Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Partnerseminar den 2. maj 2007 ved Nikolaj Veje Fælles offentlig geografisk infrastruktur og KMS' rolle.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Partnerseminar den 2. maj 2007 ved Nikolaj Veje Fælles offentlig geografisk infrastruktur og KMS' rolle."— Præsentationens transcript:

1 Partnerseminar den 2. maj 2007 ved Nikolaj Veje Fælles offentlig geografisk infrastruktur og KMS' rolle

2 Struktur 1.Den geografiske infrastruktur 2.FOT-samarbejdet 3.KMS’s rolle 4.Konkurrencesagen 5.Indkøb af ny højdemodel (en case) 6.Samarbejde med den private sektor

3 1. Grøde i den geografiske infrastruktur INSPIRE-direktivet Digital forvaltning Kommunalreform

4 VI FÅR DATA UDEN GRÆNSER INSPIRE sikrer viden om Hvad der findes hvor? Hvordan vi kan få adgang til data? Hvilke regler der gælder? INSPIRE sikrer adgang til: Sømløse harmoniserede data via Standardiserede transportnetværk Med INSPIRE får vi: En retslig ramme for geodata INSPIRE kort fortalt

5

6 Fælles offentlig geografisk infrastruktur Omkostningseffektivitet Entydighed og homogenitet Samme forvaltningsgrundlag Understøtter digital forvaltning

7 Geografisk infrastruktur (INSPIRE) SPATIAL DATA - GEODATA - STEDBESTEMTE DATA - DATA OM STEDET METADATA FOR GEODATASÆT OG -TJENESTER betingelser kvalitet ansvarlige begrænsninger INTEROPERABILITET MELLEM GEODATA- SÆT OG -TJENESTER SAMORDNING OG SUPPLERENDE FORANSTALTNINGER DATATEMA - 1 DATATEMA - 2 DATATEMA - 3 VIDEREGIVELSE AF DATA NETTJENESTER M B

8 Koordinat systemer Geografiske kvadratnetsystemer Stednavne Administrative enheder Transport netværk Hydrografi Beskyttede områder Adresser Matrikulære parceller Højder Arealdække Ortofoto Geologi Bilag 1 og 2 data Referencedata Statistiske enheder Bygninger Jord Areal anvendelse Sundhed og sikkerhed Offentlig forsyningsvirksomhed Miljø overvågnings faciliteter Produktions og industrielle anlæg Landbrugs og akvakulturanlæg Befolkningsfordeling – demografi Forvaltede og regulerede områder Områder med naturlige riscici Atmosfæriske forhold Meteorologisk- geografiske forhold Oceanografiske - geografiske forhold Havområder Bio-geografiske områder Levesteder og biotoper Artsfordeling Energiressourcer Mineralressources Bilag3MiljødataBilag3Miljødata DATATEMA 1-2-3

9 ”Stedet” som indgang til Digital Forvaltning Jf.”INSPIRE” og ”Nytænkningsudvalget vedr. basisdata ” Projekt FOTdanmark fælles geografisk infrastruktur

10 CPRBBRCVRESRGLR Offentlige basisregistre ( Personer/ejendomme/virksomheder) Kort- og geodata grundlaget i Danmark Elektroniske søkort (Del af international søkortlægning) Det digitale matrikelkort (Grundlag for ejer-, miljø-, zone-, plan) Topografisk grundkort (FOT, fælles kortlægning + Kort10) Ortofoto (Under udrulning som ”lag” i topografisk grundkort)

11 Beredskab NOST Forsvar Sundhed Politi Fælles krisebillede Beredskabsdata og fælles referencedata Behovet for fælles referencedata i beredskabet

12 Katastrofeindsats i Seest 4. november 2004. Foto: Uffe Kongsted. (Politiken, www.pol.dk)

13 2. Drivere for FOT-samarbejdet Effektive fællesoffentlige indkøb (fælles kortlægning) En fælles offentlig geografisk infrastruktur, hvor information kan flyde frit mellem offentlige myndigheder til gavn for kvaliteten i den offentlige administration (kommunalreformen) Opdatering af geografiske informationer som en integreret del af forvaltningsprocesserne

