Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Viborg den 12. december 2012 Advokat Mads Kobberø.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Viborg den 12. december 2012 Advokat Mads Kobberø."— Præsentationens transcript:

1 Viborg den 12. december 2012 Advokat Mads Kobberø

2 Oprensningspåbud Jordforureningsloven eller miljøbeskyttelsesloven? 1.Erhvervsmæssige aktiviteter: Afhængig af om helt eller dog i det væsentligste er sket efter 1. januar 2001 2.Villatanke (JFL § 48): JFL, hvis konstateret efter 1. marts 2000 (og fra igangværende eller nyligt sløjfet anlæg) 2

3 Oprensningspåbud ”Forureneren” 1.Erhvervsmæssige aktiviteter inkl. offentlig virksomhed. Tinglev-dommen 2.Villatankejeren (hvor forureningen er omfattet af § 48) 3

4 Påbudsgrundlaget-forurening sket efter 1.1.2001 Erhvervsmæssige aktiviteter Ubetinget påbudsgrundlag efter JFL for forureninger sket efter 1. januar 2001. Ikke ubetinget påbudsgrundlag ved forureninger, der hidrører fra krig/naturkatastrofer eller brand/hærværk. 4

5 Påbudsgrundlaget-forurening sket før 1.1.2001 Oprensningspåbud (gælder ikke villatankforureninger) Nogle hovedpunkter: Påbudshjemmel = MBL § 69 = krav om culpa, dog formentlig ikke hvis omfattet af MEL. Skærpet culpanorm. IKKE MBL § 41, jf. U 2006.1531H Rådighed: Påbudsbetingelse (medmindre rådighed efter 10. februar 1999) 5

6 Undersøgelsespåbud – særlige forhold 1.Ingen undtagelse for hærværk, brand og lignende 2.Uanset hvornår forureningen er sket, blot ikke afsluttet før 1. januar 1992 3.§ 76, stk. 4, myndigheders hæftelse 6

7 Lovbemærkning til JFL ”Det skal bemærkes, at oprydningsomfanget ved de oprydninger, som finder sted efter påbud til forurener i henhold til lovforslagets kapitel 5, er defineret ud fra, at den hidtidige tilstand på ejendommen, før forureningen indtraf skal genoprettes (genopretningsprincippet). Det vil sige, at al forurening skal fjernes, dog under hensyn til, at der er en vis proportionalitet mellem omkostninger og miljøforbedringen (proportionalitetsprincippet). Der er således som udgangspunkt forskel i oprydningsomfang, afhængigt af, om oprydningen sker som et led i den offentlige indsats, jf. lovforslagets kapitel 3, eller om oprydningen sker efter påbud til forurener, jf. lovforslagets kapitel 5.” 7

8 Fakse Kommune-sagen (MKN af 17.7.08) MKN’s afgørelse – faktuelle forhold: Restforurening = 90 kg JAGG trin I-beregning = overskrider med en faktor 270-660 Udvaskningstid ca. 18.000 år Ikke uproportionalt - restforurening = ca. kr. 600.000 8

9 IED-implementering – basisrapport-baseret på bekendtgørelses udkast Der skal i forbindelse med miljøgodkendelsen eller revurdering udarbejdes en ”basistilstandsrapport” (§ 15, stk. 1). Rapporten skal suppleres ved ændringer knyttet til de relevante stoffer. Godkendelse kan ikke meddeles før rapporten foreligger (§ 16, stk. 2) Omfatter kun de IED-virksomhederne der anvender stoffer omfattet af forordning og som er jordforureningsrelevante (§ 15, stk.1). Om omfattet skal vurderes i ansøgningen (nye ansøgningspunkter) Kravene til basisrapporten fremgår af bilag 6. 3-6 boringer i 3-5 m dybde ved potentielle forureningssteder. Eksisterende forureningsundersøgelser kan indgå. Hvis basisrapport viser forurening: Påbudsadgangen reguleres af JFL. 9

10 IED-implementering – basisrapport-baseret på bekendtgørelses udkast Om omfattet af kravet om basisrapport skal vurderes i ansøgningen (nye ansøgningspunkter). Hvis ”ja”: kravene til basisrapporten fremgår af bilag 6, og ansøgeren skal komme med et oplæg baseret på en redegørelse indeholdende: 1)Historik 2)Tidligere undersøgelser 3)Konceptuel model for forureningsspredning 4)Fremtidig anvendelse der ansøges om Hvis basisrapport viser forurening: Påbudsadgangen reguleres af JFL. 10

