Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Jørgen Dejgård Jensen jorgen@foi.dk Landdistriktsprogrammet 2007-2013 – får vi nok landdistriktsudvikling for pengene? Jørgen Dejgård Jensen jorgen@foi.dk.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Jørgen Dejgård Jensen jorgen@foi.dk Landdistriktsprogrammet 2007-2013 – får vi nok landdistriktsudvikling for pengene? Jørgen Dejgård Jensen jorgen@foi.dk."— Præsentationens transcript:

1 Jørgen Dejgård Jensen jorgen@foi.dk
Landdistriktsprogrammet – får vi nok landdistriktsudvikling for pengene? Jørgen Dejgård Jensen

2 Oversigt Udfordringerne i de danske landdistrikter EU’s landdistriktspolitik Det danske Landdistriktsprogram Andre danske regional- og landdistriktspolitiske tiltag En vurdering af Landdistriktsprogrammets effekter Hvordan kunne Landdistriktsprogrammet blive mere omkostningseffektivt i forhold til værditilvækst og beskæftigelse?

3 Udfordringer mht. aktivitet og beskæftigelse i de danske landdistrikter
Vigende beskæftigelse Faldende indbyggertal Forskydning af aldersstruktur Erhvervsstruktur traditionelt forholdsvis stærkt præget af landbrug og fiskeri Afstand til økonomiske centre Lavere generelt uddannelsesniveau Forskellige typer landdistrikter (landbrugsafhængige, fiskeriafhængige, perifert beliggende…)

4 Market failures i landdistrikterne som følge af udviklingen
Utilstrækkelige muligheder for udnyttelse af størrelsesøkonomiske fordele Risiko for lokal markedsmagt Eksternaliteter Påvirkning af miljø og natur fra lokale erhvervsaktiviteter Påvirkning af kritisk masse i grundlaget for lokal aktivitet

5 EU’s landdistriktspolitik
EU’s landbrugspolitik har traditionelt bygget på prisstøtte til landbrugets produkter Siden starten af 1990’erne er prisstøtten gradvist blevet afløst af direkte tilskud til landmændene Generelle tilskud til alle landmænd Tilskud som er øremærkede til specifikke formål, fx miljøvenlig drift, landdistriktsudvikling (hvor der kræves en ”modydelse) En del af de ”øremærkede” tilskudsordninger er geografisk målrettede I Danmark udbetales ca. 7 mia. kr årligt i generelle tilskud (især enkeltbetalingsordningen) Der udbetales ca. 1 mia. årligt i øremærkede tilskud, heraf finansierer EU ca. halvdelen

6 EU’s landdistriktspolitik
4 akser Akse 1: Styrke konkurrenceevne i jordbrug, skovbrug og fødevaresektor Akse 2: Forbedring af miljøet og landskabet Akse 3: Beskæftigelse og attraktive levevilkår i landdistrikterne Akse 4 (LEADER): Implementering og lokal forankring af indsatsen

7 Forvaltning af EU’s landdistriktspolitik
Hænger sammen med EU’s budgetperioder (igangværende periode er ) For at få del i EU-midlerne skal medlemslandene have et nationalt landdistriktsprogram med opstilling af målsætninger på tre niveauer: Målsætninger vedrørende indsats Målsætninger vedrørende direkte resultater af indsatsen Målsætninger vedrørende effekter af indsatsen på programmets overordnede mål (konkurrenceevne, miljø, beskæftigelse osv.) Programmet består af en række mere eller mindre specifikke foranstaltninger, som retter sig mod delmål under de 4 akser Et omfattende evalueringsprogram skal sikre, at pengene bruges i overensstemmelse med disse mål: årlige evalueringer, midtvejsevaluering, slutevaluering

8 Landdistriktsprogrammet i Danmark
Det danske landdistriktsprogram administreres af Fødevareministeriet og er tilpasset Regeringens Grøn Vækst handlingsplan Budget for Landdistriktsprogrammet Akse Offentligt bidrag,mio. euro Total offentligt ELFUL medfinans. (pct) ELFUL beløb Akse 1 247,7 54 133,6 Akse 2 537,3 60 320,7 Akse 3 76,8 50 38,4 Akse 4 112,9 55 62,1 Teknisk bistand 46,2 23,1 Total 1020,9 56,6 577,9 Kilde: Fødevareministeriet (2009)

9 Inddeling af kommuner efter ”landdistrikts-hed”

10 Landdistriktsprogrammet i Danmark
Det danske landdistriktsprogram administreres af Fødevareministeriet og er tilpasset Regeringens Grøn Vækst handlingsplan Rent praktisk er programmet i Danmark udmøntet i en række ansøgningsordninger (som kombinerer én eller flere foranstaltninger), hvorunder fx landmænd kan søge om tilskud til forskellige typer projekter indenfor programmets rammer.

