Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Læringspunkter modul 1-5

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Læringspunkter modul 1-5"— Præsentationens transcript:

1 Læringspunkter modul 1-5
MÅL

2 Læringspunkter modul 1-5
Hvad er formålet med at gennemføre forløbet FOTH

3 Opgave Hvordan kan vi/I sikre at forløbet FOTH ender som et fiaskoforløb ©SCKK – Ledelse af personale i praksis

4 Uddannelsens indhold Modul 1 Formål: Indhold:
Ledelse og samarbejdsteknik i praksis Formål: Deltagerne opnår en fælles for-ståelse for krav, vilkår og for-ventninger til mellemlederen som leder af personale. Deltagerne får indsigt i egen le-derstil og adfærd i relation til det øvrige ”mellemlederteam”. Endvidere opnås metoder til løsning af ledelses- og samar-bejdsproblemer. Indhold: Forventninger til den fremtidi-ge mellemleder - personale-delse Roller og ansvar Det personalepolitiske kredsløb Mellemlederens spændingsfelt Teamforståelse Sociale relationer Lederstil og ledelsesmetoder Personlig udvikling og gennem-slagskraft Situationsbestemt ledelse ©SCKK – Ledelse af personale i praksis

5 Læringspunkter Det personalepolitiske kredsløb
Præsentation af hele uddannelsens forløb Trivsel/tilfredshedsanalyser Hold og gruppesammensætning – vi skal kende hinanden Biografi og 1. del af Lemniskaten Mellemlederens spændingsfelt Det at være mellemleder + rolle og ansvarsfordeling Teamforståelse Team building Indlæringscyklus De 7-8 intelligenser - test Sociale relationer Grupper/normer/roller/forventninger/sanktioner Lederstil og ledelsesmetoder Ledelsesoversigt – ledelse på tværs Personlig udvikling og gennemslagskraft Det enkelte menneske Motivation – Maslow - Herzberg- Lawler - Psykologisk jobkrav Situationsbestemt ledelse Tannenbaum & SL2 Ledelsesværdier/grundlag Værdibaseret ledelse ©SCKK – Ledelse af personale i praksis

6 Uddannelsens indhold Modul 2: Formål: Fra vision til mål og handleplan
Deltagerne opnår en helhedsorienteret tænkning vedrørende ar-bejdet med kompetenceudvikling (kompetencecirklen). Deltagerne får forståelse for sammenhængen mellem kredsens mission, vision, strategiske fokus-områder og mål/handleplaner. Endvidere opnås forståelse for sammenhængen mellem drift og personalepolitik. Deltagerne kan anvende metoder til medarbej-derinvolvering i forbindelse med udarbejdelse af mål/handlepla-ner. Deltagerne er i stand til at ”nedbryde” og omsætte de overordnede fastlagte strategiske fokusområder til konkrete mål og planer samt anvende metoder til opfølgning. Deltagerne forstår de faglige og økonomiske rammer for organisa-tionen og kan formidle de valgte prioriteringer til medarbejderne. ©SCKK – Ledelse af personale i praksis

7 Uddannelsens indhold Modul 2: Indhold:
Fra vision til mål og handleplan Indhold: Strategisk og systematisk kompe-tenceudvikling Mission, vision og strategi Mål- og rammestyring Mål og effektvurdering Udarbejdelse af mål/handleplaner Metoder til medarbejderinvolve-ring ©SCKK – Ledelse af personale i praksis

8 Mission, vision, mål, strategi
Modul 2 læringspunkter Mission, vision, mål, strategi Processen er at bryde kredsens overordnede mål ned på afdelingsniveau At komme tilbage med en salgsklar PROCES til egen afdeling ©SCKK – Ledelse af personale i praksis

9 Modul 3 læringspunkter Kompetenceafklaring ud fra kredsens mål
Samtalesystem for ledere Samtalesystem for medarbejdere Personprofil for ledere Personprofil for medarbejdere Personlig udviklingsplan Kommunikation Grus og Mus Leder 3 dage og medarbejdere 2 dage ©SCKK – Ledelse af personale i praksis

10 Uddannelsens indhold Modul 4: Indhold: Fra ord til handling – hvordan?
Organisationskultur og forandringsledelse Indhold: Fra ord til handling – hvordan? Motivations- og adfærdsteori Organisationskultur Modstand mod forandring Værdibaseret ledelse Metoder, værktøjer og mulighe-der for konkret kompetenceud-vikling (præsentation af ”kata-log” fra fase 5 i ”Fra Ord Til Handling”. ©SCKK – Ledelse af personale i praksis

11 Modul 4 læringspunkter Styringsprocesser Organisationskultur – Schein
Planlægning, beslutning, information, kontrol Organisationskultur – Schein Fastholde, påvirke, forandre Motivationsteorier (genopfriskning) Forandringsteori (Leavitt og måske Kotter) Modstand mod forandringer/(personlige, økonomiske og samarbejdsmæssige) Lederens rolle i forandringsprocessen ©SCKK – Ledelse af personale i praksis

12 Uddannelsens indhold Modul 5: Formål: Indhold:
Afslutning og evaluering Formål: Deltagerne opnår forståelse for sammenhængen mellem de enkelte elementer i uddannelsen og bliver bevidst om egne styrker og forbedringsområder. Deltagerne udarbejder en personlig udviklingsplan ligesom der udvikles en samlet plan for mellemlederteamet. Uddannelsen evalueres skriftligt og mundtligt Indhold: ”Den røde tråd” – helhedsbe-tragtning. Personlig udviklingsplan Plan for mellemlederteam Evaluering ©SCKK – Ledelse af personale i praksis

13 Teoretisk opsummering
Modul 5 læringspunkter Pres før og nu Teoretisk opsummering Resultatstatement fra modulerne/faserne/kreds/afd/gr/individuelt Forbedringspunkter i faserne Den fremtidige køreplan Pres fremtidsestimat ©SCKK – Ledelse af personale i praksis


Download ppt "Læringspunkter modul 1-5"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google