Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Transportsektorens organisering. Transportens 4 hovedhjørnestene - vej, bane, sø og luft.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Transportsektorens organisering. Transportens 4 hovedhjørnestene - vej, bane, sø og luft."— Præsentationens transcript:

1 Transportsektorens organisering

2 Transportens 4 hovedhjørnestene - vej, bane, sø og luft

3 Transportsektorens organisering Transportministeriet Transportminister Hans Chr. Schmidt (V)

4 Transportsektorens organisering Vejsektorens organisering Vejen –Transportministeriet Vejdirektoratet –Amter –Kommuner Køretøjet –Transportministeriet Trafikstyrelsen (Færdselsstyrelsen) Trafikanten –Justitsministeriet Politiet Miljøministeriet Skatteministeriet Finansministeriet

5 Transportsektorens organisering Vejlovgivning Love –Lov om offentlige veje (uddybes) –Lov om private fællesveje –Færdselsloven –Vejbidragsloven –Vintervedligeholdelsesloven

6 Transportsektorens organisering Bekendtgørelse af lov om offentlige veje Kapitel 1 Vejenes inddeling og vejmyndighederne § 1. Ved offentlige veje forstås i denne lov veje, gader, broer og pladser, der er åbne for almindelig færdsel, og som administreres af stat eller kommune i henhold til denne lov. Stk. 2. De offentlige veje inddeles i hovedlandeveje og kommuneveje. Vejmyndigheder § 2. Transportministeren er øverste forvaltningsmyndighed for hovedlandevejene og udøver i øvrigt de beføjelser, der er tillagt ministeren ved denne lov. Stk. 2. Transportministeren kan bemyndige Vejdirektoratet eller en anden under Transportministeriet oprettet styrelse til at udøve de beføjelser, der i denne lov er tillagt transportministeren. Stk. 3. Transportministeren kan fastsætte regler om adgangen til at påklage afgørelser, der er truffet i henhold til bemyndigelse efter stk. 2, herunder at afgørelserne ikke skal kunne indbringes for transportministeren. Stk. 4. Administrationen af hovedlandevejene henlægges til et vejdirektorat under Transportministeriet. De nærmere regler for Vejdirektoratets virksomhed fastsættes af transportministeren. Stk. 5. Kommunalbestyrelserne er forvaltningsmyndighed for kommunevejene. Stk. 6. Ved vejbestyrelse forstås i denne lov de i stk. 4 og 5 nævnte myndigheder

7 Transportsektorens organisering Vejlængder

8 Transportsektorens organisering Bekendtgørelser En bekendtgørelse beskriver de enkelte regler i loven mere detaljeret. De regler, der er fastsat i bekendtgørelsen, er bindende for borgerne. Det vil sige, at reglerne i bekendtgørelsen gælder som rettigheder eller pligter for borgerne. Cirkulærer og vejledninger Cirkulærer og vejledninger er ligesom bekendtgørelser en præcisering af loven, men de retter sig kun mod andre myndigheder. Cirkulærer indeholder regler, der er bindende for myndigheden. Vejledningen ledsager cirkulæret for at råde myndigheden til, hvordan loven skal fortolkes.

9 Transportsektorens organisering Retsinfo

10 Transportsektorens organisering Miljølove

11 Transportsektorens organisering Vejen Statsvejnettet: 3.788 km (5%) Heraf motorvejene 1.081 km. Kommuneveje: 70.000 km (95%) Vognkm: 47 mia. Statsveje: 45% Kommuneveje: 55%

12 Transportsektorens organisering Vejdirektoratets opgaver Rådgivning af og viden til minister og Folketing Transportpolitisk beslutningsgrundlag på statsvejnettet Udbygningen af vejinfrastrukturen Drift og vedligeholdelse af vejinfrastrukturen - herunder trafikstyring, trafiksikkerhed, fremkommelighed og miljø Rettidighed og korrekte juridiske afgørelser på borgerhenvendelser Sektoropgaver