11 Foranstaltninger under akse 1 - konkurrenceevne
Total omk (mio. €) Off. omk 111 Aktioner for erhvervsuddannelse og information 114,1 68,4 114 Anvendelse af rådgivningstjenester 1,4 0,8 121 Modernisering af landbrugsbedrifter 198,0 78,0 123 Forøgelse af landbrugs- og skovbrugsbedrifters værdi 151,1 51,8 124 Samarbejde om udvikling af nye produkter, processer og teknologier i jordbrugs-, fødevare- og skovbrugssektoren 23,7 16,7 125 Forbedring og udvikling af infrastruktur af betydning for udviklingen og tilpasningen af landbrug og skovbrug 3,4 126 Genopretning af landbrugets produktionspotentiale efter skader som følge af naturkatastrofer og indførelse af passende forebyggende aktioner 0,001 132 Landbrugets deltagelse i ordninger for fødevarekvalitet 0,9 133 Støtte til producentsammenslutninger med henblik på informations- og markedsføringsaktiviteter vedrørende produkter, der er omfattet af ordninger for fødevarekvalitet 28,4 19,9

12 Foranstaltninger under akse 2 – miljø og natur
Total omk. (mio. €) Off. Omk. 212 Betalinger til landbrugere i områder med andre ulemper end bjergområder 11,6 214 Ekstensivering og miljøvenligt jordbrug 310,1 216 Ikke-produktionsfremmende investeringer 189,3 123,3 221 Første skovrejsning på landbrugsjord (i områder udpeget til skovrejsning) 83,9 59,5 225 Betalinger for miljøvenligt skovbrug (betalinger for bæredygtigt skovbrug) 12,7 226 Genetablering af potentialet i skovbruget og indførelse af forebyggende aktioner 7,2 227 Ikke-produktionsfremmende investeringer, skovdrift 12,9

13 Akse 3-4: Beskæftigelse og levevilkår i landdistrikterne
Total omk. (mio. €) Off. Omk. 311 Diversificering til ikke-landbrugsaktiviteter 14,0 7,0 312 Støtte til oprettelse og udvikling af virksomheder 313 Fremme af turismen 9,4 4,7 321 Basale servicefaciliteter for økonomi og befolkning i landdistrikterne 124,3 40,0 322 Fornyelse og udvikling af landsbyer 24,4 8,7 323 Bevarelse og opgradering af landdistrikternes natur- og kulturarv 25,5 12,7 331 Uddannelse og information 7,4 3,7 41 Gennemførelse af lokale udviklingsstrategier 236,8 90,2 421 Gennemførelse af samarbejdsprojekter 0,1 431 Drift af den lokale aktionsgruppe, kompetenceudvikling og informationskampagne om området 22,6

14 Andre eksempler på regional- og landdistriktspolitiske foranstaltninger i Danmark
Program for udvikling af den danske fiskeri- og akvakultursektor Tilskud til kommunal medfinansiering af EU-projekter i særligt vanskeligt stillede kommuner Pulje til forsøgsvirksomhed i landdistrikterne og de små øsamfund Indenrigs- og Sundhedsministeriets pulje til særlig vanskeligt stillede kommuner Indenrigs- og Sundhedsministeriets pulje til opprioritering af det fysiske miljø i udkantsområder Kulturministeriets pulje til Kultur i hele landet …

15 Vurdering af Landdistriktsprogrammets effekter
Stor diversitet i udformning og målretning af foranstaltninger Vi ser på to af de budgetmæssigt væsentligste: 121. Modernisering af landbrugsbedrifter mv 214. Ekstensivering og miljøvenligt jordbrug Tilskud til miljøvenlig drift Tilskud til afgræsning af vedvarende græsarealer Tilsammen repræsenterer de ca. halvdelen af de samlede omkostninger til Landdistriktsprogrammet

