsæt sidenr og tekst i sidefod: 1. Vælg ’Vis’ i topmenuen 2. Vælg ’Sidehoved og Sidefod’ 3A. Skriv titel på afsnit/præsentation ind i tekstfeltet MED STORE BOGSTAVER Eller: 3B: fjern flueben i ”sidefod”, hvis der ingen afsnitstitel skal være 4. Skriv dato for præsentation med STORE BOGSTAVER 5. Aktivér evt. sidenr. ved klik i Sidenummer Checkboks 6. Tryk ’anvend på alle’

5 § 4-bekendtgørelse »Mulighed for at sikre, at en kontrakt ikke erklæres for uden virkning, jf. § 17, stk. 1, nr. 1, når ordregiveren: 1.Har offentliggjort en bekendtgørelse om forudgående gennemsigtighed 2.Kontrakten ikke er indgået inden udløbet af 10 kalenderdage 3.Finder, at direkte tildeling uden udbudsbekendtgørelse er lovligt 13. november 2012 DFFU

6 13. november 2012 DFFU Anvendelse Animering på punkter Indsæt sidenr og tekst i sidefod: 1. Vælg ’Vis’ i topmenuen 2. Vælg ’Sidehoved og Sidefod’ 3A. Skriv titel på afsnit/præsentation ind i tekstfeltet MED STORE BOGSTAVER Eller: 3B: fjern flueben i ”sidefod”, hvis der ingen afsnitstitel skal være 4. Skriv dato for præsentation med STORE BOGSTAVER 5. Aktivér evt. sidenr. ved klik i Sidenummer Checkboks 6. Tryk ’anvend på alle’

7 Finn Frogne – 3. november 2012 »Michael Ellehauge og Suzanne Helsteen : »” Det lægges til grund, at indklagede vurderede, at Forligsaftalen lovligt kunne indgås uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse.” »Knud Erik Busk : »Da indklagede ikke har opfyldt alle 3 betingelser i lovens § 4, stk. 1, og ikke har iværksat nyt udbud ved indkøb af serverfarme for 50 mio. kr., stemmer jeg for at tage påstanden til følge. 13. november 2012 DFFU

8 Konica Minolta – 5. december 2012 »Direkte tildeling/miniudbud muligt på samme SKI rammeaftale »Rammeaftalen kunne ikke danne grundlag for ordregiverens tildelingsbeslutning »Annullation af tildelingsbeslutning »§ 4-bekendtgørelse 13. november 2012 DFFU

9 Konica Minolta – 5. december 2012 »Henvisning til lovbemærkningerne: »Såfremt Klagenævnet på et senere tidspunkt vurderer, at ordregiveren har foretaget en åbenbar urigtig vurdering med hensyn til udbudsdirektivet eller forsyningsvirksomhedsdirektivet ikke finder anvendelse, kan Klagenævnet erklære kontrakten for uden virkning«. 13. november 2012 DFFU

10 Konica Minolta »Klagenævnet: »Det i lovbemærkningen anførte er ikke kommet til udtryk i lovteksten. Det modsvares heller ikke af tilsvarende angivelser i Europarlamentet og Rådets direktiv 2007/66/EF af 11. december 2007 om ændring af kontroldirektiverne” 13. november 2012 DFFU

11 Kontroldirektiverne – betragtning 26 »”For at undgå retsusikkerhed, der kan opstå på grund af retsvirkningen »uden virkning«, bør medlemsstaterne indføre en undtagelse fra retsvirkningen »uden virkning« i tilfælde, (…) ordregiveren finder, at kontrakter indgået uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende er tilladt i henhold til direktiv 2004/18/EF og 2004/17/EF og har anvendt en minimums standstill-periode, der giver mulighed for effektive retsmidler. (…) 13. november 2012 DFFU

12 Konica Minolta »Klagenævnet: »”Henset til ordlyden af lov om håndhævelse af udbudsreglerne § 4 og den EU-retlige baggrund i direktiv 2007/66/EF finder klagenævnet, at den pågældende lovbemærkning ikke hjemler en efterfølgende tilsidesættelse af en ordregivers vurdering af tilladeligheden af at indgå kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse. »Derfor ikke nødvendigt for Klagenævnet at foretage en vurdering af om ordregiverens havde foretaget en ”åbenbar urigtig vurdering”. 13. november 2012 DFFU

13 Kan Klagenævnet (aldrig) tilsidesætte en § 4-bekendtgørelse? »Hvad nu hvis: »Forkert eller mangelfuld redegørelse? »Forkert kontraktværdi? »Tilbageholdt væsentlige oplysninger? »Lovbemærkninger: »” Klagenævnets vurdering af, hvorvidt ordregiveren har foretaget en åbenbar urigtig vurdering, må ske ud fra en objektiv vurdering af overtrædelsens karakter, hvor udbudsreglernes klarhed bør indgå i vurderingen. Den begrundelse, som ordregiveren har angivet i bekendtgørelsen, jf. stk. 2, nr. 3, kan inddrages i Klagenævnets vurdering.” 13. november 2012 DFFU

14 Anderledes resultat, hvis angivet i selve lovteksten? »Muligheden for anvendelse af bekendtgørelse er (formentlig) obligatorisk at indføre » jf. ordlyden af 2 d(4) MS fastsætter (shall provide…). »Modsat betragtning 26 ”bør indføre…” »Kan også i teorien gøre den illusorisk ved at sætte antal dage for ”standstill” meget langt »Betragtning 20: ”Dette direktiv bør ikke udelukke anvendelse af strengere sanktioner i henhold til national ret” 13. november 2012 DFFU

15 Kommissionen – konference om håndhævelse »http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocu rement/infringements/remedies/index_en.htmhttp://ec.europa.eu/internal_market/publicprocu rement/infringements/remedies/index_en.htm 13. november 2012 DFFU


Download ppt "Ændring af DATO: 1. Vælg ’Vis’ i topmenuen 2. Vælg ’Sidehoved og Sidefod’ 3. Skriv ønsket dato ind i datotekstfeltet med STORE BOGSTAVER 4. Tryk ’anvend."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google