11 IED-implementering – overvågningsvilkår-baseret på bekendtgørelses udkast I miljøgodkendelsen skal der indsættes vilkår om overvågning i forhold til jord + grundvand. UP: Grundvand hvert 5. år. I de filtersatte boringer der blev etableret ifm basisundersøgelsen Jord hver 10. år. Min. 3 prøver. 11

12 IED-implementering – ophør Omfatter som jeg forstår det hele bilag 1 (bredere end basisrapport-virksomhederne). Ophør er inkl. varigt under godkendelsesgrænsen + kontinuitetsbrud (3 år) Vurdering efter ny bestemmelse (JFL § 38k). Omfanget af vurderingen fastlægges i et påbud baseret på et oplæg fra virksomheden. UP: Gentagelse af basisrapporten (hvis en sådan foreligger). Hvis væsentlig forurening ud over basisrapport så skal forskel fjernes + risikoen knyttet til restenfjernes. Er der ikke basisrapport: Risikoen fjernes. Fjernelsen baseres på et påbud. Kun forurening sket efter 7.1.13. En driftsherrer forpligtelse uanset om driftsherren er forureneren eller ej. 12

13 IED-implementering - driftsophør Konsekvenser? Der skal foretages basis-forureningsundersøgelser på eksisterende industrianlæg. Mange hvor man formentlig ikke har set nogen grund til at undersøge hidtil. Vil afdække forureninger, der hidtil har været mere eller mindre ukendte, og hvor påbudsmuligheden/ frivillig oprensning bliver et tema 13

14 IED-implementering - driftsophør Konsekvenser? Køber af en virksomhed omfattet af regelsættet overtager den offentligretlige forpligtelse for forurening sket før erhvervelsen (dog ikke forurening sket før 7. januar 2013). Vil på sigt kræve, at en køber bliver endnu mere interesseret i forureningsundersøgelse inden virksomhedshandler. 14

15 Hvad gælder, hvis ingen forureningsklausul Ansvar = oprensningsudgifterne, hvis sælger har undladt at videregive oplysning om forurening eller potentiel forurening (ond tro), og køber er i god tro, eller selve forureningen er sket uagtsomt. Afslag = overprisen på salgstidspunktet med en bagatelgrænse på 5 – 10%, når der hverken er noget at laste køber (undersøgelsespligt) eller sælger. 15

16 Fællesvinkler Hvis hverken køber eller sælger vil tage risikoen for ukendt forurening på det foreliggende grundlag > undersøgelser med eller uden betinget handel. Gør det så klart som muligt, hvad der aktiverer klausulen (hvad er ”jordforurening”), og hvilken betaling det udløser. Klausulen skal både forholde sig til den kendte forurening og den ukendte/større forurening. 16

17 Overvejelser forureningsklausul – sælgervinklen (1) Under alle omstændigheder oplyse alt. En klausul ændrer ikke på, at sælger ellers risikerer ansvar. Jo større ansvarsfraskrivelse, jo større prispåvirkning = jo mere sikker sælger er på, at der ikke er en forurening, jo større bør risikovilligheden være. 17

18 Overvejelser forureningsklausul – sælgervinklen (2) Skab aldrig en situation, hvor det er gratis for køber at kræve uhæmmet oprensning A) X % skal bæres af køber, og/eller B) ikke baseret på det forhold, at der viser sig en jordforurening, men det forhold at jordforureningen medfører uundgåelige ekstraudgifter/ejendomsværditab for køber. Det offentligretlige ansvar kan sælger ikke fraskrive sig (hvor sælger er forureneren). Pas på nedslag og alligevel påbudsrisiko. 18

19 Overvejelser forureningsklausul - købervinklen Hvordan sikres det, at køber kan dokumentere, at forureningen var der på overtagelsesdagen, hvis forureningen først konstateres nogen tid herefter? ”Stadeopgørelse”. Hvilken betydning har det for ejendommens værdi, hvis det viser sig, at ejendommen er forurenet? Fuldt udbygget erhvervsudlejningsejendom ctr. ubebygget erhvervsareal med mulighed for byomdannelse til boligområde. Sælgers betalingsevne. 19


Download ppt "Viborg den 12. december 2012 Advokat Mads Kobberø."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google