Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

1 JURIDISK INSTITUT World IP Day symposium, 26. april 2012 Studielektor/ph.d.-stipendiat Birgitte Krejsager TechTrans og beskyttelse af forskningsbaseret.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "1 JURIDISK INSTITUT World IP Day symposium, 26. april 2012 Studielektor/ph.d.-stipendiat Birgitte Krejsager TechTrans og beskyttelse af forskningsbaseret."— Præsentationens transcript:

1 1 JURIDISK INSTITUT World IP Day symposium, 26. april 2012 Studielektor/ph.d.-stipendiat Birgitte Krejsager TechTrans og beskyttelse af forskningsbaseret viden

2 2 JURIDISK INSTITUT World IP Day symposium, 26. april 2012 Studielektor/ph.d.-stipendiat Birgitte Krejsager

3 3 JURIDISK INSTITUT World IP Day symposium, 26. april 2012 Studielektor/ph.d.-stipendiat Birgitte Krejsager ”Henrik Schärfe was a little-known professor at Denmark's Aalborg University until he began appearing on YouTube and at TED conferences with his doppelgänger, Geminoid-DK” (Time.com)

4 4 JURIDISK INSTITUT World IP Day symposium, 26. april 2012 Studielektor/ph.d.-stipendiat Birgitte Krejsager Paradigmeskiftet Bryder med en 500 årig tradition for at forskning ved universiteterne var et mål i sig selv, en søgen efter sandhed og akkumulation af viden Paradigmeskiftet Universitetsloven Forskerpatentloven TechTrans Rettigheder til forskningsresultater Hemmeligholdelse Sammenfatning

5 5 JURIDISK INSTITUT World IP Day symposium, 26. april 2012 Studielektor/ph.d.-stipendiat Birgitte Krejsager Paradigmeskiftet I videnssamfundet er forskning en stadig vigtigere nøgle til samfundsmæssig vækst. Det har betydet stærkt fokus på kommercialisering af forskningsresultater Paradigmeskiftet Universitetsloven Forskerpatentloven TechTrans Rettigheder til forskningsresultater Hemmeligholdelse Sammenfatning

6 6 JURIDISK INSTITUT World IP Day symposium, 26. april 2012 Studielektor/ph.d.-stipendiat Birgitte Krejsager Universitetsloven (LBK 695 af 22/06/2011, Hovedloven 2003) § 2, stk. 3: Universitetet skal samarbejde med det omgivende samfund og bidrage til udvikling af det internationale samarbejde. Universitetets forsknings- og uddannelsesresultater skal bidrage til at fremme vækst, velfærd og udvikling i samfundet. Universitetet skal som central viden- og kulturbærende institution udveksle viden og kompetencer med det omgivende samfund og tilskynde medarbejderne til at deltage i den offentlige debat. Paradigmeskiftet Universitetsloven Forskerpatentloven TechTrans Rettigheder til forskningsresultater Hemmeligholdelse Sammenfatning

7 7 JURIDISK INSTITUT World IP Day symposium, 26. april 2012 Studielektor/ph.d.-stipendiat Birgitte Krejsager Forskerpatentloven (LBK nr. 210 af 17/3/2009, hovedloven 1999) § 1: sikre, at forskningsresultater frembragt ved hjælp af offentlige midler nyttiggøres for det danske samfund ved erhvervsmæssig udnyttelse. Loven gælder for opfindelser, der er gjort af en arbejdstager som led i arbejdet ved en forskningsinstitution samt ophavsrettigheder til edb-programmer med henblik på erhvervsmæssig nyttiggørelse Ved opfindelse forstås en opfindelse eller frembringelse, der vil kunne patenteres efter patentloven eller registreres som brugsmodel efter brugsmodelloven. Indberetningspligt og pligt til evt. overdragelse af rettigheder mod kompensation ved kommercialisering Paradigmeskiftet Universitetsloven Forskerpatentloven TechTrans Rettigheder til forskningsresultater Hemmeligholdelse Sammenfatning