13 Transportsektorens organisering Vejsektorens organisering Vejen –Transportministeriet Vejdirektoratet –Amter –Kommuner Køretøjet –Transportministeriet Trafikstyrelsen (Færdselsstyrelsen) Trafikanten –Justitsministeriet Politiet Miljøministeriet Skatteministeriet Finansministeriet

14 Transportsektorens organisering Køretøjet – Trafikstyrelsen (Færdselsstyrelsen) Tilladelser til gods- og buskørsel Regler om køretøjer Typegodkendelser af køretøjer Tilsyn med syns- og omsynsvirksomheder

15 Transportsektorens organisering Vejsektorens organisering Vejen –Transportministeriet Vejdirektoratet –Amter –Kommuner Køretøjet –Transportministeriet Trafikstyrelsen (Færdselsstyrelsen) Trafikanten –Justitsministeriet Politiet Miljøministeriet Skatteministeriet Finansministeriet

16 Transportsektorens organisering Trafikanten - Justitsministeriet Færdselsloven Politiet – trafikkens afvikling og sikkerhed

17 Transportsektorens organisering Vejsektorens organisering Vejen –Transportministeriet Vejdirektoratet –Amter –Kommuner Køretøjet –Transportministeriet Trafikstyrelsen (Færdselsstyrelsen) Trafikanten –Justitsministeriet Politiet Miljøministeriet Skatteministeriet Finansministeriet Gamle skatter er gode skatter

18 Transportsektorens organisering Vejen – kollektiv trafik - trafikselskaberne Regionerne har regionale ruter Kommunerne har lokale ruter og handicapkørsel Trafikselskaberne har ansvaret for den konkrete bestilling af kørsel, herunder udbud og køreplanlægning af regional og lokal buskørsel Trafikselskaberne er fælleskommunale Trafikselskaber fastsætter takster og køreplan Køreplan udbydes i licitation Private gennemfører kørslen – dog undtagelser

19 Transportsektorens organisering Bane I dag: Trafikstyrelsen Banedanmark DSB DSB S-tog A/S Københavns Metro Arriva Railion Tidligere: DSB og Privatbanerne Off. virksomheder skal agere som private virksomheder

20 Transportsektorens organisering Bane Nordjyske Jernbaner A/S Vemb-Lemvig- Tyborøn Jernbane A/S Vestbanen A/S A/S Hads-Ning Herreders Jernbane A/S Lollandsbanen Vestsjællands Lokalbaner Hovedstadens Lokalbaner A/S Privatbaner

21 Transportsektorens organisering Luftfart Luftfarten er reguleret af internationale aftaler, EU-regler og luftfartsloven. Reglerne administreres af –Trafikministeriet, –Statens Luftfartsvæsen, –Flyvesikringstjenesten –Havarikommissionen for Civil Luftfart. Luftfartsselskaber fra EU-landene kan frit udføre flytrafik i EU, og selskaberne kan selv fastsætte prisniveauet I Danmark er der ni lufthavne med rutetrafik. –Staten ejer og driver Bornholms Lufthavn og Vagar Lufthavn på Færøerne. –Staten ejer 33,8 procent af aktierne i Københavns Lufthavne A/S. –Øvrige lokalt ejede. SAS Den svenske, norske og danske stat ejer tilsammen 50 af SAS – Danmark 14,3 %.

22 Transportsektorens organisering Søtransport Forsvarsministeriet – Farvandsvæsenet –Farvandsafmærkning –Hydrografi/oceanografi - søkort –Kystredning –Lodsning Trafikministeriet – –Lov om havne Organisiationsformer –Statshavn – Københavns Havn A/S –Kommunale havn –Private havne –Lov om færgefart –Rederier: Trafikministeriet forvalter statens ejerskab til rederierne, Bornholmstrafikken A/S og Scandlines AG (50%) Økonomi og erhvervsministeriet – Søfartsstyrelsen –Søloven – lov om sikkerhed til søs –Transportpolitik

23 Transportsektorens organisering Transportsektorens forskning Organisering Vejdirektoratet DTU transport AAU, RUC, CBS


Download ppt "Transportsektorens organisering. Transportens 4 hovedhjørnestene - vej, bane, sø og luft."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google