Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Evaluering af målopfyldelse og anvendte virkemidler i Pesticidplan 2004 - 2009 ATV Jord og Grundvands møde den 16. juni, 2009 Cand.oecon. Henning Thomsen,

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Evaluering af målopfyldelse og anvendte virkemidler i Pesticidplan 2004 - 2009 ATV Jord og Grundvands møde den 16. juni, 2009 Cand.oecon. Henning Thomsen,"— Præsentationens transcript:

1 Evaluering af målopfyldelse og anvendte virkemidler i Pesticidplan 2004 - 2009 ATV Jord og Grundvands møde den 16. juni, 2009 Cand.oecon. Henning Thomsen, Manager Rambøll Management A/S

2 Slide223/11/2014Rambøll Management Evaluering af målopfyldelse og anvendte virkemidler i Pesticidplan 2004 - 2009 Pesticidplanens målsætninger 2 Pesticidplanens sammensætning og kompleksitet 1 Hovedpunkter i præsentationen: Pesticidplanens organisering og gennemførelse 4 Pesticidplanens virkemidler 3 Tværgående konklusioner 5

3 Slide323/11/2014Rambøll Management Evaluering af målopfyldelse og virkemidler i Pesticidplan 2004 – 2009 Planens sammensætning og kompleksitet Pesticidplanen er en bredt sammensat plan:  9 målsætninger, der i stort omfang er indbyrdes relateret  13 virkemidler, der hver for sig består af en række forskellige aktiviteter  En lang række aktører, der er involveret som ansvarlige for målsætninger eller for udførelse af virkemidler eller dele heraf

4 Slide423/11/2014Rambøll Management Evaluering af målopfyldelse og virkemidler i Pesticidplan 2004 – 2009 Planens målsætninger Pesticidplanens 9 Målsætninger: 1.Reduktion i pesticidforbruget - Behandlingshyppighed 2.Udlægning af sprøjtefri randzoner 3.Pesticidfri dyrkning – økologisk landbrug 4.Undgå udvaskning af godkendte pesticider til grundvandet 5.Reduktion i miljø- og sundhedsbelastningen i gartneri og frugtavl 6.Nedbringelse af restkoncentrationer i fødevarer og dyrefoder 7.Reduktion i det offentliges anvendelse af pesticider 8.Reduktion i det privates anvendelse af pesticider 9.Opretholdelse af restriktiv godkendelsesordning

5 Slide523/11/2014Rambøll Management Evaluering af målopfyldelse og virkemidler i Pesticidplan 2004 – 2009 Planens målsætninger Hovedkonklusioner vedr. Målopfyldelse : Konklusioner for de fire hovedmålsætninger  Beskyttelse af det terrestriske miljø: Tilbagegang indtil nu  Mindst mulig pesticidindhold i fødevarer: Status quo?  Beskyttelse af grundvandet: Status quo?  Beskyttelse af overfladevand (vandløb, søer mv.): Status quo

6 Slide623/11/2014Rambøll Management Evaluering af målopfyldelse og virkemidler i Pesticidplan 2004 – 2009 Planens målsætninger Hovedkonklusioner vedr. manglende målopfyldelse: Manglende fremgang kan hænge sammen med:  Behov for mere præcise målsætninger og indikatorer  Behov for større inddragelse af kvalitative udviklinger i vurderingen  Behov for en bedre og klarere sammenhæng mellem målsætninger og virkemidler  Udviklingen i andre faktorer, der påvirker målopfyldelsen

7 Slide723/11/2014Rambøll Management Evaluering af målopfyldelse og virkemidler i Pesticidplan 2004 – 2009 Planens virkemidler De 13 anvendte virkemidler: 1.-3.Bedriftsrådgivning, Landbrug / gartneri og frugtavl / punktkilder 4.Metodeudvikling 5.Pesticidforskning 6.Zoneringsprojektet 7.Varslingssystemet 8.Fastsættelse af grænseværdier for restkoncentrationer i fødevarer 9.Økologikontrol 10.Grønnere pesticidafgift 11.Nedsættelse af pesticidanvendelsen på det offentlige område 12.Nedsættelse af pesticidbelastning i private haver 13.Restriktiv godkendelsesordning

8 Slide823/11/2014Rambøll Management Evaluering af målopfyldelse og virkemidler i Pesticidplan 2004 – 2009 Planens virkemidler Hovedkonklusioner vedr. virkemidler:  Virkemidlerne er i hovedtræk gennemført efter planen, men det har ikke givet overbevisende målopfyldelsesgrader  Dette paradoks kan skyldes:  Upræcise mål og indikatorer og manglende inddragelse af kvalitative effekter  Valg af virkemidler der ikke matcher målsætningerne  Brug af langsigtede virkemidler, der først senere giver effekt  Mangel på overordnet ledelse og koordination  På nogle områder er der forsinkelser og svagheder i gennemførelsen af virkemidler  Andre faktorer og udviklinger, der har indvirket på målopfyldelsen