8 8 JURIDISK INSTITUT World IP Day symposium, 26. april 2012 Studielektor/ph.d.-stipendiat Birgitte Krejsager Lov om offentlige forskningsinstitutioners kommercielle aktiviteter og samarbejde med fonde (LBK nr. 696 af 22/6/2011, hovedloven 2004) § 1: Målet med teknologioverførsel er at få forskningsresultater, ny viden og kommercielle forretningsmuligheder til at spille sammen, og dermed at styrke konkurrenceevnen og de offentlige forskningsinstitutioners relationer til det omkringliggende samfund § 2, stk. 2: Ved teknologioverførsel forstås identifikation, vurdering, beskyttelse, markedsføring og overdragelse af immaterielle rettigheder med henblik på erhvervsmæssig nyttiggørelse. Paradigmeskiftet Universitetsloven Forskerpatentloven TechTrans Rettigheder til forskningsresultater Hemmeligholdelse Sammenfatning

9 9 JURIDISK INSTITUT World IP Day symposium, 26. april 2012 Studielektor/ph.d.-stipendiat Birgitte Krejsager Rettigheder til forskningsresultater Ansatte forskere ved universiteter og andre højere læreranstalter bevarer normalt retten til forskningsmateriale. Det hører ikke til disse institutioners “sædvanlige virksomhed” at udgive lærebøger, afhandlinger m.v. eller publicere tidsskriftsartikler. Udgangspunktet er: at forskningsresultater i form af artikler og lignende er ophavsretligt beskyttet, at retten tilkommer den ansatte og at den ansatte kan overdrage den fulde ophavsret. Paradigmeskiftet Universitetsloven Forskerpatentloven TechTrans Rettigheder til forskningsresultater Hemmeligholdelse Sammenfatning

10 10 JURIDISK INSTITUT World IP Day symposium, 26. april 2012 Studielektor/ph.d.-stipendiat Birgitte Krejsager Rettigheder til forskningsresultater “Med hensyn til offentlige forskningsinstitutioners rådighed over immaterielle rettigheder kan det bekræftes, at det aktuelle lovforslag ikke medfører nogen ændring af gældende ret på det immaterialretlige område. Definitionen i lovforslagets § 2, stk. 2, vedrører alene en afgrænsning af begrebet teknologioverførsel og medfører ingen ændring af gældende ret om fordelingen af rettigheder mellem arbejdsgiver og arbejdstager på offentlige forskningsinstitutioner.” Svar på spørgsmål 25 til Ministeren (L.nr. 177 – bilag 17 / TechTrans-loven 2004) I praksis skal der indgås aftaler med de ansatte forskere om udnyttelse af materiale i forbindelse med techtrans Paradigmeskiftet Universitetsloven Forskerpatentloven TechTrans Rettigheder til forskningsresultater Hemmeligholdelse Sammenfatnig

11 11 JURIDISK INSTITUT World IP Day symposium, 26. april 2012 Studielektor/ph.d.-stipendiat Birgitte Krejsager Forskningsbaseret viden i samarbejdsaftaler ForskerInstitutionVirksomhed Overdrages jf. forskerpatentloven → Ikke overdragne patent- /brugsmodelrettigheder Overdrages ved aftale → Opfindelser (patent/brugs- modelbeskyttet) Edb-programmer Ophavsretligt beskyttet værk → Overdraget ophavsretligt beskyttet værk Egen skabelse af ophavsretligt beskyttet værk Registrerede plantenyheder, design- og varemærke rettigheder overdrages ved aftale

12 12 JURIDISK INSTITUT World IP Day symposium, 26. april 2012 Studielektor/ph.d.-stipendiat Birgitte Krejsager Hemmeligholdelse af forskningsbaseret viden Konkrete erhvervshemmeligheder (beskyttelse efter MFL § 19) Know how (Ej beskyttelse efter MFL § 19) Forskningshemmeligheder (Ej beskyttelse efter MFL § 19) → Beskyttelse i form af hemmeligholdelseserklæring (NDA), Paradigmeskiftet Universitetsloven Forskerpatentloven TechTrans Rettigheder til forskningsresultater Hemmeligholdelse Sammenfatning