14 FOT-samarbejdets indsatsområder Fælles landsdækkende standardisering Forpligtigende samarbejde ml. kommunerne og staten Funktionel opbygning af FOT basissystem FOT specifikation version 3 FOT samarbejdsmodel FOT2007

15 FOTdanmarks indsatsområder Fælles landsdækkende Standardisering Forpligtigende samarbejde ml. kommunerne og staten Funktionel opbygning af FOT basissystem FOT specifikation version 3 FOT samarbejdsmodel FOT2007

16 FOTdanmarks indsatsområder Fælles landsdækkende standardisering Forpligtigende samarbejde ml. kommunerne og staten Funktionel opbygning af FOT basissystem FOT specifikation version 3 FOT samarbejdsmodel FOT2007

17

18 Væsentlige principper i FOT-samarbejdet Frivilligt at deltage Deltagerne indkøber FOT-data i lokale samarbejder Deltagerne forpligter sig til at levere FOT-data i overensstemmelse med FOT-specifikationen til FOTdanmark Deltagerne forpligter sig til at kvalitetssikre og lagre data i FOTdanmarks fælles system Deltagerne kan frit anvende data til offentlige forvaltningsopgaver

19 Finansiering af FOT-samarbejdet FOT finansieres af de enkelte kommuner og KMS efter nærmere aftalte principper Basisudgifterne i samarbejdet (herunder kortlægning i et minimumsniveau) deles ligeligt Enhver kan tilvælge – og finansiere – en højere standard Frit salg og prisfastsættelse til 3. parter svarende til det kvalitetsniveau man har bidraget til

20 Fordeling af udgifter i FOT

21 Hvad vil FOT betyde? Får med FOT et fælles geografisk administrations- grundlag, som ikke eksisterer i dag Kommunalreformen indebærer større samarbejde på tværs af kommunegrænser og mellem forvaltningsniveauer Forudsætning for effektiv opgavevaretagelse at stat og kommuner forvalter på samme geografiske grundlag Højere kvalitet og aktualitet Stedbestemmelsen vil fremover blive integreret i sagsbehandlingen Andre dataoplysninger kan kobles på

22 Fremdriftsplan 2006 2007 2008 2009 2010

23 3. KMS’s rolle – strategiske mål Opbygge tidssvarende og fremtidssikrede rammer for infrastruktur for kort og geodata Sikre at geodatainfrastrukturen understøtter samfundets behov og lever op til både nationale standarder og Danmarks internationale forpligtelser Tilvejebringe og vedligeholde geodata på en standardiseret, samordnet og omkostningseffektiv måde Sikre at kort og geodata kan anvendes som et entydigt referencegrundlag i den digitale forvaltning

24 KMS’s rolle – mere konkret Fastsætte standarder og definere det offentliges behov for geodata Være ”indkøbscentral” og kompetencecenter Varetage kvalitetssikring af data Sikre entydighed og tilgængelighed Understøtte udbredelse via partnersamarbejder

25 Aktuelle aktiviteter i KMS Implementering af INSPIRE FOT-samarbejdet Indkøb af forbedret digital højdemodel Integration via Kortforsyningen Understøtte beredskabet Geografisk grundlag for klimapolitik Digital forvaltning i ejendomsdannelsen Digitalisering af matrikulære arkiver Bedre søkort – især omkring Grønland Ny finansieringsmodel

26 4. Status i ”konkurrencesagen” Anbefalinger fra Konkurrencerådet i juni 2006 Svar fra miljøministeren december 2006 Bemærkninger fra konkurrencerådet i januar 2007 Drøftelser pt. med Konkurrencestyrelsen om FOT-samarbejdet

27 Miljøministerens svar: KMS’s rolle ”KMS har et særligt ansvar for at sikre et fælles geografisk administrationsgrundlag for statslige myndigheders og institutioners opgaveudførelse, og som statens kompetencecenter for geodata sikre den fornødne rådgivning. Som konsekvens af øget digital forvaltning og behov for samarbejde om opgaver på tværs af myndigheds- niveauer, bl.a. i medfør af kommunalreformen, er der et stigende behov for og økonomisk rationale i, at KMS arbejder for at koordinere fælles løsninger for hele den offentlige sektor.”

