Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Forebyggelse af overgældsætning – retlige virkemidler

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Forebyggelse af overgældsætning – retlige virkemidler"— Præsentationens transcript:

1 Forebyggelse af overgældsætning – retlige virkemidler

2 Overgældsætning

3 Konsekvenser Forbrugeren og dennes husstand
Økonomiske, sociale og personlige problemer Kautionist/tredjemandspantsætter Lignende problemer Kreditgiveren Tab Samfundet Øgede udgifter. Evighedsgældsatte. Finansiel ustabilitet

4 Forbrugerbeskyttelse vs. Forebyggelse af overgældsætning

5 Forbrugerbeskyttelse
Traditionel betragtning Forbrugeren er en svag part, som lettere kan misbruges af en stærkere erhvervsdrivende part i aftalesituationen og derved indgå en urimelig aftale. Retlige virkemidler Hensigten med lovgivningen er at jævnbyrdiggøre forbrugeren med den erhvervsdrivende modpart.

6 Forebyggelse af overgældsætning
I højere grad en samfundsmæssig interesse Ikke nødvendigvis misbrug af forbrugeren ved aftalens indgåelse Kreditaftalen kan godt være rimelig Også efterfølgende forhold kan spille ind

7 Juraen

8 Retlige virkemidler – før 2010
Informationspligt. Markedsføring Informationspligt. Senest ved aftalens indgåelse Informationspligt. Efter aftalens indgåelse

9 Retlige virkemidler – Efter 2010
Informationspligt. Markedsføring Informationspligt. Forud for aftalens indgåelse Fyldestgørende forklaringer Kreditvurderingspligt Informationspligt. I aftalen Informationspligt. Efter aftalens indgåelse Fortrydelsesret

10 Kan overgældsætning begrænses med retlige virkemidler?

11 Ja – et spørgsmål om at vælge de rette virkemidler

12 Kreditvurderingspligt
Kreditaftalelovens § 7 Stk. 1. Kreditgiveren skal inden kreditaftalens indgåelse vurdere for-brugerens kreditværdighed på grundlag af fyldestgørende oplysnin-ger, der, hvor det er relevant, indhentes hos forbrugeren og, hvor det er nødvendigt, ved søgning i relevante databaser. Stk. 2. Hvis kreditgiveren og forbrugeren efter kreditaftalens indgåelse bliver enige om at ændre det samlede kreditbeløb, skal kreditgiveren ajourføre de finansielle oplysninger, som kreditgiveren har om forbru-geren. Før enhver væsentlig forhøjelse af det samlede kreditbeløb skal kreditgiveren atter vurdere forbrugerens kreditværdighed.

13 Underretningspligt Kreditaftalelovens § 7, stk. 3
Hvis en anmodning om kredit afslås på grundlag af søgning i en da-tabase, underretter kreditgiveren omgående forbrugeren om resulta-tet af en sådan søgning og giver forbrugeren nærmere oplysninger om den pågældende database. Denne underretning skal ske uden omkostninger for forbrugeren.

14 Ansvarlig kreditgivning
Direktivforslag om boliglån, KOM(2011) 142 Art. 14, stk. 2, litra a Kreditgiver skal afvise at yde kreditten, hvis det efter vurderin-gen af forbrugerens kreditværdighed må konkluderes, at den-ne ikke har udsigt til at kunne tilbagebetale kreditten i løbet af kreditaftalens løbetid.

15 Australien Forbrugerens behov og formål Kreditgiver skal foretage rimelige undersøgelser af forbruge- rens behov og formål med aftalen samt forbrugerens finan- sielle situation o.l. Skal vurdere, om en kreditaftale/-forøgelse er uegnet for for- brugeren. National Consumer Credit Protection Act 2009 Clauses , , og

16 Australien To hovedindikatorer:
Vurdering af uegnethed To hovedindikatorer: Sandsynligheden for, at aftalen vil være til for stor byrde (»substantial hardship«). Formodning herfor, hvis forbrugeren bliver nødt til at sælge sit hovedbopælssted for at kunne opfylde aftalens forplig- telser, medmindre det omvendte bevises. Hvorvidt kreditaftalen/-forøgelsen opfylder forbrugerens behov eller formål.

17 En løsningsmodel

18 En løsningsmodel Ansvarlig kreditgivning Målrettet informationspligt
Markedsføring af især forbrugslån begrænses

19 En løsningsmodel Ansvarlig kreditgivning Målrettet informationspligt
Markedsføring af især forbrugslån begrænses Privatøkonomi på skoleskemaet i folkeskolerne

20 Afhjælpning af overgældsætning

21 Retlige virkemidler Tilbagetagelse af løsøre solgt med ejendomsforbehold Gældssanering

22 En løsningsmodel Gældsrådgivning
Tilbagetagelse af løsøre solgt med ejendomsforbehold Gældssanering

23 Forebyggelse af overgældsætning – retlige virkemidler


Download ppt "Forebyggelse af overgældsætning – retlige virkemidler"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google