9 Slide923/11/2014Rambøll Management Evaluering af målopfyldelse og virkemidler i Pesticidplan 2004 – 2009 Planens virkemidler Hovedkonklusioner vedr. langsigtede virkemidler:  Den største indsats, målt i anvendte ressourcer (70%), sigter på langsigtede effekter, primært i form af vidensudvikling:  Metodeudvikling  Pesticidforskningsprogrammet  Zoneringsprojektet  Varslingssystemet  Indsatserne på disse områder er relevante og målrettede, men:  Effekterne er usikre og vanskeligt målbare  effekter viser sig ikke indenfor planperioden og slet ikke uden en aktiv implementering af resultaterne

10 Slide1023/11/2014Rambøll Management Evaluering af målopfyldelse og virkemidler i Pesticidplan 2004 – 2009 Planens virkemidler Hovedkonklusioner vedr. kortsigtede virkemidler:  De virkemidler, der kan vise effekter i form af en reduktion af pesticidforbruget, ser ikke ud til at have haft effekt. Det drejer sig om:  rådgivning til landbrug, gartneri og frugtavl  Indsatsen for et reduceret offentligt forbrug  Indsatsen for et reduceret forbrug på det private område - Årsagerne hertil spænder fra forsinkelser til manglende gennemslagskraft, brudte forudsætninger og andre påvirkninger af forbruget  Andre virkemidler med effekt på kort sigt har været rettet mod mere kvalitative, vanskeligt målbare effekter:  Kontrol af restkoncentrationer i fødevarer  Restriktiv godkendelse

11 Slide1123/11/2014Rambøll Management Evaluering af målopfyldelse og virkemidler i Pesticidplan 2004 – 2009 Organisering og gennemførelse Implementeringen af pesticidplanen forestås af:  En lang række ansvarlige og udførende institutioner, herunder bl.a.:  Ministerier og styrelser, primært under Miljøministeriet og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri  Universiteter og forskningsinstitutioner, herunder DJF på AAU, Skov og Landskab på KU, Fødevareteknologisk på DTU, og GEUS  Private branche- og interesseorganisationer, foreninger og virksomheder  Uddelegeringen til de ansvarlige og udførende institutioner er ikke baseret på præcise, kontraktligt fastlagte målsætninger

12 Slide1223/11/2014Rambøll Management Evaluering af målopfyldelse og virkemidler i Pesticidplan 2004 – 2009 Organisering og gennemførelse Hovedkonklusioner vedrørende organisering af indsatsen under pesticidplanen:  Ingen klar overordnet organisering af den samlede indsats  Ingen klar ansvarsfordeling i forhold til de opstillede målsætninger  Utilstrækkelig monitorering og datatilgængelighed  Behandlingshyppighed og faktorer herfor  Omfanget af sprøjtefri randzoner  Måling af udvikling i restindhold af pesticider  Mindre målrettet indsats end under Pesticidplan II

13 Slide1323/11/2014Rambøll Management Evaluering af målopfyldelse og virkemidler i Pesticidplan 2004 – 2009 Konklusioner og forslag Forslag til overvejelse for fremtidige ændringer:  Større målrettethed og herunder:  Større brug af kvantitative mål, også for kvalitative effekter  Målsætninger og benchmarks på kort og langt sigt  Bedre sammenhæng mellem målsætninger og virkemidler  Bedre sammenhæng mellem kort og langsigede virkemidler, f.eks. ved sammensætning af pakker af virkemidler som vidensudvikling, metodeudvikling, økonomiske incitamenter og rådgivning  Øget brug af direkte virkemidler i form af forbud og restriktioner  Udvikling af bedre datagrundlag til løbende monitorering og evaluering  Strukturering af indsats og ansvarsfordeling efter overordnede mål

14 Slide1423/11/2014Rambøll Management Evaluering af målopfyldelse og virkemidler i Pesticidplan 2004 – 2009 Tak for interessen!  Henning Thomsen  Manager, M.Sc.(Econ)  Economics and Business Analysis  Rambøll Management A/S  Knowledge creates results  Copenhagen, Aarhus, Stockholm, Oslo, Hamburg, Berlin, Brussels


Download ppt "Evaluering af målopfyldelse og anvendte virkemidler i Pesticidplan 2004 - 2009 ATV Jord og Grundvands møde den 16. juni, 2009 Cand.oecon. Henning Thomsen,"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google