Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Dansk Forening for Udbudsret Medlemsmøde 20. januar 2011

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Dansk Forening for Udbudsret Medlemsmøde 20. januar 2011"— Præsentationens transcript:

1 Dansk Forening for Udbudsret Medlemsmøde 20. januar 2011
Henrik Holtse –

2 Aktindsigt Vidnefor- klaring Syn og skøn Konkurrence styrelsen - KLFU (+) ((+)) (((+))) Domstole +

3 Interaktion mellem klagenævnsloven og andre regler
KLFU Domstole Aktindsigt HL § 11 + Bekendtgørelse § 16, jf. FVL/OFL FVL/OFT Vidner HL § 11 + Bekendtgørelse § 15 RPL kap. 18 Syn og skøn RPL kap. 19

4 HL § 11, stk. 2 Klagenævnet for Udbud kan kræve alle oplysninger, som skønnes nødvendige til vurderingen af, om de regler, der er nævnt i § 1, stk. 2, er overholdt, eller til afgørelse af, om et forhold er omfattet af Klagenævnet for Udbuds kompetence.

5 Bekendtgørelse § 15, stk. 2 og 3
Klagenævnet eller formanden kan anmode klageren, indklagede, eller en tredjemand, der er indtrådt i sagen efter § 14, stk. 3, om at tilvejebringe oplysninger, der skønnes at have betydning for sagens bedømmelse. Fremkommer sådanne oplysninger ikke inden en fastsat frist, kan nævnet tillægge dette virkning til skade for den pågældende. Nævnet eller formanden kan i øvrigt indhente oplysninger, hvor det skønnes hensigtsmæssigt.

6 1 3 5 2 4 Kendelse fra KLFU om aktindsigt
Kendelse fra KLFU om klagesagen 3 Byrettens dom 5 Kære til byretten 2 Kære til byretten 4

7 Syn og skøn Kendelse fra Retten i Aarhus den 23. september 2010:
”Sagen verserer ved Klagenævnet for Udbud, og efter § 15, stk. 2, i bekendtgørelse om Klagenævnet for Udbud kan klagenævnet eller formanden anmode klageren, indklagede eller en i sagen indtrådt tredjemand om at tilvejebringe oplysninger, der skønnes at have betydning for sagens bedømmelse. Såfremt klagenævnet eller formanden finder, at der skal indhentes oplysninger, f.eks. Ved en isoleret bevisoptagelse med syn og skøn, kan klagenævnet eller formanden derfor anmode klageren herom. Retten finder det derfor uhensigtsmæssigt, hvis retten efter klagerens anmodning optager bevis uden at klagenævnet eller nævnets formand har anmodet klageren herom”

8 Holtse’s ønskeliste Afvent kendelse på endelig afklaring af aktindsigt
Afvent kendelse på endelig afklaring af vidnepligt og evt. afgivelse af vidneforklaring Afvent kendelse på afklaring af, om syn og skøn skal gennemføres og i givet fald skønsmandens udtalelse


Download ppt "Dansk Forening for Udbudsret Medlemsmøde 20. januar 2011"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google