Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Jes Ryttersgaard GI Loven Lov om infrastruktur for geografisk information.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Jes Ryttersgaard GI Loven Lov om infrastruktur for geografisk information."— Præsentationens transcript:

1 Jes Ryttersgaard GI Loven Lov om infrastruktur for geografisk information

2 LOVEN ER DISPONERET SÅLEDES Afgrænsninger Definitionerne De tekniske bestemmelser Adgang til data Samordningsudvalget Ændring af lov om KMS

3 DATATEMA - 1 DATATEMA - 2 DATATEMA - 3 METADATA FOR GEODATASÆT OG -TJENESTER INTEROPERABILITET MELLEM GEODATA- SÆT OG -TJENESTER SAMORDNING OVERVÅGNING OG RAPPORTERING VIDEREGIVELSE AF DATA NETTJENESTER Infrastruktur for geografisk information omfatter metadata, geodatasæt og geodatatjenester, nettjenester og - teknologier, aftaler om adgang og anvendelse og om gensidigt at stille geodatasæt og geodatatjenester til rådighed samt koordinerings- og overvågnings-mekanismer, processer og procedurer

4 Loven og udvikleren Hvilke data er omfattet Metadata på “discovery” niveau “Interoperabilitet for data og services” Data skal kunne vises og downloades e-handelsfunktionalitet

5 EN INFRASTRUKTUREL RAMME DATA Lov Bekendtgørelse INTEROPERABILITET MELLEM GEODATA- SÆT OG – TJENESTER Lov Bekendtgørelse? Fordning - foråret 2010 SAMORDNING OVERVÅGNING OG RAPPORTERING Lov Bekendtgørelse VIDEREGIVELSE AF DATA Lov Bekendtgørelse NETTJENESTER Lov Bekendtgørelse Forordning METADATA FOR GEODATASÆT OG –TJENESTER Lov Bekendtgørelse Forordning

6 VI FÅR Et netværk af tjenester – (en dansk geoportal) Harmoniserede metadata for data og tjenester Tjenester for søgning, visning, download og tranformation Harmoniserede regler for data adgang Adgang til 34 “miljø relaterede” data temaer

7 Tjenester Udvikling af fælles tjenester 20092010201120122013201420162019 “Nye” data “Andre” data “Nye” data “Andre” data Metadata BiIag 1 og 2 BiIag 3 Data Bilag 1 Bilag 2 og 3

8 GENNEMFØRELSEN Kort & Matrikelstyrelsen får ansvaret for udvikling af fælles tjenester, det centrale tilslutningspunkt, geoportalen Dataejerne skal metadata data-harmonisering teknisk adgang

9

10

11 LOVEN OMFATTER Geodatasæt, som vedrører temaer fastsat af miljøministeren, Geodatasæt, som findes i elektronisk form, Geodatasæt, som besiddes af en offentlig myndighed, Kommunernes geodatasæt, hvis lovgivningen kræver indsamling eller udbredelse heraf, Geodatasæt, som ejes af andre, hvis ejeren har fået stillet Danmarks Inspire geoportal til rådighed, Kun den udgave, som eventuelle kopier kommer fra, Geodatatjenester, som er knyttet til de geodatasæt, som loven omfatter.

12 Bilag 1 og 2 datatemaer Koordinat systemer Geografiske kvadratnetsystemer Stednavne Administrative enheder Transport netværk Hydrografi Beskyttede områder Adresser Matrikulære parceller Højder Arealdække Ortofoto Geologi Bilag 3 datatemaer Statistiske enheder Bygninger Jord Areal anvendelse Sundhed og sikkerhed Offentlig forsyningsvirksomhed Miljø overvågnings faciliteter Produktions og industrielle anlæg Landbrugs og akvakulturanlæg Befolkningsfordeling – demografi Forvaltede og regulerede områder Områder med naturlige riscici Atmosfæriske forhold Meteorologisk- geografiske forhold Oceanografiske – geografiske forhold Havområder Bio-geografiske områder Levesteder og biotoper Artsfordeling Energiressourcer Mineralressources 2011: nyligt indsamlede og omfattende restrukturerede bilag I geodatasæt 2016: øvrige bilag I geodatasæt 2014: nyligt indsamlede og omfattende restrukturerede bilag II og III geodatasæt 2019: øvrige bilag II og III geodatasæt

13 § 3. Offentlige myndigheder skal fremstille metadata for de geodatasæt eller geodatatjenester, som de besidder. Metadata skal ajourføres, hvis der foretages væsentlige ændringer i geodatasættene og geodatatjenesterne. Stk. 2. Miljøministeren fastsætter bestemmelser om, hvilke oplysninger metadata skal indeholde, og om ajourføring af metadata, jf. stk. 1.

14 § 3. Stk. 3. Miljøministeren fastsætter endvidere bestemmelser om tekniske ordninger for interoperabilitet og harmonisering af geodatasæt og geodatatjenester.

15 § 4 Miljøministeriet vil etablere og drive de nødvendige tjenester. Der vil blive givet adgang til tjenesterne via et centralt tilslutningspunkt og evt. også en portal. § 5 stk. 1 Offentlige myndigheder skal gøre de geodatasæt, der er omfattet af loven tilgængelige via disse tjenester. § 5 stk. 2 Andre kan også gøre deres geodatasæt og geodatatjenester tilgængelige. Det kræver at deres data opfylder lovens betingelser.

16 Søgning og visning Indholdet af gennemførelsesbestemmelserne er kendt. Forordningen træder i kraft omkring sommer i år Tjenester klar til prøvedrift 18 måneder senere Tjenester klar til brug 24 måneder senere Download og transformation Udkast til gennemførelsesbestemmelser er i høring nu Orienteringsmøde den 15. april.

17 § 2. Offentlige myndigheder, som besidder geodatasæt eller geodatatjenester, som vedrører et eller flere temaer som nævnt i bilag 1 og 2, fremstiller metadata for disse senest den 15. december 2010. Stk. 2. Offentlige myndigheder, som besidder geodatasæt eller geodatatjenester, som vedrører et eller flere temaer som nævnt i bilag 3, fremstiller metadata for disse senest den 15. december 2013.

18 Kommissionens forordning (EF) nr. 1205/2008 af 3. december 2008 fastlægger de tekniske bestemmelser om udarbejdelse af metadata. Forordningen som trådte i kraft den 24. december 2008 er umiddelbart gældende i Danmark. Datasætniveau OIO udvalget for stedbestemmende referencedata er i gang med at udarbejde en dansk metadataprofil

19 REGLER FOR OFFENTLIGE MYNDIGHEDER § 8 stk.1: En offentlig myndighed omfattet af loven, skal stille geodatasæt og geodatatjenester til rådighed for andre offentlige myndigheder, der til udførelsen af deres opgaver har behov herfor. Stk. 4. Med henblik på udførelsen af opgaver, der kan få virkning for miljøet, kan geodatasæt og geodatatjenester stilles til rådighed for organer, der er oprettet ved internationale aftaler, som EU og EU- medlemslandene er part i.

20 SAMORDNINGSUDVALG § 10. Miljøministeren nedsætter et samordningsudvalg vedrørende infrastrukturen for geografisk information. OVERVÅGNING OG RAPPORTERING § 12. Miljøministeren overvåger udbygningen, anvendelsen og vedligeholdelsen af infrastrukturen for geografisk information og tilsender Kommissionen rapporter herom.


Download ppt "Jes Ryttersgaard GI Loven Lov om infrastruktur for geografisk information."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google