13 13 JURIDISK INSTITUT World IP Day symposium, 26. april 2012 Studielektor/ph.d.-stipendiat Birgitte Krejsager Hemmeligholdelse - retshåndhævelse ” Når det gælder muligheden for at straffe for brud på en hemmeligholdelsesforpligtelse er muligheden for at domstolene kan slutte "analogt" mindre. Den type retsbrud kan derfor ikke straffes efter markedsføringslovens § 19. Derimod kan den berettigede få dom for, at aftalen skal overholdes, og denne dom kan gennemtvinges, f.eks. ved tvangsbøder, jf. nærmere reglerne i retsplejelovens kapitel 48. Der findes ingen regler, der specifikt tager sigte på "tyveri" af videnskabelige forskningsresultater. Sker tyveriet i forbindelse med et aftalebrud, kan forholdet muligvis rammes efter en analogi af reglerne i markedsføringsloven om erhvervshemmeligheder.”. Mads Bryde Andersen og Eva Hau: Rettighedsproblemer i forskningssamarbejder - en vejledning fra UBVA, 1998 Paradigmeskiftet Universitetsloven Forskerpatentloven TechTrans Rettigheder til forskningsresultater Hemmeligholdelse Sammenfatning

14 14 JURIDISK INSTITUT World IP Day symposium, 26. april 2012 Studielektor/ph.d.-stipendiat Birgitte Krejsager Sammenfatning Medfører ændringen af universitetslovens formålsbestemmelse, at universiteternes forskningshemmeligheder kan opnå beskyttelse som erhvervshemmeligheder, eller er der fortsat behov for bedre retlig beskyttelse af universiteternes forskningshemmeligheder? Universitets- og techtranslovene har medført ændringer i relationen mellem forsker og universitet. Vil universiteterne i fremtiden kunne påberåbe sig overgang af ophavsretten til forskernes værker ud fra en betragtning om, at det er “nødvendigt” for universitetets “sædvanlige virksomhed”? Paradigmeskiftet Universitetsloven Forskerpatentloven TechTrans Rettigheder til forskningsresultater Hemmeligholdelse Sammenfatning

15 15 JURIDISK INSTITUT World IP Day symposium, 26. april 2012 Studielektor/ph.d.-stipendiat Birgitte Krejsager Sammenfatning Den første techtrans-bølge i 1990erne blevet båret frem af succeshistorier om kommercialisering af patenter som Stanfords patent på en synthesizer algoritme Techtrans- og forskerpatentlovene er snævert fokuseret på patent- eller brugsmodelrettigheder. Fokus på kommercielt potentiale (nyhedsbeskyttelse og patentrettigheder) udfordrer uformelle og åbne samarbejdsrelationer mellem forskerne og samfundet Geminoid.dk eksempel på en ny techtransgeneration, hvor design og ophavsretlig spredning af viden bidrager til opfyldelse af Universitetslovens § 2, stk. 3 Paradigmeskiftet Universitetsloven Forskerpatentloven TechTrans Rettigheder til forskningsresultater Hemmeligholdelse Sammenfatning

16 16 JURIDISK INSTITUT World IP Day symposium, 26. april 2012 Studielektor/ph.d.-stipendiat Birgitte Krejsager Tak for opmærksomheden Birgitte Krejsager mag.art., ph.d., cand.jur. Studielektor/ph.d.-stipendiat Juridisk Institut, AAU Niels Jernes Vej 6B, 9220 Aalborg bikr@law.aau.dk Tlf. 9940 9866


Download ppt "1 JURIDISK INSTITUT World IP Day symposium, 26. april 2012 Studielektor/ph.d.-stipendiat Birgitte Krejsager TechTrans og beskyttelse af forskningsbaseret."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google