28 Miljøministerens svar: Infrastrukturen ”Øget digital forvaltning og samarbejde på tværs af myndigheder betyder, at kravene til entydighed og tilgængelighed af infrastrukturen er blevet afgørende. En velfungerende infrastruktur skal på datasiden derfor ideelt set rumme alle de geografiske grunddata, som er relevante på tværs af offentlige myndigheder. Blandt andet hensynet til beredskabet i katastrofesituationer gør en snæver afgræsning irrationel. Infrastrukturen skal tilpasses i takt med den teknologiske udvikling og mulighederne for nye tværoffentlige anvendelser af geodata.”

29 Miljøministerens svar: Priser ”Det geografiske administrationsgrundlag, som i øjeblikket er under udvikling, har klart karakter af en samfundsmæssig infrastruktur. Når omkostningerne til at etablere infrastrukturen én gang er afholdt, er det i samfundets interesse at sikre den bredest mulige anvendelse. Prisfastsættelsen på ydelser fra den geografiske infrastruktur er først og fremmest en politisk afvejning mellem hensynet til udbredelse af en entydig landsdækkende geografisk infrastruktur og mulighederne for at prioritere knappe offentlige midler til dette formål i forhold til andre formål. Mindre end fuld omkostningsdækning er fortsat velbegrundet for at understøtte udbredelsen af en landsdækkende geografisk infrastruktur.”

30 Miljøministerens svar: Finansiering af KMS ”For at undgå tilbagevendende diskussion omkring KMS’s prisfastsættelse og betydningen heraf for konkurrencen er det nødvendigt at tydeliggøre styrelsens rolle som statens infrastrukturvirksomhed for kort og geodata. Det skal derfor undersøges, hvorledes den statslige finansiering bedst kan understøtte udviklingen af den geografiske infrastruktur.”

31 Miljøministerens svar: Private sektor ”Den geografiske infrastruktur skal være tilgængelig for alle på lige vilkår. Den private sektor kan derfor trække på infrastrukturen både til deres interne anvendelse og til videreudvikling af løsninger til såvel andre private virksomheder som offentlige aktører. De private forretnings- muligheder vil blive styrket yderligere, i takt med at større dele af den offentlige sektor baserer sig på den fælles geografiske infrastruktur.”

32 Opfølgning på miljøministerens svar Data frembringes fortsat ved udbud Fortsat adgang til infrastruktur på lige vilkår Mere gennemsigtig opgørelse af KMS’s omkostninger og afgrænsning af forskellige aktiviteter Ny finansieringsmodel Årlig redegørelse for udviklingen i den geografiske infrastruktur

33 5. Indkøb af forbedret højdemodel

34 Indkøb af forbedret digital højdemodel KMS har gennemført et udbud for at sikre offentlige myndigheder adgang til de forbedrede data Bidrag til et fælles administrationsgrundlag Minimere unødvendige dobbeltindkøb og opnå lav pris ved fælles indkøb KMS har opnået finansieringstilsagn fra det øvrige Miljøministerium, Forsvarsministeriet (via forsvarsaftale) samt Transport- og Energiministeriet

35 Konkret indhold i udbud Indkøber brugsret til statslige myndigheder til en maksimalpris på 10 mio.kr. Meget detaljeret kravspecifikation Rammekontraktlignende optioner for kommunerne (uforligtende pristilbud til kommuner som har ønsket dette) Optioner på tillægsydelser Leverandør bevarer rettigheder til kommerciel anvendelse

36 6. Samarbejde med den private sektor Udbrede anvendelsen af geodata Slutbrugerløsninger Omsætte udvikling af infrastrukturen til synlige forbedringer i opgaveløsningen Udnytte det fælles offentlige grundlag Introducere nye teknologiske muligheder


Download ppt "Partnerseminar den 2. maj 2007 ved Nikolaj Veje Fælles offentlig geografisk infrastruktur og KMS' rolle."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google