16 Moderniseringstilskud
Der ydes tilskud til investeringsprojekter i nye processer og teknologier, som kan medvirke til at reducere miljøbelastningen og fremme grøn teknologi, biogas mv. Der ydes tilskud på op til 40 pct. af investeringsbeløbet. Der kan søges mellem og 5 mio. kr. pr. projekt. Metode til effektvurdering: Investeringskalkule: Beregne årligt minimums-afkast af en investering til pct. reduceret omkostning. Omregne minimumsafkast til årlig bruttoværditilvækst-ændring vha. gennemsnitlige sammenhænge fra Nationalregnskabet Omregne årlig bruttoværditilvækst-ændring til beskæftigede vha. gennemsnitlige sammenhænge fra Nationalregnskabet Samlet effektskøn: Bruttoværditilvækst: 200 mio. kr. årligt Beskæftigelse: 500 fuldtidsbeskæftigede i landbruget

17 Lokalisering af bedrifter, som kan finde moderniseringstilskud økonomisk attraktivt

18 Tilskud til miljøvenlig jordbrugsproduktion
Tilskud til miljøvenlig (pesticidfri) dyrkning Kan fx søges af økologiske bedrifter, men også af konventionelle Årligt arealtilskud (750 kr/ha pr år) under en 5-årig aftale ha vurderes at kunne blive omfattet Ordningen anvendes fortrinsvis af eksisterende økologiske bedrifter, hvorfor den ekstra effekt af foranstaltningen vurderes at være begrænset i forhold til den nuværende situation I øvrigt er effekterne af generelle omlægninger til økologi på værditilvækst og beskæftigelse ikke entydige

19 Lokalisering af bedrifter, hvor miljøbetinget tilskud kan være økonomisk attraktivt

20 Tilskud til afgræsning af vedvarende græsarealer
Der gives tilskud til græsning og pleje af vedvarende græsarealer i udpegede områder med høj naturværdi og væsentlige habitater (såkaldte SFL-områder og Natura 2000-områder) Årligt arealtilskud under 5-årige aftaler. Tilskuddet størrelse afhænger af de aftalte forpligtelser. Ekstensiv græsning af fx ammekøer er ofte en oplagt mulighed Budgettet rækker til ha Skøn for værditilvækst-ændring: mio. kr. Skøn for beskæftigelseseffekt: 250 fuldtidsbeskæftigede

21 Lokalisering af bedrifter, hvor græsningstilskud kan være økonomisk attraktiv

22 Samlet vurdering af LDP’s effektivitet
Årlige offentlige udgifter på 390 mio. kr. til de tre udvalgte foranstaltninger i Landdistriktsprogrammet skønnes at give anledning til ca. 250 mio. kr. i værditilvækst og 750 fuldtids-arbejdspladser i landbruget Vanskeligt at generalisere disse resultater til Landdistriktsprogrammet som helhed Det er også vigtigt at være opmærksom på Landdistriktsprogrammets øvrige målsætninger, herunder bl.a. miljø- og naturbeskyttelse, faciliteter for borgerne i landdistrikterne mv.

23 Diskussion Sektoriel målretning af Landdistriktsprogrammet: Store dele af programmet retter sig mod landbruget. Men er det muligt at skabe nævneværdig vækst i landbruget, sammenlignet med andre erhverv? Geografisk målretning af Landdistriktsprogrammet: Store dele af programmet retter sig mod landdistrikter generelt. Kunne en større grad af geografisk målretning øge effektiviteten af programmet? Instrumentering af Landdistriktsprogrammet: Programmet består i høj grad af tilskudsordninger. Kunne disse tænkes bedre ind i de øvrige økonomisk-politiske rammevilkår for landdistrikternes udvikling?

24 TAK FOR OPMÆRKSOMHEDEN


Download ppt "Jørgen Dejgård Jensen jorgen@foi.dk Landdistriktsprogrammet 2007-2013 – får vi nok landdistriktsudvikling for pengene? Jørgen Dejgård Jensen jorgen@foi.dk."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google